По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № Н-00-0001 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРЕННИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № Н-00-0001 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2011 г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРЕННИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ

ДВ. бр. 49 от 11.06.2021г.

Обн., ДВ, бр. 18 от 1 март 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 30 от 17 април 2012 г., изм., ДВ, бр. 101 от 18 декември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 40 от 27 май 2016 г., изм., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 57 от 26 юни 2020 г., доп., ДВ, бр. 49 от 11 Юни 2021 г.

 

Глава първа.
ТЕРЕННИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ

history Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. условията и редът за извършване на теренни археологически проучвания;
2. (нова, ДВ, бр. 30 от 2012 г., в сила от 17.04.2012 г.) условията за приемане на теренни археологически проучвания;
3. (предишна т. 2, ДВ, бр. 30 от 2012 г., в сила от 17.04.2012 г.) регистрацията на специалните технически средства при извършване на теренни археологически проучвания и възможностите за използването им.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...