По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 8 ОТ 5 АВГУСТ 2011 Г. ЗА СЕЧИТЕ В ГОРИТЕ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 8 ОТ 5 АВГУСТ 2011 г. ЗА СЕЧИТЕ В ГОРИТЕ

ДВ. бр. 71 от 01.09.2017г.

Обн., ДВ, бр. 64 от 19 август 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 63 от 16 юли 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 72 от 18 септември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 71 от 1 септември 2017 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

history Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:
1. видовете сечи и методите за тяхното провеждане;
2. условията и редът за провеждане на сечите;
3. правилата за маркиране на насажденията, предвидени за сеч, и изготвяне на съпровождащите документи;
4. условията и редът за издаване на позволителното за сеч;
5. системата от режими и мерки за стопанисване на горите, попадащи в горските типове природни местообитания, включени в европейската екологична мрежа Натура 2000;
6. (нова, ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.) условията и редът за провеждане на сечите в границите на корекции на реки.
(2) (изм., ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г., доп., ДВ, бр. 72 от 2015 г.) Наредбата се прилага за всички гори и горски територии независимо от тяхната собственост с изключение на тези по чл. 2, ал. 3 от Закона за горите.
(3) (нова, ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.) Разпоредбите на глава втора, четвърта и пета от наредбата не се прилагат за случаите по чл. 88, ал. 5 от Закона за горите.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!