По вид документ > Нормативни актове > Други нормативни актове > ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ДВ. бр. 11 от 05.02.2019г.

Обн., ДВ, бр. 39 от 20 май 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 73 от 25 септември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 79 от 23 септември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 5 от 19 януари 2016 г., доп., ДВ, бр. 59 от 29 юли 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 5 януари 2018 г., доп., ДВ, бр. 63 от 31 юли 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 11 от 5 февруари 2019 г.

 

Раздел I.
Такси по Закона за опазване на околната среда

history Чл. 1. (1) За издаване на решение относно необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) се събира такса в размер 290 лв.
(2) За издаване на решение по ОВОС се събира такса, както следва:
1. (изм., ДВ, бр. 3 от 2018 г.) по ОВОС на ново инвестиционно предложение или на инвестиционно предложение за разширение и/или промяна на производствената дейност, включено в приложение № 1 към Закона за опазване на околната среда или в приложение № 1 към Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст - 1200 лв.;
2. по ОВОС на ново инвестиционно предложение или на инвестиционно предложение за разширение и/или промяна на производствената дейност, включено в приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда - 700 лв.
(3) За изготвяне на становище по екологична оценка на план или програма се събира такса в размер 500 лв.
(4) За издаване на решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на план или програма се събира такса в размер 200 лв.
(5) (нова, ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) При извършване на процедура по оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие в рамките на процедури по ОВОС или по екологична оценка се събира само една редуцирана такса, както следва:
1. за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС - 500 лв.;
2. за издаване на решение по ОВОС:
а) (изм., ДВ, бр. 3 от 2018 г.) при процедура по задължителна ОВОС - 1200 лв.;
б) при процедура след решение, с което е преценено да се извърши ОВОС - 700 лв.;
3. за издаване на становище по екологична оценка на план или програма - 600 лв.;
4. за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка - 400 лв.