По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 ОТ 25 ЮНИ 2012 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕН СЪВЕТ ПО ОТБРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ И СИГУРНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 ОТ 25 ЮНИ 2012 г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕН СЪВЕТ ПО ОТБРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ И СИГУРНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ДВ. бр. 49 от 29.05.2020г.

Обн., ДВ, бр. 49 от 29 юни 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 5 от 20 януари 2015 г., изм., ДВ, бр. 27 от 5 април 2016 г., изм., ДВ, бр. 107 от 28 декември 2018 г., доп., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., изм., ДВ, бр. 49 от 29 май 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

 

history Чл. 1. (1) Създава Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет, наричан по-нататък "Междуведомствения съвет".
(2) Междуведомственият съвет е консултативен орган за разработване на принципите и за осъществяване на координацията при провеждането на държавната политика в областта на отбранителната индустрия, на експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, на отбранително-мобилизационната подготовка на страната и на международното отбранително-икономическо и научно-техническо сътрудничество във връзка с отбраната и сигурността на страната. Междуведомственият съвет осъществява контрол по изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.

history Чл. 2. (1) Междуведомственият съвет осъществява следните функции в областта на отбранителната индустрия:
1. приема проекти на национални и отраслови програми за развитие на отбранителната индустрия и нейното участие в програмите за модернизация на Българската армия;
2. приема проекти на национални стратегически документи за развитие на отбранителната технологично-индустриална база и научните изследвания в областта на отбраната и сигурността и извършва периодични прегледи за тяхното изпълнение;
3. приема годишни програми и отчети за работата на Индустриалния форум и Постояннодействащата контактна експерта група към съвета, които провеждат постоянен диалог с националния научен и производствен потенциал относно създаването на предпоставки и условия за успешното развитие на българската отбранителна индустрия;
4. координира дейността на министерствата и ведомствата по запазване на съществуващите и развитие на нови ключови конкурентни способности на отбранителната индустрия, отговарящи на потребностите на националната сигурност и отбраната на страната и допринасящи за укрепване на отбраната и сигурността в рамките на ангажиментите на България в НАТО и Европейската агенция по отбрана;
5. координира дейността на министерствата и ведомствата за разработване и прилагане на национални механизми във връзка с участието на отбранителната индустрия в програми и инициативи на Европейската агенция по отбрана и агенции на НАТО;
6. (изм., ДВ, бр. 5 от 2015 г., в сила от 20.01.2015 г.) дава становища и препоръки относно разработването и внедряването на продукти, свързани с отбраната, от звената на българската отбранителна индустрия, което да се извършва в съответствие с нормативните актове от системата за отбранителна аквизиция на Министерството на отбраната;
7. дава насоки и указания на националния научен и производствен потенциал за целесъобразно трансфериране на технологии и продукти с военно предназначение към високотехнологични производства в гражданската сфера;
8. координира дейността на министерствата и ведомствата по разработване на национална програма за обучение на специалисти по заявка на общини или на предприятия от отбранителната индустрия;
9. приема и координира изпълнението на Национална програма за отбранителни изследвания и технологии; координира научните изследвания в областта на отбраната и сигурността в Република България.
(2) Междуведомственият съвет осъществява следните функции в областта на експортния контрол на продукти, свързани с отбраната:
1. предлага на Министерския съвет проекти на актове относно държавната политика в областта на експортния контрол на продукти, свързани с отбраната;
2. издава, отказва, изменя, спира, прекратява и отнема лицензи за износ и внос на продукти, свързани с отбраната;
3. издава, отказва, изменя, спира, прекратява и отнема лицензи за транспортиране на продукти, свързани с отбраната, от територията на една трета държава за територията на друга трета държава без влизане на територията на Република България;
4. издава, отказва, изменя, спира, прекратява и отнема сертификати за получател на продукти, свързани с отбраната;
5. издава, отказва, изменя, спира, прекратява и заличава удостоверения за регистрация за трансфер на продукти, свързани с отбраната;
6. (доп., ДВ, бр. 5 от 2015 г., в сила от 20.01.2015 г.) издава, отказва, изменя, спира, прекратява и заличава удостоверения за регистрация за брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната, между две трети страни;
7. води публичен регистър на лицата по т. 2 - 6;
8. (изм., ДВ, бр. 5 от 2015 г., в сила от 20.01.2015 г.) разглежда информации от Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и други контролни органи по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;
9. представя в Министерския съвет годишен доклад за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.
(3) Междуведомственият съвет осъществява следните функции в областта на отбранително-мобилизационната подготовка на страната:
1. внася в Министерския съвет чрез министъра на отбраната проекти на актове по поддържането и използването на системата за управление на централната и териториалната администрация във военно време;
2. приема годишни методически указания за дейността по отбранително-мобилизационна подготовка на страната и годишен план за контрол на министерствата, областните управи, органите на местното самоуправление и търговските дружества по изпълнение на задачите им по отбранително-мобилизационна подготовка на страната;
3. (изм., ДВ, бр. 49 от 2020 г., в сила от 29.05.2020 г.) приема методически указания за планиране на граждански ресурси за отбрана, разработване на държавния военновременен план и номенклатурен списък за планиране на военновременните потребности от гражданска продукция и услуги и методически указания за разработване на ведомствени и териториални военновременни планове и военновременни планове на юридически лица;
4. (отм., ДВ, бр. 107 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)
5. одобрява и чрез министъра на отбраната предлага на Министерския съвет за приемане проект на държавен военновременен план;
6. (изм., ДВ, бр. 5 от 2015 г., в сила от 20.01.2015 г.) внася в Министерския съвет чрез министъра на отбраната и министъра на икономиката проект на програма за усвояване производство (ремонт) на военни изделия и за изработване на контролни (тренировъчни) серии за производство (ремонт) на военна продукция от юридическите лица;
7. анализира състоянието на държавните резерви и военновременните запаси;
8. (изм., ДВ, бр. 5 от 2015 г., в сила от 20.01.2015 г.) внася в Министерския съвет чрез министъра на отбраната и министъра на икономиката проекти на актове относно реда за създаване, поддържане и използване на производствените мощности по военновременния план;
9. одобрява внесените от Министерството на отбраната заявки за финансиране на дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка;
10. взема решения за освобождаване и обновяване на държавни резерви и военновременни запаси и осъществява контрол върху сделките с тях чрез свой работен орган, чийто състав и ред за работа се определят с акт на Министерския съвет;
11. предлага чрез министъра на отбраната за приемане с акт на Министерския съвет на условията и реда за привеждане на централната и териториалната администрация от мирно във военно положение;
12. (нова, ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 26.02.2019 г.) приема Методика за осъществяване на контрол на министерствата, ведомствата, областните администрации, органите на местното самоуправление и юридическите лица с възложени военновременни задачи по отбраната на страната, по изпълнение на дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка.
(4) Междуведомственият съвет осъществява дейност в областта на международното отбранително-икономическо и научно-техническо сътрудничество в интерес на отбраната и сигурността, като:
1. (изм., ДВ, бр. 5 от 2015 г., в сила от 20.01.2015 г.) приема и внася за утвърждаване от Министерския съвет чрез министъра на отбраната и министъра на икономиката предложения за международното отбранително-икономическо и научно-техническо сътрудничество в отбранителната индустрия и координира дейността на министерствата и другите ведомства за провеждане на държавната политика в тази област;
2. координира дейността на министерствата, ведомствата и научните организации за участието им в научни и научноизследователски програми на Европейската агенция по отбрана и НАТО;
3. анализира чрез постояннодействащата контактна експертна група опита и работата на международните организации и чуждестранното законодателство, извършва проучвания по въпроси от международен характер, обменя опит със сходни чуждестранни и международни организации.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...