По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА КЛАСИФИКАТОРА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА КЛАСИФИКАТОРА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА

ДВ. бр. 31 от 12.04.2019г.

Обн., ДВ, бр. 49 от 29 юни 2012 г., попр., ДВ, бр. 75 от 2 октомври 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 80 от 19 октомври 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2012 г., изм., ДВ, бр. 30 от 24 април 2015 г., доп., ДВ, бр. 37 от 22 май 2015 г., доп., ДВ, бр. 27 от 5 април 2016 г., доп., ДВ, бр. 36 от 13 май 2016 г., изм., ДВ, бр. 76 от 30 септември 2016 г., доп., ДВ, бр. 79 от 7 октомври 2016 г., доп., ДВ, бр. 86 от 1 ноември 2016 г., доп., ДВ, бр. 9 от 26 януари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 44 от 2 юни 2017 г., изм., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2019 г., доп., ДВ, бр. 2 от 4 януари 2019 г., изм., ДВ, бр. 31 от 12 април 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) В Класификатора на длъжностите в администрацията се определят:
1. наименованията на длъжностите в администрацията;
2. разпределението на длъжностите в администрацията по длъжностни нива;
3. минималната образователна степен за заемане на длъжност в администрацията;
4. минималният ранг, необходим за заемане на длъжностите, определени за държавни служители;
5. минималният професионален опит, необходим за заемане на длъжността;
6. видът на правоотношението, по което се заема длъжността.
(2) Класификаторът на длъжностите в администрацията се прилага за администрацията на органите на изпълнителната власт и за общинската администрация. Той може да се ползва, доколкото не е установено друго в специални закони, и за администрацията на други органи на държавна власт.
(3) Разпределянето на длъжностите по длъжностни нива е в зависимост от необходимите знания и умения за осъществяване функциите на длъжността, свободата на вземане на решения, влиянието на взетите решения и уменията за работа с хора.