По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 20 ОТ 10 МАЙ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПРИ КОИТО ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА, МОГАТ ДА БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ ОТ НЯКОИ МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 71 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 10.09.2010 Г., ИЗМ., ДВ, БР. 37 ОТ 2013 Г.)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 20 ОТ 10 МАЙ 2001 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПРИ КОИТО ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА, МОГАТ ДА БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ ОТ НЯКОИ МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 71 ОТ 2010 г., В СИЛА ОТ 10.09.2010 г., ИЗМ., ДВ, БР. 37 ОТ 2013 г.)

ДВ. бр. 90 от 15.11.2019г.

Обн., ДВ, бр. 49 от 29 май 2001 г., изм., ДВ, бр. 71 от 10 септември 2010 г., изм., ДВ, бр. 37 от 19 април 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 104 от 3 декември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 68 от 15 август 2014 г., изм., ДВ, бр. 68 от 27 август 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 90 от 15 ноември 2019 г.

 

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г., изм., ДВ, бр. 37 от 2013 г.) С тази наредба се уреждат условията и редът за освобождаване от някои мерки за контрол на лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 87 от 2011 г.).

history Чл. 2. (изм., ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г.) Лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества в комбинация с едно или няколко други активни вещества, се освобождават от някои мерки за контрол при наличието на следните изисквания:
1. (изм., ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г.) лекарственият продукт е съставен така, че да не съществува риск от злоупотреба с него или рискът да е незначителен;
2. наркотичното вещество да не може да бъде извлечено в количества, които да предизвикват злоупотреба с него.