По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № I-45 ОТ 24 МАРТ 2000 г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, ОТЧЕТ, СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ И ПУСКАНЕ В ДВИЖЕНИЕ, ВРЕМЕННО ОТНЕМАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ, И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ЗАГЛ. ИЗМ. И ДОП., ДВ, БР. 105 ОТ 2002 г., ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2012 г., ИЗМ., ДВ, БР. 20 ОТ 2018 г.)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № I-45 ОТ 24 МАРТ 2000 г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, ОТЧЕТ, СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ И ПУСКАНЕ В ДВИЖЕНИЕ, ВРЕМЕННО ОТНЕМАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ, И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ЗАГЛ. ИЗМ. И ДОП., ДВ, БР. 105 ОТ 2002 г., ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2012 г., ИЗМ., ДВ, БР. 20 ОТ 2018 г.)

ДВ. бр. 47 от 14.06.2019г.

В сила от 14.04.2000 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи
Обн., ДВ, бр. 31 от 14 април 2000 г., изм., ДВ, бр. 48 от 14 май 2002 г., изм., ДВ, бр. 105 от 8 ноември 2002 г., изм., ДВ, бр. 68 от 1 август 2003 г., изм., ДВ, бр. 105 от 2 декември 2003 г., изм., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2006 г., изм., ДВ, бр. 21 от 10 март 2006 г., изм., ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 59 от 21 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 93 от 17 ноември 2006 г., попр., ДВ, бр. 99 от 8 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 57 от 13 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 20 от 26 февруари 2008 г., изм., ДВ, бр. 40 от 18 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 53 от 10 юни 2008 г., изм., ДВ, бр. 94 от 27 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 80 от 14 октомври 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 67 от 31 август 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 45 от 30 май 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 31 от 28 април 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 30 от 15 април 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 1 август 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 6 март 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 47 от 14 юни 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) (изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 2002 г., отменена като незаконосъобразна относно думата "условията" с Решение № 7802/2003 г. на ВАС, ДВ, бр. 68 от 2003 г., изм., ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм., ДВ, бр. 20 от 2018 г.) Тази наредба определя условията и реда за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях, собственост на български физически и юридически лица, както и реда за служебно предоставяне и за предоставяне срещу заплащане на данни за регистрирани пътни превозни средства.
(2) (нова, ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Тази наредба се прилага и спрямо гражданите на Европейския съюз (ЕС) и членовете на техните семейства, гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария и членовете на техните семейства, които не са граждани на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, притежаващи българско удостоверение за продължително пребиваване или удостоверение за постоянно пребиваване.
(3) (нова, ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) Тази наредба се прилага и спрямо лица, за които в международен договор е предвидена такава възможност.
(4) (Предишна ал. 2, ДВ, бр. 57 от 2007 г., предишна ал. 3, ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) Не подлежат на регистрация по реда на тази наредба:
1. тролейбусите;
2. верижните, строителните, селскостопанските и другите самоходни машини;
3. моторните превозни средства, предназначени за състезания по затворен маршрут;
4. велосипедите с допълнително монтиран двигател;
5. инвалидните колички с двигател;
6. (нова, ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) трактори;
7. (нова, ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) бавнодвижещи се превозни средства, предназначени за теглене на каравани и вагони, използвани за развлекателна дейност;
8. (нова, ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) каравани и вагони, използвани за развлекателна дейност, които са теглени от бавнодвижещи се превозни средства.