По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 114 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 31.01.2004 Г., ИЗМ., ДВ, БР. 63 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 13.08.2010 Г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 114 ОТ 2003 г., В СИЛА ОТ 31.01.2004 г., ИЗМ., ДВ, БР. 63 ОТ 2010 г., В СИЛА ОТ 13.08.2010 г.)

ДВ. бр. 19 от 05.03.2021г.

Обн., ДВ, бр. 10 от 4 февруари 2000 г., изм., ДВ, бр. 91 от 25 септември 2002 г., изм., ДВ, бр. 86 от 30 септември 2003 г., изм., ДВ, бр. 114 от 30 декември 2003 г., изм., ДВ, бр. 100 от 13 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 101 от 16 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 95 от 24 ноември 2006 г., изм., ДВ, бр. 82 от 12 октомври 2007 г., изм., ДВ, бр. 110 от 30 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 63 от 13 август 2010 г., изм., ДВ, бр. 98 от 14 декември 2010 г., изм. и доп., ДВ, бр. 84 от 2 ноември 2012 г., изм., ДВ, бр. 61 от 25 юли 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 29 декември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 3 февруари 2017 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 юли 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 53 от 26 юни 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 27 ноември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., доп., ДВ, бр. 19 от 5 март 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 31.01.2004 г., изм., ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Този закон урежда:
1. (изм., ДВ, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.) правата и задълженията на физическите и юридическите лица, които произвеждат, пускат на пазара, употребяват, съхраняват и изнасят химични вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия и смеси с цел защита на човешкото здраве и опазване на околната среда;
2. (изм., ДВ, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.) правомощията на държавните органи, осъществяващи контрол върху производството, пускането на пазара, употребата, съхраняването и износа на химични вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия и смеси;
3. (изм., ДВ, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.) мерките за прилагане на:
а) Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията, наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)";
б) Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (OB, L 353/1 от 31 декември 2008 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1272/2008(CLP)";
в) (доп., ДВ, бр. 102 от 2015 г.) Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно детергентите, наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 648/2004" и Регламент (ЕС) № 259/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 по отношение на употребата на фосфати и други фосфорни съединения в потребителски перилни детергенти и потребителските детергенти за автоматични съдомиялни машини (ОВ, L 94/16 от 30 март 2012 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 259/2012";
г) (изм., ДВ, бр. 102 от 2015 г.) Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали (ОВ, L 201/60 от 27 юли 2012), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 649/2012";
д) Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно устойчивите органични замърсители и за изменение на Директива 79/117/ЕИО, наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 850/2004";
е) (изм., ДВ, бр. 102 от 2015 г.) Делегиран Регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията от 4 август 2014 г. относно работната програма за системно проучване на всички съществуващи активни вещества, съдържащи се в биоциди, посочени в Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (OB, L 294/1 от 10 октомври 2014 г.), наричан по-нататък "Делегиран Регламент (ЕС) № 1062/2014";
ж) (нова, ДВ, бр. 102 от 2015 г.) Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ, L 167/1 от 27 юни 2012 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 528/2012" и Регламент (ЕС) № 334/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 528/2012 относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди по отношение на някои условия за достъп до пазара (OB, L 103/22 от 5 април 2014 г.);
з) (нова, ДВ, бр. 102 от 2015 г.) Делегиран Регламент (ЕС) № 492/2014 на Комисията от 7 март 2014 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за подновяване на разрешения за биоциди, които са предмет на взаимно признаване (OB, L 139/1 от 14 май 2014 г.), наричан по-нататък "Делегиран Регламент (ЕС) № 492/2014";
и) (нова, ДВ, бр. 102 от 2015 г.) Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества (ОВ, L 39/1 от 9 февруари 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 98/2013";
к) (нова, ДВ, бр. 53 от 2018 г., в сила от 26.06.2018 г.) Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 (ОВ, L 137/1 от 24 май 2017 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2017/852";
4. (нова, ДВ, бр. 84 от 2012 г., в сила от 02.01.2013 г.) ограничаването на употребата на опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (EEO) с цел защита на човешкото здраве и на околната среда, включително екологосъобразно оползотворяване и обезвреждане на отпадъците от ЕЕО и свързаните с това задължения на икономическите оператори на ЕЕО;
5. (нова, ДВ, бр. 102 от 2015 г.) изискванията за предоставяне, въвеждане, притежаване и използване на химични вещества и смеси, които са прекурсори на взривни вещества, и за докладване на подозрителни транзакции, включващи тези химични вещества и смеси.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...