По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2003 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 90 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 16.11.2010 Г., ИЗМ., ДВ, БР. 60 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 07.08.2012 Г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2003 г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 90 ОТ 2010 г., В СИЛА ОТ 16.11.2010 г., ИЗМ., ДВ, БР. 60 ОТ 2012 г., В СИЛА ОТ 07.08.2012 г.)

ДВ. бр. 28 от 06.04.2021г.

Обн., ДВ, бр. 13 от 11 февруари 2003 г., изм., ДВ, бр. 49 от 27 май 2003 г., доп., ДВ, бр. 95 от 26 октомври 2004 г., изм., ДВ, бр. 60 от 25 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 93 от 17 ноември 2006 г., изм., ДВ, бр. 37 от 8 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 47 от 20 май 2008 г., изм., ДВ, бр. 57 от 24 юни 2008 г., изм., ДВ, бр. 79 от 9 септември 2008 г., изм., ДВ, бр. 39 от 26 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 71 от 4 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 97 от 8 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 101 от 18 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 5 от 19 януари 2010 г., изм., ДВ, бр. 31 от 23 април 2010 г., изм., ДВ, бр. 90 от 16 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 7 от 21 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 54 от 15 юли 2011 г., изм., ДВ, бр. 60 от 7 август 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 71 от 18 септември 2012 г., изм., ДВ, бр. 65 от 23 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 60 от 22 юли 2014 г., изм., ДВ, бр. 76 от 12 септември 2014 г., изм., ДВ, бр. 101 от 9 декември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 6 октомври 2015 г., изм., ДВ, бр. 68 от 22 август 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 30 от 3 април 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 6 април 2021 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) (изм., ДВ, бр. 90 от 2010 г., в сила от 16.11.2010 г., изм., ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., предишен текст на чл. 1, ДВ, бр. 71 от 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г.) Създава Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС), наричан по-нататък "Съвета АФКОС".
(2) (нова, ДВ, бр. 71 от 2012 г., изм., ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г.) Организацията на дейността на Съвета АФКОС се урежда с правилник, приет от Министерския съвет.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...