По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 3 ОТ 2006 Г.)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 3 ОТ 2006 г.)

ДВ. бр. 31 от 12.04.2019г.

Обн., ДВ, бр. 57 от 2 юли 2004 г., изм., ДВ, бр. 3 от 10 януари 2006 г., изм., ДВ, бр. 29 от 16 април 2010 г., изм., ДВ, бр. 3 от 11 януари 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 12 февруари 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 5 януари 2018 г., попр., ДВ, бр. 8 от 23 януари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 31 от 12 април 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) (изм., ДВ, бр. 3 от 2006 г., предишен текст на чл. 1, ДВ, бр. 3 от 2011 г.) С наредбата се определят условията и реда за екологична оценка на планове и програми, които са в процес на изготвяне и/или одобряване от централните и териториалните органи на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление и Народното събрание, наричана по-нататък "екологична оценка" или "ЕО".
(2) (нова, ДВ, бр. 3 от 2011 г., доп., ДВ, бр. 38 от 2012 г.) За случаите на извършване на оценка за съвместимост чрез процедурата по екологична оценка по реда на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие се прилагат и изискванията на глава трета на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, приета с Постановление № 201 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2010 г. и бр. 3 от 2011 г.).