По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

ДВ. бр. 19 от 05.03.2021г.

Обн., ДВ, бр. 53 от 13 юли 2012 г., изм., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 61 от 25 юли 2014 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 7 февруари 2017 г., изм., ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 88 от 3 ноември 2017 г., изм., ДВ, бр. 102 от 22 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 53 от 26 юни 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 27 ноември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 25 от 26 март 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 56 от 16 юли 2019 г., доп., ДВ, бр. 81 от 15 октомври 2019 г., изм., ДВ, бр. 105 от 11 декември 2020 г., изм., ДВ, бр. 14 от 17 февруари 2021 г., доп., ДВ, бр. 18 от 2 март 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 19 от 5 март 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) (изм. и доп., ДВ, бр. 19 от 2021 г., в сила от 05.03.2021 г.) Този закон регламентира мерките и контрола за защита на околната среда и човешкото здраве чрез предотвратяване или намаляване на образуването на отпадъци, както и на вредното въздействие от образуването и управлението на отпадъците, и чрез намаляване на цялостното въздействие от използването на ресурси и чрез повишаване ефективността на това използване, което ще способства за прехода към кръгова икономика и за гарантиране на дългосрочната конкурентоспособност.
(2) С този закон се определят изискванията към продуктите, които в процеса на тяхното производство или след крайната им употреба образуват опасни и/или масово разпространени отпадъци, както и изискванията за разширена отговорност на производителите на тези продукти с цел насърчаване на повторната употреба, предотвратяването, рециклирането и друг вид оползотворяване на образуваните отпадъци.
(3) Управлението на отпадъците има за цел да се предотврати или намали вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда и се осъществява в съответствие с изискванията на нормативните актове относно:
1. опазване на водата, въздуха, почвата, растенията и животните;
2. шума и миризмите, и
3. опазване на природната среда и местата, които са обект на специална защита.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...