По вид документ > Нормативни актове > Правилници > ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДВ. бр. 81 от 10.10.2017г.

Обн., ДВ, бр. 51 от 5 юли 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 41 от 7 май 2013 г., изм., ДВ, бр. 62 от 12 юли 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 110 от 21 декември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 22 юли 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 61 от 25 юли 2014 г., изм., ДВ, бр. 40 от 2 юни 2015 г., изм., ДВ, бр. 57 от 28 юли 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 79 от 7 октомври 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 51 от 27 юни 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 10 октомври 2017 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С правилника се урежда прилагането на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) относно условията и реда за влизане, пребиваване и напускане на страната от чужденци, както и на членовете на семейството на български гражданин, които не са граждани на държава - членка на Европейския съюз (ЕС), или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
АКТУАЛНО: Абонаментна кампания 2019 стартира! Вижте новите ни бонуси и отстъпки...