По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № РД-07-7 ОТ 5 ОКТОМВРИ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕГИСТРИТЕ ЗА ПЪЛНО ОСИНОВЯВАНЕ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № РД-07-7 ОТ 5 ОКТОМВРИ 2010 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕГИСТРИТЕ ЗА ПЪЛНО ОСИНОВЯВАНЕ

ДВ. бр. 39 от 14.05.2019г.

Обн., ДВ, бр. 82 от 19 октомври 2010 г., изм., ДВ, бр. 79 от 3 октомври 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 39 от 14 май 2019 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за:
1. водене и съхраняване на регистър на децата, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване;
2. водене и съхраняване на Националния регистър на осиновяващи за пълно осиновяване;
3. поддържане на Национална електронна информационна система за децата, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване.
(2) С наредбата се определят условията и редът за:
1. вписване в регистрите по ал. 1;
2. извършване на социално проучване на лице, което желае да осинови дете при условията на пълно осиновяване;
3. издаване и прекратяване на разрешение за вписване в Националния регистър на осиновяващи за пълно осиновяване;
4. насочване на осиновяващите към доставчици на социални услуги за обучение и подкрепа;
5. предприемане на специални мерки за осиновяване на дете със здравословен проблем, специални нужди или на възраст над седем години.