Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № Iз-1031 ОТ 15 АПРИЛ 2011 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ ОТ НЕЖЕЛАТЕЛЕН ДОСТЪП И СРАБОТВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ ПО ЧЛ. 6, АЛ. 3, Т. 4 И 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ И ДЕЗАКТИВИРАНЕ И МАРКИРАНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 47 ОТ 2020 г., В СИЛА ОТ 23.07.2020 г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № Iз-1031 ОТ 15 АПРИЛ 2011 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ ОТ НЕЖЕЛАТЕЛЕН ДОСТЪП И СРАБОТВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ ПО ЧЛ. 6, АЛ. 3, Т. 4 И 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ И ДЕЗАКТИВИРАНЕ И МАРКИРАНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 47 ОТ 2020 г., В СИЛА ОТ 23.07.2020 г.)

ДВ. бр. 47 от 22.05.2020г.

Обн., ДВ, бр. 36 от 10 май 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 47 от 22 май 2020 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (1) (изм., ДВ, бр. 47 от 2020 г., в сила от 23.07.2020 г.) С тази наредба се определят условията и редът за обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по предназначение на огнестрелни оръжия по чл. 6, ал. 3, т. 4 и 5 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ) и дезактивиране и маркиране на огнестрелни оръжия.
(2) Обезопасяването от нежелателен достъп и сработване по предназначение включва изпълнението на организационни и технически изисквания, на които трябва да отговарят огнестрелните оръжия за колекциониране и културни цели.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...