По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 ОТ 14 АПРИЛ 2010 г. ЗА КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 30 ОТ 2017 г., В СИЛА ОТ 11.04.2017 г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Документът има по-нова версия, която е достъпна само за абонати.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 ОТ 14 АПРИЛ 2010 г. ЗА КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ДВ. бр. 2 от 08.01.2016г.

Обн., ДВ, бр. 31 от 23 април 2010 г., изм., ДВ, бр. 64 от 17 август 2010 г., изм., ДВ, бр. 90 от 16 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 95 от 3 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 25 от 25 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 54 от 15 юли 2011 г., изм., ДВ, бр. 7 от 24 януари 2012 г., доп., ДВ, бр. 80 от 19 октомври 2012 г., изм., ДВ, бр. 65 от 23 юли 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 10 от 4 февруари 2014 г., изм., ДВ, бр. 34 от 15 април 2014 г., изм., ДВ, бр. 58 от 15 юли 2014 г., изм., ДВ, бр. 76 от 12 септември 2014 г., доп., ДВ, бр. 94 от 14 ноември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 9 декември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 30 от 24 април 2015 г., изм., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2016 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) (изм., ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г., изм., ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 18.08.2014 г., изм., ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г.) Общото ръководство и координация при управлението на средствата от Европейския съюз (ЕС) се осъществява от заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика.
(2) (изм., ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм., ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм., ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 18.08.2014 г., изм., ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г.) Заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика:
1. действа като централен представител на Република България пред Европейската комисия и другите европейски институции по въпросите на програмирането, управлението и наблюдението на средствата от ЕС;
2. формулира и предлага приоритети и мерки за изпълнението на целите и приоритетите на стратегическите и програмните документи за управлението на средствата от ЕС;
3. (изм., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) осъществява координацията във връзка с участието на Република България в процеса на вземане на решения на ЕС в областта на Кохезионната политика;
4. (изм., ДВ, бр. 7 от 2012 г., изм., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) ръководи изготвянето и преговорите по Споразумението за партньорство и по оперативните програми за програмния период 2014 - 2020 г. с Европейската комисия, както и по съответните стратегически документи в областта на Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството;
5. ръководи изготвянето на нормативните актове за изпълнение на програмите, финансирани със средства от Европейския съюз, за периода 2014 - 2020 г. и ръководи процеса по изграждане на съответната институционална уредба;
6. координира изпълнението на Националната стратегическа референтна рамка и провежда преговорите с Европейската комисия за нейното актуализиране;
7. координира и контролира управлението на:
а) предприсъединителните програми на ЕС;
б) (доп., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) преходния финансов инструмент, като изпълнява функцията на Национален координатор на помощта по програма "ФАР" и преходния финансов инструмент;
в) (отм., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.)
г) (отм., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.)
д) оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС;
е) програмите, съфинансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и Европейския фонд за гарантиране на земеделието;
ж) програмите за териториално сътрудничество, в които Република България участва;
з) (нова, ДВ, бр. 30 от 2015 г., в сила от 24.04.2015 г.) Фонд "Убежище, миграция и интеграция" и Фонд "Вътрешна сигурност";
8. (изм., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) наблюдава Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и Програмата за сътрудничество "България - Швейцария";
9. (изм. и доп., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) предлага на Европейската комисия промени в документа по т. 6 и съгласува промените в документите по т. 7, букви "а", "б", "е" и "ж";
10. (изм., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г., изм., ДВ, бр. 34 от 2014 г., в сила от 15.04.2014 г.) координира действията на одитния и сертифициращите органи на програмите, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и от Европейския фонд за рибарство, във връзка с изготвянето на годишните обобщения за проведените одити и издадените декларации за сертифицирани разходи по смисъла на чл. 53б, параграф 3 от Регламент 1605/2002 на Съвета (ЕО, Евратом) относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (ОВ, L 248 от 16.09.2002);
11. информира министър-председателя за хода на изпълнението на програмите, финансирани от ЕС, и при необходимост предлага коригиращи мерки;
12. предлага на Министерския съвет проекти на стратегически документи и оперативни планове, свързани с управление на средствата от Европейския съюз;
13. дава методически указания във връзка с управлението на програмите по т. 7;
14. осъществява комуникацията с Европейската комисия и другите европейски институции по отношение на хоризонталните въпроси, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, отчитането и контрола на средствата от ЕС;
15. осъществява координация на дейностите по финансовите инструменти на Европейската комисия JEREMIE, JESSICA и JASPERS, в т.ч. на подготовката, изпълнението и отчитането на годишните планове за действие на JASPERS в Република България;
16. съгласувано със съответните министри и други органи на изпълнителната власт създава междуведомствени работни групи, както и постоянни експертни работни групи за решаване на въпроси, свързани с управлението на средствата от ЕС и донорските програми по т. 8;
17. отговаря за прилагането на хоризонталните политики във връзка с усвояването на средствата от ЕС, в т.ч. следи за спазване принципа на допълняемост на националните средства със средствата от ЕС;
18. координира изпълнението на одитни препоръки с хоризонтален характер, посочени от национални и европейски контролни органи във връзка с управлението и изпълнението на програмите по т. 7 и 8;
19. координира техническата помощ, предоставена от международните финансови институции за постигане на ефективност при подготовката, изпълнението и управлението на проекти, финансирани от ЕС;
20. координира дейностите за подобряване на административния капацитет на централно, регионално и местно ниво при усвояването на средствата от ЕС и донорските програми по т. 8;
21. координира ефективното прилагане на мерките за публичност и прозрачност при усвояването на средствата от ЕС;
22. (отм., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.)
23. участва или определя представител на Централното координационно звено, както и съгласува участието на лица, които да представляват Република България пред Европейската комисия по хоризонтални въпроси, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, отчитането и контрола на средствата от ЕС;
24. (отм., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.)
25. (отм., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.)
26. (нова, ДВ, бр. 80 от 2012 г., в сила от 19.10.2012 г., отм., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.)
27. (нова, ДВ, бр. 30 от 2015 г., в сила от 24.04.2015 г.) е компетентен орган за провеждане на процедурата за определяне на управляващи органи и на сертифициращи органи по смисъла на чл. 124 от Регламент (ЕС) 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и за отмяна на Регламент (ЕО) 1083/2006 на Съвета, чл. 21 от Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел "Европейско териториално сътрудничество" и чл. 35 от Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица;
28. (нова, ДВ, бр. 30 от 2015 г., в сила от 24.04.2015 г.) е компетентен орган за наблюдение на изпълнението на критериите съгласно Приложение ХІІІ на Регламент (ЕС) № 1303/2013 и Приложение ІV на Регламент (ЕС) № 223/2014 за определяне на управляващи органи и на сертифициращи органи по отношение на органите, определени по реда на т. 27;
29. (нова, ДВ, бр. 30 от 2015 г., в сила от 24.04.2015 г.) е компетентен орган за провеждане на процедурата по определяне на отговорен орган по смисъла на чл. 26, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 514 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за определяне на общи разпоредби за Фонд "Убежище, миграция и интеграция" и за Инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи (Регламент (ЕС) № 514/2014).
(3) (нова, ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм., ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) За изпълнение на функциите по ал. 1 и 2:
1. управляващите органи, както и Сертифициращият орган по Програмата за развитие на селските райони изпращат предварителните и окончателните доклади от извършените одити, включително по оперативна програма "Развитие на сектор Рибарство";
2. (изм., ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 18.08.2014 г., изм., ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г.) заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика може да изиска от Одитния орган по оперативните програми и Сертифициращия орган по Програмата за развитие на селските райони извършването на извънредни одити;
3. сертифициращите органи по оперативните програми, включително по Оперативна програма "Развитие на сектор Рибарство", както и Разплащателната агенция по Програмата за развитие на селските райони изпращат на четиримесечна база информация за:
а) прогноза за плащанията;
б) сертифицирани/декларирани към Европейската комисия разходи;
в) очаквани постъпления на база предходни сертифицирани/декларирани разходи;
г) разполагаемия финансов ресурс.
(4) (нова, ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм., ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм., ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 18.08.2014 г., изм., ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г.) Заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика изпълнява функцията по ал. 2, т. 19, като:
1. (доп., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) следи за липса на припокриване между техническите помощи, предоставяни от международните финансови институции за постигане на ефективност при подготовката, изпълнението и управлението на проекти, финансирани от ЕС, и други налични източници на техническа помощ;
2. съгласува областите на интервенции и дейностите за оказване на подкрепа и следи за тяхното изпълнение.
(5) (нова, ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм., ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм., ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 18.08.2014 г., изм., ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г.) Заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика координира дейностите по инструмента на Европейската комисия JASPERS, като:
1. съгласува план за действие за JASPERS за съответната година, проектни фишове към него и отчет за изминалата година и ги внася за разглеждане от Министерския съвет в срок до 30 март;
2. контролира изпълнението на плана за действие по т. 1;
3. (изм., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) координира провеждането на срещи с представителите на Европейската комисия и инициативата JASPERS за отчитане на напредъка в изпълнението на плана и планирането на нови мерки.
(6) (нова, ДВ, бр. 54 от 2011 г., отм., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.)
(7) (нова, ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм., ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г., изм., ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 18.08.2014 г., изм., ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г.) За изпълнение на функциите по ал. 5 в срок до 31 януари всяка година ресорните министерства предоставят на заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика индикативен план за действие за съответния сектор и проектни фишове съгласно изискванията на инициативата и информация за изпълнението на плана за действие по сектори за предходната година.
(8) (нова, ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм., ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г., изм., ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 18.08.2014 г., изм., ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г.) За изпълнение на функцията по ал. 2, т. 7, буква "ж" Министерството на регионалното развитие и благоустройството предоставя на тримесечна база на заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика информация за техническия и финансов напредък в изпълнението на всяка от програмите за териториално сътрудничество.
(9) (нова, ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм., ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., отм., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.)
(10) (нова, ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм., ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г., изм., ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 18.08.2014 г., изм., ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г.) При изпълнение на функциите по ал. 1 - 8 заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика се подпомага от Централното координационно звено, Централния информационен офис за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България и от Централния информационен и координационен офис.

history Чл. 2. (изм., ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм., ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) Към Министерския съвет се създава Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз за координация на мерките за изпълнение на правителствената политика за икономическо, социално и териториално развитие на страната, финансирани със средства от ЕС, наричан по-нататък "Съвета".

history Чл. 3. (1) (изм., ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Съветът:
1. (изм., ДВ, бр. 54 от 2011 г.) обсъжда въпроси във връзка с реформите на Кохезионната политика и Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството за програмен период 2014 - 2020 г., разглежда работни варианти на документите по чл. 1, ал. 2, т. 4 и осигурява тяхната взаимна съгласуваност;
2. (отм., предишна т. 6, изм., ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г., изм., ДВ, бр. 34 от 2014 г., в сила от 15.04.2014 г.) съгласува проектите на индикативни годишни работни програми на оперативните програми и одобрява последващите изменения в тях;
3. (отм., предишна т. 9, изм., ДВ, бр. 54 от 2011 г., отм., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.)
4. (отм., предишна т. 10, изм., ДВ, бр. 54 от 2011 г., доп., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) разглежда предложения за промени в стратегическите и програмните документи по чл. 1, ал. 2, т. 4 и т. 7, буква "д", в т.ч. за преразпределение на средства, които се утвърждават в съответствие с действащата нормативна уредба;
5. (отм., предишна т. 11, изм., ДВ, бр. 54 от 2011 г.) обсъжда проблемни въпроси, свързани с изпълнението на мерки, финансирани със средства от ЕС.
6. (настояща т. 2, ДВ, бр. 54 от 2011 г.)
7. (отм., ДВ, бр. 54 от 2011 г.)
8. (отм., ДВ, бр. 54 от 2011 г.)
9. (настояща т. 3, ДВ, бр. 54 от 2011 г.)
10. (настояща т. 4, ДВ, бр. 54 от 2011 г.)
11. (настояща т. 5, ДВ, бр. 54 от 2011 г.)
12. (отм., ДВ, бр. 54 от 2011 г.)
(2) (нова, ДВ, бр. 54 от 2011 г., отм., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.)
(3) (изм., ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., изм., ДВ, бр. 25 от 2011 г., отм., предишна ал. 2, ДВ, бр. 54 от 2011 г.) При изпълнение на функциите по ал. 1 съветът взаимодейства със Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, Съвета по европейските въпроси и с Икономическия и социален съвет.

history Чл. 4. (1) (изм., ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм., ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 18.08.2014 г., изм., ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г.) Съветът се състои от председател и членове. Председател на съвета е заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика.
(2) (изм., ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм., ДВ, бр. 7 от 2012 г., изм., ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г., изм., ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 18.08.2014 г., изм., ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г.) Членове на Съвета са заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика, министърът на вътрешните работи, министърът на финансите, министърът на икономиката, министърът на енергетиката, министърът на туризма, министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министърът на околната среда и водите, министърът на земеделието и храните, министърът на образованието и науката, министърът на здравеопазването, министърът на културата и министърът на младежта и спорта.
(3) (нова, ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) В случай че член на Съвета не може да присъства на съответното заседание, той се замества от определен от него заместник-министър, като своевременно информира за това председателя на Съвета.
(4) (доп., ДВ, бр. 54 от 2011 г., предишна ал. 3, ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) Председателят на съвета може да кани за участие в заседанията и други министри, заместник-министри и ръководители на ведомства, както и представители на икономическите и социалните партньори и на неправителствени организации.

history Чл. 5. (1) Председателят на съвета:
1. представлява съвета;
2. определя дневния ред, насрочва и ръководи заседанията на съвета.
3. (отм., ДВ, бр. 54 от 2011 г.)
4. (отм., ДВ, бр. 54 от 2011 г.)
(2) (изм., ДВ, бр. 54 от 2011 г., доп., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) В отсъствие на председателя на съвета неговите функции по ал. 1 се изпълняват от определен от него член на Съвета.
(3) (нова, ДВ, бр. 30 от 2015 г., в сила от 24.04.2015 г.) По изключение, в случаите, когато председателят на Съвета не е определил заместник по ал. 2, неговите функции по ал. 1, т. 2 се изпълняват от секретаря на Съвета.

history Чл. 6. (изм., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) Съветът провежда заседания най-малко веднъж в месеца.

history Чл. 7. (изм., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) (1) Съветът приема решения с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието негови членове.
(2) По решение на неговия председател Съветът може да приеме и неприсъствено решение, като за всеки конкретен случай се определя срок за предоставяне на становища и бележки по изпратения за съгласуване проект на решение, който не може да бъде по-кратък от 10 дни.
(3) Решението по ал. 2 се счита за прието, когато проектът е съгласуван без бележки от не по-малко от две трети от членовете на Съвета. Проектът на решение се счита за съгласуван без бележки и когато в определения срок не е получено становище. Приетото решение се вписва в протокола от следващото заседание.
(4) Одобрените от Съвета документи и решенията по ал. 1 или 2, които подлежат на разглеждане от Министерския съвет, се считат за преминали предварителното съгласуване по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
(5) (нова, ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г.) По изключение при идентифицирана необходимост от провеждане на спешни съгласувателни действия срокът по ал. 2 може да бъде намален по решение на председателя на Съвета.

history Чл. 8. (изм., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) (1) (изм., ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Секретариат на Съвета е дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет.
(2) Дейността на секретариата се ръководи и организира от директора на дирекция "Програмиране на средствата от Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет, който е секретар на Съвета.

history Чл. 9. (отм., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г., нов, ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 14.11.2014 г.) (1) Към Министерския съвет се създава Координационен съвет.
(2) Съветът по ал. 1 подпомага Министерския съвет, като обсъжда текущи въпроси, свързани с управлението на средствата от Европейския съюз.
(3) (изм., ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г.) Съветът по ал. 1 се състои от председател, членове и наблюдатели. Председател на съвета е заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика.
(4) Членове на съвета по ал. 1 са представители на:
1. управляващите органи на програмите, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство за периода 2007 - 2013 г., и програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г.;
2. Агенцията по обществени поръчки;
3. дирекция "Национален фонд" на Министерството на финансите;
4. дирекция "Финанси на реалния сектор" на Министерството на финансите;
5. Държавен фонд "Земеделие".
(5) Наблюдатели в съвета по ал. 1 са представители на Сметната палата на Република България, Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз", Националното сдружение на общините в Република България и организациите на работниците и служителите и на работодателите, признати за представителни на национално равнище от Министерския съвет.
(6) При необходимост съветът по ал. 1 може да ангажира експерти от други ведомства, които да подпомагат дейността му.
(7) Председателят на съвета по ал. 1:
1. представлява съвета;
2. определя дневния ред, насрочва и ръководи заседанията му.
(8) В отсъствие на председателя неговите функции по ал. 7 се изпълняват от определен от него член на съвета.
(9) Съветът по ал. 1 провежда заседания най-малко веднъж в месеца.
(10) Заседанията на съвета по ал. 1 са редовни, ако присъстват повече от половината от членовете му.
(11) Членовете на съвета по ал. 1 могат да правят мотивирани предложения до председателя за свикване на извънредно заседание за обсъждане на предложени от тях теми.
(12) Съветът по ал. 1 приема решения с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието негови членове.
(13) По решение на неговия председател съветът по ал. 1 може да приеме и неприсъствено решение по реда на чл. 7, ал. 2 и 3.
(14) (изм., ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Секретариат на съвета по ал. 1 е дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет.
(15) (изм., ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Дейността на секретариата се ръководи и организира от директора на дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет, който е секретар на съвета по ал. 1.

history Чл. 9а. (нов, ДВ, бр. 94 от 2014 г., в сила от 14.11.2014 г.) (1) Към Министерския съвет се създава Методически съвет по финансови корекции.
(2) Съветът по ал. 1 подпомага Министерския съвет, като осъществява обмен на информация, координация и сътрудничество за повишаване ефективността на контрола и подобряване на управлението на средствата от Европейския съюз чрез:
1. обмен на информация относно извършени одити на системите за управление и контрол, проекти, дейности и бенефициенти, включително на проверени обществени поръчки;
2. създаване на механизми за взаимно информиране и докладване на негативни констатации и нарушения с цел предотвратяване на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на Европейските общности;
3. подобряване на координацията на процеса по определяне и извършване на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз.
(3) (отм., ДВ, бр. 30 от 2015 г., в сила от 24.04.2015 г.)
(4) (отм., ДВ, бр. 30 от 2015 г., в сила от 24.04.2015 г.)
(5) (изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г.) Съветът по ал. 1 се състои от председател, членове и наблюдатели. Председател на съвета е заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика или упълномощено от него лице.
(6) Членове на съвета по ал. 1 са представители на:
1. управляващите органи на програмите, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство за периода 2007 - 2013 г., и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г.;
2. Агенцията по обществени поръчки;
3. Агенцията за държавна финансова инспекция;
4. Държавен фонд "Земеделие".
(7) Наблюдатели в съвета по ал. 1 са представители на Сметната палата на Република България, дирекция "Национален фонд" на Министерството на финансите и Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз".
(8) При необходимост съветът по ал. 1 може да ангажира експерти от други ведомства, които да подпомагат дейността му.
(9) Председателят на съвета по ал. 1:
1. представлява съвета;
2. определя дневния ред, насрочва и ръководи заседанията му.
(10) При отсъствие на председателя неговите функции по ал. 9 се изпълняват от определен от него член на съвета.
(11) Съветът по ал. 1 провежда заседания най-малко веднъж в месеца.
(12) Заседанията на съвета по ал. 1 са редовни, ако присъстват повече от половината от членовете му.
(13) Съветът по ал. 1 приема решения с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието негови членове.
(14) (изм., ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Секретариат на съвета по ал. 1 е дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет.
(15) (изм., ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Дейността на секретариата се ръководи и организира от директора на дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет, който е секретар на съвета по ал. 1.

history Чл. 10. (изм., ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 17.08.2010 г., изм., ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм., ДВ, бр. 58 от 2014 г., изм., ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Функциите на Централното координационно звено се изпълняват от дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет.

history Чл. 11. (нов, ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г., изм., ДВ, бр. 58 от 2014 г., изм., ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Функциите на Централен информационен офис за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България и на Централен информационен и координационен офис се изпълняват от дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

history § 1. Отменя се Постановление № 202 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на механизъм за координация на управлението на средствата от Европейския съюз (ДВ, бр. 67 от 2009 г.).

history § 2. В Постановление № 121 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 45 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38, 61, 81 и 95 от 2008 г. и бр. 7, 16 и 93 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8:
а) създава се нова ал. 2:
"(2) За случаите по ал. 1 договарящият орган представя предварително към 15 октомври на текущата година индикативната годишна работна програма на министъра по управление на средствата от Европейския съюз, който я внася за съгласуване от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз.";
б) досегашната ал. 2 става ал. 3;
в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите "министъра на финансите" се заменят с "министъра по управление на средствата от Европейския съюз".
2. В чл. 9 ал. 3 се изменя така:
"(3) Индикативната годишна работна програма се разглежда от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз, преди да се одобри от Комитета за наблюдение на съответната оперативна програма."
3. Член 10 се отменя.
4. В чл. 19:
а) алинея 6 се изменя така:
"(6) При провеждане на процедури за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз договарящият орган кани писмено Централното координационно звено да излъчи свои представители със статут на наблюдатели, които отговарят писмено в срок до 5 работни дни. Представители на Централното координационно звено не могат да участват като наблюдатели, когато дирекция, включена в състава на звеното, е подала проектно предложение по конкретната процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.";
б) в ал. 7 думите "и дирекция "Координация и контрол върху дейностите по управлението на средствата от Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет" се заличават, а думата "определят" се заменя с "определя".
5. В чл. 25, ал. 5 думите "в администрацията на Министерския съвет" се заменят с "на Министерството на вътрешните работи".
6. В чл. 29 ал. 5 и 6 се изменят така:
"(5) В случаите на проекти по смисъла на чл. 39 от Регламент №1083/2006 г. на Съвета договарящият орган изпраща на Централното координационно звено копие от решението по чл. 27, ал. 1, т. 1 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ или становището по чл. 27, ал. 3, т. 4 и копие от документите за одобрените проекти, оформени съгласно изискванията на Регламент № 1828/2006 г. на Европейската комисия. Централното координационно звено чрез председателя на Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз внася документите за съгласуване от съвета.
(6) След съгласуване от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз Централното координационно звено изпраща на Европейската комисия документите за одобрените проекти по смисъла на чл. 39 от Регламент № 1083/2006 г."
7. В чл. 34, ал. 5 думите "като наблюдатели по" се заменят с "като наблюдател", а думите "и на дирекция "Координация и контрол върху дейностите по управлението на средствата от Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет" се заличават.
8. В допълнителните разпоредби се създава нов § 3:
"§ 3. За Оперативна програма "Техническа помощ" ръководител на договарящия орган е министърът по управление на средствата от Европейския съюз."
9. Досегашният § 3 става § 4.

history § 3. В Постановление № 182 на Министерския съвет от 2006 г. за създаване на комитети за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 62 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2006 г., бр. 78 от 2007 г., бр. 29, 66, 80 и 103 от 2008 г. и бр. 22 и 93 от 2009 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 1:
а) точка 4 се изменя така:
"4. ежегодно одобрява информация за приноса на оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, при изпълнението на Националната програма за реформи за нуждите на годишния доклад за изпълнението на същата програма. Тази информация се изготвя от управляващите органи на оперативните програми и се внася за разглеждане от министъра по управление на средствата от Европейския съюз;"
б) в т. 14 думите "ръководителя на Централното координационно звено" се заменят с "директора на дирекция "Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет".
2. В чл. 3:
а) алинея 2 се изменя така:
"(2) Председател на комитета е министърът по управление на средствата от Европейския съюз.";
б) в ал. 3:
аа) в т. 1 думите "министърът на финансите" и запетаята след тях се заличават, а след думите "оперативните програми" се добавя "заместник-министърът на финансите";
бб) точка 2 се изменя така:
"2. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури към министъра на земеделието и храните, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за икономически анализи и прогнози към министъра на финансите, секретарят на Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз, ръководителят на сертифициращия орган и директорите на дирекциите "Програмиране на средствата от Европейския съюз", "Мониторинг на средствата от Европейския съюз", "Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз", "Икономическа и социална политика" и "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет;"
в) алинея 4 се изменя така:
"(4) Министрите и председателят на Националния статистически институт определят поименно представителите по ал. 3, т. 1 и техни заместници, които да участват на заседанията на комитета с право на глас в случай на отсъствие на титуляря, и уведомяват писмено председателя на комитета и секретариата.";
г) алинея 5 се изменя така:
"(5) Органите и директорите на дирекции по ал. 3, т. 2 и ръководителят на сертифициращия орган определят по един свой заместник, който да участва на заседанията на комитета с право на глас в случай на тяхно отсъствие, и уведомяват писмено председателя на комитета и секретариата.";
д) в ал. 11 думите "Ръководителят на Централното координационно звено" се заменят с "Министърът по управление на средствата от Европейския съюз".
3. В чл. 4 думите "дирекцията в Министерството на финансите, определена от Министерския съвет за Централно координационно звено за работата със Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз" се заменят с "дирекция "Мониторинг на средствата от Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет".
4. В чл. 8, ал. 3 т. 1 се изменя така:
"1. ръководителят на дирекцията, съответно главната дирекция или отдела, определен/а за управляващ орган на съответната оперативна програма, ръководителите на дирекциите, съответно главните дирекции или отделите, определени за управляващи органи на останалите оперативни програми, ръководителят на структурата в Министерството на земеделието и храните, определена за управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., ръководителят на структурата в Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури към министъра на земеделието и храните, отговорна за Националния стратегически план за развитие на рибарството, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за икономически анализи и прогнози към министъра на финансите, секретарят на Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз, ръководителите на междинните звена на съответната оперативна програма (ако тя предвижда такива) и по един представител на дирекциите "Програмиране на средствата от Европейския съюз", "Мониторинг на средствата от Европейския съюз", "Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз", "Икономическа и социална политика" и "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет;".
5. В § 1 от допълнителната разпоредба:
а) точка 3 се отменя;
б) в т. 8 накрая се поставя запетая и се добавя "а за Оперативна програма "Техническа помощ" - министърът по управление на средствата от Европейския съюз";
в) точка 10 се отменя.
6. Параграф 5 от заключителните разпоредби се изменя така:
"§ 5. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра по управление на средствата от Европейския съюз, министъра на финансите, министъра на икономиката, енергетиката и туризма, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на труда и социалната политика, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на министъра на околната среда и водите."

history § 4. В Постановление № 322 на Министерския съвет от 2008 г. за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България (обн., ДВ, бр. 1 от 2009 г.; изм., бр. 11, 79 и 93 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2:
а) в ал. 1 думите "Централното координационно звено в Министерството на финансите" се заменят с "Дирекция "Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет";
б) в ал. 2 думите "Централното координационно звено" се заменят с "Дирекция "Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет".
2. В чл. 4:
а) в ал. 2 думите "и техните права и задължения във връзка с въвеждането и актуализирането на информацията" се заменят с "по ал. 1";
б) в ал. 3 думите "и техните права и задължения във връзка с въвеждането и актуализирането на информацията" се заменят с "по ал. 1" и думите "министъра на финансите" се заменят със "заместник министър-председателя и министър на финансите";
в) в ал. 9 думите "и от Одитния орган към министъра на финансите" се заличават и думите "министъра на финансите" се заменят с "главния секретар на Министерския съвет";
г) алинея 10 се изменя така:
"(10) Длъжностните лица от Одитния орган, които имат право на достъп до системата с оглед осъществяването на контрол върху изпълнението на оперативните програми, се определят със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз.";
д) в ал. 11 думите "министъра на финансите" се заменят с "главния секретар на Министерския съвет".
3. В чл. 5:
а) създава се нова ал. 1:
"(1) Конкретните права и задължения на потребителите на системата по смисъла на чл. 4, ал. 2, 3, 5, 9 - 11 се определят в писмени искания от ръководителите на управляващите органи, Сертифициращия орган в Министерството на финансите и Одитния орган към министъра на финансите, подадени до директора на дирекция "Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет съгласно утвърден образец.";
б) досегашната ал. 1 става ал. 2 и се изменя така:
"(2) Управлението на потребителските профили в системата се извършва от оторизирани служители на дирекция "Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет въз основа на писмени искания от ръководителите на управляващите органи, Сертифициращия орган към Министерството на финансите и Одитния орган към министъра на финансите.";
в) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4;
г) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думата "два" се заменя с "пет" и думите "Централното координационно звено" се заменят с "дирекция "Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет";
д) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите "Централното координационно звено" се заменят с "Дирекция "Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз";
е) досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите "министъра на финансите" се заменят с "директора на дирекция "Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз".
4. Член 8 се изменя така:
"Чл. 8. Директорът на дирекция "Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет докладва ежемесечно на министъра за управление на средствата от Европейския съюз и на секретаря на Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз за функционирането и за редовното и коректното въвеждане на данни в системата."
5. В чл. 9:
а) в ал. 2 и 3 думите "Централното координационно звено" се заменят с "дирекция "Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет";
б) алинея 5 се изменя така:
"(5) В случаите по ал. 1 плащанията се спират със заповед на министъра по управление на средствата от Европейския съюз въз основа на мотивирано предложение на ръководителя на Сертифициращия орган и доклад от директора на дирекция "Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет" след съгласуване със секретаря на Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз."
6. Член 10 се отменя.
7. В заключителните разпоредби:
а) параграфи 3 - 6 се отменят;
б) в § 7 думите "министъра на финансите" се заменят със "заместник министър-председателя и министър на финансите", думите "министъра на икономиката и енергетиката" се заменят с "министъра на икономиката, енергетиката и туризма", думите "министъра на транспорта" се заменят с "министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията", а запетаята и думите "министъра на държавната администрация и административната реформа" се заличават.

history § 5. В Постановление № 18 на Министерския съвет от 2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (обн., ДВ, бр. 13 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2003 г., бр. 95 от 2004 г., бр. 60 и 93 от 2006 г., бр. 37, 47, 57 и 79 от 2008 г., бр. 39, 71, 97 и 101 от 2009 г. и бр. 5 от 2010 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 3:
а) алинея 3 се изменя така:
"(3) Заместник-председатели на съвета са министърът по управление на средствата от Европейския съюз, заместник-министър на финансите, предложен от заместник министър-председателя и министър на финансите, и заместник-министър на вътрешните работи, предложен от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи.";
б) в ал. 4 думите "оправомощено от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" длъжностно лице" се заменят с "директор на специализирана дирекция на Държавна агенция "Национална сигурност", определен от председателя на агенцията", думите "изпълнителният директор на Агенцията за държавни вземания" и запетаята след тях се заличават и думите "Национална агенция "Пътна инфраструктура" се заменят с "Агенция "Пътна инфраструктура".
2. В чл. 8а, ал. 1, 2 и 3 думите "Агенцията за държавни вземания" се заменят с "Националната агенция за приходите".
3. В чл. 11, ал. 3:
а) в изречение първо след думата "председателя" се добавя "и заместник-председателя и министър по управление на средствата от Европейския съюз";
б) в изречение второ след думата "Председателят" се добавя "и/или заместник-председателят и министър по управление на средствата от Европейския съюз", а думата "запознава" се заменя със "запознават".

history § 6. В чл. 8, ал. 1 от Постановление № 199 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на Национални правила относно Европейските обединения за териториално сътрудничество (обн., ДВ, бр. 72 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 92 и 108 от 2008 г.) думите "дирекция "Управление на средствата от Европейския съюз на Министерството на финансите" се заменят с "Централното координационно звено".

history § 7. В Постановление № 6 на Министерския съвет от 2007 г. за създаване на Единен информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България (обн., ДВ, бр. 10 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 2 думите "Министерството на финансите" се заменят с "администрацията на Министерския съвет".
2. В чл. 3:
а) в ал. 1 думите "Министерството на финансите" се заменят с "администрацията на Министерския съвет";
б) в ал. 3 думите "Дирекция "Управление на средствата от Европейския съюз" на Министерството на финансите" се заменят с "Дирекция "Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет";
в) алинеи 4 - 6 се отменят.
3. Член 4 се изменя така:
"Чл. 4. Информацията в портала се въвежда и актуализира от служители във:
1. администрацията на Министерския съвет;
2. Министерството на финансите;
3. Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
4. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма;
5. Министерството на труда и социалната политика;
6. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
7. Министерството на околната среда и водите;
8. Министерството на образованието, младежта и науката."
4. В чл. 9 думите "Министерството на финансите" се заменят с "администрацията на Министерския съвет".
5. В чл. 10 ал. 1 се отменя.

history § 8. В чл. 5 от Постановление № 215 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2008 г. и бр. 19 от 2009 г.) ал. 2 се изменя така:
"(2) Възнагражденията и допълнителните възнаграждения на държавни служители, служители по трудово правоотношение и/или други лица за изпълнение на задължения и/или дейности по проекти по Оперативната програма се изплащат по методология, утвърдена от министъра по управление на средствата от Европейския съюз."

history § 9. Постановлението се приема на основание чл. 21 от Закона за администрацията.

history § 10. (доп., ДВ, бр. 64 от 2010 г., в сила от 17.08.2010 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на чл. 10, ал. 2, която влиза в сила от 5 октомври 2009 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 ОТ 10 АВГУСТ 2010 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЕРИФИЦИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ОБН., ДВ, БР. 64 ОТ 2010 г., В СИЛА ОТ 17.08.2010 г.)

history § 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 ОТ 9 НОЕМВРИ 2010 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ (ОБН., ДВ, БР. 90 ОТ 2010 г., В СИЛА ОТ 16.11.2010 г.)

history § 24. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2012 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ОБН., ДВ, БР. 80 ОТ 2012 г., В СИЛА ОТ 19.10.2012 г.)

history § 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

history ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 ОТ 18 ЮЛИ 2013 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(ОБН., ДВ, БР. 65 ОТ 2013 г., В СИЛА ОТ 23.07.2013 г.)

history § 1. В Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 31 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 64, 90 и 95 от 2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г. и бр. 7 и 80 от 2012 г.) се правят следните изменения:
1. Навсякъде думите "министърът по управление на средствата от Европейския съюз" и "министъра по управление на средствата от Европейския съюз" се заменят съответно със "заместник министър-председателят и министър на правосъдието" и "заместник министър-председателя и министър на правосъдието".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 ОТ 18 ЮЛИ 2013 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ОБН., ДВ, БР. 65 ОТ 2013 г., В СИЛА ОТ 23.07.2013 г.)

history § 15. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 ОТ 30 ЯНУАРИ 2014 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ОБН., ДВ, БР. 10 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ 04.02.2014 г.)

history § 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 ОТ 10 АПРИЛ 2014 г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ПРОГРАМИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 - 2020 г. (ОБН., ДВ, БР. 34 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ 15.04.2014 г.)

history § 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

history ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2014 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(ОБН., ДВ, БР. 76 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ 12.09.2014 г.)

history § 1. В Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 31 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 64, 90 и 95 от 2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г., бр. 7 и 80 от 2012 г., бр. 65 от 2013 г. и бр. 10, 34 и 58 от 2014 г.) се правят следните изменения:
1. Навсякъде думите "заместник министър-председателят и министър на правосъдието" и "заместник министър-председателя и министър на правосъдието" се заменят съответно със "заместник министър-председателят по управление на средствата от Европейския съюз" и "заместник министър-председателя по управление на средствата от Европейския съюз".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2014 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ОБН., ДВ, БР. 76 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ 12.09.2014 г.)

history § 18. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1 и § 14, т. 4 - 6, които влизат в сила от 18 август 2014 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 353 ОТ 5 НОЕМВРИ 2014 г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 г. ЗА КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ОБН., ДВ, БР. 94 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ 14.11.2014 г.)

history § 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 3, който влиза в сила от 19 август 2014 г.

history ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 377 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2014 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(ОБН., ДВ, БР. 101 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ 09.12.2014 г.)

history § 1. В Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 31 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 64, 90 и 95 от 2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г., бр. 7 и 80 от 2012 г., бр. 65 от 2013 г. и бр. 10, 34, 58, 76 и 94 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Навсякъде думите "заместник министър-председателят по управление на средствата от Европейския съюз" и "заместник министър-председателя по управление на средствата от Европейския съюз" се заменят съответно със "заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика" и "заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 377 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2014 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ОБН., ДВ, БР. 101 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ 09.12.2014 г.)

history § 18. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98 ОТ 21 АПРИЛ 2015 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УПРАВЛЯВАЩИ И СЕРТИФИЦИРАЩИ ОРГАНИ ПО ПРОГРАМИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ПРОГРАМИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОТ ФОНДА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА, И НА ОТГОВОРЕН ОРГАН ПО ФОНД "УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ" И ПО ФОНД "ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ" (ОБН., ДВ, БР. 30 ОТ 2015 г., В СИЛА ОТ 24.04.2015 г.)

history § 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 384 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2015 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 г. (ОБН., ДВ, БР. 2 ОТ 2016 г., В СИЛА ОТ 08.01.2016 г.)

history § 21. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...