По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № Н-12 ОТ 12 АПРИЛ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА И ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № Н-12 ОТ 12 АПРИЛ 2010 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА И ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ

ДВ. бр. 36 от 01.05.2021г.

Обн., ДВ, бр. 32 от 27 април 2010 г., изм., ДВ, бр. 81 от 18 октомври 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 18 декември 2012 г., доп., ДВ, бр. 66 от 10 август 2018 г., изм., ДВ, бр. 8 от 25 януари 2019 г., изм., ДВ, бр. 36 от 1 май 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за изплащане на възнагражденията и обезщетенията на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...