По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № Н-28 ОТ 5 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № Н-28 ОТ 5 НОЕМВРИ 2010 г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

ДВ. бр. 95 от 03.12.2019г.

Обн., ДВ, бр. 92 от 23 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 90 от 15 ноември 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 22 от 5 март 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 14 от 18 февруари 2014 г., доп., ДВ, бр. 77 от 16 септември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 25 от 3 април 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 11 декември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 10 от 5 февруари 2016 г., изм., ДВ, бр. 8 от 24 януари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 29 от 7 април 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 5 от 12 януари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 3 декември 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) С наредбата се определят критериите, условията и редът за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
(2) Основни цели на атестирането по ал. 1 са:
1. установяване равнището на професионалната квалификация и компетентността на военнослужещия и тяхното съответствие с изискванията, определени в длъжностната характеристика;
2. оценка на изпълнението на функционалните задължения от военнослужещия чрез отчитане на постигнатите резултати;
3. определяне на необходимостта от кариерно развитие на всеки военнослужещ и повишаване на професионалната му квалификация;
4. създаване на условия за реализиране на справедливи и прозрачни процедури за кариерно развитие;
5. подобряване дейността на военнослужещите за изграждане на необходимите способности на военните формирования;
6. подобряване на комуникацията между военнослужещите и техните командири (началници) или ръководители на съответните структури, както и оптимизиране на работата им в екип.