По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 1 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТРОЙСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ИГРА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 1 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТРОЙСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ИГРА

ДВ. бр. 70 от 03.09.2019г.

Обн., ДВ, бр. 10 от 6 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 27 от 15 март 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 69 от 8 септември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 70 от 3 Септември 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за устройството и безопасността на обществено достъпни площадки за игра, разположени на открито и на закрито, в т.ч. изискванията за безопасното им ползване, поддържането и контрола.
(2) Площадките за игра се устройват така, че да осигуряват безопасност и достъпност при игра за всички ползватели, включително и за ползвателите с увреждания, като се предприемат подходящи мерки срещу възможни рискове, застрашаващи живота и здравето на ползвателите и на техните придружители.