По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № РД-02-20-9 ОТ 21 МАЙ 2012 Г. ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕДИННАТА СИСТЕМА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № РД-02-20-9 ОТ 21 МАЙ 2012 г. ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕДИННАТА СИСТЕМА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ

ДВ. бр. 32 от 13.04.2018г.

Обн., ДВ, бр. 43 от 8 юни 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 4 от 14 януари 2014 г., изм., ДВ, бр. 2 от 9 януари 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 64 от 21 август 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 22 от 22 март 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 32 от 13 април 2018 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) С тази наредба се утвърждават:
1. редът и начинът за създаване и поддържане на регистрите на актовете за гражданско състояние и на Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние;
2. редът и начинът за създаване и поддържане на регистъра на населението;
3. редът и начинът за създаване и поддържане на националния класификатор на настоящите и постоянните адреси в Република България;
4. редът и начинът за формиране, даване и промяна на единен граждански номер (ЕГН) и създаването и поддържането на регистъра на единните граждански номера;
5. редът за предоставяне на достъп и на данни от регистрите на актовете за гражданско състояние, Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние и регистъра на населението;
6. документите за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.
(2) С наредбата се определят длъжностните лица, отговорни за поддържането на Единната система за гражданска регистрация и техните задължения.