По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № Н-19 ОТ 25 МАЙ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО И ПЛАНИРАНЕТО НА КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯТА, ЗА КАНДИДАТСТВАНЕТО НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТЯХ, КАКТО И ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА РЕЗЕРВИСТИТЕ В КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯТА (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 4 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 15.01.2013 Г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № Н-19 ОТ 25 МАЙ 2010 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО И ПЛАНИРАНЕТО НА КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯТА, ЗА КАНДИДАТСТВАНЕТО НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТЯХ, КАКТО И ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА РЕЗЕРВИСТИТЕ В КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯТА (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 4 ОТ 2013 г., В СИЛА ОТ 15.01.2013 г.)

ДВ. бр. 12 от 11.02.2020г.

Обн., ДВ, бр. 53 от 13 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 102 от 22 декември 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 4 от 15 януари 2013 г., доп., ДВ, бр. 25 от 20 март 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 11 февруари 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 4 от 2013 г., в сила от 15.01.2013 г.) (1) (*) С тази наредба се уреждат условията и редът за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за обучение в тях, както и за обучението на резервистите в курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията.
(2) Обучението по ал. 1 се извършва във военните академии, висшите военни училища, професионалните колежи и в учебните центрове.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...