По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

ДВ. бр. 1 от 03.01.2019г.

Обн., ДВ, бр. 53 от 13 юли 2012 г., изм., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 61 от 25 юли 2014 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 7 февруари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 88 от 3 Ноември 2017 г., изм., ДВ, бр. 102 от 22 Декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 53 от 26 Юни 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 18 Септември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 27 Ноември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 1 от 3 Януари 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) Този закон регламентира мерките и контрола за защита на околната среда и човешкото здраве чрез предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от образуването и управлението на отпадъците, както и чрез намаляване на цялостното въздействие от използването на ресурси и чрез повишаване ефективността на това използване.
(2) С този закон се определят изискванията към продуктите, които в процеса на тяхното производство или след крайната им употреба образуват опасни и/или масово разпространени отпадъци, както и изискванията за разширена отговорност на производителите на тези продукти с цел насърчаване на повторната употреба, предотвратяването, рециклирането и друг вид оползотворяване на образуваните отпадъци.
(3) Управлението на отпадъците има за цел да се предотврати или намали вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда и се осъществява в съответствие с изискванията на нормативните актове относно:
1. опазване на водата, въздуха, почвата, растенията и животните;
2. шума и миризмите, и
3. опазване на природната среда и местата, които са обект на специална защита.