Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник

Четете изданията на БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК за 2022

сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛСписание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика


Седмичен вестник за актуални въпроси, отговори и коментари


Двуседмичен вестник за справочна информация и практически казуси
По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 ОТ 14 АПРИЛ 2010 г. ЗА КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 30 ОТ 2017 г., В СИЛА ОТ 11.04.2017 г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 ОТ 14 АПРИЛ 2010 г. ЗА КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 30 ОТ 2017 г., В СИЛА ОТ 11.04.2017 г.)

ДВ. бр. 75 от 20.09.2022г.

Обн., ДВ, бр. 31 от 23 април 2010 г., изм., ДВ, бр. 64 от 17 август 2010 г., изм., ДВ, бр. 90 от 16 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 95 от 3 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 25 от 25 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 54 от 15 юли 2011 г., изм., ДВ, бр. 7 от 24 януари 2012 г., доп., ДВ, бр. 80 от 19 октомври 2012 г., изм., ДВ, бр. 65 от 23 юли 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 10 от 4 февруари 2014 г., изм., ДВ, бр. 34 от 15 април 2014 г., изм., ДВ, бр. 58 от 15 юли 2014 г., изм., ДВ, бр. 76 от 12 септември 2014 г., доп., ДВ, бр. 94 от 14 ноември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 9 декември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 30 от 24 април 2015 г., изм., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2016 г., изм., ДВ, бр. 27 от 31 март 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 30 от 11 април 2017 г., изм., ДВ, бр. 68 от 22 август 2017 г., изм., ДВ, бр. 21 от 15 март 2022 г., изм., ДВ, бр. 60 от 29 юли 2022 г., изм., ДВ, бр. 70 от 30 август 2022 г., изм., ДВ, бр. 75 от 20 септември 2022 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) (изм., ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г., изм., ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 18.08.2014 г., изм., ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г., изм., ДВ, бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г.) Цялостната организация, координация и контрол на системата за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и от други донори се осъществява от заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
(2) (изм., ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм., ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм., ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 18.08.2014 г., изм., ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г., изм., ДВ, бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г.) Заместник министър-председателят по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация:
1. (изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) действа като централен представител на Република България пред Европейската комисия и другите европейски институции по въпросите на програмирането, управлението и наблюдението на средствата от ЕСИФ;
2. (отм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.)
3. (изм., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) осъществява координацията във връзка с участието на Република България в процеса на вземане на решения на ЕС в областта на Кохезионната политика;
4. (изм., ДВ, бр. 7 от 2012 г., изм., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г., отм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.)
5. (изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) ръководи процеса по разработването на институционалната рамка и нормативната уредба, свързана с управлението на средствата от ЕСИФ;
6. (отм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.)
7. (изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) координира и контролира управлението на:
а) програмите, финансирани от ЕСИФ;
б) програмите за европейско териториално сътрудничество, в които Република България участва;
в) помощта по Програма "ФАР", като изпълнява функцията на национален координатор;
г) Фонд "Убежище, миграция и интеграция" и Фонд "Вътрешна сигурност";
8. (изм., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) наблюдава Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и Програмата за сътрудничество "България - Швейцария";
9. (изм. и доп., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г., изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) съгласува промените в документите по т. 7, букви "б" и "в";
10. (изм., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г., изм., ДВ, бр. 34 от 2014 г., в сила от 15.04.2014 г., отм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.)
11. (отм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.)
12. (изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) предлага на Министерския съвет проекти на Споразумението за партньорство и оперативни планове, свързани с управление на средствата от ЕСИФ;
13. дава методически указания във връзка с управлението на програмите по т. 7;
14. (изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) осъществява комуникацията с Европейската комисия и другите европейски институции по отношение на хоризонталните въпроси, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, отчитането и контрола на средствата от ЕСИФ;
15. (изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) осъществява координация на предоставената от Инструмента JASPERS подкрепа, в т.ч. на подготовката, изпълнението и отчитането на годишните планове за действие на JASPERS в Република България;
16. (изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) съгласувано със съответните министри и други органи на изпълнителната власт създава междуведомствени работни групи, както и постоянни експертни работни групи за решаване на въпроси, свързани с управлението на средствата от ЕСИФ и донорските програми по т. 8;
17. (изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) отговаря за прилагането на хоризонталните политики във връзка с усвояването на средствата от ЕСИФ, в т.ч. следи за спазване принципа на допълняемост на националните средства със средствата от ЕСИФ;
18. (отм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.)
19. (изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) координира техническата помощ, предоставена от международните финансови институции за постигане на ефективност при подготовката, изпълнението и управлението на проекти, финансирани от ЕСИФ;
20. (изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) координира дейностите за подобряване на административния капацитет на централно, регионално и местно ниво при управлението на средствата от ЕСИФ и донорските програми по т. 8;
21. (изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) координира ефективното прилагане на мерките за публичност и прозрачност при усвояването на средствата от ЕСИФ;
22. (отм., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.)
23. (изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) участва или определя представител на Централното координационно звено, както и съгласува участието на лица, които да представляват Република България пред Европейската комисия по хоризонтални въпроси, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, отчитането и контрола на средствата от ЕСИФ;
24. (отм., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.)
25. (отм., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.)
26. (нова, ДВ, бр. 80 от 2012 г., в сила от 19.10.2012 г., отм., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.)
27. (нова, ДВ, бр. 30 от 2015 г., в сила от 24.04.2015 г.) е компетентен орган за провеждане на процедурата за определяне на управляващи органи и на сертифициращи органи по смисъла на чл. 124 от Регламент (ЕС) 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и за отмяна на Регламент (ЕО) 1083/2006 на Съвета, чл. 21 от Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел "Европейско териториално сътрудничество" и чл. 35 от Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица;
28. (нова, ДВ, бр. 30 от 2015 г., в сила от 24.04.2015 г.) е компетентен орган за наблюдение на изпълнението на критериите съгласно Приложение ХІІІ на Регламент (ЕС) № 1303/2013 и Приложение ІV на Регламент (ЕС) № 223/2014 за определяне на управляващи органи и на сертифициращи органи по отношение на органите, определени по реда на т. 27;
29. (нова, ДВ, бр. 30 от 2015 г., в сила от 24.04.2015 г.) е компетентен орган за провеждане на процедурата по определяне на отговорен орган по смисъла на чл. 26, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 514 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за определяне на общи разпоредби за Фонд "Убежище, миграция и интеграция" и за Инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи (Регламент (ЕС) № 514/2014).
(3) (нова, ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм., ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) За изпълнение на функциите по ал. 1 и 2:
1. управляващите органи, както и Сертифициращият орган по Програмата за развитие на селските райони изпращат предварителните и окончателните доклади от извършените одити, включително по оперативна програма "Развитие на сектор Рибарство";
2. (изм., ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 18.08.2014 г., изм., ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., отм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.)
3. (отм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.)
(4) (нова, ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм., ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм., ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 18.08.2014 г., изм., ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., отм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.)
(5) (нова, ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм., ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм., ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 18.08.2014 г., изм., ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г., изм., ДВ, бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г.) Заместник министър-председателят по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация координира предоставената от Инструмента JASPERS подкрепа, като съгласува изменения в Плана за действие на JASPERS за периода 2014 - 2020 г. по предложение на съответното ресорно министерство и внася за разглеждане от Министерския съвет в срок до 31 март отчет за изпълнение на мерките през предходната година.
(6) (нова, ДВ, бр. 54 от 2011 г., отм., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.)
(7) (нова, ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм., ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г., изм., ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 18.08.2014 г., изм., ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г., изм., ДВ, бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г.) За изпълнение на функциите по ал. 5 в срок до 31 януари всяка година ресорните министерства предоставят на заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация индикативен план за действие за съответния сектор и проектни фишове съгласно изискванията на инициативата и информация за изпълнението на плана за действие по сектори за предходната година.
(8) (нова, ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм., ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г., изм., ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 18.08.2014 г., изм., ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., отм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.)
(9) (нова, ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм., ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., отм., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.)
(10) (нова, ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм., ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 23.07.2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г., изм., ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 18.08.2014 г., изм., ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г., изм., ДВ, бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г., изм., ДВ, бр. 60 от 2022 г., в сила от 01.09.2022 г., изм., ДВ, бр. 70 от 2022 г., в сила от 31.08.2022 г. (*)) При изпълнение на функциите си по това постановление заместник министър-председателят по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация се подпомага от дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...