По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ

ДВ. бр. 83 от 09.10.2018г.

Обн., ДВ, бр. 19 от 8 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 43 от 7 юни 2011 г., изм., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 7 август 2012 г., изм., ДВ, бр. 82 от 26 октомври 2012 г., изм., ДВ, бр. 102 от 21 декември 2012 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 15 март 2013 г., изм., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 28 март 2014 г., изм., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., изм., ДВ, бр. 61 от 25 юли 2014 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 7 август 2015 г., изм., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 18 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2016 г., изм., ДВ, бр. 15 от 23 февруари 2016 г., изм., ДВ, бр. 57 от 22 юли 2016 г., изм., ДВ, бр. 61 от 5 август 2016 г., изм., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 7 февруари 2017 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 юли 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 23 февруари 2018 г., доп., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 9 октомври 2018 г.

 

Глава първа.
Общи разпоредби

history Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с опазването, стопанисването и ползването на горските територии в Република България, с цел гарантиране на многофункционално и устойчиво управление на горските екосистеми.
(2) Целите на закона са:
1. опазване и увеличаване площта на горите;
2. поддържане и подобряване състоянието на горите;
3. гарантиране и поддържане на екосистемните, социалните и икономическите функции на горските територии;
4. гарантиране и увеличаване производството на дървесина и недървесни горски продукти чрез природосъобразно стопанисване на горските територии;
5. поддържане на биологичното и ландшафтното разнообразие и подобряване състоянието на популациите на видовете от дивата флора, фауна и микота;
6. осигуряване на възможности за отдих на населението и подобряване на условията за рекреация;
7. постигане на баланс между интересите на обществото и собствениците на горски територии;
8. подпомагане и насърчаване на собствениците на поземлени имоти в горски територии;
9. изпълнение на международни и европейски ангажименти за съхранение на горските местообитания.