По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 48 ОТ 20 МАРТ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 48 ОТ 20 МАРТ 2013 г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

ДВ. бр. 60 от 20.07.2021г.

Обн., ДВ, бр. 32 от 2 април 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 41 от 21 май 2019 г., изм., ДВ, бр. 66 от 20 август 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 61 от 10 юли 2020 г., изм., ДВ, бр. 60 от 20 юли 2021 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (1) (изм., ДВ, бр. 41 от 2019 г., изм., ДВ, бр. 61 от 2020 г.) С наредбата се определят принципите и изискванията към политиката и практиката за определяне и изплащане на възнагражденията в застрахователите, презастрахователите, дружествата за допълнително социално осигуряване, получили лиценз за извършване на дейност по реда съответно на Кодекса за застраховането и Кодекса за социално осигуряване.
(2) (нова, ДВ, бр. 61 от 2020 г.) С наредбата се определят принципите и изискванията към политиката и практиката за определяне и изплащане на възнагражденията в управляващите дружества, получили лиценз за извършване на дейност по реда на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.
(3) (Предишна ал. 2, изм., ДВ, бр. 61 от 2020 г.) С наредбата се определят принципите и изискванията към политиката и практиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на публичните дружества.
(4) (нова, ДВ, бр. 61 от 2020 г.) Публичните дружества, които са кредитни институции, инвестиционни посредници, застрахователи, презастрахователи, дружества за допълнително социално осигуряване и управляващи дружества, в допълнение към секторните изисквания относно политиката и практиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на управителните и контролните им органи прилагат съответно и изискванията на раздел III.
Изречение първо не се прилага при противоречие между секторните изисквания и изискванията на раздел III.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...