По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 57 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ НА НАЦИОНАЛНАТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА СИСТЕМА С ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА СИСТЕМА В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 88 ОТ 2007 Г., ИЗМ., ДВ, БР. 84 ОТ 2010 Г., ИЗМ., ДВ, БР. 5 ОТ 2012 Г.)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 57 ОТ 9 ЮНИ 2004 г. ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ НА НАЦИОНАЛНАТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА СИСТЕМА С ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА СИСТЕМА В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 88 ОТ 2007 г., ИЗМ., ДВ, БР. 84 ОТ 2010 г., ИЗМ., ДВ, БР. 5 ОТ 2012 г.)

ДВ. бр. 70 от 03.09.2019г.

Обн., ДВ, бр. 55 от 25 юни 2004 г., попр., ДВ, бр. 60 от 9 юли 2004 г., изм., ДВ, бр. 91 от 15 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 55 от 7 юли 2006 г., попр., ДВ, бр. 59 от 21 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 88 от 2 ноември 2007 г., изм., ДВ, бр. 84 от 26 октомври 2010 г., изм., ДВ, бр. 5 от 17 януари 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 11 януари 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 71 от 13 август 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 106 от 10 декември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 4 от 16 януари 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 1 от 5 януари 2016 г., изм., ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 70 от 3 септември 2019 г.

 

Глава първа.
Общи разпоредби

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 71 от 2013 г.) (1) С тази наредба се определят:
1. условията за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз, които трябва да съответстват на разпоредбите за безопасност в железопътния транспорт и които се отнасят до проектирането, изграждането, въвеждането в експлоатация, модернизирането, обновяването, експлоатацията и поддържането на подсистемите на железопътната система;
2. (изм., ДВ, бр. 70 от 2019 г.) разделянето на железопътната система на подсистеми и разпоредбите, които се отнасят до всяка подсистема, съставните елементи на оперативната съвместимост, интерфейсите и приложимите процедури, необходими за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз;
3. (доп., ДВ, бр. 70 от 2019 г.) редът за получаване на разрешение на лице за оценяване на съответствието и/или годността за употреба на съставните елементи на оперативната съвместимост и за проверка на подсистемите за съответствие със съществените изисквания за оперативна съвместимост и/или с изискванията на националните правила за безопасност или техническите правила;
4. (изм. и доп., ДВ, бр. 70 от 2019 г.) условията и редът за издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация на структурни подсистеми, на разрешение за пускане на пазара на превозно средство и на разрешение за тип превозни средства;
5. други изисквания, свързани с постигане на оперативната съвместимост.
(2) (нова, ДВ, бр. 70 от 2019 г.) Наредбата има за цел да се определи оптимално равнище на техническа хармонизация, да се създадат условия за улесняване, подобряване и развитие на железопътните транспортни услуги в Република България с държавите - членки на Европейския съюз, и с трети държави, както и да се допринесе за приключване на изграждането на единното европейско железопътно пространство и за постепенното изграждане на вътрешния пазар на Европейския съюз.
(3) (Предишна ал. 2, ДВ, бр. 70 от 2019 г.) Разпоредбите на тази наредба не се прилагат за:
1. (доп., ДВ, бр. 70 от 2019 г.) метрополитена, градския трамваен транспорт, железопътните превозни средства с олекотена конструкция, както и инфраструктурата, която се използва изключително от тези превозни средства и други теснолинейни железопътни системи;
2. мрежи, които са функционално отделени от останалата железопътна система и са предвидени единствено за извършването на местни, градски и извънградски пътнически услуги, както и железопътни предприятия, които оперират единствено по тези мрежи;
3. железопътна инфраструктура и превозни средства, предназначени за местно, туристическо ползване или ползване с историческо значение;
4. (доп., ДВ, бр. 70 от 2019 г.) железопътна инфраструктура, която е част от вътрешния железопътен транспорт по чл. 2, т. 3 от Закона за железопътния транспорт, и превозни средства, използвани по такава инфраструктура от собственика или упълномощен от него оператор за вътрешни операции по превоз на товари или превоз на хора за нетърговски цели по тази инфраструктура;
5. (нова, ДВ, бр. 70 от 2019 г.) железопътна инфраструктура с олекотена конструкция, понякога използвана от тежки железопътни превозни средства при експлоатационните условия на железопътната система с олекотена конструкция, когато това е необходимо за целите на осъществяване на връзки само за тези превозни средства;
6. (нова, ДВ, бр. 70 от 2019 г.) превозни средства, използвани основно върху железопътна инфраструктура с олекотена конструкция, но оборудвани с някои тежки железопътни компоненти, необходими за осъществяване на транзитно преминаване на ограничена и ясно определена отсечка от тежка железопътна инфраструктура, единствено за целите на осъществяване на връзки.