По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № РД-16-1117 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ СДРУЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 5 ОТ 2012 Г.)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № РД-16-1117 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2010 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ СДРУЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 5 ОТ 2012 г.)

ДВ. бр. 22 от 14.03.2017г.

Обн., ДВ, бр. 82 от 19 октомври 2010 г., изм., ДВ, бр. 5 от 17 януари 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 96 от 21 ноември 2014 г., изм., ДВ, бр. 26 от 7 април 2015 г., изм., ДВ, бр. 22 от 14 март 2017 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 5 от 2012 г.) С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на финансови средства на представителните сдружения на потребителите от държавата, наричани по-нататък за краткост "сдруженията на потребителите".

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!