По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 1 ОТ 7 НОЕМВРИ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ И ПУСКАНЕ В УПОТРЕБА НА ПОЩЕНСКИ МАРКИ, НА ПОЩЕНСКИ ПРОДУКТИ И НА СПЕЦИАЛНИ ПОЩЕНСКИ ПЕЧАТИ И ЗА ИЗВАЖДАНЕ ОТ УПОТРЕБА НА ПОЩЕНСКИ МАРКИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 11 ОТ 2012 Г.)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 1 ОТ 7 НОЕМВРИ 2006 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ И ПУСКАНЕ В УПОТРЕБА НА ПОЩЕНСКИ МАРКИ, НА ПОЩЕНСКИ ПРОДУКТИ И НА СПЕЦИАЛНИ ПОЩЕНСКИ ПЕЧАТИ И ЗА ИЗВАЖДАНЕ ОТ УПОТРЕБА НА ПОЩЕНСКИ МАРКИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 11 ОТ 2012 г.)

ДВ. бр. 64 от 13.08.2019г.

Обн., ДВ, бр. 93 от 17 ноември 2006 г., изм. и доп., ДВ, бр. 11 от 7 февруари 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 37 от 17 май 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 64 от 13 август 2019 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. (изм., ДВ, бр. 11 от 2012 г.) условията и редът за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати;
2. (нова, ДВ, бр. 11 от 2012 г.) условията и редът за изваждане от употреба на пощенски марки;
3. (предишна т. 2, изм., ДВ, бр. 11 от 2012 г.) условията и редът за използване на специални пощенски печати.