По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 26 ОТ 7 ЮНИ 2012 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ, ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ОРГАНИЗАЦИИТЕ, ИЗВЪРШВАЩИ АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ, И НАДЗОРА ВЪРХУ ТЯХ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 26 ОТ 7 ЮНИ 2012 г. ЗА ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ, ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ОРГАНИЗАЦИИТЕ, ИЗВЪРШВАЩИ АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ, И НАДЗОРА ВЪРХУ ТЯХ

ДВ. бр. 40 от 15.05.2018г.

Обн., ДВ, бр. 46 от 19 юни 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 88 от 24 октомври 2014 г., изм., ДВ, бр. 40 от 15 Май 2018 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:
1. условията и редът за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване (СИАНО) и изискванията към организацията, подала заявление за издаване на свидетелство;
2. начинът за организиране и провеждане на проверките за изпълнение на изискванията към организацията, подала заявление за издаване, или на която е издадено СИАНО;
3. условията и редът, при които част от проверките по т. 2 могат да се извършват и от други признати от Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД "ГВА") и утвърдени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията квалифицирани организации по смисъла на чл. 3 от Регламент (ЕО) № 550/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за осигуряването на аеронавигационно обслужване в единното европейско небе (Регламент за осигуряване на обслужване) (Регламент (ЕО) № 550/2004) (ОВ, L 96, стр. 10, 31.03.2004).
(2) Наредбата не се прилага за дейности, различни от извършването на аеронавигационно обслужване на гражданското въздухоплаване от доставчик на аеронавигационно обслужване, и за ресурси, разпределени за дейности извън предоставянето на аеронавигационно обслужване.