По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГРАНИЧЕН ПАСПОРТЕН, МИТНИЧЕСКИ, ЗДРАВЕН, ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ И ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ, КАКТО И КОНТРОЛ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА В ПРИСТАНИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОБСЛУЖВАЩИ КОРАБИ ОТ МЕЖДУНАРОДНО ПЛАВАНЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГРАНИЧЕН ПАСПОРТЕН, МИТНИЧЕСКИ, ЗДРАВЕН, ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ И ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ, КАКТО И КОНТРОЛ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА В ПРИСТАНИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОБСЛУЖВАЩИ КОРАБИ ОТ МЕЖДУНАРОДНО ПЛАВАНЕ

ДВ. бр. 69 от 04.08.2020г.

Обн., ДВ, бр. 67 от 31 август 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 37 от 29 април 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 3 февруари 2017 г., изм., ДВ, бр. 55 от 7 Юли 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 69 от 4 Август 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

history Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за:
1. организиране осъществяването на гранични проверки, митнически, граничен здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол на кораби, посещаващи пристанищата на Република България, както и контрол на транспортните средства в тези пристанища;
2. (доп., ДВ, бр. 12 от 2017 г.) даване на сведения, приложими в морския и речния транспорт по отношение на кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на Република България.
(2) Корабите, посещаващи пристанищата на Република България, подлежат на входен и изходен граничен контрол. Входен и изходен граничен контрол се извършва в пристанища на Република България, където са изградени гранични контролно-пропускателни пунктове.
(3) Гранични проверки на кораби, плаващи между пристанища на държави - членки на Европейския съюз, прилагащи правото от Шенген, не се извършват освен с оглед защита на вътрешния ред и сигурност и имиграционното законодателство.
(4) (изм., ДВ, бр. 12 от 2017 г.) На входен и изходен граничен контрол не подлежат кораби, които плават между пристанища, разположени на митническата територия на Европейския съюз, без да пристигат, да извършват междинен престой или да се завръщат в пристанище, разположено извън тази територия или в свободна зона по смисъла на митническото законодателство, освен с оглед прилагането на митническото и данъчното законодателство и законодателството в областта на околната среда и опазване на общественото здраве.
(5) Наредбата не се прилага за военни и граничнополицейски кораби, за военни, включително граничнополицейски пристанища, както и за кораби, освободени от формалностите за даване на сведения.
(6) Граничният контрол на рибарски кораби, извършващи международно плаване, се осъществява в най-близкото пристанище за обществен транспорт.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...