По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ХАЗАРТА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА ХАЗАРТА

ДВ. бр. 14 от 18.02.2020г.

Обн., ДВ, бр. 26 от 30 март 2012 г., доп., ДВ, бр. 54 от 17 юли 2012 г., доп., ДВ, бр. 82 от 26 октомври 2012 г., доп., ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2012 г., изм., ДВ, бр. 68 от 2 август 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 19 декември 2014 г., доп., ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г., изм., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., изм., ДВ, бр. 74 от 20 септември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 9 декември 2016 г., доп., ДВ, бр. 103 от 28 Декември 2017 г., доп., ДВ, бр. 42 от 28 Май 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 14 от 18 Февруари 2020 г.

 

Глава първа.
Общи положения

Предмет
history Чл. 1. Този закон урежда условията и реда за:
1. организиране на хазартни игри;
2. организиране на дейностите по производство, разпространение и сервиз и по внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване;
3. издаване, продължаване, отнемане и прекратяване на лицензи за дейностите по т. 1 и 2;
4. контрол върху дейностите по т. 1 и 2.