По тематика > Търговско и облигационно право > Нормативни актове > Правилници > УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

ДВ. бр. 90 от 20.10.2020г.

Обн., ДВ, бр. 15 от 18 февруари 2011 г., изм., ДВ, бр. 59 от 2 август 2011 г., изм., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2012 г., изм., ДВ, бр. 48 от 26 юни 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 91 от 18 октомври 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 29 от 21 април 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 68 от 4 септември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 26 от 1 април 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 71 от 13 септември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 90 от 20 октомври 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С правилника се уреждат структурата, функциите, съставът и числеността на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), наричана по-нататък "агенцията".

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...