По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 ОТ 17 АПРИЛ 2007 Г. ЗА КООРДИНАЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 65 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 20.08.2010 Г.)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 ОТ 17 АПРИЛ 2007 г. ЗА КООРДИНАЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 65 ОТ 2010 г., В СИЛА ОТ 20.08.2010 г.)

ДВ. бр. 3 от 08.01.2019г.

Обн., ДВ, бр. 35 от 27 април 2007 г., изм., ДВ, бр. 53 от 10 юни 2008 г., изм., ДВ, бр. 64 от 18 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 34 от 8 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 71 от 4 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 78 от 2 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 83 от 20 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 4 от 15 януари 2010 г., изм., ДВ, бр. 5 от 19 януари 2010 г., изм., ДВ, бр. 19 от 9 март 2010 г., изм., ДВ, бр. 65 от 20 август 2010 г., попр., ДВ, бр. 66 от 24 август 2010 г., изм., ДВ, бр. 2 от 7 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2011 г., доп., ДВ, бр. 68 от 4 септември 2012 г., изм., ДВ, бр. 62 от 12 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 65 от 23 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 80 от 13 септември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., изм., ДВ, бр. 76 от 12 септември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 14 ноември 2014 г., изм., ДВ, бр. 101 от 9 декември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 6 от 23 януари 2015 г., изм., ДВ, бр. 36 от 13 май 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 79 от 7 октомври 2016 г., изм., ДВ, бр. 7 от 20 януари 2017 г., изм., ДВ, бр. 12 от 3 февруари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 39 от 16 май 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 8 януари 2019 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) Министерският съвет ръководи и осъществява политиката на Република България като държава - членка на Европейския съюз, като:
1. решава политическите въпроси, свързани с членството на Република България в Европейския съюз;
2. (изм. и доп., ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) приема Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз в срок до 31 януари на текущата година;
3. приема позициите на Република България за редовните и неформалните заседания на Европейския съвет, на Съвета на Европейския съюз, на други институции на Европейския съюз и одобрява мандат за тяхното представяне;
4. (изм., ДВ, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г., изм., ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) приема рамкови позиции на Република България по въпросите, които се разглеждат от Съвета на Европейския съюз и подготвителните му органи, както и в процеса на вземане на решения по чл. 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
5. (изм., ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) приема позиции на Република България за осигуряване защита на правата и интересите на страната пред Съда на Европейския съюз;
6. (изм., ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) приема решения относно сезирането на Съда на Европейския съюз от страна на Република България;
7. (изм., ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., доп., ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г., изм., ДВ, бр. 36 от 2016 г., изм., ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г., изм., ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) приема стратегически и планови документи, свързани с изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, в това число годишния план по чл. 6, ал. 1, т. 7;
8. одобрява проекти на актове, с които се приемат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на Европейския съюз;
9. приема законодателна програма на Министерския съвет в съответствие с политиките и актовете на Европейския съюз.
(2) (изм., ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) Министерският съвет предоставя информация на Народното събрание:
1. по въпроси, отнасящи се до задълженията, произтичащи за Република България от членството й в Европейския съюз;
2. за рамковите позиции по проектите на актове на Европейския съюз, включени в Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз;
3. за участието в процеса на вземане на решения в Европейския съюз по време на всяко председателство на Съвета на Европейския съюз.
4. (нова, ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г., отм., ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)
(3) (отм., ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
(4) (изм., ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) Министерският съвет изпраща на Народното събрание програмата по ал. 1, т. 2 в 7-дневен срок от приемането й.