По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № Н-32 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № Н-32 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2011 г. ЗА ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

ДВ. бр. 80 от 11.09.2020г.

Обн., ДВ, бр. 104 от 27 декември 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 99 от 14 декември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 73 от 2 септември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 40 от 27 май 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 38 от 8 май 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 80 от 11 септември 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (периодични прегледи на ППС);
2. условията и редът за издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи на ППС;
3. (изм., ДВ, бр. 99 от 2012 г.) условията и редът за извършване на прегледи и проверки за установяване на годността на превозните средства, с които се извършват превози на опасни товари, да превозват определени опасни товари съгласно Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (обн., ДВ, бр. 73 от 1995 г.; попр., бр. 63 от 2005 г.) (ADR) (прегледи и проверки по ADR);
4. изискванията към председателите на комисии и техническите специалисти, които извършват периодични прегледи на ППС;
5. изискванията към контролно-техническите пунктове, в които се извършват периодични прегледи на ППС;
6. редът за издаване на удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобусите, с които се извършват превози на деца и/или ученици;
7. (нова, ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г., изм., ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.11.2020 г.) условията и редът за извършване на първоначална проверка за установяване на съответствието на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с втечнен нефтен газ или сгъстен природен газ (ВНГ или СПГ) с техническите изисквания, определени в чл. 20 от Наредба № Н-3 от 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (обн., ДВ, бр. 21 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2014 г.) (Наредба № Н-3);
8. (нова, ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) условията и редът за извършване на проверка за определяне на екологичната група на моторните превозни средства от категории М1 и N1.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...