По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № Н-28 ОТ 5 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ
Документът има по-нова версия, която е достъпна само за абонати.

НАРЕДБА № Н-28 ОТ 5 НОЕМВРИ 2010 г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

ДВ. бр. 10 от 05.02.2016г.

Обн., ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 90 от 15 ноември 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 22 от 5 март 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 14 от 18 февруари 2014 г., доп., ДВ, бр. 77 от 16 септември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 25 от 3 април 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 11 декември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 10 от 5 февруари 2016 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) С наредбата се определят критериите, условията и редът за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
(2) Основни цели на атестирането по ал. 1 са:
1. установяване равнището на професионалната квалификация и компетентността на военнослужещия и тяхното съответствие с изискванията, определени в длъжностната характеристика;
2. оценка на изпълнението на функционалните задължения от военнослужещия чрез отчитане на постигнатите резултати;
3. определяне на необходимостта от кариерно развитие на всеки военнослужещ и повишаване на професионалната му квалификация;
4. създаване на условия за реализиране на справедливи и прозрачни процедури за кариерно развитие;
5. подобряване дейността на военнослужещите за изграждане на необходимите способности на военните формирования;
6. подобряване на комуникацията между военнослужещите и техните командири (началници) или ръководители на съответните структури, както и оптимизиране на работата им в екип.

history Чл. 2. (1) Атестирането на военнослужещите се извършва ежегодно, при което се отчитат:
1. професионалните компетентности като съвкупност от знания, умения и нагласи, необходими за качествено изпълнение на функционалните задължения;
2. изискванията към изпълнение на функционалните задължения, определени в длъжностната характеристика на заеманата длъжност.
(2) Атестирането се извършва чрез оценяване на:
1. (изм. и доп., ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) постиженията, професионалните компетентности и личностни характеристики, и на потенциала за развитие - за офицерите;
2. (доп., ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) постиженията, професионалните компетентности и личностни характеристики и възможностите за развитие - за офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите).
(3) (изм., ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) На всеки военнослужещ се изготвя атестационен формуляр.
(4) Атестационният формуляр по ал. 3 се съхранява от структурата по управление на човешките ресурси (по личния състав) във втори раздел на служебното дело на военнослужещия.
(5) (новa, ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) Атестационният формуляр се подписва на всяка страница от атестирания и атестиращия.

history Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3, ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) В процеса на атестиране участват:
1. атестираният военнослужещ;
2. атестиращият - непосредственият командир (началник) или ръководител в съответната структура на атестирания;
3. старшият атестиращ - непосредственият командир (началник) или ръководител в съответната структура на атестиращия.
4. (отм., ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)
(2) (нова, ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г., изм., ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Министърът на отбраната може да оправомощи свой заместник да изпълнява функциите му на старши атестиращ.
(3) (нова, ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г., изм., ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) За длъжностите, за които командващият на Съвместното командване на силите, командирите на видовете въоръжени сили, ръководителите/началниците на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната са атестиращи, те изпълняват функциите и на старши атестиращи.
(4) (нова, ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) Командващият на Съвместното командване на силите, командирите на видовете въоръжени сили могат да оправомощят длъжностни лица, които да изпълняват функциите им на старши атестиращ на военнослужещите от пряко подчинените им формирования.

history Чл. 4. (изм., ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) Командирът (началникът) на военното формирование или ръководителят на съответната структура отговаря и със своя заповед организира провеждането на атестирането.

history Чл. 5. Не се атестират:
1. офицерите, притежаващи висши офицерски звания;
2. военнослужещи, чиито договори за военна служба се прекратяват и се освобождават от военна служба на основание чл. 164 и 165 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
3. военнослужещи, подали рапорт за прекратяване на договора за военна служба и за освобождаване от военна служба при условията и по реда на чл. 163 и 169 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
4. (изм., ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) обучаващите се в професионалните сержантски (старшински) колежи, както и обучаващите се в редовна форма на обучение във висшите военни училища и академии в страната и в чужбина или в курсове със срок на обучение, по-дълъг от 6 месеца;
5. обучаващите се в редовна форма на обучение за придобиване на научно-образователна степен "доктор";
6. военнослужещи, които специализират за придобиване на медицинска специалност и преминаващите стаж като "стажант-юристи" за придобиване на юридическа правоспособност;
7. военнослужещи, които са временно отстранени от длъжност при условията на чл. 158 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
8. (изм., ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г., доп., ДВ, бр. 22 от 2013 г., в сила от 05.03.2013 г.) военнослужещи, изпратени на подготовка и участващи в операции и мисии извън територията на страната за повече от шест месеца през атестационния период;
9. (изм., ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) военнослужещи, които са дългосрочно командировани извън територията на страната в задгранично представителство на Република България;
10. (нова, ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г., доп., ДВ, бр. 10 от 2016 г., в сила от 05.02.2016 г.) военнослужещите, които ползват и/или са ползвали за повече от шест месеца през атестационния период правото си на отпуск поради здравословни причини, бременност, раждане и осиновяване, за отглеждане на дете, за кърмене на дете, за гледане на болно дете и на допълнителен отпуск за две и повече живи деца в размерите и при условията на Кодекса на труда.

history Чл. 6. (1) (изм., ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) Военнослужещи, назначени на длъжности извън и на територията на страната в международни организации или в други международни инициативи, както и в състава на многонационални формирования на територията на страната, се атестират по методиката на съответната международна организация, международна инициатива или приемаща организация. След атестирането същите изпращат оценъчния формуляр до дирекция "Управление на човешките ресурси".
(2) (изм., ДВ, бр. 25 от 2015 г., в сила от 03.04.2015 г.) При преназначаването на военнослужещите по ал. 1 на длъжности в страната се ползва атестацията по ал. 1, като оценките и констатациите се приравняват в съответствие с таблицата по приложение № 9.
(3) (нова, ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) Дирекция "Управление на човешките ресурси":
1. изготвя удостоверение за приравняване на оценките (приложение № 10);
2. регистрира удостоверението за приравняване на оценките;
3. въвежда данните (информацията) от удостоверението в Автоматизираната система за управление на човешките ресурси;
4. изпраща оценъчния формуляр и екземпляр от удостоверението до структурата по управление на човешките ресурси (по личния състав), в която военнослужещият се води на отчет, за прилагането им в служебното дело на военнослужещия.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА АТЕСТИРАНЕ

history Чл. 7. (1) (Предишен текст на чл. 7 изм., ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Процесът по атестирането на военнослужещите включва:
1. (доп., ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) съвместно определяне на професионалните компетентности и личностни характеристики, които ще се оценяват през атестационния период от атестирания офицер, офицерски кандидат и сержант (старшина) и атестиращия, съобразно изискванията, определени в длъжностната характеристика;
2. съвместно определяне на конкретните задължения, отговорности и цели от атестираните офицери, офицерски кандидати и сержанти (старшини) и атестиращия, които следва да се реализират от атестираните през атестационния период;
3. (изм., ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) провеждане на междинна среща:
а) за отчитане на степента на изпълнение на конкретните задължения, отговорности и цели и актуализирането им при необходимост от атестирания военнослужещ (офицер, офицерски кандидат или сержант/старшина) и атестиращия;
б) при промяна на длъжностното лице - атестиращ или старши атестиращ, същата се отразява в полето за коментар на атестиращия в приложения № 1 - 5;
4. определяне на оценка от атестиращия на:
а) изпълнението на поставените цели, професионалните компетентности и личностни характеристики за офицери, офицерски кандидати и сержанти (старшини);
б) професионалните компетентности и личностни характеристики за войници (матроси);
5. определяне на самооценка от атестирания военнослужещ на:
а) изпълнението на поставените цели, професионалните компетентности и личностни характеристики за офицери, офицерски кандидати и сержанти (старшини);
б) професионалните компетентности и личностни характеристики за войници (матроси);
6. определяне на очакванията на атестирания и препоръките за професионално му развитие от атестиращия;
7. (изм., ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) формиране на крайните оценки от старшия атестиращ;
8. определяне на потенциала за развитие на атестираните офицери от старшия атестиращ;
9. определяне на възможностите за развитие на офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите) от старшия атестиращ;
10. запознаване на атестирания военнослужещ с резултатите и компютризирана обработка на данните.
(2) (нова, ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) При промяна на атестиращия и/или старшия атестиращ на войниците се изготвя нов формуляр.
(3) (нова, ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) При вакантна длъжност или отсъствие на военнослужещ, изпълняващ функциите на атестиращ и/или старши атестиращ (поради отпуск по болест, дългосрочен курс и др.), в атестационния формуляр на атестирания съгласно ал. 1, т. 3, буква "б" се отразява основанието и имената на военнослужещия, назначен да изпълнява съответната длъжност на основание чл. 215 и 216 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(4) (нова, ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) Командирите (началниците) на военни формирования или ръководителите на съответни структури оправомощават длъжностни лица да изпълняват функциите на атестиращ и/или старши атестиращ на военнослужещите, назначени да заместват друг военнослужещ на основание чл. 215 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, за основната им длъжност.
(5) (нова, ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) При атестирането на военнослужещите, назначени временно да изпълняват длъжност на основание чл. 216 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, функциите на атестиращ и/или старши атестиращ се изпълняват съгласно чл. 3.
(6) (нова, ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) При вакантни длъжности извън случаите на ал. 3 командирите (началниците) на военни формирования или ръководителите/началниците на съответни структури оправомощават длъжностни лица, които да изпълняват функциите на атестиращ и/или старши атестиращ както на атестирания военнослужещ, така и на оправомощените военнослужещи за атестационния период.

history Чл. 8. (изм., ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) Процесът по атестирането на военнослужещите започва на 1 януари и завършва на 31 декември на съответната година и включва:
1. съвместно определяне на професионалните компетентности и личностни характеристики, които ще се оценяват през атестационния период, конкретните задължения, отговорности и цели от атестираните офицери, офицерски кандидати и сержанти (старшини) и атестиращия - от 1 януари до 31 януари на съответната година;
2. провеждане на междинни срещи за отчитане на степента на изпълнение на конкретните задължения, отговорности и цели и актуализирането им, при необходимост, от атестирания военнослужещ (офицер, офицерски кандидат или сержант (старшина) и атестиращия - от 1 март до 30 септември на съответната година;
3. (изм., ДВ, бр. 22 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм., ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) нанасяне на оценките от длъжностните лица по чл. 15 - от 1 февруари до 1 декември на съответната година;
4. (изм., ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) определяне на оценките от атестиращия и самооценките от атестирания - от 1 ноември до 15 ноември на съответната година;
5. (изм., ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) определяне на очакванията на атестирания и препоръките за професионалното му развитие от атестиращия - от 16 ноември до 30 ноември на съответната година;
6. (отм., ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)
7. (изм., ДВ, бр. 22 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) формиране на крайните оценки от старшия атестиращ, определяне на потенциала и запознаване на атестираните с резултатите - от 1 декември до 31 декември на съответната година;
8. (изм., ДВ, бр. 22 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) въвеждане на данните по чл. 12 - от 1 януари до 31 януари на следващата календарна година.

history Чл. 8а. (нов, ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) (1) (изм., ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) Военнослужещите се атестират във военното формирование или съответната структура, в която са прослужили не по-малко от 6 месеца през атестационния период по чл. 8, при:
а) извършване на организационно-щатни промени;
б) преназначаване на друга длъжност или при вземане на атестирания в специален щат или във временен задграничен щат на министъра на отбраната по време на срока за сдаване на длъжността.
(2) (изм., ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) В случаите по ал. 1 командирите (началниците) на военни формирования или ръководителите на съответните структури организират процеса по атестирането извън сроковете по чл. 8 и предоставянето на данните от атестирането за въвеждане от дирекция "Управление на човешките ресурси" в Автоматизираната система за управление на човешките ресурси до един месец след завършване на атестирането.
(3) (нова, ДВ, бр. 77 от 2014 г., в сила от 16.09.2014 г.) При утвърждаване на промяна в изискванията за заемане на длъжност, свързана с удостояване с висше офицерско звание, министърът на отбраната организира атестиране на военнослужещи за номиниране за заемане на длъжността извън сроковете по чл. 8.

history Чл. 9. (1) (изм., ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) При атестирането на военнослужещите се попълват атестационни формуляри, както следва:
1. (изм., ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г., изм., ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) за офицерите от: Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, щабовете на Съвместното командване на силите и на командванията на видовете въоръжени сили - по образец и оценъчни скали съгласно приложение № 1;
2. за офицерите във военните формирования от Сухопътните войски - по образец и оценъчни скали съгласно приложение № 2;
3. за офицерите във военните формирования от Военновъздушните сили - по образец и оценъчни скали съгласно приложение № 3;
4. за офицерите във военните формирования от Военноморските сили - по образец и оценъчни скали съгласно приложение № 4;
5. за офицерските кандидати и сержантите (старшините) - по образец съгласно приложение № 5;
6. за войниците (матросите) - по образец съгласно приложение № 6.
(2) (нова, ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) Поставянето на оценка 1 и оценка 5 съгласно чл. 13 и чл. 14, ал. 2, както и оценка 1 и оценка 10 съгласно чл. 14, ал. 1 от атестиращия, се консултира със старшия атестиращ.
(3) (нова, ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) В случите по ал. 2 старшият атестиращ отразява мнението си в коментара на раздел "Оценяване и отчитане на изпълнението" в съответния атестационен формуляр.
(4) (Предишна ал. 2, ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) Атестационният формуляр се попълва от:
1. атестирания военнослужещ;
2. атестиращия;
3. старшия атестиращ;
4. длъжностни лица от структурата по управлението на човешките ресурси (по личния състав);
5. отговорниците по бойната подготовка във войсковото формирование.

history Чл. 10. (1) (доп., ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Потенциалът за развитие на офицерите и възможностите за развитие по чл. 7, ал. 1, т. 8 се определят въз основа на:
1. резултатите от изпълнените цели;
2. индивидуалните и груповите резултати от бойната подготовка;
3. (нова, ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) оценка от участие в мисия/операция извън територията на Република България;
4. (предишна т. 3, ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) демонстрираните професионални компетентности и личностни характеристики през атестационния период;
5. (предишна т. 4, ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) заявените очаквания от атестирания офицер;
6. (предишна т. 5, ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) препоръките на атестиращия офицер;
7. (предишна т. 6, ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) справките и сравнителните оценки, изготвени от съответната структура по управление на човешките ресурси (по личния състав).
(2) Определянето на потенциала по ал. 1 завършва със:
1. сравнителна оценка на атестирания военнослужещ спрямо другите военнослужещи със същото военно звание и длъжност във военното формирование или съответната структура;
2. оценка на възможностите за повишаване във военно звание;
3. оценка на възможностите за развитие в длъжност;
4. (изм., ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) необходимост от допълнително обучение.

history Чл. 11. (1) (доп., ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Възможностите за развитие на офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите) по чл. 7, ал. 1, т. 9 се определят въз основа на:
1. резултатите от изпълнените цели - за офицерските кандидати, сержантите (старшините);
2. индивидуалните резултати от бойната подготовка;
3. груповите резултати от бойната подготовка - за офицерските кандидати и сержантите (старшините);
4. демонстрираните професионални компетентности и личностни характеристики през атестационния период;
5. заявените очаквания от атестирания;
6. препоръките на атестиращия;
7. справките и сравнителните оценки, изготвени от съответната структура по управление на човешките ресурси (по личния състав);
8. (нова, ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) оценка от участие в мисия/операция извън територията на Република България.
(2) Определянето на възможностите за развитие по ал. 1 завършва със:
1. оценка на възможностите за повишаване във военно звание;
2. оценка на възможностите за развитие в длъжност;
3. (нова, ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г., изм., ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) необходимост от допълнително обучение.

history Чл. 12. (изм., ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) Командирите (началниците) на военни формирования или ръководителите на съответните структури организират окомплектуването на атестационните формуляри и предоставянето на обобщените данни от атестирането за въвеждане от дирекция "Управление на човешките ресурси" в "Автоматизираната система за управление на човешките ресурси" с изключение на служба "Военна информация" и служба "Военна полиция".

history Чл. 13. (доп., ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Степента на изпълнение на поставените цели по чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3 се оценява, както следва:
1. оценка 1 - когато атестираният е изпълнител под стандарта - в тежест на останалите;
2. оценка 2 - когато атестираният е под средния изпълнител - има нужда от усъвършенстване;
3. оценка 3 - когато атестираният е добър среден изпълнител - отговаря на очакванията;
4. оценка 4 - когато атестираният често надхвърля постиженията на други офицери (офицерски кандидати, сержанти) на същата длъжност;
5. оценка 5 - когато атестираният установява стандарта - винаги се справя по-добре от другите офицери (офицерски кандидати, сержанти) на същата длъжност.

history Чл. 14. (1) (доп., ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Професионалните компетентности и личностни характеристики на атестирания офицер по чл. 7, ал. 1, т. 4, буква "а" се оценяват чрез определяне на степента на проявлението им по десетобални поведенчески скали по образец съгласно приложения № 1, 2, 3 и 4.
(2) (доп., ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Професионалните компетентности и личностни характеристики на офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите) по чл. 7, ал. 1, т. 4, буква "б" се оценяват, както следва:
1. оценка 1 - когато критерият не се изпълнява;
2. оценка 2 - когато критерият се изпълнява задоволително, резултатите не отговарят напълно на изискванията за изпълнение;
3. оценка 3 - когато критерият се изпълнява добре, резултатите отговарят на изискванията за изпълнение;
4. оценка 4 - когато критерият се изпълнява много добре, резултатите от дейността са над изискванията за изпълнение;
5. оценка 5 - когато критерият се изпълнява отлично, резултатите от дейността са много над изискванията за изпълнение.

history Чл. 15. (1) Индивидуалните и груповите оценки през атестационния период от проведени изпити, проверки и учения въз основа на протоколите от тези мероприятия се нанасят в атестационния формуляр от отговорниците по бойната подготовка в съответното военно формирование.
(2) (изм., ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г., доп., ДВ, бр. 22 от 2013 г., в сила от 05.03.2013 г., изм., ДВ, бр. 10 от 2016 г., в сила от 05.02.2016 г.) Длъжностните лица от структурите по управление на човешките ресурси (по личния състав) нанасят в атестационния формуляр на атестирания военнослужещ оценката от участието му в мисия/операция извън територията на Република България от предходната календарна година, оценки от завършени курсове и обучения, както и броя на приложените поощрения и наложените дисциплинарни наказания въз основа на данните в служебния му картон за награди, отличия и наказания.

history Чл. 16. (изм., ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г., изм., ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г., доп., ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) Преди изтичане на срока по чл. 8, т. 8 и чл. 8а, ал. 2 и в случаите по чл. 5, т. 4 - 10 при необходимост се ползва последната изготвена атестация.

Глава трета.
РЕД ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И КОРИГИРАНЕ НА ОЦЕНКИТЕ

history Чл. 17. (1) (изм., ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) Крайните оценки за изпълнението на всяка от поставените цели и степента на проявлението за всяка от определените професионални компетентности и личностни характеристики се изчисляват от старшия атестиращ със закръгляване до първия десетичен знак по формулата:

history КО = 0,35 СО + 0,65 ОА,

history където:
КО е крайната оценка;
СО - самооценката;
ОА - оценката на атестиращия.
(2) (изм., ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г., отм., ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)
(3) (отм., ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)

history Чл. 18. (1) (изм., ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г.) Когато разликата между оценката от атестиращия и самооценката на атестирания е две и повече единици при оценяване по чл. 13 и чл. 14, ал. 2 и три и повече единици при оценяване по чл. 14, ал. 1, оценката е спорна.
(2) (отм., ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)

history Чл. 19. (1) (изм., ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Атестационният формуляр се изпраща от атестиращия на старшия атестиращ.
(2) Старшият атестиращ се запознава с атестационния формуляр, като има право да изисква допълнителна информация и аргументация за оценките.
(3) Старшият атестиращ изчислява по реда на чл. 17 крайните оценки, които не са спорни.
(4) (нова, ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Старшият атестиращ може да коригира по собствена преценка до двадесет на сто от общия брой на оценките дори те да не са спорни.
(5) (Предишна ал. 4, ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) При разглеждане на спорните оценки старшият атестиращ ги коригира по собствена преценка.
(6) (Предишна ал. 5, доп., ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Решението на старшия атестиращ по оценките е окончателно.
(7) (Предишна ал. 6, изм., ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Старшият атестиращ определя потенциала за развитие на атестирания офицер или възможностите за развитие на офицерския кандидат, сержант (старшина) или войник (матрос) и запознава атестиращия и атестирания с атестацията срещу подпис.
(8) (нова, ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Отказът на атестирания да подпише атестационния си формуляр по ал. 7 се отразява от старшия атестиращ в полето за коментар и се удостоверява с имената и подписите на двама свидетели.
(9) (нова, ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.) Приключените атестационни формуляри по реда на чл. 19, ал. 7 или 8 се изпращат в структурата по чл. 2, ал. 4.

history Чл. 19а. (нов, ДВ, бр. 90 от 2011 г., в сила от 15.11.2011 г., отм., ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)

history Чл. 20. (отм., ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)

history Чл. 21. (отм., ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)

history Чл. 22. (изм., ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 11.12.2015 г.) Допуснати грешки от атестиран, атестиращ или старши атестиращ по време на атестирането се коригират само от старшия атестиращ въз основа на официални документи, удостоверяващи съответните факти, до един месец след изтичане на сроковете по чл. 8, т. 8 и чл. 8а, ал. 2.

Глава четвърта.
РЕД ЗА НАЗНАЧАВАНЕ, СЪСТАВ И КОМПЕТЕНТНОСТ НА АПЕЛАТИВНАТА КОМИСИЯ (ОТМ., ДВ, БР. 14 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ 18.02.2014 г.)

history Чл. 23. (отм., ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)

history Чл. 24. (отм., ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)

history Чл. 25. (отм., ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)

history Чл. 26. (отм., ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

history § 1. Наредбата се издава на основание чл. 157, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

history § 2. За 2010 - 2011 г. атестационният период е 4 месеца и започва от 01.12.2010 г.

history § 3. В Наредба № Н-10 от 2010 г. за изготвяне, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностните разписания и длъжностните характеристики в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (ДВ, бр. 30 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 45, думите "Личностните характеристики и професионалните компетентности за длъжността" се заменят със "Значимите за длъжността професионални компетентности и личностни характеристики".
2. Раздел V на приложение № 5 към чл. 38, ал. 2 се изменя така:
"

history

V.

Значими професионални

компетентности и личностни

характеристики:

Професионални компетентности и

личностни характеристики № ..........

от приложение № .... на Наредба № Н-28

от 5 ноември 2010 г. за критериите,

условията и редът за атестиране на

военнослужещите от Министерството на

отбраната, структурите на пряко

подчинение на министъра на отбраната и

Българската армия.

"

history § 4. В Инструкция № И-3 от 2010 г. за реда и организацията на работа на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (ДВ, бр. 33 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 11 на приложение № 5 към чл. 19, ал. 1, т. 2, буква "а" думите "други изисквания" се заменят със "значими професионални компетентности и личностни характеристики от длъжностната характеристика".
2. В приложение № 6 към чл. 19, ал. 1, т. 2, буква "б" и чл. 22, ал. 3, т. 3 се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 1 след колона "Длъжности, от които може да се заема" се създава нова колона: "Значими професионални компетентности и личностни характеристики от длъжностната характеристика";
б) в т. 2 след колона "Заемани длъжности извън страната" се създава нова колона: "Оценки по значимите професионални компетентности и личностни характеристики от атестационния формуляр".
3. В приложение № 9 към чл. 22, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 1 след колона "Заемана длъжност" се създава нова колона: "Оценки на професионалните компетентности и личностни характеристики от атестационния формуляр";
б) в т. 2 след колона "Заемана длъжност" се създава нова колона: "Оценки на професионалните компетентности и личностни характеристики от атестационния формуляр".

history § 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" и отменя Наредба № 9 от 2001 г. за атестиране на кадровите военнослужещи и за организация на дейността на комисиите за разглеждане на служебното им положение (ДВ, бр. 71 от 2001 г.).

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-28 ОТ 2010 г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ (ОБН., ДВ, БР. 90 ОТ 2011 г., В СИЛА ОТ 15.11.2011 г.)

history § 17. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ НАРЕДБА № Н-3 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2013 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТ ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА В СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКИ ИЛИ МНОГОНАЦИОНАЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ОБН., ДВ, БР. 22 ОТ 2013 г., В СИЛА ОТ 05.03.2013 г.)

history § 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на § 2, т. 2, който влиза в сила от 1 януари 2014 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-28 ОТ 2010 г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ (ОБН., ДВ, БР. 14 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ 18.02.2014 г.)

history § 24. За 2014 г. съвместното определяне на професионалните компетентности и личностни характеристики, които ще се оценяват през атестационния период, конкретните задължения, отговорности и цели от атестираните офицери, офицерски кандидати и сержанти (старшини) и атестиращия по чл. 8, т. 1 се извършва от 15 февруари до 15 март.

history § 25. За 2014 г. провеждането на междинни срещи за отчитане на степента на изпълнение на конкретните задължения, отговорности и цели и актуализирането им, при необходимост, от атестирания военнослужещ (офицер, офицерски кандидат или сержант (старшина) и атестиращия по чл. 8, т. 2 се извършва от 15 април до 30 септември.

history § 26. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-28 ОТ 2010 г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ (ОБН., ДВ, БР. 77 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ 16.09.2014 г.)

history § 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-28 ОТ 2010 г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ (ОБН., ДВ, БР. 25 ОТ 2015 г., В СИЛА ОТ 03.04.2015 г.)

history § 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-28 ОТ 2010 г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ (ОБН., ДВ, БР. 97 ОТ 2015 г., В СИЛА ОТ 11.12.2015 г.)

history § 11. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-3 ОТ 2013 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТ ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА В СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКИ ИЛИ МНОГОНАЦИОНАЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ (ОБН., ДВ, БР. 10 ОТ 2016 г., В СИЛА ОТ 05.02.2016 г.)

history § 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към чл. 9, ал. 1, т. 1

history (изм. и доп., ДВ, бр. 22 от 2013 г., в сила от 05.03.2013 г., изм., ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)

history

АТЕСТАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР

Атестационен период от: до:

I.

ПЕРСОНАЛНИ ДАННИ

1. АТЕСТИРАН

Звание

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН

ВПН/Структура

Длъжност

2. АТЕСТИРАЩ

Звание

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН

ВПН/Структура

Длъжност

3. СТАРШИ АТЕСТИРАЩ

Звание

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН

ВПН/Структура

Длъжност

II.

КОНСУЛТИРАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ

Оценявани

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

компетентности

1. ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА АТЕСТАЦИОННИЯ ПЕРИОД

Основни:

1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7

Допълнителни:

1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3

Коментар на атестирания:

Коментар на атестиращия:

Дата:

Подпис атестиран:

Подпис атестиращ:

2. ПРЕГЛЕД И КОРИГИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ

Основни:

1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7

Допълнителни:

1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3

Коментар на атестирания:

Коментар на атестиращия:

Дата:

Подпис атестиран:

Подпис атестиращ:

III.

ОЦЕНЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ

Въз основа на чести наблюдения

5 = Установява стандарта. Винаги се справя по-добре от другите офицери

поставете оценката, която най-добре

на същата длъжност.

описва постиженията на

4 = Често надхвърля постиженията на други офицери на същата

атестирания офицер при

длъжност.

изпълнение на целите.

3 = Добър, среден изпълнител. Отговаря на очакванията.

2 = Под средния изпълнител. Има нужда от усъвършенстване.

1 = Изпълнител под стандарта - в тежест на останалите.

Попълват се основните цели след

оценка

самооценка

ст. атест.

крайна оценка

коригирането и прегледа на изпълнението

1

2

3

4

5

6

7

Попълват се допълнителните цели след

оценка

самооценка

ст. атест.

крайна оценка

коригирането и прегледа на изпълнението

1

2

3

2. ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕЗУЛТАТИ - посочват се индивидуалните и груповите оценки през атестационния период от проведени изпити, проверки и учения въз основа на протоколите от тези мероприятия, както и оценката от участието в мисия/операция извън територията на Република България

ВИДОВЕ ПОДГОТОВКА

ОЦЕНКА

А/ ИНДИВИДУАЛНИ

1

2

3

4

5

6

Б/ ГРУПОВИ

1

2

3

4

В/ КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЕ

1

2

3

Г/ ОЦЕНКА ОТ УЧАСТИЕ В МИСИЯ/ОПЕРАЦИЯ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

3. ПООЩРЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

Поощрения - код

1

2

3

4

5

6

7

Поощрения - брой

Наказания - код

1

2

3

4

5

6

Наказания - брой

4. ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ И ЛИЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ И

оценка

самооценка

ст. атест.

крайна оценка

ЛИЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1

Приоритизиране и разпределение на задачите

2

Планиране

3

Вземане на решения

4

Организация и осигуряване изпълнението на задачите

5

Лидерски способности и умения

6

Работа в екип

7

Комуникативност

8

Работа с обществени, държавни и международни организации

9

Познаване и работа с нормативни актове и други документи

10

Събиране, обработка и разпределение на информацията

11

Стандарти за работа

12

Взаимоотношения и войнска етика

13

Военни ценности и добродетели

14

Професионални знания и умения

15

Самообучение

КОМЕНТАРИ:

Коментар на атестирания:

Дата:

Подпис атестиран:

Коментар на атестиращия:

Дата:

Подпис атестиращ:

Коментар на старшия атестиращ:

Дата:

Подпис старши атестиращ:

ЗАПОЗНАХ СЕ С ОЦЕНКИТЕ:

Дата:

Подпис атестиран:

IV.

ОЧАКВАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

1. ОЧАКВАНИЯ НА АТЕСТИРАНИЯ ОФИЦЕР

Близки цели (до 1 година)

Средносрочни (до 3 години)

Дългосрочни (до 5 години)

2. ПРЕПОРЪКИ ОТ АТЕСТИРАЩИЯ ОФИЦЕР

Към очакваните професионални РЕЗУЛТАТИ:

Към осъществяването на ежедневната професионална ДЕЙНОСТ:

Към личностните КАЧЕСТВА и усъвършенстване на проявяваните компетентности:

АТЕСТИРАН

Звание

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН

V.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА РАЗВИТИЕ

(попълва се от старшия атестиращ)

1. СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА на атестирания военнослужещ спрямо другите военнослужещи от същото звание и длъжност.

МНОГО ПОД НИВОТО НА ДРУГИТЕ КОЛЕГИ

ПОД НИВОТО НА ДРУГИТЕ КОЛЕГИ

ОКОЛО НИВОТО НА ДРУГИТЕ КОЛЕГИ

НАД НИВОТО НА ДРУГИТЕ КОЛЕГИ

МНОГО НАД НИВОТО НА ДРУГИТЕ КОЛЕГИ

2. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ВЪВ ВОЕННО ЗВАНИЕ


НЕ Е ПОДХОДЯЩ ЗА

МАКСИМАЛЕН

ПОДХОДЯЩ ЗА

СЛЕД

ПОВИШЕНИЕ

СРОК ЗА

ПОВИШАВАНЕ

МИНИМАЛЕН СРОК

ПРЕСТОЙ В

ВЪВ ВОЕННО

ЗА ПРЕСТОЙ В

ПРИТЕЖАВАНОТО

ЗВАНИЕ

ПРИТЕЖАВАНОТО

ЗВАНИЕ

ЗВАНИЕ

3. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ В ДЛЪЖНОСТ

НЕ Е ПОДХОДЯЩ ЗА РАЗВИТИЕ В ДЛЪЖНОСТ - НУЖДАЕ СЕ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОПИТ

ПОДХОДЯЩ ЗА ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ В ОБХВАТА НА ПРИТЕЖАВАНОТО ЗВАНИЕ И СТЕПЕН

МОЖЕ ДА СЕ ПРЕДЛОЖИ ЗА ДЛЪЖНОСТ, ИЗИСКВАЩА ПО-ВИСОКА СТЕПЕН В ОБХВАТА НА ПРИТЕЖАВАНОТО ЗВАНИЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ПОВИШИ В ДЛЪЖНОСТ, ИЗИСКВАЩА СЛЕДВАЩО ВОЕННО ЗВАНИЕ

4. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

ЗА СТЕПЕН НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ВОЕННА СПЕЦИАЛНОСТ

В КУРСОВЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ВОЕННО ДЕЛО

НЕ Е НЕОБХОДИМО ДОПЪЛНИТЕЛНО

ВА

ВВУ

ДЛЪЖ-

ДОПЪЛНИТЕЛНА

ПРЕКВА-

ОБУЧЕНИЕ

НОСТНА

ЦЕЛЕВА

ЕЗИКОВА

ЛИФИКАЦИЯ

Коментар на старшия атестиращ при определяне на потенциала за развитие:

Дата

Име, фамилия и подпис на старши атестиращия

Дата

Име, фамилия и подпис на атестиращия

Коментар на атестирания:

Дата

Име, фамилия и подпис на атестирания

Забележки:

1. "Поощрения - код" - са описаните в чл. 126, т. 1 - 7 поощрения от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

2. "Наказания - код" - са описаните в чл. 244, т. 1 - 6 наказания от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България в сила към края на атестационния период.

Компетентност: № 1 "ПРИОРИТИЗИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ"

Определение:

Компетентност, оптимизираща взаимоотношението - време; човешки ресурси; спешност и важност на задачата.

Аспекти:

1. Приоритизиране на задачите по спешност и важност.

2. Разпределение на задачите.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

10

Степенува, обучава колегите си в умения за приоритизиране на задачите по

спешност и важност. Умее да прогнозира предстоящите задачи и да подготвя

личния състав за изпълнението им. Разпределя адекватно задачите и в екстремални

обстоятелства при недостиг на време и ресурси.

9

Степенува, обучава колегите си в умения за приоритизиране на задачите по

спешност и важност. Умее да прогнозира предстоящите задачи и да подготвя

личния състав за изпълнението им.

8

Степенува всички задачи по степен и важност. Убедително представя пред

подчинените си степента на спешност и важност на задачите и ги мотивира за

изпълнението им. Разбира поставените задачи в пълен обем. Не допуска периоди на

претоварване или недостатъчно натоварване. Осигурява необходимия ресурс от

време за изпълнение на задачата.

7

Степенува всички задачи по степен и важност. Убедително представя пред

подчинените си степента на спешност и важност на задачите и ги мотивира за

изпълнението им. Разбира поставените задачи в пълен обем. Не допуска периоди на

претоварване или недостатъчно натоварване.

6

Степенува задачите по спешност и по-голяма част от тях по важност. Разбира

поставените задачи в пълен обем и ги разпределя съобразно ресурсите и

възможностите на хората. Винаги спазва регламентираните и заповяданите срокове.

5

Степенува задачите по спешност и малка част от тях по важност. Разбира

поставените задачи в пълен обем и ги разпределя съобразно ресурсите и

възможностите на хората, но се старае да спазва заповяданите и регламентираните

срокове.

4

Умее да степенува задачите по спешност, но има сериозни затруднения при

степенуването им по важност. Разбира поставените задачи в пълен обем,

разпределя ги съобразно наличните ресурси, но не винаги спазва заповяданите и

регламентираните срокове.

3

Изпълнява задачите по реда на възлагането им. Не успява да ги подреди по

важност и спешност. Работи със сериозни затруднения при едновременно

изпълнение на няколко задачи.

2

Степенува по спешност и важност малка част от задачите. Разбира поставените

задачи в непълен обем и ги разпределя хаотично.

1

Разбира необходимостта, но не умее да степенува задачите по спешност и важност.

Не разбира поставените задачи и ги разпределя хаотично. Незаинтересован.

Компетентност № 2: "ПЛАНИРАНЕ"

Определение:

Компетентност, свързана с познаване на регламентиращите документи, обхвати на планирането, изготвяне на планиращите документи и координиране на звената.

Аспекти:

1. Познаване на регламентиращите документи и регулиране дейността на личния състав.

2. Обхват на планирането (хора, време, техника, информационни средства, мотивация).

3. Прецизност при изготвяне на планиращите документи.

4. Координираност на всички звена.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

10

Работоспособността не се влияе от ръководителя (лидера). Познава

регламентиращите документи, прави взаимовръзка между тях и останалите

документи, определящи войсковия живот. Планира, съобразявайки се с всички

фактори, хора, време, материални средства.

Координира се на всички нива с

международни и натовски стандарти. Перспектива.

9

Удовлетвореност от работата, съчетана с ясна визия за бъдещето. Мотивиран

ръководител и мотивиран екип. Познава регламентиращите документи, съобразява

ги с поставените задачи и възможностите на хората. Планира с използване на

информационни средства за улесняване на процеса. Участва в екипи за

разработване на регламентиращи документи. Оказва контрол и помощ. Търси начини

за повишаване на квалификацията си.

8

Изграждане на чувство за пълноценност на всеки член от екипа. Разкрива широк

спектър от възможности на хората, които ги прави взаимозаменяеми. Познава

регламентиращите документи и ги съобразява с поставените задачи. Планира с

използване на информационни средства.

На базата на предварителен анализ точно

и своевременно координира дейността в пълен обем.

7

Преструктуриране на личен състав в зависимост от качествата на хората. Работещ

екип - осъзнаване възможностите на всеки. Познава регламентиращите документи,

съобразява ги с възможностите на хората. Координира с органите по управление на

човешките ресурси. Умее да планира, дава съвети на колеги при планирането.

6

Координира много добре дейности между отделните звена. Извършва планиране в

зависимост от поставените задачи, отчитайки възможностите на екипа. Хора, време,

техника в зависимост от задачата. Познава регламентиращите документи, прилага

ги по предназначение. Планира правилно в обхвата на времето и наличните

материални средства.

Прецизира всички основни планиращи и отчетни документи.

5

Регулира взаимоотношенията в екипа чрез поощрения, наказания, личен пример.

Координира добре дейността между отделните звена. Познава регламентиращите

документи и ги прилага в работата си. Планира в необходимите срокове за сметка на

изнервяне на личен състав. Допуска пропуски в изготвянето на планиращите и

отчетни документи.

4

Изисква изпълнението на задачите в задължителен обем. Не познава в пълен обем

регламентиращите документи, но тези, които познава, прилага в работата си.

Планира всичко добре, без да се съобразява с времето. Изготвя планиращите

документи, но те не отговарят на изискванията. Търси помощ от колегите си.

3

Запознаване с изискванията на работата и възможностите на хората. Използване на

вътрешно-регулаторни механизми за утвърждаване на екипа. Не познава в пълен

обем регламентиращите документи и ги прилага грешно. Планира без

предварителен разчет. Изготвя част от планиращите документи. Не търси за

координация никого.

2

Вграждане в екипа и изискванията към хората от екипа. Влиза в ролята на

ръководител. Не познава в достатъчен обем регламентиращите документи. Планира

и създава смут в работата. Изготвя с пропуски само един регламентиращ документ.

Не се координира с никого.

1

Участва като изпълнител. Планира, без да се съобразява с факторите. Познава

отчасти регламентиращите документи, работи с големи затруднения с тях. Не умее,

но проявява слаб интерес към планирането. Умее да координира, но проявява слаб

интерес.

Компетентност № 3: "ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ"

Определение:

Процес на избор на вариант за ефективно постигане на определена цел.

Аспекти:

1. Анализ.

2. Модели за работа.

3. Поемане на отговорност.

4. Аргументиране.

5. Стандарт и творчество.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

10

Анализира тенденциите и перспективите за развитие в своята професионална

област. Създава нови работещи модели с оглед предстоящи перспективи. Поема

отговорност в рискови ситуации при дефицит от време. Умее да изтъква аргументи,

които преобръщат ситуацията от губеща в печеливша. Притежава богат арсенал от

модели, голям опит, талант, интуиция.

9

Умее да взема решения в нестандартни ситуации. Ефективни модели при вземане на

решения, базирани на голям опит и рутина. Поема отговорност при рискови ситуации.

Стреми се да проявява творчество.

8

Прави точни и конкретни анализи при ограничени данни и дефицит от време.

Задълбочено и подробно аргументира вземането на решения. Поема отговорност в

нестандартни ситуации. Представя неоспорими аргументи, които мотивират екипа за

изпълнение на предложените решения.

7

Предлага повече от един вариант за успешно решение. Убедително представя

взетите решения пред началниците. Има модели (изградени), акумулира чуждия

опит и го използва при вземане на решението. Поема отговорност и отстоява своите

решения в интерес на екипа.

6

Прави качествен анализ и предлага вариант на решение. Познава съществуващите

модели за работа и ги прилага ефективно. Стои твърдо зад взетите решения и носи

отговорност за действията си. Умее да представя взетите решения разбираемо.

5

Има изградени модели за вземане на решение на базата на собствения си опит.

Поема отговорност в заповяданите срокове при вземане на решения. Спазва

утвърдените стандарти при вземане на решения. Използва оптимално знанията си и

уменията си при избор на най-подходящ модел. Умее да аргументира взетото

решение съобразно със стандартите за работа в указаните срокове. Умее да поема

необходимата отговорност.

4

Прави качествен анализ на ситуациите, но се затруднява при вземане на решение.

Познава съществуващите модели за работа и ги прилага с несъществени пропуски.

Понякога не успява да даде необходимия приоритет на аргументите. Спазва

времевите срокове за вземане на решение за всяка конкретна ситуация. Взема

решение с чужда подкрепа.

3

Прави качествен анализ на ситуациите при наличие на пълна информация. Познава

съществуващите модели за работа но не ги прилага ефективно. Поема отговорност,

но проявява колебания при вземане на решенията. Не умее да различава

съществените от несъществените аргументи на своите решения. Необходимост от

повече време. Прибързано или несвоевременно вземане на решение, неработещи

модели.

2

Намира източници на информация, но се затруднява при изготвяне на анализ.

Познава съществуващите модели за работа, но няма необходимите умения за

тяхното прилагане. Неубедително представя взетото решение. Стреми се да

прехвърли отговорността на някой дру г.

1

Не умее да намира източници на информация при анализиране на ситуациите. Не

умее да прави анализ на ситуациите. Липса на модел за вземане на решение. Не

поема никаква отговорност. Не аргументира взетите решения.

Компетентност № 4: "ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСИГУРЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДАЧИТЕ"

Определение:

Дейност, свързана със създаване на оптимални условия за постигане на планираните дейности и адекватно разпределение на ресурсите.

Аспекти:

1. Познаване спецификата на задачите.

2. Приоритизиране на задачите.

3. Ресурсно осигуряване на задачите.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

10

Степенува, обучава колегите си в умения за приоритизиране на задачите по

спешност и важност. Умее да прогнозира предстоящите задачи и да подготвя

личния състав за изпълнението им. Разпределя адекватно задачите и в екстремални

обстоятелства при недостиг на време и ресурси.

9

Степенува, обучава колегите си в умения за приоритизиране на задачите по

спешност и важност. Умее да прогнозира предстоящите задачи и да подготвя

личния състав за изпълнението им.

8

Степенува всички задачи по степен и важност. Убедително представя пред

подчинените си степента на спешност и важност на задачите и ги мотивира за

изпълнението им. Разбира поставените задачи в определен обем. Не допуска

периоди на претоварване или недостатъчно натоварване. Осигурява необходимия

ресурс от време за изпълнение на задачата.

7

Степенува всички задачи по степен и важност. Убедително представя пред

подчинените си степента на спешност и важност на задачите и ги мотивира за

изпълнението им. Разбира поставените задачи в определен обем. Не допуска

периоди на претоварване или недостатъчно натоварване.

6

Степенува задачите по спешност и по-голяма част от тях по важност. Разбира

поставените задачи в пълен обем и ги разпределя съобразно ресурсите и

възможностите на хората. Спазва регламентираните и заповяданите срокове.

5

Степенува задачите по спешност и малка част по важност. Разбира поставените

задачи в пълен обем и ги разпределя съобразно ресурсите и възможностите на

хората, но понякога не спазва заповяданите и регламентираните срокове. Познава

спецификата на изпълнението на задачите.

4

Умее да степенува задачите по спешност, но има сериозни затруднения при

степенуването им по важност. Разбира поставените задачи в пълен обем,

разпределя ги съобразно наличните ресурси, но не спазва заповяданите и

регламентираните срокове. Познава част от спецификата на изпълнението на

задачите.

3

Изпълнява задачите по реда на възлагането им. Работи със сериозни затруднения

при едновременно възлагане на няколко задачи. Разбира поставените задачи в

непълен обем и ги разпределя съобразно наличните ресурси. Познава част от

спецификата на изпълнението на задачите.

2

Степенува по спешност и важност малка част от задачите. Разбира поставените

задачи в непълен обем и ги разпределя хаотично. Осигурява ресурсно част от

задачите. Не познава спецификата на изпълнението на задачите.

1

Разбира необходимостта, но не умее да степенува задачите по спешност и важност.

Не разбира поставените задачи и ги разпределя хаотично. Незаинтересован. Не

осигурява ресурсно задачите. Не познава спецификата на изпълнението на

задачите.

Компетентност № 5: "ЛИДЕРСКИ СПОСОБНОСТИ И УМЕНИЯ"

Определение:

Многоаспектно понятие, отразяващо съвкупността от умения за ефективно въздействие, ръководене и управляване на хора. Умение за максимално използване на потенциала на хората си за постигане на целите. Умение за вземане на решение, решаване на конфликти и мотивиране на подчинените.

Аспекти:

1. Влияние върху околните.

2. Умение да мотивира.

3. Умения за изграждане и управление на екип(и).

4. Умения за работа в критични и екстремни ситуации.

5. Умения за управление на конфликти.

6. Пластичност - умения за справяне в разнотипни ситуации.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

10

Харизматична личност, адекватна и креативна в максимална степен в поведението

си в различни ситуации. Развива уменията на екипа, необходими за изпълнение на

задачите и постигане на целите. Ефективен - постига максимален резултат с

минимални усилия. Използва критичните ситуации и грешките на другите за

обогатяване на собствения опит. Вдъхновява и увлича околните в работата им,

мотивира ги за саморазвитие. Често е търсен от други лидери за помощ при

разрешаване на конфликти.

9

Умее да отстоява позицията и мненията си пред висшестоящите, да изгражда и

обучава екип. Правилно оценява и ефективно контролира критични ситуации и

действията на подчинените си в тях. Мотивира околните чрез личен пример.

8

Влияе на равностоящите при вземане на решения. Вариативност при вземане на

решения и използване на потенциала на екипа за създаване на варианти на

решения на поставените задачи. Влияе на събитията за постигане на поставените

цели. Правилно оценява ситуациите и избира най-адекватното спрямо тях решение.

Мотивира личния състав, като създава добри условия на труд и взаимоотношения.

Насочва споровете и конфликтите към решение, без да засяга личното достойнство

на включените в тях хора.

7

Изисква от подчинените си инициативност при изпълнение на задачите.

Поставените цели и задачи се постигат от екипа без постоянен контрол от негова

страна. Правилно оценява ситуациите и вариативност на решенията. Мотивира

личния състав, като се интересува от чувствата, нагласите и проблемите на всеки

един от подчинените му.

6

Използва нестандартни, но коректни решения при промяна на ситуацията. Делегира

отговорностите на правилните хора от екипа. Мотивира чрез убеждаване,

обяснявайки смисъла на поставените задачи.

5

Желае и може да извършва необходимите промени. Организира екипа за постигане

на максимални резултати. Оценява правилно ситуациите и взема адекватни

решения. Мотивира чрез респект на подчинените към него. Не е необходимо

постоянното му присъствие, за да ги контролира. Компетентен в конфликтни

ситуации и оказва помощ на други лидери за разрешаване на конфликти.

4

Влияе на стандартно необходимото ниво, основно позовавайки се на документи и

регламенти. Постига поставените задачи, но с много усилия от страна на

изградения екип. Оценява правилно ситуациите, но не винаги действа.

Основно

използва външна мотивация (заповеди, наказания и награди). Избягва конфликтни

ситуации.

3

Успява да влияе на подчинените си, в степен те да изпълняват задачите си на

минимално ниво. Разбира необходимостта от промени за посрещане на

организационните нужди, но не може да ги реализира. Екипът му работи само при

постоянен контрол от негова страна. Не преценява правилно различните аспекти на

критични ситуации. Мотивира подчинените си по задължение за минимално

изпълнение.

2

Използва стереотипно поведение в ситуации, изискващи нови подходи. Трудно

подбира подходящите хора за изпълнение на постоянните задачи. Действа

хаотично. Мотивира подчинените си само когато се оказва натиск върху него от

висшестоящите.

1

Няма влияние върху подчинените си. Работи, без да подбира подходящи хора за

различните задачи и не се интересува от крайните резултати. Губи самообладание

в критични и екстремални ситуации. Не умее да мотивира личния състав.

Компетентност № 6: "РАБОТА В ЕКИП"

Определение:

Компетентност, свързана с изграждане, ръководене, мотивиране и развитие на екипите и екипната съвместимост с цел постигане на максимален групов ефект.

Аспекти:

1. Изграждане.

2. Ръководене.

3. Мотивиране.

4. Развитие.

5. Екипна съвместимост.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

1

2

10

Прогнозира и има визия за бъдещето на екипа. Запазване на екипната съвместимост

при разнородна етническа среда. Предлага решение преди възникване на

конфликт. Мотивира личния състав с всички формални и неформални средства.

Създава и поддържа високи стандарти на екипност в работата.

9

Оказва методическа помощ при ръководене и мотивиране на екип. Насочва усилията

на хората към ефективна съвместимост за постигане на цели. Подкрепя кариерното

развитие на членовете на екипа. Подготвя екипа си за съвместна работа с други

екипи, управлява времето и делегира отговорности на подчинените. Притежава

(излъчва) лидерски авторитет. Обучава чрез личен пример и създава работещ модел

на поведение.

8

Очертава перспектива пред членовете на екипа, умее да изгражда сигурност в

екипа с цел постигане стабилност на мотивацията. Насочване усилията към

личностните взаимоотношения за запазване на екипната съвместимост. Умее да

определя (назначава) ръководители на екипи, задава дългосрочни цели. Дава

личен пример и стимулира подчинените си и умее да защитава интересите на екипа

пред висшестоящите. Развитието на екипа и екипната съвместимост са залог за

успехи.

7

Ръководи екипа, мотивирайки подчинените си. Постоянно изучава и се съобразява с

индивидуалните особености на подчинените си. Вписва се в екипа, повишава

ефективността му. Повишава работоспособността си към ефективност при работа в

екип.

6

Много добра способност за изграждане на колектив. Умее да планира, разпределя и

контролира задачите, съобразявайки се възможностите на личния състав в групата

(личностни и професионални), делегира правата си на ръководител и мотивира при

отделни случаи с цел обучение.

5

Добра способност за изграждане на екип. Умее да планира, разпределя и

контролира изпълнението на задачите на базата на наличните ресурси. Познава

възможностите на подчинените си, успява да мотивира личния състав за справяне с

текущи задачи. Полага усилия за изграждане на екипна съвместимост. Адекватно

комуникира в екип. Работоспособен в екип.

4

Прилага индивидуален подход при разпределянето на задачите. Познава, но не

винаги се съобразява с особеностите на личния състав. Има необходимите знания и

опит за поддържане на екипна съвместимост, но допуска грешки. Приема екипа като

даденост, без да мисли за развитието му. Правилно използва поощренията и

наказанията. Не винаги успява да реши вътрешните проблеми и конфликти в екипа.

3

Има положителна нагласа и желание, но проявява нестабилност в процеса на

изграждане на екипа. Проявява желание да ръководи, но се страхува от вземане на

решения. Мотивира екипа за работа за отделни задачи. Има знания и опит за

поддържане на екипна съвместимост, но често допуска грешки. Натоварва екипа,

неизпълнявайки част от задълженията си. Екипната съвместимост не е цел.

2

Неработоспособен в екип, създава конфликтни ситуации в екипа. Поддържа добри

неформални отношения с личния състав от екипа. Организира на елементарно ниво

екипа. Не знае да поставя задачи по начин, който да мотивира личния състав. Има

определени нагласи и качества за адаптиране и вградимост. В личната му

мотивация преобладават външни мотиви.

1

Не притежава комуникативни способности, необходими за изграждане на колектив.

Участва формално (по заповед) в работата на екипа. Редовно демонстрира липса на

мотивация за свършване на работата, избягва противоречия и конфликти на всяка

цена (нагаждач). Не знае и не умее да ръководи или умишлено спъва процеса на

работа. Не се съобразява с индивидуалните особености на личния състав, изпитва

затруднения при мотивиране на подчинените си. Няма нагласа за работа в екип,

несъвместим, не полага усилия да се вгради в екипа.

Компетентност № 7: "КОМУНИКАТИВНОСТ"

Определение:

Базисна компетентност за опериране с информация при работа с хора. Познаване и ефективно използване на словесното и несловесното общуване. Добро ползване на съвременните средства за комуникация.

Аспекти:

1. Умение да изслушва и правилно да разбира информацията.

2. Търси, събира и анализира информация от другите.

3. Умение да води неформални беседи.

4. Умение да предава ясно и достъпно информацията.

5. Умение да разбира и предава писмена информация.

6. Умение за ползване на съвременните средства за комуникация.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

1

2

10

Събира, анализира и използва ефективно информация с цел разкриване на нови

ресурси. Правилно формулира и излага тезите (идеите) си по вертикала и

хоризонтала. Ораторски умения. Познава и ползва отлично всички възможни

комуникационни средства.

9

Анализира информация с цел разкриване на възможности, потенциал и ресурси,

останали неизползвани в работата. Ясно и точно предава целите и задачите в

перспектива.

Ползва много добре всички основни комуникационни средства.

8

Използва неформални контакти с висшестоящите за постигане на цели в интерес на

работата. Събира и анализира информация, необходима за ефективно изпълнение

на предстоящите задачи. Убедително предава информацията и дава обратна

връзка на подчинените и защитава тезите си аргументирано. Ползва добре всички

основни комуникационни средства.

7

Използва неформални контакти за подобряване на взаимоотношенията между

военнослужещите. Търси и получава обратна връзка за изпълнение на задачите.

Изслушва с внимание говорещия. Предава информацията логично. Точно и

убедително представя писмено и устно информацията.

6

Използва неформални контакти за получаване на максимално ефективни

резултати. Добре представя смисъла и съдържанието на постигнатите резултати.

Разбира и ефективно използва идеите на колегите и подчинените си. Ясно и

уверено предава задачите. Точно и убедително представя информацията в писмен

вид.

5

Използва неформални контакти с цел подобряване на работата. Търси и събира

информация за подобряване на работата. Умее да изслушва и да разбира. Кратко,

ясно и достъпно поставя задачите и дава допълнителни указания при

необходимост. Точност и убедителност на писменото изложение. Умее да подготвя

и представя мултимедийна презентация.

4

Използва неформални контакти в ежедневната си работа. Използва част от

получената информация в ежедневната си работа. Умее да изслушва.

Използва

кратки и ясни, но непълни указания по поставените задачи. Представя в писмен вид

документите, структурирано, точно и коректно. Умее да подготвя мултимедийна

презентация.

3

Поддържа ограничен брой неформални контакти. Търси информация само по

заповед. Слуша, но често прекъсва говорещия. Дава на подчинените минимално

необходимата информация за изпълнение на задачите. Представя информацията в

писмен вид структурирано, но неточно. Умее да ползва стационарен и мобилен

телефон и радиостанция.

2

Ограничава се само с формални контакти (по служба). Използва в непълен обем

получената информация. Не изслушва докрай и прекъсва говорещия. Предава

информация с неясни и неразбираеми изрази. Представя информацията в писмен

вид неструктурирано и хаотично.

1

Избягва неформални контакти с хората. Не умее да интерпретира получената

информация. Проявява слаб интерес и неангажираност в разговора. Ниска речева

култура. Трудно формулира тезите си и се изразява неясно. Представя

информацията в писмен вид неточно, неясно и некоректно. Липсва му стил на

писане.

Компетентност № 8: "РАБОТА С ОБЩЕСТВЕНИ, ДЪРЖАВНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ"

Определение:

Функции, имащи за цел подобряване на комуникацията, информацията, връзките, мястото на звеното от йерархична гледна точка и взаимоотношенията с аналогичните звена.

Аспекти:

1. Вътрешна среда (към началници и подчинени).

2. Външна среда (към регионални организации и институции).

3. Външна среда (към национални организации и институции).

4. Международна среда (НАТО, ЕС).

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

1

2

10

Харизматичност, комуникативност, висок морал и военни ценности.

Висока обща

култура. Постоянна връзка с основните регионални организации и институции.

Оказване на пълна взаимопомощ с органите и институциите. Адекватност на

взаимодействията и постигане на ефективни резултати. Дипломатичност,

толерантност, точност при работата с институции и организации. Отлична

комуникация и активно участие в международни дейности и дипломатически мисии.

Съвместимост с международни организации и общи ангажименти и задачи пред

други международни организации.

9

Комуникативен и емоционално стабилен. Представителен външен вид. Използва

неформалните си контакти за постигане на целите на взаимодействие на

организациите. Осъществява регулярни връзки и контакти - по всяко време с органи и

институции и съдейства активно при вземане на решение за преодоляване на

регионални проблеми. Търсен като експерт за планиране и координиране на

дейността на национални организации и институции. Отлична комуникация. Участва

системно в периодични международни контакти.

8

Притежава много добра обща култура. Представителен външен вид. Търсен от

началниците за експертно мнение при представителни мероприятия. Придържа се

към моралните и военните ценности.

При решаване на регионални спорове между

институциите е търсен като арбитър. Предпочитан от командването да го

представлява пред национални институции и организации и като експерт при

организиране на взаимодействието между тях при проблеми от национален

характер, отлична комуникация, периодични международни контакти.

7

Притежава добра обща култура. Изряден външен вид. Изглежда уравновесен.

Свободно комуникира с всички по хоризонтала и вертикала, придържа се към

моралните и военните ценности.

Предпочитан от представителите на регионалните

организации като експерт за разрешаване на регионални проблеми. Добра

комуникативност с целия личен състав. Притежава ораторски способности.

Владее

няколко езика и свободно комуникира с представители от други международни

организации.

6

Добра комуникативност с по-голяма част от личния състав. Активно поддържа връзки

с регионални организации и дава ценни идеи при обсъждане на въпроси от взаимен

интерес. Безпроблемно общува по хоризонтала с международни представители от

неговия ран г. Добро физическо състояние, изряден външен вид.

5

Комуникира и общува с голяма част от личния състав. Съобразява се с изискванията

на устава по отношение на външния вид. Периодично поддържа връзки с

международни организации и предлага адекватни на ситуацията решения.

Способност свободно да общува на чужд език. Има добри познания по

международните документи за стандартизация на НАТО и международно

хуманитарно право.

4

Комуникира и общува само с част от личния състав. Има пропуски във външния си

вид. Създава връзки с регионалните организации само по заповед от

висшестоящите. Минимални езикови познания. Среща затруднения в общуването си.

Познава стандартите, но среща проблеми при прилагането им.

3

Комуникира формално с личния състав и то само когато го налагат обстоятелствата.

Често е с неопрятен външен вид пред личния състав. Създава връзки с регионални

организации само при извънредни случаи - бедствия, аварии и катастрофи.

Осъществява контакт само при екстремални случаи.

2

Ниска комуникативност, осъществявана само в рамките на минималното за

ежедневната си дейност. Недостатъчна представителност. Неинформиран е за

връзките с националните институции и организации и не притежава необходимите

качества за осъществяване на такива контакти. Не притежава необходимата

представителност за осъществяване на връзки с международни институции.

1

Не се интересува от външния си вид. Не притежава необходимата представителност

за осъществяване на връзки с международни институции. Не желае връзка с

регионални органи и организации. Слаба комуникативност. Има проблеми във

взаимодействието с национални институции и организации.

Компетентност № 9: "ПОЗНАВАНЕ И РАБОТА С НОРМАТИВНИ АКТОВЕ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ"

Определение:

Познаване, тълкуване, разбиране и прилагане на обема от информация, необходим за изпълнение на служебните задължения.

Аспекти:

1. Познаване и прилагане на нормативните актове.

2. Правилно разбиране и разпределяне на входящата информация.

3. Изготвяне на изходяща документация и контрол на воденето й.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

1

2

10

Прилага творчески подход при изготвянето на изходяща документация в

съкратени срокове и ефективен контрол. Разбира в детайли цялата входяща

информация на системата, правилно анализира и разпределя. Познава безупречно

всички нормативни актове в системата и ги прилага.

9

Прилага творчески подход при изготвянето на изходяща документация. Разбира в

детайли по-голямата част от информацията на системата, правилно я анализира и

разпределя. Познава по-голяма част от нормативните актове в системата и ги

прилага.

8

Правилно изготвя изходящата информация в пълен обем, прилага ефективен

контрол. Разбира в детайли основна част от информацията на системата, правилно

я анализира и разпределя без пропуски. Познава нормативните актове в обем,

по-голям от касаещия го, и ги прилага творчески.

7

Правилно изготвя изходящата информация в пълен обем, но не винаги прилага

ефективен контрол. Разбира в детайли основната част от входящата информация

на системата, но я разпределя с незначителни пропуски. Познава нормативните

актове в обем, по-голям от касаещия го, и ги прилага.

6

Разбира и разпределя правилно изходящата информация и прилага ефективен

контрол. Разбира и разпределя правилно входящата информация. Познава

нормативните актове в касаещия го обем и ги прилага.

5

Правилно изготвя изходящи документи в касаещия го обем, но не винаги прилага

ефективен контрол. Разбира входящата информация и я разпределя с

незначителни пропуски. Познава основните нормативни актове и ги прилага.

4

Изготвя изходящи документи с незначителни пропуски. Разбира входящата

информация, но я разпределя със затруднения. Познава основните нормативните

актове и ги прилага с незначителни пропуски.

3

Изготвя изходящи документи, но допуска значителни пропуски. Разбира основната

част от входящата информация, но я разпределя неправилно. Познава основните

нормативните актове, но ги прилага с големи пропуски.

2

Притежава посредствени възможности за изготвяне на изходяща информация.

Разбира основната част от входящата информация, но не може да я разпределя.

Познава повърхностно основните нормативни актове, но не умее да ги прилага.

1

Не умее да изготвя изходяща информация. Не разбира и не умее да разпределя

входяща информация. Не познава и не прилага нормативните актове.

Компетентност № 10: "СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТКА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ"

Определение:

Процес на събиране, обработка и предаване на информацията, касаеща непосредствените професионални умения и отговорности.

Аспекти:

1. Добиване и събиране на специализирана информация.

2. Разчитане и обработка на информацията.

3. Вземане на решения и даване на предложения.

4. Приоритизиране и предаване на информацията.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

10

Своевременност, пълнота, достоверност и инициативност при добиване и събиране

на информацията, проявява гъвкавост. Търси и предлага нови методи за разчитане,

обработване и анализиране на информацията. Разработва нови и нестандартни

методи за вземане на решения.

9

Проявява гъвкавост при добиване и събиране на информацията. Самостоятелно

разчита, обработва и допълва получената информация и прави анализ. Проявява

творчество при вземане на решения. Умее самостоятелно и в пълен обем да

приоритизира и предава информацията в екстремни условия и в срок.

8

Своевременност, пълнота, достоверност, инициативност и настойчивост при добиване

и събиране на информацията. Самостоятелно разчита, обработва и допълва

получената информация, предава опита си. Правилно анализира обстановката,

взема точни решения и дава целесъобразни предложения в критични ситуации и

продължителни натоварвания. Умее да предава опита си на подчинените при

определяне на приоритетите и предаването на информацията.

7

Своевременност, пълнота, достоверност и инициативност при добиване и събиране

на информацията. Правилно разчита, обработва и допълва получената информация,

предава опита си. Правилно анализира обстановката, взема точни решения и дава

целесъобразни предложения. Приоритизира и предава информацията в съкратени

срокове.

6

Своевременност, пълнота и достоверност при добиване и събиране на информацията.

Правилно разчита и обработва информацията. Правилно анализира обстановката и

взема целесъобразни решения. Приоритизира и предава информацията в

регламентираните срокове.

5

Своевременност, достоверност, но не винаги пълна информация. Разчита и

обработва информацията. Самостоятелно анализира обстановката и взема

целесъобразни решения. Правилно предава информацията. Справя се със

стандартни ситуации при предаване на информацията.

4

Своевременност и достоверност при добиване и събиране на информацията.

Понякога допуска слабости при обработка и разчитане на информацията. Правилно

анализира обстановката, но взема нецелесъобразни решения. Допуска грешки при

приоритизиране на информацията. Умее правилно да я предава.

3

Умее да добива и събира информация. Допуска несъществени грешки при разчитане

и обработка на информацията. Допуска пропуски при анализа на обстановката и

вземането на решения. Със затруднение и в непълен обем предава информацията.

2

Добива и събира информация с големи пропуски. Допуска съществени грешки при

разчитане и обработка на информацията. Необходима му е помощ при вземане на

решения. Допуска съществени грешки и среща трудности при предаване на

информацията.

1

Не умее да добива и събира информацията. Не умее да разчита и обработва

информацията. Не умее да взема решения. Не умее да приоритизира и предава

информацията.

Компетентност № 11: "СТАНДАРТИ ЗА РАБОТА"

Определение:

Изискване за качество и количество, спазване на норми за ефективна и безопасна дейност.

Аспекти:

1. Спазва изискванията за качество, равнище на изпълнение и свързаност на задачите.

2. Спазва изискванията за количество. Брой планирани задачи и срокове на ден, седмица, месец на човек.

3. Изпълнява стандартите за ефективност (степен на постигане на цели и задачи, използване на наличните ресурси).

4. Изпълнява изискванията за безопасност (надеждност и осигуреност на техниката и здравето и живота на личния състав).

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

10

Познава и следва напълно стандартите за качество. Предлага промени за

подобрения в тях. Познава и спазва напълно стандартите за количество. Постига

над очакваната ефективност. Изпълнява изискванията за безопасност и

безаварийност. Контрол на външни влияния.

9

Много добре познава стандартите за качество и ги прилага. Познава и спазва

стандартите с дребни пропуски, невлияещи върху количеството. Постига висока

ефективност по отношение на ресурси, материали и време. Изпълнява изискванията

за безопасност с допускане на дребни компромиси, наложени от външни

обстоятелства.

8

Много добре познава и спазва стандартите за качество при недостиг на време и

ресурси. Много добре познава и спазва стандартите за количество и при

непредвидени обстоятелства.

Постигане на ефективност чрез умело разпределение

на ресурси, материали и време.

7

Много добре успява да планира и организира дейностите за годината. Изпълнява

оптимално стандартите за ефективност. Стреми се да надхвърли нивото на колегите

си. Познава добре работната среда и взема конструктивни решения за

подобряването й. Предприема превантивни мерки за съхраняване на здравето и

живота на личния състав.

6

Познава и спазва стандартите с дребни пропуски, невлияещи върху качеството.

Успява да планира и организира дейностите за месеца. Постига ефективност с

единични пропуски.

5

Познава и спазва стандартите в спектъра от дейност, които ръководи. Постига

ефективност на минимално изискуемото от регламентиращите документи ниво.

4

Познава и спазва стандартите за работа в основната си дейност. Успява добре да

планира и организира дейностите както за деня, така и за месеца. Постига средна

ефективност при добра ресурсна осигуреност. Добре познава и изпълнява

стандартите за безопасност с акцент на личната си сигурност.

3

Познава и спазва изискванията за качество с пропуски. Реализира възложените

задачи с преразход на материални средства и човешки ресурси. Не познава, но

изисква от подчинените си спазване на стандартите за безопасност.

2

Частично познава и спазва изискванията за качество. Успява частично да планира и

организира дейностите, използвайки наличните за деня ресурси. Отчасти прилага

стандартите и постига приемлива ефективност.

1

Не познава и не прилага стандартите на работа. Постига минимална ефективност. Не

познава и не спазва изискванията за качество. Неангажиран към критериите за

количество. Не познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Компетентност № 12: "ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ВОЙНСКА ЕТИКА"

Определение:

Изграждане и поддържане на етични взаимоотношения с командири, колеги. Спазване правилата на войнска етика в организациите.

Аспекти:

1. Изграждане и поддържане на междуличностни взаимоотношения по вертикала.

2. Изграждане и поддържане на междуличностни взаимоотношения по хоризонтала.

3. Изграждане и поддържане на междуличностни взаимоотношения извън организацията.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

1

2

10

Умения за изграждане на етични отношения при работа с колеги и началници от

други армии. Умее да създава модел за етични междуличностни взаимоотношения с

колеги. Притежава умения за изграждане и развиване на етични взаимоотношения с

международни организации.

9

Стремеж за усвояване и прилагане на нови ценности в междуличностни

взаимоотношения с началниците и подчинените си. Поддържане на етични

взаимоотношения с колеги от други армии.

8

Умее да изгражда и развива междуличностни взаимоотношения с началниците и

подчинените си в необичайна обстановка. Служи за пример и мотивира към етични

междуличностни взаимоотношения. Умее да работи за поддържане на етични

взаимоотношения на неговата организация с други организации.

7

Поддържа и допринася с личния си пример за спазването на етичните норми. Служи

за пример за етични междуличностни взаимоотношения.

6

Спазва етичните норми с началниците и подчинените с цел запазване на климата в

организацията. Спазва етичните норми, дори и в критични ситуации.

5

Спазва етичните норми с началниците и подчинените си. Спазва етичните норми с

колегите си. Смее да осъществява контакти извън организацията.

4

Спазва етичните норми в контактите с началниците, но не и с подчинените си. Стреми

се да спазва етичните норми на взаимоотношения с колегите, но проявява

избирателност спрямо тях. Умее да осъществява контакти извън организацията при

необходимост.

3

Умее да контактува с подчинените и командирите, но е непостоянен в отношенията

си спрямо тях. Умее да контактува, но провокира междуличностни конфликти.

Осъществява контакти извън организацията само по заповед.

2

Не умее да контактува с командирите и подчинените си. Не умее да контактува с

колегите си. Не умее да контактува извън организацията.

1

Действа деградивно на междуличностните взаимоотношения. Не желае да участва в

поддържането на взаимоотношения извън организацията.

Компетентност № 13: "ВОЕННИ ЦЕННОСТИ И ДОБРОДЕТЕЛИ"

Определение:

Проследяване на прояви, характеризиращи чувства на дълг, чест, лоялност, почтеност, самоконтрол.

Аспекти:

1. Притежание на чувства на дълг и чест.

2. Притежание на качества надеждност, сигурност, искреност.

3. Уважение и самоконтрол.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

10

Поставя службата над себе си. Говори открито. Служи за пример като човек с

изградени чувства на дълг, чест и почтеност. Изпълнява професионални, правни и

морални задължения. Верен и предан към ръководството и Конституцията.

9

Придържа се към ценностите на Българската армия (БА). Постъпва правилно - не

лъже, мами или краде. Говори открито. Изисква от подчинените си толкова, колкото и

от себе си. Подкрепя политиката на човешки ресурси.

8

Може да се разчита на него да постъпи правилно. Обикновено поставя службата над

себе си. Стреми се да бъде верен и предан към ръководството и Конституцията.

Работи за изграждане политика на човешките ресурси.

7

Стреми се към изпълнение на професионални, правни и морални задължения.

Изгражда чувства за дълг, вярност и преданост към ръководството и Конституцията.

Обикновено говори открито. Стреми се да се придържа към ценностите на БА.

6

Непрекъснато работи за изграждане чувства за вярност и преданост. Възпитава

себе си и подчинените си на уважение към ценностите на Българската армия. Не

употребява алкохол. Стреми се да бъде прям и откровен.

5

Работи системно за изграждане чувства за вярност и преданост. Стреми се да бъде

честен, морален и искрен. Изисква от подчинените си повече отколкото от себе си.

Употребява алкохол само при повод.

4

Проявява желание да изпълнява професионални, правни и морални задължения.

Проявява желание за вярност и преданост към ръководството и Конституцията.

Толерира измамата и лъжата. Рядко употребява алкохол.

3

С подчинените си не се държи честно и справедливо. Не подкрепя политиката на

човешките ресурси. Не може да се разчита на него да постъпи правилно. Позволява

си да лъже и мами. Не злоупотребява с алкохол.

2

Има изградени чувства за дълг и чест. Не е убеден в утвърдените ценности и морал

на българския офицер. Поставя личния интерес над служебния. Допуска

неадекватно поведение следствие употреба на алкохол.

1

Няма изградени чувства за дълг, чест и почтеност. Не проявява уважение към

ценности и морал. Проявява тенденции към злоупотреба с алкохол.

Компетентност № 14: "ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ"

Определение:

Отлична теоретична подготовка, съчетана с натрупан практически опит, личностни способности за усвояване и изпълнение на служебните задължения, изисквани от длъжността.

Аспекти:

1. Теоретична подготовка.

2. Практически опит.

3. Умение за съчетание на теоретична подготовка и практически опит.

4. Личностни способности.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

10

Разработва нови научни, теоретични методи в професионално направление. Много

богат практически опит. Практическа компетентност в областта на другите бойни

части.

Висока съобразителност. Комбинативен ум. Дипломатичност и толерантност в

отношенията.

9

Търси странични източници за повишаване на теоретичната подготовка. В

практическите си действия взема нестандартни решения за подобряване на

експлоатацията на материалната част.

8

Изисква в пълен обем от личния състав на теоретични знания за материалната част.

Много богат практически опит. Изисква в пълен обем познаването и експлоатацията

на материалната част от личния състав. Стремеж към самоусъвършенстване и

повишаване на професионалната подготовка.

7

Познава в пълна степен документите, регламентиращи професионалната дейност.

Много богат практически опит. Попълва регламентиращи документи без пропуски.

Висока самокритичност. Взискателен към подчинените си. Адаптивен.

6

Притежава богата теоретична подготовка и знания. Следи теоретичната подготовка

на личния състав. Много богат практически опит. Контролира практическата

подготовка на личния състав. Ползва се с авторитет. Умее да работи в екип. При

необходимост умее да формира екип. Гъвкав в отношенията с околните. Общителен.

5

Познава отлично материалната част и води без пропуски регламентиращите

документи. Следи теоретичната подготовка на личния състав. Притежава

необходимия практически опит за експлоатация на материално-техническата част.

Събира, анализира и обработва получената информация. Умее да организира както

личната, така и на подчинените работа. Умее да работи с хора. Общителен.

4

Притежава необходимите знания за изпълнение на задълженията си. Притежава

минимално необходимия практически опит за работа. Притежава минимално

необходимите умения за заеманата длъжност. Общителен.

3

Има съществени пропуски в теоретичната подготовка. Малък практически опит.

Неточен в подходите при работа с подчинените и околните.

2

Теоретична некомпетентност. Липса на практически опит поради недостатъчно време

за придобиването му. Не умее да работи с хора. Непостоянен в работата си.

Неадаптивен.

1

Слабите теоретични познание не му позволяват да натрупа необходимия

практически опит. Недостатъчна мотивация. Некомуникативен.

Компетентност № 15: "САМООБУЧЕНИЕ"

Определение:

Действия, чрез които личността повишава своите теоретични знания и практически умения.

Аспекти:

1. Класна специалност.

2. Мотивация, постоянство и систематичност.

3. Обучаемост.

4. Придобиване на знания за близки области до своята.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

1

2

10

Търсен като експерт; консултант при дефиниране на изискванията за класна

специалност. Докторат. Участва в научни форуми с разработки. Търсен е като

експерт за мотивиране на самообучение. Много големи познания в близките

специалности.

9

Разработва нормативи при осъвременяване на изискванията за класна специалност.

Притежава по-висока класна специалност. Ерудиран, с широки знания в съседни

области.

Оказва помощ на колегите си за самообучение.

8

Интересува се от иновации, перспективи и тенденции в развитието на специалността.

Работи по създаването на групова мотивация. Има широк кръгозор, ерудит.

Притежава класна специалност.

7

Проявява интерес към близки и съпътстващи специалности.

Мотивира колегите си за

придобиване на знания чрез самообучение. Изучава и затвърдява знанията си в

дадената област, интересува се от новостите и винаги е наясно с новите технологии.

Има познания в близки специалности.

Притежава класна специалност.

6

Притежава класна специалност и има стремеж за повишаването й. Стреми се да

мотивира подчинените си към самообучение. Изучава в пълен обем материала,

интересува се от самоусъвършенстване и затвърдяване на знанията. Обучава се по

близки области до своята.

5

Притежава класна специалност според потребностите на длъжността си. Стреми се

непрекъснато да повишава квалификацията си. Води самоподготовка на средно

ниво, интересува се от новостите в професионален план. Избирателно самообучение

за изпълнение на професионалните задължения. Интересува се от близки области

до своята и се самоподготвя.

4

Не притежава класна специалност. Интересува се от придобиване на знания в

касаещия го обем. Изучава материала и се самоподготвя по специалността. Има

интерес към сходни области, но не изучава.

Необходимост от външни фактори за

мотивация.

3

Не притежава класна специалност. Има слаб интерес по придобиване на знания.

Изучава материала в касаещия го обем, но няма интерес за самоподготовка.

Проявява слаб интерес в области, близки до своята.

2

Не проявява интерес при придобиване на класна специалност. Ползва чужд опит от

колега в областта на информационните технологии. Немотивиран да заучава

предварително подготвена информация, касаеща го професионално. Изучава

материала на касаещия го обем под контрол на командир или началник. Не се

интересува от близки области.

1

Изпитва затруднение при придобиване на класна специалност. Пълна

незаинтересованост към всякакво личностно развитие и самообучение. Не умее да

се мотивира за придобиване на знания. Не се обучава по специалността. Не се

интересува от близки области до своята.

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към чл. 9, ал. 1, т. 2

history (изм. и доп., ДВ, бр. 22 от 2013 г., в сила от 05.03.2013 г., изм., ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)

history

АТЕСТАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР

Атестационен период от: до:

I.

ПЕРСОНАЛНИ ДАННИ

1. АТЕСТИРАН

Звание

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН

ВПН/Структура

Длъжност

2. АТЕСТИРАЩ

Звание

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН

ВПН/Структура

Длъжност

3. СТАРШИ АТЕСТИРАЩ

Звание

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН

ВПН/Структура

Длъжност

II.

КОНСУЛТИРАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ

Оценявани

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

компетентности

1. ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА АТЕСТАЦИОННИЯ ПЕРИОД

Основни:

1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7

Допълнителни:

1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3

Коментар на атестирания:

Коментар на атестиращия:

Дата:

Подпис атестиран:

Подпис атестиращ:

2. ПРЕГЛЕД И КОРИГИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ

Основни:

1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7

Допълнителни:

1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3

Коментар на атестирания:

Коментар на атестиращия:

Дата:

Подпис атестиран:

Подпис атестиращ:

III.

ОЦЕНЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ

Въз основа на чести наблюдения

5 = Установява стандарта. Винаги се справя по-добре от другите офицери

поставете оценката, която най-добре

на същата длъжност.

описва постиженията на

4 = Често надхвърля постиженията на други офицери на същата

атестирания офицер при

длъжност.

изпълнение на целите.

3 = Добър, среден изпълнител. Отговаря на очакванията.

2 = Под средния изпълнител. Има нужда от усъвършенстване.

1 = Изпълнител под стандарта - в тежест на останалите.

Попълват се основните цели след

оценка

самооценка

ст. атест.

крайна оценка

коригирането и прегледа на изпълнението

1

2

3

4

5

6

7

Попълват се допълнителните цели след

оценка

самооценка

ст. атест.

крайна оценка

коригирането и прегледа на изпълнението

1

2

3

2. ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕЗУЛТАТИ - посочват се индивидуалните и груповите оценки през атестационния период от проведени изпити, проверки и учения въз основа на протоколите от тези мероприятия, както и оценката от участието в мисия/операция извън територията на Република България

ВИДОВЕ ПОДГОТОВКА

ОЦЕНКА

А/ ИНДИВИДУАЛНИ

1

2

3

4

5

6

Б/ ГРУПОВИ

1

2

3

4

В/ КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЕ

1

2

3

Г/ ОЦЕНКА ОТ УЧАСТИЕ В МИСИЯ/ОПЕРАЦИЯ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

3. ПООЩРЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

Поощрения - код

1

2

3

4

5

6

7

Поощрения - брой

Наказания - код

1

2

3

4

5

6

Наказания - брой

4. ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ И ЛИЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ И

оценка

самооценка

ст. атест.

крайна оценка

ЛИЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1

Вземане на решения

2

Организация и осигуряване изпълнението на задачите

3

Лидерски способности и умения

4

Координиране дейността на различните формирования

5

Бойна подготовка

6

Обучение на личния състав

7

Решаване на текущи проблеми с личния състав

8

Контрол на войсковия ред

9

Прилагане на системата от награди и наказания

10

Работа с обществени, държавни и международни организации

11

Носене на наряди и дежурства

12

Справяне с рисково поведение

13

Заместване и съвместителство на длъжности

14

Заповедоизпълнение

15

Използване и поддръжка на техниката

16

Познаване и работа с нормативни актове и други документи

17

Събиране, обработка и разпространение на информация

18

Логистика

19

Взаимоотношения и войнска етика

20

Самообучение

КОМЕНТАРИ:

Коментар на атестирания:

Дата:

Подпис атестиран:

Коментар на атестиращия:

Дата:

Подпис атестиращ:

Коментар на старшия атестиращ:

Дата:

Подпис старши атестиращ:

ЗАПОЗНАХ СЕ С ОЦЕНКИТЕ:

Дата:

Подпис атестиран:

IV.

ОЧАКВАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

1. ОЧАКВАНИЯ НА АТЕСТИРАНИЯ ОФИЦЕР

Близки цели (до 1 година)

Средносрочни (до 3 години)

Дългосрочни (до 5 години)

2. ПРЕПОРЪКИ ОТ АТЕСТИРАЩИЯ ОФИЦЕР

Към очакваните професионални РЕЗУЛТАТИ:

Към осъществяването на ежедневната професионална ДЕЙНОСТ:

Към личностните КАЧЕСТВА и усъвършенстване на проявяваните компетентности:

АТЕСТИРАН

Звание

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН

V.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА РАЗВИТИЕ

(попълва се от старшия атестиращ)

1. СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА на атестирания военнослужещ спрямо другите военнослужещи от същото звание и длъжност.

МНОГО ПОД НИВОТО НА ДРУГИТЕ КОЛЕГИ

ПОД НИВОТО НА ДРУГИТЕ КОЛЕГИ

ОКОЛО НИВОТО НА ДРУГИТЕ КОЛЕГИ

НАД НИВОТО НА ДРУГИТЕ КОЛЕГИ

МНОГО НАД НИВОТО НА ДРУГИТЕ КОЛЕГИ

2. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ВЪВ ВОЕННО ЗВАНИЕ


НЕ Е ПОДХОДЯЩ ЗА

МАКСИМАЛЕН

ПОДХОДЯЩ ЗА

СЛЕД

ПОВИШЕНИЕ

СРОК ЗА

ПОВИШАВАНЕ

МИНИМАЛЕН СРОК

ПРЕСТОЙ В

ВЪВ ВОЕННО

ЗА ПРЕСТОЙ В

ПРИТЕЖАВАНОТО

ЗВАНИЕ

ПРИТЕЖАВАНОТО

ЗВАНИЕ

ЗВАНИЕ

3. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ В ДЛЪЖНОСТ

НЕ Е ПОДХОДЯЩ ЗА РАЗВИТИЕ В ДЛЪЖНОСТ - НУЖДАЕ СЕ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОПИТ

ПОДХОДЯЩ ЗА ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ В ОБХВАТА НА ПРИТЕЖАВАНОТО ЗВАНИЕ И СТЕПЕН

МОЖЕ ДА СЕ ПРЕДЛОЖИ ЗА ДЛЪЖНОСТ, ИЗИСКВАЩА ПО-ВИСОКА СТЕПЕН В ОБХВАТА НА ПРИТЕЖАВАНОТО ЗВАНИЕ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ПОВИШИ В ДЛЪЖНОСТ, ИЗИСКВАЩА СЛЕДВАЩО ВОЕННО ЗВАНИЕ

4. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

ЗА СТЕПЕН НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ВОЕННА СПЕЦИАЛНОСТ

В КУРСОВЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ВОЕННО ДЕЛО

НЕ Е НЕОБХОДИМО ДОПЪЛНИТЕЛНО

ВА

ВВУ

ДЛЪЖ-

ДОПЪЛНИТЕЛНА

ПРЕКВА-

ОБУЧЕНИЕ

НОСТНА

ЦЕЛЕВА

ЕЗИКОВА

ЛИФИКАЦИЯ

Коментар на старшия атестиращ при определяне на потенциала за развитие:

Дата

Име, фамилия и подпис на старши атестиращия

Дата

Име, фамилия и подпис на атестиращия

Коментар на атестирания:

Дата

Име, фамилия и подпис на атестирания

Забележки:

1. "Поощрения - код" - са описаните в чл. 126, т. 1 - 7 поощрения от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

2. "Наказания - код" - са описаните в чл. 244, т. 1 - 6 наказания от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България в сила към края на атестационния период.

Компетентност № 1: "ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ"

Определение:

Процес на избор на вариант и неговите изпълнители за ефективно изпълнение на поставените задачи.

Аспекти:

1. Анализ и оценка на обстановката.

2. Избор на варианти на работа.

3. Поемане и разпределение на отговорности, аргументиране.

4. Целесъобразност на взетите решения.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

10

Прави задълбочени анализи и предвижда промените в обстановката в кратки

срокове в екстремни условия. Оказва помощ. Използва нестандартни методи.

Проявява творчество в определяне на вариантите, нови методи и виждания. Усет

към детайлите. Възможност за предаване на опита си. Успява да разпределя

отговорностите в условия на нестандартни ситуации. Убедително аргументира

нестандартните решения. Взема нестандартни решения в екстремални условия,

способност да ги аргументира и устоява.

Търси и намира нови и нестандартни

решения.

9

Прави задълбочени анализи и предвижда промените в обстановката в кратки

срокове. Намира най-целесъобразни варианти в екстремни условия. Предава опита

си. Степенува и правилно разпределя отговорностите. Аргументира се

задълбочено. Оказва помощ при разпределението. Готовност да поеме и чужда

отговорност. Взема целесъобразни (правилни) решения в екстремални условия.

8

Прави задълбочени анализи и предвижда промените в обстановката. Избира

добри и целесъобразни варианти, които съставя в кратки срокове. Предава опита

си. Степенува и правилно разпределя отговорностите. Аргументира се

задълбочено. Оказва помощ при разпределението. Взема целесъобразни

(правилни) и многовариантни решения.

7

Прави задълбочени анализи и оценява всички аспекти на обстановката. Има добри

и целесъобразни варианти. Предава опита си. Степенува и правилно разпределя

отговорностите. Аргументира се задълбочено. Взема целесъобразни (правилни)

решения. Правилно се аргументира. Оказва методическа помощ.

6

Прави задълбочени анализи и оценява обстановката. Има добри варианти. Поема

отговорности и правилно ги разпределя, добре се аргументира. Взема

целесъобразни (правилни) решения. Правилно се аргументира.

5

Анализира и оценява обстановката правилно. Има варианти. Поема и разпределя

отговорност и умее да се аргументира. Взема целесъобразни (правилни) решения.

4

Анализира и оценява обстановката с чужда помощ. Намира варианти, но се нуждае

от помощ. Поема и разпределя отговорност, но недостатъчно добре се

аргументира. Нуждае се от помощ при вземане на целесъобразни решения.

3

Анализира обстановката със съществени пропуски и трудно я оценява.

Трудно

намира варианти. Поема отговорност, трудно се аргументира, не умее да я

разпределя. Не винаги взема целесъобразни решения.

2

Анализира и оценява обстановката с големи пропуски. Има варианти, но са

неуместни. Не поема отговорност, нецелесъобразно разпределя отговорност. Не

умее да се аргументира. Не умее да взема целесъобразни решения.

1

Не умее да анализира и оценява обстановката. Липса на варианти за работа. Не

поема отговорност и не умее да ги разпределя. Не умее да се аргументира. Не

умее да взема решения.

Компетентност № 2: "ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСИГУРЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДАЧИТЕ"

Определение:

Дейност, свързана със създаване на оптимални условия за постигане на планираните дейности и адекватно разпределение на ресурсите.

Аспекти:

1. Познаване спецификата на задачите.

2. Приоритизиране на задачите.

3. Ресурсно осигуряване на задачите.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

1

2

10

Степенува, обучава колегите си в умения за приоритизиране на задачите по

спешност и важност. Умее да прогнозира предстоящите задачи и да подготвя

личния състав за изпълнението им. Разпределя адекватно задачите и в

екстремални обстоятелства при недостиг на време и ресурси.

9

Степенува, обучава колегите си в умения за приоритизиране на задачите по

спешност и важност. Умее да прогнозира предстоящите задачи и да подготвя

личния състав за изпълнението им.

8

Степенува всички задачи по степен и важност. Убедително представя пред

подчинените си степента на спешност и важност на задачите и ги мотивира за

изпълнението им. Разбира поставените задачи в определен обем. Не допуска

периоди на претоварване или недостатъчно натоварване. Осигурява необходимия

ресурс от време за изпълнение на задачата.

7

Степенува всички задачи по степен и важност. Убедително представя пред

подчинените си степента на спешност и важност на задачите и ги мотивира за

изпълнението им. Разбира поставените задачи в определен обем. Не допуска

периоди на претоварване или недостатъчно натоварване.

6

Степенува задачите по спешност и по-голяма част от тях по важност. Разбира

поставените задачи в пълен обем и ги разпределя съобразно ресурсите и

възможностите на хората. Спазва регламентираните и заповяданите срокове.

5

Степенува задачите по спешност и малка част по важност. Разбира поставените

задачи в пълен обем и ги разпределя съобразно ресурсите и възможностите на

хората, но понякога не спазва заповяданите и регламентираните срокове. Познава

спецификата на изпълнението на задачите.

4

Умее да степенува задачите по спешност, но има сериозни затруднения при

степенуването им по важност. Разбира поставените задачи в пълен обем,

разпределя ги съобразно наличните ресурси, но не спазва заповяданите и

регламентираните срокове. Познава част от спецификата на изпълнението на

задачите.

3

Изпълнява задачите по реда на възлагането им. Работи със сериозни затруднения

при едновременно възлагане на няколко задачи. Разбира поставените задачи в

непълен обем и ги разпределя съобразно наличните ресурси. Познава част от

спецификата на изпълнението на задачите.

2

Степенува по спешност и важност малка част от задачите. Разбира поставените

задачи в непълен обем и ги разпределя хаотично. Осигурява ресурсно част от

задачите. Не познава спецификата на изпълнението на задачите.

1

Разбира необходимостта, но не умее да степенува задачите по спешност и

важност. Не разбира поставените задачи и ги разпределя хаотично.

Незаинтересован. Не осигурява ресурсно задачите. Не познава спецификата на

изпълнението на задачите.

Компетентност № 3: "ЛИДЕРСКИ СПОСОБНОСТИ И УМЕНИЯ"

Определение:

Многоаспектно понятие, отразяващо съвкупността от умения за ефективно въздействие, ръководене и управляване на хора. Умение за максимално използване на потенциала на хората си за постигане на целите. Умение за вземане на решение, решаване на конфликти и мотивиране на подчинените.

Аспекти:

1. Влияние върху околните.

2. Умение да мотивира.

3. Умения за изграждане и управление на екип(и).

4. Умения за работа в критични и екстремни ситуации.

5. Умения за управление на конфликти.

6. Пластичност - умения за справяне в разнотипни ситуации.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

1

2

10

Харизматична личност, адекватна и креативна в максимална степен в поведението

си в различни ситуации. Развива уменията на екипа, необходими за изпълнение на

задачите и постигане на целите. Ефективен - постига максимален резултат с

минимални усилия. Използва критичните ситуации и грешките на другите за

обогатяване на собствения опит. Вдъхновява и увлича околните в работата им,

мотивира ги за саморазвитие. Често е търсен от други лидери за помощ при

разрешаване на конфликти.

9

Умее да отстоява позицията и мненията си пред висшестоящите, да изгражда и

обучава екип. Правилно оценява и ефективно контролира критични ситуации и

действията на подчинените си в тях. Мотивира околните чрез личен пример.

8

Влияе на равностоящите при вземане на решения. Вариативност при вземане на

решения и използване на потенциала на екипа за създаване на варианти на

решения на поставените задачи. Влияе на събитията за постигане на поставените

цели. Правилно оценява ситуациите и избира най-адекватното спрямо тях решение.

Мотивира личния състав, като създава добри условия на труд и взаимоотношения.

Насочва споровете и конфликтите към решение, без да засяга личното достойнство

на включените в тях хора.

7

Изисква от подчинените си инициативност при изпълнение на задачите.

Поставените цели и задачи се постигат от екипа без постоянен контрол от негова

страна. Правилно оценява ситуациите и вариативност на решенията. Мотивира

личния състав, като се интересува от чувствата, нагласите и проблемите на всеки

един от подчинените му.

6

Използва нестандартни, но коректни решения при промяна на ситуацията. Делегира

отговорностите на правилните хора от екипа. Мотивира чрез убеждаване,

обяснявайки смисъла на поставените задачи.

5

Желае и може да извършва необходимите промени. Организира екипа за постигане

на максимални резултати. Оценява правилно ситуациите и взема адекватни

решения. Мотивира чрез респект на подчинените към него. Не е необходимо

постоянното му присъствие, за да ги контролира. Компетентен в конфликтни

ситуации и оказва помощ на други лидери за разрешаване на конфликти.

4

Влияе на стандартно необходимото ниво, основно позовавайки се на документи и

регламенти. Постига поставените задачи, но с много усилия от страна на

изградения екип. Оценява правилно ситуациите, но не винаги действа.

Основно

използва външна мотивация (заповеди, наказания и награди). Избягва конфликтни

ситуации.

3

Успява да влияе на подчинените си в степен те да изпълняват задачите си на

минимално ниво. Разбира необходимостта от промени за посрещане на

организационните нужди, но не може да ги реализира. Екипът му работи само при

постоянен контрол от негова страна. Не преценява правилно различните аспекти на

критични ситуации. Мотивира подчинените си по задължение за минимално

изпълнение.

2

Използва стереотипно поведение в ситуации, изискващи нови подходи. Трудно

подбира подходящите хора за изпълнение на постоянните задачи. Действа

хаотично. Мотивира подчинените си само когато се оказва натиск върху него от

висшестоящите.

1

Няма влияние върху подчинените си. Работи, без да подбира подходящи хора за

различните задачи, и не се интересува от крайните резултати. Губи самообладание

в критични и екстремални ситуации. Не умее да мотивира личния състав.

Компетентност № 4: "КООРДИНИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА РАЗЛИЧНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ"

Определение:

Процес на сработване на формированията по време, място и задачи за постигане на определен ефект.

Аспекти:

1. Планиране и организиране дейността на различните формирования (време, хора, ресурси и резултати).

2. Управление на дейностите и контрол на изпълнението.

3. Резултати и обратна връзка.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

10

Използва нестандартни методи и решения при планиране и организиране на

дейността, постигайки поставените цели. Оказва помощ. Творчески и всеобхватно

управлява, контролира, анализира пропуските, внася корекции, оказва помощ,

проявява самоконтрол. Умее да съгласува дейността на различни по вид, род и

принадлежност структури в екстремни условия, близки до бойните, и в

нестандартни ситуации.

9

Успява да планира и организира в екстремни ситуации и без пропуски и грешки.

Всеобхватно управлява, контролира, анализира пропуските, внася корекции,

оказва помощ. Умее да съгласува дейността на различни по вид, род и

принадлежност структури в нестандартни ситуации.

8

Самостоятелно и в срок добре планира и организира дейността на различните

формирования, съобразявайки се с наличните ресурси. Оказва помощ на колегите

си. Управлява, контролира, анализира пропуските, внася корекции, оказва помощ.

Умее да съгласува дейността на различни формирования в стандартни условия.

7

Самостоятелно и в срок добре планира и организира дейността на различните

формирования, съобразявайки се с наличните ресурси. Оказва помощ на колегите

си. Добре управлява и контролира, анализира пропуските, оказва помощ. Умее да

анализира и съгласува дейността на еднакви по род формирования.

6

Самостоятелно и в срок добре планира и организира дейността на различните

формирования, поставя реални срокове за изпълнение. Добре управлява и

контролира, оказва помощ. Умее да анализира и съгласува дейността на

различните формирования.

5

Добре планира и организира дейността на различните формирования, като

степенува по важност и спешност, отчитайки възможностите на подчинените си.

Добре управлява и контролира. Умее да съгласува.

4

Добре планира, степенува задачите по важност и спешност. Управлява и

контролира, като му се оказва помощ. Съгласува с помощ.

3

Планира и организира, допускайки несъществени грешки, не степенува по важност

и спешност. Управлява и контролира със затруднение. Трудно съгласува.

2

Планира и организира, допускайки съществени грешки. Управлява, но не

упражнява контрол. Среща съществени трудности при съгласуване.

1

Не познава структурата и задачите на формированието, не умее да планира и

организира. Не умее да управлява и контролира. Не умее да съгласува.

Компетентност № 5: "БОЙНА ПОДГОТОВКА"

Определение:

Процес на планиране, организиране, провеждане, контрол и анализ на бойната подготовка.

Аспекти:

1. Базови познания по специалността, планиране.

2. Ръководене, мотивация, личен пример.

3. Методически познания и умения.

4. Контрол, анализ и отчитане.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

10

Има отлични професионални познания. Разработва прогнози, като отчита миналото

и настоящето, формулира целите. Разработва контролни процедури. Творчески и в

пълен обем разработва планове и разчети за бойната подготовка и прилага нови

методи за тяхната обработка. Дава предложения за нови методики на

ръководство. Проявява творчество при мотивацията, заразява с примера си. Търси

и прилага нови форми и методи на ръководене. Отчита, ефективно контролира,

анализира пропуските. Оказва помощ. Дава насоки за повишаване ефективността

на бойната подготовка. Разработва и установява нови норми за отчитане и

контрол.

9

Има много добри професионални познания, умее ефективно да планира в

условията на ограничени ресурси и екстремални условия, притежава методически

умения. Оказва ефективна методическа помощ. Формулира целите и разработва

конкретни действия. Прилага новаторски методи и способи при ръководенето и

мотивацията. Притежава задълбочени методически познания по ръководство на

бойната подготовка и умее ефективно да я ръководи. Оказва методическа помощ.

Постоянно повишава собствената си подготовка. Експериментира нови методи.

Отчита, ефективно контролира, анализира пропуските. Оказва помощ. Дава насоки

за повишаване ефективността на бойната подготовка.

8

Има много добри професионални познания, умее ефективно да планира в

условията на ограничени ресурси, притежава методически умения. Оказва

ефективна методическа помощ. Търси нови методи за ръководене, мотивира, дава

положителен личен пример. Притежава задълбочени методически познания по

ръководство на бойната подготовка и умее ефективно да я ръководи. Оказва

методическа помощ. Постоянно повишава собствената си подготовка. Осъществява

ефективен контрол, като обхваща всички мероприятия. Прави задълбочен анализ

на резултатите.

7

Има много добри професионални познания, умее детайлно да планира, притежава

методически умения. Оказва помощ на колегите си при планирането. Ефективно

ръководи, умее да мотивира, дава положителен личен пример. Оказва помощ на

други. Притежава задълбочени методически познания по ръководство на бойната

подготовка и умее ефективно да я ръководи. Оказва методическа помощ.

Осъществява ефективен контрол, като дава личен пример, прави задълбочен

анализ на резултатите.

6

Има много добри познания по специалността, умее да планира, притежава

методически умения. Ефективно ръководи, умее да мотивира, дава положителен

личен пример. Притежава задълбочени методически познания по ръководство на

бойната подготовка и умее ефективно да я ръководи. Осъществява ефективен

контрол, прави задълбочен анализ на резултатите.

5

Ръководи, мотивира, дава положителен личен пример. Притежава методически

познания по ръководство на бойната подготовка и умее да ги прилага при нейното

ръководство. Осъществява контрол, анализира резултатите. Отчита и контролира

БП.

4

Има базови познания по специалността, добре планира, има нужда от помощ.

Развива методическите си умения. Ръководи, не достатъчно мотивира подчинените

с личния си пример. Притежава методически познания по ръководство на бойната

подготовка, но не винаги ги прилага. Не винаги осъществява контрол, анализира с

пропуски.

3

Има базови познания, но неефективно планира, притежава минимални методически

умения. Ръководи, не мотивира, не дава положителен личен пример. Притежава

недостатъчни методически познания по ръководство на бойната подготовка.

Неуверено я ръководи. Осъществява контрол под въздействия, анализира със

съществени пропуски.

2

Притежава минимални базови познания. Допуска съществени грешки при

планиране и липсват методически умения, познава нормативната база в непълен

обем. Ръководи формално, не мотивира, не дава положителен личен пример.

Притежава повърхностни методически познания по ръководство на бойната

подготовка и слаби умения. Формално осъществява контрол, не анализира.

1

Няма базови познания и липсват методически умения, не познава нормативната

база, не умее да планира. Не ръководи, не мотивира, не дава положителен личен

пример. Не притежава методически познания и умения по ръководство на бойната

подготовка. Не отчита и не контролира, не умее да анализира бойната подготовка.

Компетентност № 6: "ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ"

Определение:

Двустранен процес за планиране, реализиране и контрол на резултатите от обучението. Компетентност за взаимодействие с цел предаване и усвояване на знания, умения и навици.

Аспекти:

1. Планиране процеса на обучение.

2. Провеждане на учебния процес.

3. Резултати от обучението.

4. Контрол върху процеса на обучение.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

10

Ефективно и творчески планира. Търси и предлага нови форми и методи на

обучение. Постига системно отлични резултати и в екстремални условия по бойна

подготовка. Осъществява ефективен и постоянен контрол, използва нестандартни

методи. Осъществява ефективно методическо ръководство, целесъобразно по

обхват, време и в екстремални условия.

9

Планира учебните занятия, като включва теоретични и методически новости.

Провежда учебен процес, прилагайки нови форми и методи на обучение. Постига

системно отлични резултати и в екстремални условия по бойна подготовка.

Осъществява ефективен и постоянен контрол, целесъобразен по обхват, време и в

екстремални ситуации. Осъществява ефективно методическо ръководство,

целесъобразно по обхват, време и в екстремални условия.

8

Умее ефективно да планира и в екстремни ситуации. Ефективно провежда учебния

процес и в екстремни условия на обстановката. Оказва помощ. Постига системно

отлични резултати по бойна подготовка. Осъществява ефективен контрол,

целесъобразен по обхват и време. Осъществява ефективно методическо

ръководство, целесъобразно по обхват и време.

7

Умее ефективно да планира. Оказва помощ. Ефективно провежда учебния процес.

Оказва помощ. Постига добри и отлични резултати по бойна подготовка.

Осъществява ефективен контрол, целесъобразен по обхват и време. Осъществява

ефективно методическо ръководство, целесъобразно по обхват и време.

6

Умее ефективно да планира. Ефективно провежда учебния процес. Постига

системно добри резултати по бойна подготовка. Осъществява целесъобразен

контрол. Осъществява системно методическо ръководство.

5

Умее да планира учебния процес. Провежда редовен учебен процес. Постига

добри резултати по бойна подготовка. Осъществява частичен контрол. Оказва

методическо ръководство.

4

Планира с несъществени пропуски - без оказване на методически средства.

Провежда учебния процес с несъществени пропуски. Постига удовлетворителни,

но непостоянни резултати по бойна подготовка. Осъществява частичен контрол.

Оказва методическо ръководство.

3

Подготвя план без цели и методически средства.

Формално провежда учебния

процес. Постига слаби резултати по бойна подготовка. Осъществява контрол по

заповед. Оказва методическо ръководство само при проверка и по заповед.

2

Планира със съществени пропуски. Не умее да провежда учебния процес. Постига

слаби резултати по бойна подготовка. Осъществява формален контрол. Търси

помощ за оказване на методическо ръководство.

1

Не умее да планира. Не умее да провежда учебния процес. Постига слаби

резултати по бойна подготовка. Не осъществява контрол. Не осъществява

методическо ръководство.

Компетентност № 7: "РЕШАВАНЕ НА ТЕКУЩИ ПРОБЛЕМИ С ЛИЧНИЯ СЪСТАВ"

Определение:

Съвкупност от знания, нагласи и умения за работа с хора, използвани при решаване на широк кръг проблеми, възникващи в ежедневието.

Аспекти:

1. Познаване на проблематиката.

2. Познаване индивидуалните особености на подчинените.

3. Използване особеностите на личния състав за решаване на проблемите.

4. Оценка на проблема и вземане на решение.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

1

2

10

Решава задачите и проблемите максимално точно, гъвкаво и компетентно при

ежедневни и екстремални ситуации. Използва нови алтернативни методи за

изучаване и познаване на индивидуалните особености на личния състав. Успява

да използва качествата на подчинените за получаване на положителен ефект при

решаване на проблемите. Адекватно решава проблемите в стандартни и

нестандартни ситуации.

9

Използва въображението си за предвиждане на проблемите. Използва нови

алтернативни методи за изучаване и познаване на индивидуалните особености на

личния състав. Успява да използва отрицателните качества на подчинените за

получаване на положителен ефект при решаване на проблемите. Успява да

прогнозира и не допуска възникване на проблеми от субективен характер.

8

Уверен в себе си, има качествата да прецизира и обобщава проблемите. Може да

предразполага подчинените си и вниква в проблемите им. Правилно оценява,

анализира причините, довели до възникване на проблема, и взема решения,

приемливи за двете страни.

7

Уверен е в себе си. Предава опита си, оказва помощ. Може да предразполага

подчинените си и вниква в проблемите им. Успява да извлече положителните

качества от личностните особености на подчинените за решаване на текущите

проблеми. Оценява и анализира проблемите и взема самостоятелни решения при

разрешаването им. Взема мерки за недопускане и повторно възникване на

проблема.

6

Степенува по важност текущите проблеми. Прави анализ и оценка. Познава

личностните особености на подчинените, свързани с изпълнението на

функционалните му задължения. Създава атмосфера на взаимно доверие.

Познава личностните особености на подчинените и ги използва ефективно за

решаване на проблемите. Оценява и анализира проблемите и взема самостоятелни

решения при разрешаването им.

5

Степенува по важност текущите проблеми. Познава личностните особености на

подчинените, свързани с изпълнението на функционалните му задължения.

Използва личностните особености на подчинените за решаване на проблемите,

свързани със служебните им задължения. Умее да оценява проблемите и да взема

самостоятелни решения при разрешаването им.

4

Познава, степенува по важност с незначителни пропуски текущите проблеми.

Понякога му е необходима помощ. Познава личностните особености на по-голямата

част от подчинените. Не използва в пълен обем личностните особености на

подчинените за решаване на проблемите. Успява да оцени проблемите и понякога

се нуждае от помощ при решаване на проблема.

3

Изучил е известна част от нормативната база, но все още не умее да степенува по

важност. Познава някои от проблемите. Все още се нуждае от помощ. Познава

отчасти подчинените в степен, налагана му от нормативните документи.

Нецелесъобразно използва личностните качества на подчинените за решаване на

проблемите. Има отделни попадения.

2

Запознава се с проблематиката. Необходима му е помощ. Познава подчинените по

фамилия, често ги бърка, визуално ги познава.

Не може да използва личностните

особености на подчинените за решаване на проблема. Не умее да оценява

проблемите и да взема решения.

1

Не познава текущите проблеми на подчинените си. Не познава индивидуалните

особености.

Не се ангажира с решаване на проблеми. Не оценява проблемите и не

взема решения.

Компетентност № 8: "КОНТРОЛ НА ВОЙСКОВИЯ РЕД"

Определение:

Дейност, свързана със съвкупност от мероприятия по контрол на войсковия ред.

Аспекти:

1. Поддържане на казармено-жилищния фонд и учебно-материалната база.

2. Спазване разпределението на времето.

3. Поддържане на вътрешния ред.

4. Контрол по носене на дежурство.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

1

2

10

Осъществява контрол по опазване състоянието на жилищните и сервизните

помещения и учебно-материалната база, противопожарната безопасност, оказва

помощ по тяхното усъвършенстване и полага грижи за опазване на околната

среда. Спазва, взисква, оптимизира, организира и ръководи разработването на

разпределението на времето. Разработва мероприятия по контрол. Поддържа,

взисква, оптимизира и постоянно налага високи стандарти, подобрява и

усъвършенства вътрешния ред. Осъществява ефективен и постоянен контрол,

оказва помощ и стимулира подчинените, използва нестандартни методи при

осъществяването на контрол.

9

Осъществява контрол по опазване състоянието на жилищните и сервизните

помещения и учебно-материалната база, противопожарната безопасност и оказва

помощ по тяхното усъвършенстване. Спазва, взисква, организира и ръководи

разработването на мероприятията, свързани с разпределението на времето.

Поддържа, взисква, контролира в съответствие с определените нормативи и търси

начини за усъвършенстване на вътрешния ред. Осъществява ефективен и

постоянен контрол, оказва помощ и стимулира подчинените.

8

Осъществява контрол и оказва помощ по състоянието на жилищните и сервизните

помещения и учебно-материалната база и полага грижи за тяхното

усъвършенстване. Спазва и взисква за изпълнение разпределение на времето.

Осъществява контрол. Стреми се да го оптимизира. Поддържа, взисква и

контролира за спазване на вътрешния ред. Оказва помощ. Подобрява условията.

Осъществява ефективен контрол, като обхваща всички мероприятия и оказва

помощ.

7

Усъвършенства и търси нови ресурси за подобряване на жилищните и сервизните

помещения и учебно-материалната база. Винаги спазва и взисква за изпълнение

разпределение на времето. Осъществява контрол. Поддържа, взисква и

контролира за спазване на вътрешния ред. Оказва помощ. Осъществява ефективен

контрол, като обхваща всички мероприятия.

6

Осъществява контрол по състоянието на жилищните и сервизните помещения и

учебно-материалната база и се стреми да я усъвършенства.

Спазва и взисква за

изпълнение разпределение на времето. Осъществява контрол. Поддържа, взисква

и контролира спазването на вътрешния ред. Осъществява ефективен контрол.

5

Осъществява контрол по състоянието на жилищните и сервизните помещения и

учебно-материалната база. Спазва и взисква за изпълнение разпределение на

времето. Поддържа и взисква за спазване на вътрешния ред. Осъществява

контрол.

4

Осъществява контрол по поддържането на жилищните и сервизните помещения и

учебно-материалната база, но не полага грижи за околната среда. Спазва и

взисква за изпълнение разпределение на времето, но понякога му е необходим

контрол. Поддържа и взисква за спазване на вътрешния ред с несъществени

пропуски. Не винаги осъществява контрол.

3

Осъществява контрол по състоянието на жилищните и сервизните помещения и

учебно-материалната база, но не полага грижи по околната среда и

противопожарната безопасност и охрана. Спазва, но не достатъчно взисква за

изпълнение разпределение на времето. Поддържа и взисква за спазване на

вътрешния ред със съществени пропуски. Осъществява контрол под въздействие.

2

Упражнява слаб контрол по състоянието на жилищните и сервизните помещения и

учебно-материалната база, не полага грижи за подобряване на околната среда и

противопожарната безопасност и охрана. Спазва, но не взисква за изпълнение

разпределение на времето. Поддържа, но не взисква за спазване на вътрешния

ред. Осъществява формален контрол.

1

Не упражнява контрол по състоянието на жилищните и сервизните помещения и

учебно-материалната база, не полага грижи за подобряване на околната среда и

противопожарната безопасност и охрана. Не спазва и не взисква за изпълнение

разпределение на времето. Не взисква и не поддържа вътрешния ред. Не

осъществява контрол.

Компетентност № 9: "ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМАТА ОТ НАГРАДИ И НАКАЗАНИЯ"

Определение:

Прилагане на система от санкции (позитивни и негативни) с цел мотивиране на военнослужещите, повишаване качеството на изпълнение на възложените задачи, както и своеобразна оценка на постигнатите резултати.

Аспекти:

1. Повишаване на мотивацията в ежедневната дейност.

2. Коригиране на поведението и изпълнението на дейността.

3. Оценяване на качеството на изпълнението.

4. Поддържане на чувството за справедливост и морално-психологичен климат.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

1

2

10

Познава в детайли системата за награди и наказания и я прилага в пълен обем при

мотивирането на личния състав. Използва в пълен обем системата за награди и

наказания за коригиране и прогнозиране на поведението в бъдеще. Адекватно и

точно прилага системата за награди и наказания съобразно постигнатото качество

при изпълнение на задачите. Справедливо и балансирано прилага система за

награди и наказания за поддържане на морално-психологичния климат.

9

Познава много добре системата за награди и наказания и я прилага методично,

отчитайки индивидуалните особености на подчинените. Има стратегия за

коригиране на поведението на групово и индивидуално ниво, прилагайки

системата за награди и наказания. Детайлно отчита индивидуалните и груповите

особености при своевременно прилагане на системата за награди и наказания.

Прилага системата за награди и наказания, поддържайки отличен

морално-психологичен климат и чувство за справедливост.

8

Познава много добре системата за награди и наказания и я прилага методично за

мотивиране на личния състав, давайки приоритет на поощренията. Прилага

системата за награди и наказания в пълен обем и систематично при коригиране на

поведението на групово и индивидуално ниво, давайки превес на положителните

санкции. Много добре и своевременно прилага системата за награди и наказания

при оценяване на индивидуалните особености на личния състав. Прилага системата

с цел благоприятен психологичен климат, разрешавайки своевременно

възникналите конфликти.

7

Добре познава системата за награди и наказания, систематично използва нейните

възможности за мотивиране на личния състав за групово и индивидуално ниво.

Много добре познава и прилага системата за награди и наказания и методично я

използва на индивидуално и групово ниво за коригиране на поведението. Добър

морално-психологичен климат. Стремеж за балансирани взаимоотношения на

групово и индивидуално ниво.

6

Добре познава системата за награди и наказания и систематично използва

нейните възможности за мотивиране на личния състав. Много добре познава и

прилага системата за постигане на желаното индивидуално поведение. Добре

прилага системата при оценка на качеството на групово ниво. Добър

морално-психологичен климат. Стремеж за балансирани и колегиални отношения на

групово ниво.

5

Добре познава системата за награди и наказания и я прилага по необходимост на

определени етапи при мотивиране на личния състав. Добре познава и прилага

системата на групово и индивидуално ниво. Хаотично прилага системата при

оценка качеството на изпълнението. Удовлетворява потребността от социална

справедливост и поддържане на добър климат.

4

Сравнително добре познава системата за награди и наказания и рядко я използва

с целия й набор от възможности.

Частично използва системата за награди и

наказания за коригиране на поведението на индивидуално ниво. Несвоевременно

прилага системата за награди и наказания за оценяване на изпълнението.

Частично удовлетворява потребността от социална справедливост и изграждане на

добър морално-психологичен климат.

3

Има пропуски в познанието на системата за награди и наказания. Рядко я използва

за мотивиране на личния състав. Епизодично използва системата за награди и

наказания и не отчита индивидуалните особености.

Слабо познава системата за

награди и наказания и я прилага с пропуски при оценяването. Прилага системата,

без да отчита чувството за социална справедливост и възникналите конфликти.

2

Частично познава системата и приоритетно използва наказанията. Епизодично

използва системата за награди и наказания за работи на групово ниво. Слабо

познава и епизодично прилага оценяването на качеството на изпълнение.

Епизодично прилага системата за награди и наказания, неотчитайки

необходимостта от социална справедливост. Недобър психологичен климат.

1

Слабо познава системата за награди и наказания, прилагането й носи епизодичен

и хаотичен характер. Слабо използва системата за награди и наказания за

коригиране на поведението и изпълнението на дейността. Слабо познава

системата за награди и наказания и не я прилага като инструмент за оценяване.

Слабо познава и не прилага системата за награди и наказания за изграждане и

поддържане на морално-психологичен климат. Не поддържа чувство за социална

справедливост.

Компетентност № 10: "РАБОТА С ОБЩЕСТВЕНИ, ДЪРЖАВНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ"

Определение:

Функции, имащи за цел подобряване на комуникацията, информацията, връзките, мястото на звеното от йерархична гледна точка и взаимоотношенията с аналогичните звена.

Аспекти:

1. Вътрешна среда (към началници и подчинени).

2. Външна среда (към регионални организации и институции).

3. Външна среда (към национални организации и институции).

4. Международна среда (НАТО, ЕС).

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

1

2

10

Харизматичност, комуникативност, висок морал и военни ценности.

Висока обща

култура. Постоянна връзка с основните регионални организации и институции.

Оказване на пълна взаимопомощ с органите и институциите. Адекватност на

взаимодействията и постигане на ефективни резултати. Дипломатичност,

толерантност, точност при работата с институции и организации. Отлична

комуникация и активно участие в международни дейности и дипломатически

мисии. Съвместимост с международни организации и общи ангажименти и задачи

пред други международни организации.

9

Комуникативен и емоционално стабилен. Представителен външен вид. Използва

неформалните си контакти за постигане на целите на взаимодействие на

организациите. Осъществява регулярни връзки и контакти - по всяко време с органи

и институции, и съдейства активно при вземане на решение за преодоляване на

регионални проблеми. Търсен като експерт за планиране и координиране на

дейността на национални организации и институции в Сухопътните войски. Отлична

комуникация. Участва системно в периодични международни контакти.

8

Притежава много добра обща култура. Представителен външен вид. Търсен от

началниците за експертно мнение при представителни мероприятия. Придържа се

към моралните и военните ценности.

При решаване на регионални спорове между

институциите е търсен като арбитър. Предпочитан от командването да

представлява Сухопътните войски пред национални институции и организации и

като експерт при организиране на взаимодействието между тях при проблеми от

национален характер, отлична комуникация, периодични международни контакти.

7

Притежава добра обща култура. Изряден външен вид. Изглежда уравновесен.

Свободно комуникира с всички по хоризонтала и вертикала, придържа се към

моралните и военните ценности.

Предпочитан от представителите на регионалните

организации като експерт за разрешаване на регионални проблеми. Добра

комуникативност с целия личен състав. Притежава ораторски способности.

Владее

няколко езика и свободно комуникира с представители от други международни

организации.

6

Добра комуникативност с по-голяма част от личния състав. Активно поддържа

връзки с регионални организации и дава ценни идеи при обсъждане на въпроси от

взаимен интерес. Безпроблемно общува по хоризонтала с международни

представители от неговия ран г. Добро физическо състояние, изряден външен вид.

5

Комуникира и общува с голяма част от личния състав. Съобразява се с

изискванията на устава по отношение на външния вид. Периодично поддържа

връзки с международни организации и предлага адекватни на ситуацията

решения. Способност свободно да общува на чужд език. Има добри познания по

международните документи за стандартизация на НАТО и международно

хуманитарно право.

4

Комуникира и общува само с част от личния състав. Има пропуски във външния си

вид. Създава връзки с регионалните организации само по заповед от

висшестоящите. Минимални езикови познания. Среща затруднения в общуването

си. Познава стандартите, но среща проблеми при прилагането им.

3

Комуникира формално с личния състав, и то само когато го налагат обстоятелствата.

Често е с неопрятен външен вид пред личния състав. Създава връзки с регионални

организации само при извънредни случаи - бедствия, аварии и катастрофи.

Осъществява контакт само при екстремални случаи.

2

Ниска комуникативност, осъществявана само в рамките на минималното за

ежедневната си дейност. Недостатъчна представителност. Неинформиран е за

връзките с националните институции и организации и не притежава необходимите

качества за осъществяване на такива контакти. Не притежава необходимата

представителност за осъществяване на връзки с международни институции.

1

Не се интересува от външния си вид. Не притежава необходимата

представителност за осъществяване на връзки с международни институции. Не

желае връзка с регионални органи и организации Слаба комуникативност. Има

проблеми във взаимодействието с национални институции и организации.

Компетентност № 11: "НОСЕНЕ НА НАРЯДИ И ДЕЖУРСТВА"

Определение:

Дейност, свързана с бойната готовност, охраната и отбраната на войсковите обекти и поддържане на войсковия ред.

Аспекти:

1. Познаване на инструкции и регламентиращи документи.

2. Изпълняване на задълженията по време на дежурство.

3. Контрол.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

1

2

10

Прави предложения за оптимизиране на регламентиращите документи. Дава

предложения за оптимизиране на нарядите и дежурствата. Служи за еталон пред

колегите си за носене на дежурството. Дава предложения за нови, по-ефективни

методи за провеждане на контрол по носене на дежурствата. Предвижда

нежелателни отклонения и взема мерки за предотвратяването им.

9

Познава в пълен обем регламентиращите документи. Анализира задълбочено

регламентиращите документи и разработва нови инструкции. Дава предложения

за оптимизиране на нарядите и дежурствата. Контролира, анализира, оказва

помощ, прави предложения за корекции за носене на дежурствата.

8

Познава в пълен обем регламентиращите документи. При нужда консултира

колегите си. Самостоятелно взема мерки за разрешаване на ситуацията и поема

отговорност. Търси и намира начини за оптимизиране на дейности, свързани с

даване на наряди и дежурства.

7

Познава инструкциите и регламентиращите документи. Умее да работи с тях.

Оказва помощ. Изпълнява задълженията си в пълен обем. Проявява взискание към

подчинените длъжностни лица. Умее да се справя в нестандартни ситуации.

Осъществява контрол, анализира и оказва ефективна помощ. Дава насоки за

отстраняване на слабостите.

6

Познава инструкциите и регламентиращите документи. Умее да работи с тях. Не

допуска нарушения и аварии. Изпълнява задълженията си в пълен обем. Проявява

взискание към подчинените длъжностни лица. Запазва самообладание при

възникнали критични ситуации. Осъществява контрол, анализира и оказва

ефективна помощ.

5

Познава инструкциите и регламентиращите документи, с епизодични пропуски при

носене на дежурство. Изпълнява задълженията си в пълен обем. Осъществява

контрол и оказва ефективна помощ.

4

Познава инструкциите и регламентиращите документи, рядко допуска нарушения.

Изпълнява задълженията си с незначителни пропуски, изпитва затруднения при

по-сложни критични ситуации. Контролира и оказва недостатъчно ефективна

помощ.

3

Инструкциите се познават с пропуски, частично познава регламентиращите

документи. Реагира неадекватно на създалата се ситуация. Контролира, но не

оказва помощ.

2

Частично познава инструкциите, не спазва регламентиращите документи.

Изпълнява формално задълженията си. Формално контролира и не оказва помощ.

1

Не познава инструкциите и регламентиращите документи. Не изпълнява

задълженията си. Не контролира и не оказва помощ.

Компетентност: № 12 "СПРАВЯНЕ С РИСКОВО ПОВЕДЕНИЕ"

Определение:

Умение за прогнозиране и овладяване на ситуации, застрашаващи здравето и/или живота на подчинените.

Аспекти:

1. Познаване на личния състав.

2. Разпознаване на признаците на рисково поведение.

3. Умение да предотвратява рисково поведение.

4. Умение за справяне с рисково поведение.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

1

2

10

Познава отлично личния състав. Помага на колегите си за опознаване на

индивидуалните особености на подчинените си. Прогнозира поведението им.

Търси допълнителни източници на информация с цел обогатяване на познанията за

предотвратяване на рисково поведение (РП). Предлага и използва система за

превенция на РП на организационно ниво.

9

Познава отлично личния състав. Знае индивидуалните особености и прогнозира

поведението на подчинените си. Консултира колегите за основните признаци на

РП и им помага за справянето с него. Помага на колегите си за предотвратяването

му. Интересува се от новите методи за преодоляване и недопускане на РП и

инциденти. Предлага методи и механизми за превенция на организационно ниво.

8

Познава отлично личния състав. Разпознава основни признаци на РП. Консултира

колегите си за основните признаци на РП. Работи индивидуално с подчинените си,

носители на РП. При необходимост се консултира с компетентните органи.

Използва някои психологични техники за предотвратяване на инциденти и РП.

Използва механизми за превенция на групово ниво.

7

Познава отлично личния състав. Провежда индивидуални разговори с

подчинените си за по-пълно запознаване с проблемите им. Разпознава признаците

на РП и търси консултация от специалисти при необходимост. Използва натрупания

опит и психологични техники за предотвратяване на РП. Анализира признаците.

Помага на колегите си за предотвратяване на различни РП и инциденти. Предлага

механизми за превенция на групово ниво.

6

Познава много добре личния състав. Провежда групови разговори с подчинените

си, интересува се от проблемите и индивидуалните им особености.

Разпознава

повечето признаци на РП. Използва някои психологични техники за

предотвратяване на РП. Провежда беседи за превенция за РП. Дава компетентно

мнение на база собствен опит за предотвратяване на РП и инциденти. Поощрява и

мотивира подчинените си. Познава индивидуалните им особености.

5

Познава добре личния състав. Провежда беседи с подчинените си, помага за

справяне с проблемите. Разпознава повечето основни принципи на РП въз основа

на добър практически опит. В подразделението му инцидентите се анализират и

обсъждат. Провежда групова и индивидуална работа с подчинените си. Поощрява

и мотивира подчинените си.

4

Познава личния състав. Запознат е в основни линии с индивидуалните проблеми

на военнослужещите. Разпознава някои признаци на РП. Справя се с

предотвратяването на РП. Провежда беседи с подчинените си за превенция на

различните РП.

3

Познава донякъде личния състав. Не се интересува особено от проблемите на

подчинените си. Познава някои основни признаци на РП, но няма практически опит

за предотвратяването му. При допуснати инциденти и РП използва неподходящи

методи за анализ и предотвратяване. Използва сила и наказание.

2

Познава малка част от личния състав. Не провежда беседи с подчинените си.

Донякъде познава основни признаци на РП и не умее да го предотвратява.

Незаинтересован. Не умее да преодолява допуснати инциденти. Действа хаотично

при кризисни ситуации.

1

Познава отделни хора, и то визуално, и създава условия за прояви за РП сред

колеги и/или подчинени. Не разпознава признаците на РП. При инциденти или

наличие на РП сред колеги и/или подчинените си го засилва със собствените си

действия.

Компетентност № 13: "ЗАМЕСТВАНЕ И СЪВМЕСТИТЕЛСТВО НА ДЛЪЖНОСТИ"

Определение:

Умение на базата на добро познаване на длъжностите оптимално да се съгласуват и реализират отговорностите на повече от една длъжност.

Аспекти:

1. Познаване на функционалните задължения на съвместяваните длъжности.

2. Познаване и работа с документация по съвместяваните длъжности.

3. Разпределеност във времето на дейностите и резултати по съвместяваните длъжности.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

1

2

10

Следи и целенасочено търси информация по съвместяваните длъжности.

Прави устни

и писмени предложения за усъвършенстване на документацията. Оптимално

разпределя времето между съвместяваните длъжности.

Постига отлични резултати.

9

Следи новостите в областта на съвместяваните длъжности.

Актуализира

своевременно познанията си за документите по съвместяваните длъжности.

Прилага

го и в работата си. Разпределя времето съобразно приоритетните задачи по

спешност и важност. Постига отлични резултати.

8

Следи новостите на основната длъжност и има пълни познания по съвместяваната.

Познава документацията по длъжностите и подпомага колегите си в изработването

на документи. Разпределя времето съобразно приоритетните задачи по спешност и

постига отлични резултати.

7

Има пълни познания по основната и по съвместяваната длъжност. Познава всички

документи по основната и съвместяваната длъжност. Изготвя точни и верни

документи в срок. Правилно разпределя времето си между съвместяваните

длъжности и постига отлични резултати.

6

Има пълни познания по основната длъжност и основни по съвместяваната длъжност.

Познава всички документи по основната длъжност и най-важните по съвместяваната.

Изготвя точни документи в срок. Отделя достатъчно време за съвместяваната

длъжност. Постига добри резултати.

5

Основни познания по основната и съвместяваната длъжност. Познава най-важните

документи по основната и съвместяваната длъжност. Изготвя необходимите

документи в срок, допуска малки пропуски. Отделя достатъчно време за

съвместяваната длъжност, има малки пропуски в резултатите.

4

Има основни познания по основната и съвместяваната длъжност с известни пропуски.

Познава най-важните документи по основната и съвместяваната длъжности.

Изготвя

документите с малки пропуски. Понякога допуска закъснения. Като цяло отделя

достатъчно време за съвместяваната длъжност. Има известни пропуски в работата

си.

3

Има основни познания по основната и начални по съвместяваната длъжност. Познава

най-важните документи по основната длъжност и малка част от документите на

съвместяваната длъжност. Изготвя документите със закъснение и пропуски. Отделя

недостатъчно време за съвместяваната длъжност. Постига известни резултати, но

работи без желание.

2

Има основни познания по основната длъжност и не познава съвместяваната

длъжност. Познава най-важните документи по основната длъжност и не познава

документите по съвместяваната длъжност. Изготвя документите със закъснение и с

големи пропуски. Отделя малко време за съвместяваната длъжност. Дейността по

нея не е резултатна.

1

Има началното знание по основната длъжност и не познава съвместяваната

длъжност. Познава малка част от документите на основната длъжност и не познава

документите на съвместяваната длъжност. Не изготвя необходимите документи.

Времето, отделяно за съвместяваната длъжност, е формално - без реална работа по

нея.

Компетентност № 14: "ЗАПОВЕДОИЗПЪЛНЕНИЕ"

Определение:

Съвкупност от качества и умения за възприемане и анализиране на информацията от заповедите, планиране, организиране, изпълнение и контрол.

Аспекти:

1. Възприемане и анализиране.

2. Планиране и организиране.

3. Изпълнение и контрол.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

10

Прилага нестандартно мислене при изпълнението на всички задачи. Изпълнява ги

в съкратени срокове и ефективно ги контролира. Влага творчески подход при

планирането и организирането на всички задачи.

9

Изпълнява всички задачи в съкратени срокове и ефективно ги контролира.

Творчески планира и организира задачи в пълен обем.

8

Изпълнява основната част от задачите в съкратени срокове и ефективно ги

контролира. Творчески планира и организира основната част от задачите.

7

Изпълнява основната част от задачите в указаните срокове и ефективно

контролира. Планира и организира в касаещия го обем.

6

Изпълнява заповедите в касаещия го обем в определените срокове, умее да ги

контролира. Правилно планира и организира в касаещия го обем. Възприема и

анализира в касаещия го обем.

5

Изпълнява заповедите в касаещия го обем в определените срокове, контролира с

незначителни пропуски. Правилно планира и организира с незначителни пропуски

в касаещия го обем. Възприема задачи в касаещия го обем, но анализира с

незначителни пропуски.

4

Изпълнява рутинни задачи в определения срок. Правилно планира и организира

рутинни задачи. Правилно възприема всички задачи, но анализира със

затруднения.

3

Изпълнява рутинни задачи, но не спазва определения срок. Правилно планира

рутинни задачи и организира с пропуски. Правилно възприема рутинни задачи и

може да анализира.

2

Формално изпълнява заповеди. Планира със затруднение, но не организира.

Неправилно възприема заповедите и не умее да анализира.

1

Не изпълнява заповедите. Не желае да планира и организира. Не желае да

възприема и анализира.

Компетентност № 15: "ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТЕХНИКАТА"

Определение:

Съвкупност от знания, умения и действия, свързани с комплексно и пълно използване на техниката с цел изпълнение на задачите.

Аспекти:

1. Познаване на техниката.

2. Познаване на мерките за безопасност.

3. Познаване на регламентиращите документи.

4. Работа с документация за поддръжката.

5. Ефективност при използване на техниката.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

10

Притежава изключителен опит с цялата материалната част; притежава научни

степени и квалификации. Стриктно спазва мерките за безопасност и упражнява

непрекъснат контрол. Участва в екипи при разработването на мерките за

безопасност. Познава до съвършенство регламентиращите документи по

използването и поддръжката на техниката. Следи за новости в областта на

техниката в национален и световен мащаб. Познава на експертно ниво

документацията по поддръжка на техниката. До съвършенство познава бойните

възможности на материалната част и умее да я използва.

Гъвкаво използва

техниката за решаване на нестандартни задачи в екстремални условия.

9

Ефективно използва, поддържа и анализира състоянието на техниката. Стриктно

спазва и контролира мерките за безопасност. Познава задълбочено

регламентиращите документи. Гъвкаво използва техниката за решаване на задачи

при недостиг на време. Отлично използва бойните възможности на материалната част.

8

Познава техниката в детайли и има познания по другите специалности.

Спазва

мерките за безопасност, като прилага нови методи за осигуряване на безопасни

условия на труд. Отлично познава и спазва регламентиращите документи. Има

изключителни умения при работа с документацията за поддръжка. Отлично

използва възможностите на техниката. Умение да прогнозира и прави диагностики.

7

Отлично познава техниката, работи добре при липса на време. Спазва мерките за

безопасност, като търси нови методи за тяхното оптимизиране. Задълбочено

познава регламентиращите документи. Има много добри знания при работа с

документацията за поддръжка. Работи ефективно на своето работно място.

Ефективно използва и поддържа техниката в оптималните й характеристики.

6

Познава в пълен обем техниката, свързана с конкретната специалност и длъжност.

Спазва мерките за безопасност и взисква за тяхното спазване. Задълбочено

познава регламентиращите документи. Работи на добро ниво с документацията за

поддръжката. Може да работи с техниката и да я оценява в сложни условия. Умее

да извършва различното по вид техническо обслужване по материалната част.

5

Познава тактико-техническите данни и бойните възможности на техниката. Спазва

мерките за безопасност и познава регламентиращите документи в тази област.

Гъвкаво прилага регламентиращите документи. Самостоятелно работи с

документацията по поддръжката. Може да работи с техниката в сложни условия.

Познава материалната част, умее да локализира и отстранява повреди.

4

Познава устройството на техниката и въоръжението, което експлоатира. Спазва

мерките за безопасност, но не взисква от подчинените си. Познава

регламентиращите документи. Работи с документацията за поддръжка с чужда

помощ. Извършва бойна работа с пропуски. Не му стига времето да извърши в

пълен обем всички изисквания по регламентиращите документи.

3

Познава по функционални схеми устройството на материалната част. Спазва

мерките за безопасност, но често проявява небрежност. Не познава в обем

регламентиращите документи. Не умее да работи с документацията за поддръжка

на материалната част. Може да работи с техниката с чужда помощ. Има пропуски

при попълването на формуляри, заявки, журнали и регламентиращите документи -

има нужда от контрол. Справя се с използването на техниката на основните режими

на работа.

2

Има начална подготовка; често допуска грешки при боравене с техниката. Спазва

формално мерките за безопасност. Познава основните документи, но трудно ги

прилага. Слабо познава регламентиращите документи. Липса на практически

навици и умения.

1

Има елементарна подготовка, не може да борави с техника и прибори. Не спазва

материалната база въпреки известни познания. Не е технически подготвен, не е

компетентен по време на ремонт. Неграмотна експлоатация.

Компетентност № 16: "ПОЗНАВАНЕ И РАБОТА С НОРМАТИВНИ АКТОВЕ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ"

Определение:

Познаване, тълкуване, разбиране и прилагане на обема от информация, необходим за изпълнение на служебните задължения.

Аспекти:

1. Познаване и прилагане на нормативните актове.

2. Правилно разбиране и разпределяне на входящата информация.

3. Изготвяне на изходяща документация и контрол на воденето й.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

10

Прилага творчески подход при изготвянето на изходяща документация в

съкратени срокове и ефективен контрол. Разбира в детайли цялата входяща

информация на системата, правилно анализира и разпределя. Познава безупречно

всички нормативни актове в системата и ги прилага.

9

Прилага творчески подход при изготвянето на изходяща документация. Разбира в

детайли по-голямата част от информацията на системата, правилно я анализира и

разпределя. Познава по-голяма част от нормативните актове в системата и ги

прилага.

8

Правилно изготвя изходящата информация в пълен обем, прилага ефективен

контрол. Разбира в детайли основна част от информацията на системата, правилно

я анализира и разпределя без пропуски. Познава нормативните актове в обем,

по-голям от касаещия го, и ги прилага творчески.

7

Правилно изготвя изходящата информация в пълен обем, но не винаги прилага

ефективен контрол. Разбира в детайли основната част от входящата информация

на системата, но я разпределя с незначителни пропуски. Познава нормативните

актове в обем, по-голям от касаещия го, и ги прилага.

6

Разбира и разпределя правилно изходящата информация и прилага ефективен

контрол. Разбира и разпределя правилно входящата информация. Познава в

касаещия го обем нормативните актове и ги прилага.

5

Правилно изготвя изходящи документи в касаещия го обем, но не винаги прилага

ефективен контрол. Разбира входящата информация и я разпределя с

незначителни пропуски. Познава основните нормативни актове и ги прилага.

4

Изготвя изходящи документи с незначителни пропуски. Разбира входящата

информация, но я разпределя със затруднения. Познава основните нормативни

актове и ги прилага с незначителни пропуски.

3

Изготвя изходящи документи, но допуска значителни пропуски. Разбира основната

част от входящата информация, но я разпределя неправилно. Познава основните

нормативни актове, но ги прилага с големи пропуски.

2

Притежава посредствени възможности за изготвяне на изходяща информация.

Разбира основната част от входящата информация, но не може да я разпределя.

Познава повърхностно основните нормативни актове, но не умее да ги прилага.

1

Не умее да изготвя изходяща информация. Не разбира и не умее да разпределя

входяща информация. Не познава и не прилага нормативните актове.

Компетентност № 17: "СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТКА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ"

Определение:

Процес на събиране, обработка и предаване на информацията, касаеща непосредствените професионални умения и отговорности.

Аспекти:

1. Добиване и събиране на специализирана информация.

2. Разчитане и обработка на информацията.

3. Вземане на решения и даване на предложения.

4. Приоритизиране и предаване на информацията.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

1

2

10

Своевременност, пълнота, достоверност и инициативност при добиване и събиране

на информацията, проявява гъвкавост. Търси и предлага нови методи за

разчитане, обработване и анализиране на информацията. Разработва нови и

нестандартни методи за вземане на решения.

9

Проявява гъвкавост при добиване и събиране на информацията. Самостоятелно

разчита, обработва и допълва получената информация и прави анализ. Проявява

творчество при вземане на решения. Умее самостоятелно и в пълен обем да

приоритизира и предава информацията в екстремни условия и в срок.

8

Своевременност, пълнота, достоверност, инициативност и настойчивост при

добиване и събиране на информацията. Самостоятелно разчита, обработва и

допълва получената информация, предава опита си. Правилно анализира

обстановката, взема точни решения и дава целесъобразни предложения в

критични ситуации и продължителни натоварвания. Умее да предава опита си на

подчинените при определяне на приоритетите и предаването на информацията.

7

Своевременност, пълнота, достоверност и инициативност при добиване и събиране

на информацията. Правилно разчита, обработва и допълва получената

информация, предава опита си. Правилно анализира обстановката, взема точни

решения и дава целесъобразни предложения. Приоритизира и предава

информацията в съкратени срокове.

6

Своевременност, пълнота и достоверност при добиване и събиране на

информацията. Правилно разчита и обработва информацията. Правилно анализира

обстановката и взема целесъобразни решения. Приоритизира и предава

информацията в регламентираните срокове.

5

Своевременност, достоверност, но не винаги пълна информация. Разчита и

обработва информацията. Самостоятелно анализира обстановката и взема

целесъобразни решения. Правилно предава информацията. Справя се със

стандартни ситуации при предаване на информацията.

4

Своевременност и достоверност при добиване и събиране на информацията.

Понякога допуска слабости при обработка и разчитане на информацията. Правилно

анализира обстановката, но взема нецелесъобразни решения. Допуска грешки при

приоритизиране на информацията. Умее правилно да я предава.

3

Умее да добива и събира информация. Допуска несъществени грешки при

разчитане и обработка на информацията. Допуска пропуски при анализа на

обстановката и вземането на решения. Със затруднение и в непълен обем предава

информацията.

2

Добива и събира информация с големи пропуски. Допуска съществени грешки при

разчитане и обработка на информацията. Необходима му е помощ при вземане на

решения. Допуска съществени грешки и среща трудности при предаване на

информацията.

1

Не умее да добива и събира информацията. Не умее да разчита и обработва

информацията. Не умее да взема решения. Не умее да приоритизира и предава

информацията.

Компетентност № 18: "ЛОГИСТИКА"

Определение:

Дейност по планиране, използване, контролиране и отчитане на материални и финансови средства.

Аспекти:

1. Познаване на нормативната база.

2. Планиране на логистичното осигуряване.

3. Прилагане на логистичното осигуряване.

4. Контрол на материални и финансови средства.

5. Отчитане на средствата.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

1

2

10

Участва в изготвянето на нормативната база (НБ). Обучава колегите си в изготвяне

на планове и подпомага реализирането им. Обучава колеги в осъществяването на

ефективен контрол. Обучава колегите си в ефективно отчитане на материални и

финансови средства (МФС).

9

Внася предложения в НБ. Прогнозира необходимостта от МФС в дългосрочен план

и изготвя предложения за оптимизиране на планирането. Осъществява

превантивен контрол на базата на анализа на дейността на подчинените звена.

Проявява инициативност, посочва грешки, изисква промени в начините на отчитане

на МФС.

8

Контролира колеги по изпълнението на НБ. Прогнозира необходимостта по МФС в

краткосрочен план. Правомерно използване на МФС с висока ефективност. Дава

експертни предложения за по-рационално планиране на дейността. Контролира

етапите и крайния резултат по всички направления. Изготвя предложения за

повишаване ефективността на отчетната дейност.

7

Познава нормативната база и на други структури, касаещи неговите задължения.

Планира достатъчни за организацията МФС. Правомерно използване на МФС с

висока ефективност. Разпределя ги съобразно приоритетите по звена и

направления на дейността. Осъществява контрол върху етапите и крайния резултат

по няколко приоритетни направления. Обсъжда със сродни нива предложения за

повишаване ефективността на отчетната дейност.

6

Следи и познава пропуските в нормативната база. Планира своевременно МФС,

дава предложения за по-рационално планиране. Правомерно използване на МФС

с много добра ефективност. Контролира изразходването на МФС по всички

направления. Изготвя пълен, подреден и точен отчет с качествен анализ.

5

Познава и правилно прилага в работата си НБ. Планира само основни МФС,

отчитайки реалните потребности на организацията. Правомерно използване на

МФС с добра ефективност. Контролира изразходването на МФС съгласно

регламентираните срокове по приоритетните направления. Изготвя и отчита в пълен

обем МФС, спазва формата на отчитаните документи.

4

Познава НБ, но подлежи на контрол при работа с нея. Планира основните МФС със

затруднения, отчитайки реалните потребности на организацията. Правомерно

използване на МФС, но с недостатъчна ефективност. Контролира МФС по

случайни направления преди проверка. Изготвя отчет в пълен обем с незначителни

пропуски.

3

Познава НБ, но има пропуски при използването й. Планира МФС с чужда помощ.

Правомерно използване на МФС, но с недостатъчна ефективност. Контролира

МФС епизодично, по документи. Изготвя отчета в пълен обем, допуска

съдържателни грешки.

2

Познава НБ със съществени пропуски и не умее да прилага НБ. Има теоретични

познания, планира формално, в пълно несъответствие с реалните потребности на

организацията. Неправомерно използва МФС. Знае как, но не контролира. Изготвя

отчети със сериозни пропуски, големи неточности.

1

Няма желание да познава и прилага НБ. Не знае как и не умее да планира МФС.

Неправомерно използва МФС, нанася вреди и щети. Не знае как и не контролира

МФС. Не умее да води отчет на изразходваните МФС.

Компетентност № 19: "ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ВОЙНСКА ЕТИКА"

Определение:

Изграждане и поддържане на етични взаимоотношения с командири, колеги. Спазване правилата на войнска етика в организациите.

Аспекти:

1. Изграждане и поддържане на междуличностни взаимоотношения по вертикала.

2. Изграждане и поддържане на междуличностни взаимоотношения по хоризонтала.

3. Изграждане и поддържане на междуличностни взаимоотношения извън организацията.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

10

Умения за изграждане на етични отношения при работа с колеги и началници от

други армии. Умее да създава модел за етични междуличностни взаимоотношения

с колеги. Притежава умения за изграждане и развиване на етични

взаимоотношения с международни организации.

9

Стремеж за усвояване и прилагане на нови ценности в междуличностни

взаимоотношения с началниците и подчинените си. Поддържане на етични

взаимоотношения с колеги от други армии.

8

Умее да изгражда и развива междуличностни взаимоотношения с началниците и

подчинените си в необичайна обстановка. Служи за пример и мотивира към етични

междуличностни взаимоотношения. Умее да работи за поддържане на етични

взаимоотношения на неговата и други организации.

7

Поддържа и допринася с личния си пример за спазването на етичните норми.

Служи за пример за етични междуличностни взаимоотношения.

6

Спазва етичните норми с началниците и подчинените с цел запазване на климата в

организацията. Спазва етичните норми дори и в критични ситуации.

5

Спазва етичните норми с началниците и подчинените си. Спазва етичните норми с

колегите си. Смее да осъществява контакти извън организацията.

4

Спазва етичните норми в контактите с началниците, но и не с подчинените си.

Стреми се да спазва етичните норми на взаимоотношения с колегите, но проявява

избирателност спрямо тях. Умее да осъществява контакти извън организацията при

необходимост.

3

Умее да контактува с подчинените и командирите, но е непостоянен в отношенията

си спрямо тях. Умее да контактува, но провокира междуличностни конфликти.

Осъществява контакти извън организацията само по заповед.

2

Не умее да контактува с командирите и подчинените си. Не умее да контактува с

колегите си. Не умее да контактува извън организацията.

1

Действа деградивно на междуличностните взаимоотношения. Не желае да участва

в поддържането на взаимоотношения извън организацията.

Компетентност № 20: "САМООБУЧЕНИЕ"

Определение:

Действия, чрез които личността повишава своите теоретични и практични знания.

Аспекти:

1. Класна специалност.

2. Придобиване на знания за близки области до своята.

3. Компютърна и чуждоезикова подготовка.

Стандарти на изпълнение:

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

10

Търсен като експерт; консултант при дефиниране на изискванията за класна

специалност. Докторат. Участва в научни форуми с разработки. Много големи

познания в близките специалности.

Създава софтуерни продукти, обслужващи

армейската система.

9

Разработва нормативи при осъвременяване на изискванията за класна

специалност. Притежава по-висока класна специалност. Ерудиран с широки знания

в съседни области.

Оказва помощ на колегите си за самообучение. Използва

напълно възможностите на персоналния компютър в професионалната си дейност.

8

Интересува се от иновации, перспективи и тенденции в развитието на

специалността. Има широк кръгозор, ерудит. Използва напълно възможностите на

персоналния компютър в професионалната си дейност.

7

Проявява интерес към близки и съпътстващи специалности.

Изучава и затвърдява

знанията си в дадената област, интересува се от новостите и винаги е наясно с

новите технологии. Има познания в близки специалности.

Използва напълно

възможностите на поне три готови софтуерни продукта.

6

Притежава класна специалност и има стремеж за повишаването й. Изучава в пълен

обем материала; интересува се от самоусъвършенстване и затвърдяване на

знанията. Използва напълно възможностите на поне три готови софтуерни

продукта.

5

Притежава класна специалност според потребностите на длъжността си. Стреми се

непрекъснато да повишава квалификацията си. Води самоподготовка на средно

ниво; интересува се от новостите в професионален план. Избирателно

самообучение за изпълнение на професионалните задължения. Свободно

използва възможностите на поне два готови софтуерни продукта.

4

Не притежава класна специалност. Интересува се от придобиване на знания в

касаещия го обем. Изучава материала и се самоподготвя по специалността. Има

интерес към сходни области, но не изучава.

Използва напълно възможностите на

поне един готов софтуерен продукт и ограничено на втори продукт.

3

Не притежава класна специалност. Изучава материала в касаещия го обем, но няма

интерес за самоподготовка. Умее да работи с поне един готов софтуерен продукт.

2

Не проявява интерес при придобиване на класна специалност. Ползва чужд опит от

колега в областта на информационните технологии. Изучава материала на

касаещия го обем под контрол на командир или началник. Използва ограничено

само един софтуерен продукт.

1

Изпитва затруднение при придобиване на класна специалност. Пълна

незаинтересованост към всякакво личностно развитие и самообучение. Не

използва софтуерни продукти.

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 към чл. 9, ал. 1, т. 3

history (изм. и доп., ДВ, бр. 22 от 2013 г., в сила от 05.03.2013 г., изм., ДВ, бр. 14 от 2014 г., в сила от 18.02.2014 г.)

history

АТЕСТАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР

Атестационен период от: до:

I.

ПЕРСОНАЛНИ ДАННИ

1. АТЕСТИРАН

Звание

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН

ВПН/Структура

Длъжност

2. АТЕСТИРАЩ

Звание

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН

ВПН/Структура

Длъжност

3. СТАРШИ АТЕСТИРАЩ

Звание

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН

ВПН/Структура

Длъжност

II.

КОНСУЛТИРАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ

Оценя-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

вани

компе-

тент-

ности

1. ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА АТЕСТАЦИОННИЯ ПЕРИОД

Основни:

1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7

Допълнителни:

1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3

Коментар на атестирания:

Коментар на атестиращия:

Дата:

Подпис атестиран:

Подпис атестиращ:

2. ПРЕГЛЕД И КОРИГИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ

Основни:

1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7

Допълнителни:

1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3

Коментар на атестирания:

Коментар на атестиращия: