По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 2 ОТ 19 МАРТ 2013 Г. ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 2 ОТ 19 МАРТ 2013 г. ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ

ДВ. бр. 95 от 03.12.2019г.

Обн., ДВ, бр. 33 от 5 април 2013 г., доп., ДВ, бр. 17 от 28 февруари 2014 г., изм., ДВ, бр. 65 от 25 август 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 4 декември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г., доп., ДВ, бр. 52 от 22 юни 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 27 ноември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 3 Декември 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С наредбата се определят:
1. методите за регулиране на цените на природния газ, правилата за тяхното образуване или определяне и изменение, редът за предоставяне на информация, внасяне на предложенията за цените и за тяхното утвърждаване;
2. начинът за компенсиране на разходи на енергийните предприятия, произтичащи от наложени им задължения към обществото по Закона за енергетиката (ЗЕ);
3. условията и редът за образуване на цените за присъединяване към мрежите;
4. условията и редът за образуване на цените за достъп и пренос на природен газ през преносни и/или разпределителни мрежи.