По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И НА ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА КОЛЕКТИВНО ИНВЕСТИРАНЕ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И НА ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА КОЛЕКТИВНО ИНВЕСТИРАНЕ

ДВ. бр. 102 от 31.12.2019г.

Обн., ДВ, бр. 77 от 4 октомври 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 13 март 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2013 г., изм., ДВ, бр. 27 от 25 март 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 22 от 24 март 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 34 от 12 май 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 42 от 3 юни 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 76 от 30 септември 2016 г., изм., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 1 август 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 28 ноември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 16 февруари 2018 г., изм., ДВ, бр. 20 от 6 март 2018 г., изм., ДВ, бр. 24 от 16 март 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 27 март 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., изм., ДВ, бр. 83 от 22 октомври 2019 г., изм., ДВ, бр. 94 от 29 ноември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 31 декември 2019 г.

 

Част първа.
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С този закон се уреждат:
1. дейността на колективните инвестиционни схеми и управляващите дружества;
2. дейността на други предприятия за колективно инвестиране;
3. (нова, ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) дейността на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове;
4. (предишна т. 3, изм., ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) изискванията към лицата, които управляват и контролират лицата по т. 1 - 3, както и към лицата, които притежават квалифицирано участие в управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове;
5. (предишна т. 4, ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) държавният надзор за осигуряване спазването на този закон.