Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Български законник Настолник… 2023
По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № Із-2539 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ МАКСИМАЛНИЯ РАЗМЕР НА КОНТРОЛНИТЕ ТОЧКИ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТНЕМАНЕТО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО ИМ, СПИСЪКА НА НАРУШЕНИЯТА, ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА КОИТО ОТ НАЛИЧНИТЕ КОНТРОЛНИ ТОЧКИ НА ВОДАЧА, ИЗВЪРШИЛ НАРУШЕНИЕТО, СЕ ОТНЕМАТ ТОЧКИ СЪОБРАЗНО ДОПУСНАТОТО НАРУШЕНИЕ, КАКТО И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 26 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 23.03.2018 Г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

НАРЕДБА № Із-2539 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ МАКСИМАЛНИЯ РАЗМЕР НА КОНТРОЛНИТЕ ТОЧКИ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТНЕМАНЕТО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО ИМ, СПИСЪКА НА НАРУШЕНИЯТА, ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА КОИТО ОТ НАЛИЧНИТЕ КОНТРОЛНИ ТОЧКИ НА ВОДАЧА, ИЗВЪРШИЛ НАРУШЕНИЕТО, СЕ ОТНЕМАТ ТОЧКИ СЪОБРАЗНО ДОПУСНАТОТО НАРУШЕНИЕ, КАКТО И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 26 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 23.03.2018 Г.)

ДВ. бр. 27 от 24.03.2023г.

Обн., ДВ, бр. 1 от 4 януари 2013 г., изм., ДВ, бр. 44 от 16 юни 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 4 април 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 26 от 23 Март 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 58 от 23 Юли 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 24 Март 2023 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2018 г., в сила от 23.03.2018 г.) С тази наредба се определят максималният размер на контролните точки, условията и редът за отнемането и възстановяването им, списъкът на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и редът за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства (МПС).

1000 ВЪПРОСА
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя


Издание 2023 г.

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...