По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 ОТ 15 ЯНУАРИ 2014 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ
Документът има по-нова версия, която е достъпна само за абонати.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 ОТ 15 ЯНУАРИ 2014 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 г.

ДВ. бр. 102 от 12.12.2014г.

Обн., ДВ, бр. 8 от 28 януари 2014 г., изм., ДВ, бр. 18 от 4 март 2014 г., изм., ДВ, бр. 25 от 18 март 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 30 от 1 април 2014 г., изм., ДВ, бр. 31 от 4 април 2014 г., изм., ДВ, бр. 34 от 15 април 2014 г., изм., ДВ, бр. 36 от 25 април 2014 г., изм., ДВ, бр. 37 от 29 април 2014 г., изм., ДВ, бр. 44 от 27 май 2014 г., изм., ДВ, бр. 45 от 30 май 2014 г., изм., ДВ, бр. 47 от 6 юни 2014 г., изм., ДВ, бр. 50 от 17 юни 2014 г., изм., ДВ, бр. 52 от 24 юни 2014 г., изм., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., изм., ДВ, бр. 55 от 4 юли 2014 г., изм., ДВ, бр. 57 от 11 юли 2014 г., изм., ДВ, бр. 60 от 22 юли 2014 г., изм., ДВ, бр. 61 от 25 юли 2014 г., изм., ДВ, бр. 63 от 1 август 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 66 от 8 август 2014 г., изм., ДВ, бр. 67 от 12 август 2014 г., изм., ДВ, бр. 72 от 29 август 2014 г., изм., ДВ, бр. 80 от 26 септември 2014 г., изм., ДВ, бр. 81 от 30 септември 2014 г., изм., ДВ, бр. 82 от 3 октомври 2014 г., изм., ДВ, бр. 86 от 17 октомври 2014 г., изм., ДВ, бр. 91 от 4 ноември 2014 г., изм., ДВ, бр. 93 от 11 ноември 2014 г., изм., ДВ, бр. 94 от 14 ноември 2014 г., изм., ДВ, бр. 101 от 9 декември 2014 г., изм., ДВ, бр. 102 от 12 декември 2014 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. Утвърждава показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на бюджетните организации, част от държавния бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет в рамките на утвърдените им със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. разходи по области на политики и бюджетни програми съгласно приложение № 1.

history Чл. 2. (1) Утвърждава предназначението на субсидиите по чл. 49 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за национално представителните организации на хора с увреждания и за организации за хора с увреждания съгласно приложение № 2.
(2) Министърът на финансите по предложение на министъра на труда и социалната политика може да утвърждава вътрешни компенсирани промени на предназначението на субсидии по ал. 1.

history Чл. 3. Утвърждава предназначението на субсидиите по чл. 49 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за юридическите лица с нестопанска цел съгласно приложение № 3.

history Чл. 4. (1) Утвърждава разпределението на субсидиите за нефинансови предприятия по централния бюджет за 2014 г. съгласно приложение № 4.
(2) Субсидиите от централния бюджет за Национална компания "Железопътна инфраструктура" се предоставят при условия и по ред, определени с договор, сключен между държавата, представлявана от министъра на финансите и от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и държавното предприятие.
(3) Средства по ал. 1 се предоставят на Централния кооперативен съюз на основание чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 45, ал. 1 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за финансиране на дейностите по поддържане на производствени мощности за военно време и бедствия.
(4) Неусвоените към 31 декември 2014 г. средства по ал. 1 се възстановяват до 31 януари 2015 г. по сметката, от която са получени.

history Чл. 5. Утвърждава разходите за персонал (заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения) през 2014 г. в системите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет съгласно приложение № 5.

history Чл. 6. (1) Министърът на земеделието и храните по предложение на първостепенния разпоредител с бюджет на Държавен фонд "Земеделие" съгласувано с министъра на финансите в срок един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" представя за утвърждаване от Министерския съвет годишни разчети за 2014 г. по сметката за средства от Европейския съюз на Държавен фонд "Земеделие".
(2) Министърът на финансите в срок един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" представя за утвърждаване от Министерския съвет годишни разчети за 2014 г. по сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд.

history Чл. 7. Утвърждава норматив за час програма на Българската национална телевизия за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер 1628 лв.

history Чл. 8. Утвърждава норматив за час програма на Българското национално радио за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер 426 лв.

history Чл. 9. Утвърждава предназначението на трансферите по чл. 16, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките и за държавните висши училища съгласно приложение № 6.

history Чл. 10. (1) Промени по реда на чл. 110 от Закона за публичните финанси се извършват на ниво показатели, утвърдени в приложение № 7, както и по показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на бюджетните организации, утвърдени в приложение № 1.
(2) Промени по реда на чл. 109, 112, 113, 114, 115 и 117 от Закона за публичните финанси се представят в Министерството на финансите от съответния първостепенен разпоредител с бюджет на ниво показатели, утвърдени в приложение № 7, а за тези, които прилагат програмен формат на бюджет - и по показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на бюджетните организации, утвърдени в приложение № 1.
(3) Първостепенните разпоредители с бюджет внасят мотивирани предложения за извършване на промени по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси не по-късно от 19 декември 2014 г.

history Чл. 11. Определя базов норматив за издръжка на обучението на един учащ се в държавните висши училища в размер 693 лв.

history Чл. 12. (1) Определя средствата от държавния бюджет за студентски столове и студентски общежития, както следва:
1. за един храноден в студентските столове - до 2,90 лв.;
2. за един леглоден в студентските общежития - до 1,00 лв.
(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват от бюджетите на Министерството на образованието и науката и на Министерството на младежта и спорта като субсидии за "Студентски столове и общежития" - ЕАД, София, "Академика 2011" - ЕАД, София, и от бюджетите на държавните висши училища.
(3) Министърът на образованието и науката може да извършва промени по и между субсидиите по ал. 2 по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси в рамките на одобрените за тази цел средства по бюджетите на държавните висши училища и бюджета на Министерството на образованието и науката.
(4) Неусвоените средства от субсидията за студентски общежития и столове могат да се използват за ремонт на студентските общежития и столове.
(5) Неусвоените от "Академика 2011" - ЕАД, София, средства по ал. 1 към 31 декември 2014 г. се възстановяват до 31 януари 2015 г. по бюджета на Министерството на младежта и спорта.
(6) Месечната парична помощ при ползване на свободно наета квартира по чл. 29 от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, приета с Постановление № 235 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2009 г. и бр. 62 от 2013 г.), се определя в размер до 30 лв. и се предоставя от бюджета на Министерството на образованието и науката по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
(7) Министърът на образованието и науката и министърът на младежта и спорта предоставят субсидиите по ал. 1 при съобразяване с националното и общностното законодателство в областта на държавните помощи.

history Чл. 13. (1) Определя минимален размер на добавката за условнопостоянни разходи във формулите за разпределение на средствата по единни разходни стандарти от първостепенния разпоредител с бюджет към училищата и детските градини съгласно чл. 41а, ал. 6 от Закона за народната просвета, както следва:
1. за училище - 27 000 лв.;
2. за детска градина - 17 000 лв.
(2) Първостепенният разпоредител с бюджет може да определи по-нисък размер на добавката за условнопостоянни разходи за училище от минималния по ал. 1, т. 1, но не по-малко от 18 000 лв., при условие че общият размер на допълнителната компонента за условнопостоянни разходи, определена съгласно стойностите по ал. 1, т. 1, надвишава 16 на сто от общия размер на средствата, разпределяни по формули за съответните училища.
(3) Първостепенният разпоредител с бюджет може да определи по-нисък размер на добавката за условнопостоянни разходи за детска градина от минималния по ал. 1, т. 2, но не по-малко от 10 000 лв., при условие че общият размер на допълнителната компонента за условнопостоянни разходи, определена съгласно стойностите по ал. 1, т. 2, надвишава 16 на сто от общия размер на средствата, разпределяни по формули за детските градини.
(4) Размерът на добавката за условнопостоянни разходи за детска градина може да бъде намален до 4000 лв., ако средният брой на децата в детските градини, финансирани от един първостепенен разпоредител с бюджет, е под 40.
(5) Първостепенният разпоредител с бюджет може да не определя добавката за условнопостоянни разходи за училища, които имат статут на защитени съгласно Постановление № 212 на Министерския съвет от 2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в Република България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране (обн., ДВ, бр. 80 от 2008 г.; изм. и доп. бр. 13 от 2009 г., бр. 2 от 2011 г. и бр. 40 от 2013 г.).

history Чл. 14. Първостепенните разпоредители с бюджет утвърждават бюджетите на училищата, детските градини и обслужващите звена в съответствие с разпределението на средствата по стандарти и добавки, извършено по реда на чл. 41а от Закона за народната просвета.

history Чл. 15. Училищата, детските градини и обслужващите звена, изпълняващи делегиран бюджет, публикуват на интернет страницата си утвърдения си бюджет и отчета за изпълнението му. При липса на собствена интернет страница училищата, детските градини и обслужващите звена подават информацията за публикуване на страницата на първостепенния разпоредител с бюджет.

history Чл. 16. (1) Предвидените в централния бюджет капиталови трансфери по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 2.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. се предоставят на:
1. Национална компания "Железопътна инфраструктура" - 105 000 хил. лв.;
2. "Български държавни железници - Пътнически превози" - ЕООД - 30 000 хил. лв.;
3. Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" - 11 000 хил. лв.;
4. Българския Червен кръст, за нестопанската му дейност - 1000 хил. лв.
(2) За неусвоените към 31 декември 2014 г. средства по ал. 1, т. 1 - 4 за разплащане на фактически изпълнени към същата дата видове и количества работи и дейности и други разходи, предвидени в годишния план за капиталовите разходи, се възстановяват до 31 януари 2015 г. по сметката, от която са получени.

history Чл. 17. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията утвърждава капиталовите разходи за 2014 г. на Национална компания "Железопътна инфраструктура" по чл. 25, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт, на "Български държавни железници - Пътнически превози" - ЕООД, в съответствие с договора с държавата за възлагане на задължителни превозни услуги и на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" за изграждането, реконструкцията, поддържането и развитието на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение. Утвърдените капиталови разходи се представят в Министерството на финансите с обяснителна записка в срок един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник".
(2) В капиталовите разходи на Национална компания "Железопътна инфраструктура" може да се включват и средства за съфинансиране и ДДС за обекти, генериращи приходи, по Оперативна програма "Транспорт".
(3) Компенсирани промени в разпределението на средствата за капиталови разходи на предприятията по ал. 1 за 2014 г. се утвърждават от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията след 30 юни 2014 г. и се представят в Министерството на финансите в срок до 10 дни след утвърждаването им.
(4) С тримесечните финансови отчети Национална компания "Железопътна инфраструктура", "Български държавни железници - Пътнически превози" - ЕООД, и Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" представят в Министерството на финансите информация за фактически изпълнените и разплатени капиталови разходи.

history Чл. 18. (1) (изм., ДВ, бр. 63 от 2014 г., изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г., в сила от 11.11.2014 г.) Утвърденият общ лимит на разход в размер до 246 379,9 хил. лв. и усвояванията в размер до 136 051,1 хил. лв. по държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент - търговско дружество, се разпределя по първостепенни разпоредители с бюджет, както следва:
1. (изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г., в сила от 11.11.2014 г.) Министерството на регионалното развитие - общо разходи - 184 070,2 хил. лв., и усвоявания - 108 014,7 хил. лв.;
2. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - общо разходи - 21 259,0 хил. лв.;
3. (изм., ДВ, бр. 63 от 2014 г.) Министерството на финансите - общо разходи - 19 297,4 хил. лв., и усвоявания - 14 209,0 хил. лв.;
4. Министерството на труда и социалната политика - общо разходи - 14 927,6 хил. лв., и усвоявания - 13 827,4 хил. лв.;
5. Министерството на икономиката и енергетиката - общо разходи - 3283,8 хил. лв.;
6. Министерството на околната среда и водите - общо разходи - 2374,9 хил. лв.;
7. Министерството на здравеопазването - общо разходи - 743,0 хил. лв.;
8. Министерството на инвестиционното проектиране - общо разходи - 307,2 хил. лв.;
9. Министерството на образованието и науката - общо разходи - 59,9 хил. лв.;
10. Министерството на земеделието и храните - общо разходи - 56,9 хил. лв.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1 извършват съответните промени по бюджетите си на базата на отчетените приходи, разходи и операции в частта на финансирането, като уведомяват министъра на финансите.
(3) Със сумите на отчетените разходи по ал. 2 се променят показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет по ал. 1.
(4) В случаите, когато има неизразходвани средства от получени траншове по държавни инвестиционни заеми от предходни години, които са наличности в края на 2013 г., първостепенните разпоредители с бюджет приоритетно разходват наличните средства по съответните проекти, като те не следва да надхвърлят разчетените разходи по държавните инвестиционни заеми.
(5) Министърът на финансите може да извършва компенсирани промени в разпределението на разходите и усвояванията по държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент - търговско дружество, по ал. 1.

history Чл. 19. (1) За компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната, определени с нормативни актове, от централния бюджет се предоставят до 100 950 хил. лв., в т.ч.:
1. за пътувания с железопътния транспорт - до 22 000 хил. лв.;
2. за пътувания с автомобилния транспорт (вътрешноградски и междуселищни превози) - до 37 800 хил. лв.;
3. за превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст по чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за народната просвета - до 25 500 хил. лв.;
4. за превоз на държавни служители, ползващи правата по чл. 209 от Закона за Министерството на вътрешните работи, по чл. 80 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" и по чл. 26, ал. 1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража - до 15 650 хил. лв.
(2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с министъра на финансите в срок един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" да разпредели по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 2 по групи правоимащи.
(3) Министърът на образованието и науката в срок един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" да разпредели по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 3.
(4) Ръководителите на бюджетните организации в срок един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" разпределят по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 4.
(5) Разпределението на годишните лимити по общини на средствата по ал. 2 - 4 се представя в Министерството на финансите в срок един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник".
(6) Индивидуалният размер на средствата за компенсиране стойността на издадените превозни документи за отделните групи правоимащи, както и за безплатния превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст по чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за народната просвета се определя с наредбата по § 4 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.
(7) При недостиг на средства за компенсиране стойността на пътуванията с ценови облекчения за определен вид превози и при наличие на свободни средства за друг вид превози по отчет към 30 септември 2014 г. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с министъра на финансите може да извършва компенсирани промени в разпределението на средствата по ал. 1, т. 1 и 2.
(8) При недостиг на средства по ал. 1, т. 3 допълнително финансиране може да се осигури чрез компенсирани промени по функция "Образование" по предложение на министъра на образованието и науката, за което се прилагат условията и редът на наредбата по § 4 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.

history Чл. 20. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с министъра на финансите в срок един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" да разпредели по общини субсидиите за вътрешноградските пътнически превози и за междуселищните пътнически превози в слабо населени, планински и гранични райони.
(2) Условията и редът за предоставяне на средствата по ал. 1 се определят с наредбата по § 4 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.

history Чл. 21. (1) За покриване на транспортните разходи на физически и юридически лица за извършени преки доставки на хляб, хлебни изделия и основни хранителни стоки в планинските и малките селища с население до 500 жители (без курортите) от централния бюджет се предоставят на Централния кооперативен съюз до 3 600 хил. лв., от които:
1. за снабдяване с хляб и хлебни изделия - до 1 600 хил. лв.;
2. за снабдяване с хранителни стоки от първа необходимост - до 2 000 хил. лв.
(2) Предоставянето на средствата по ал. 1 на крайните бенефициенти се извършва съобразно изискванията на Закона за държавните помощи и правилника за прилагането му, както и в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.).

history Чл. 22. (1) За заявените от общините, но неразкрити специализирани институции и социални услуги в общността, предоставените през съответното тримесечие средства се възстановяват в централния бюджет до 15-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие - до 9 декември 2014 г.
(2) В срок до 19 декември 2014 г. министърът на финансите извършва необходимата промяна за намаляване на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет на основата на представени от общините справки за общия размер на възстановените средства.

history Чл. 23. Одобрява допълнителни трансфери в размер 324 000 лв. за промени в натуралните показатели в общинската администрация в община Кърджали, които се предоставят по бюджета на общината като обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на централния бюджет.

history Чл. 24. (1) По предложение на кметове на общини от централния бюджет се предоставят средства за пътни разходи на правоимащи болни по бюджета на съответната община като обща субсидия за делегираните от държавата дейности въз основа на действително извършените разходи.
(2) Списъкът на заболяванията и състоянията, за които се предоставят средствата по ал. 1, се определя от министъра на здравеопазването в срок до 28 февруари 2014 г. Списъкът съдържа данни по общини за прогнозния брой на правоимащите пациенти по информация, предоставена на Министерството на здравеопазването от общините, за броя на пътуванията и за максималния размер на разходите за всеки вид заболяване и състояние в рамките на средствата по ал. 1.

history Чл. 25. (1) Министърът на образованието и науката въз основа на данните от информационната система на Министерството на образованието и науката "АдминМ" в срок до 1 април 2014 г. предлага на министъра на финансите да извърши промени по и между бюджетите на министерствата, финансиращи училища и детски градини, и по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2014 г. във връзка с настъпили промени в броя на учениците и на децата за учебната 2013 - 2014 г., въз основа на които се разпределят средствата по стандарти и целевите средства за образование.
(2) Когато разчетният брой на децата и учениците, предвиден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., е по-висок от броя на децата и учениците по информационната система "АдминМ" към 1 януари 2014 г., до извършването на промените по ал. 1 първостепенният разпоредител с бюджет заделя като резерв разликата от средствата, формирана по съответния стандарт или целева добавка.
(3) Когато разчетният брой на децата и учениците, предвиден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., е по-нисък от действителния брой на децата и учениците по информационната система "АдминМ" към 1 януари 2014 г., първостепенният разпоредител с бюджет разпределя средствата по формулата за съответната дейност, като недостигът се разпределя пропорционално на средствата по формулата до извършване на промяна по реда на ал. 1.
(4) Недостигът на средства в резултат от прилагането на ал. 1 се осигурява за сметка на бюджета на Министерството на образованието и науката по реда на чл. 110, ал. 3 и 4 и чл. 111, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
(5) Освободените средства в резултат от прилагането на ал. 1 се предоставят по бюджета на Министерството на образованието и науката и могат да се използват за финансиране на недостига на други средства в системата на образованието по реда на чл. 110, ал. 3 и 4 и чл. 111, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

history Чл. 26. (1) Министърът на здравеопазването чрез регионалните здравни инспекции определя, наблюдава и координира промените в натуралните показатели за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори по общини в делегираните от държавата дейности по здравеопазване, финансирани по стандарти.
(2) Министерството на здравеопазването в срок до 14 февруари 2014 г. публикува на интернет страницата си информация за разпределението по общини на броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори към 1 януари 2014 г.
(3) Министърът на здравеопазването въз основа на данните от информацията по ал. 2 предлага на министъра на финансите в срок до 10 април 2014 г. да извърши компенсирани промени по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2014 г. във връзка с настъпили промени в броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори, въз основа на които се разпределят средствата по стандарти.
(4) Въз основа на данните от информационната система на Министерството на образованието и науката "АдминМ", представени от министъра на образованието и науката, министърът на финансите извършва промени по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2014 г. във връзка с настъпили промени в броя на учениците и на децата в детските градини, наблюдавани в здравните кабинети, и на децата в яслените групи на обединените детски заведения за учебната 2013 - 2014 г., които се финансират по стандарти.
(5) Общините представят на регионалните здравни инспекции информация в края на всяко тримесечие за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори.

history Чл. 27. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването в размер до 7000 хил. лв. за дейността на Център "Фонд за лечение на деца" и на Център "Фонд асистирана репродукция" за сметка на предвидените средства в централния бюджет.
(2) Министърът на здравеопазването извършва съответните промени по бюджета на Министерството на здравеопазването на базата на отчетените разходи, като уведомява министъра на финансите.
(3) Със сумите на отчетените разходи по ал. 2 се променят показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

history Чл. 28. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата в размер до 2000 хил. лв. за установеното в края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията на съответния държавен културен институт по чл. 23в от Закона за закрила и развитие на културата за сметка на предвидените средства в централния бюджет.
(2) Министърът на културата извършва съответните промени по бюджета на Министерството на културата на базата на отчетените разходи, като уведомява министъра на финансите.
(3) Със сумите на отчетените разходи по ал. 2 се променят показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

history Чл. 29. (1) Предвидените в централния бюджет средства за официална помощ за развитие се предоставят чрез бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет въз основа на акт на Министерския съвет.
(2) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. в размер 200 000 лв. за хуманитарна помощ за бедстващото население в Сирия в полза на дейността на Световната продоволствена програма в Сирия за сметка на предвидените средства в централния бюджет.
(3) Министърът на външните работи извършва съответните промени по бюджета на Министерството на външните работи, като уведомява министъра на финансите.
(4) Със сумата по ал. 2 се променят показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

history Чл. 30. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 5000 хил. лв. по бюджета на Министерството на външните работи за сметка на разчетените приходи и разходи по централния бюджет от постъпления от действия на разпореждане и управление на имоти в чужбина, намалени със съответните разходи по реализацията на сделката, които са за сметка на продавача.
(2) Министърът на външните работи извършва съответните промени по приходите и разходите по бюджета на Министерството на външните работи на базата на фактически реализираните постъпления, като уведомява министъра на финансите.
(3) Със сумите на разходите по ал. 2 се променят показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

history Чл. 31. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи в размер до 17 275 хил. лв. за вноски и участия в международни нетърговски организации и дейности, международни спогодби и споразумения и за финансиране на разходите по председателството на Република България на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество за сметка на предвидените средства в централния бюджет.
(2) Министърът на външните работи извършва съответните промени по бюджета на Министерството на външните работи на базата на отчетените разходи по ал. 1, като уведомява министъра на финансите.
(3) Със сумата по ал. 2 се променят показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

history Чл. 32. (1) Остатъчните салда от конвертируемите валутни наличности към 31 декември 2013 г. в задграничните представителства на Република България могат да се ползват за сметка на утвърденото бюджетно взаимоотношение с централния бюджет на бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г., а в Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руската федерация - за сметка на утвърденото бюджетно взаимоотношение с централния бюджет на бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г.
(2) Реализираните приходи във валута от второстепенните разпоредители с бюджет - задграничните представителства на Република България, могат да се използват за издръжка и трансфери в системата на Министерството на външните работи в рамките на утвърдения му бюджет за 2014 г.

history Чл. 33. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието в размер 6341 хил. лв. за текущи разходи за подобряване дейностите на структурите в системата на Министерството на правосъдието за сметка на предвидените средства в централния бюджет.
(2) Министърът на правосъдието извършва съответните промени по бюджета на Министерството на правосъдието, като уведомява министъра на финансите.
(3) Със сумата по ал. 1 се променят показателите по чл. 13, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

history Чл. 34. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи в размер до 6000 хил. лв. за дейности по контрола на движението по пътищата и подобряване на пътната безопасност за сметка на предвидените средства в централния бюджет.
(2) Министърът на вътрешните работи извършва съответните промени по бюджета на Министерството на вътрешните работи на базата на отчетените разходи, като уведомява министъра на финансите.
(3) Със сумите по ал. 2 се променят показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

history Чл. 35. (1) Министърът на икономиката и енергетиката съгласувано с министъра на финансите в срок до два месеца от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" разпределя средствата, предвидени в централния бюджет за 2014 г. за изпълнение на програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда в размер до 10 000 хил. лв., по търговски дружества от въгледобива, рудодобива и уранодобива въз основа на приоритетни проекти и обекти.
(2) Промени в разпределението на средствата по ал. 1 се извършват съгласувано с министъра на финансите в рамките на общия размер на средствата по ал. 1.
(3) Информацията за разпределените средства по ал. 1 и 2 се публикува на интернет страницата на Министерството на икономиката и енергетиката.

history Чл. 36. (доп., ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Предвидените в централния бюджет по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 2.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. средства за финансиране на проекти за отстраняване на минали екологични щети в размер до 10 000 хил. лв. се разходват за програми, съответстващи на условията по заема за подкрепа на околната среда и приватизацията (EPSAL) с Международната банка за възстановяване и развитие, и за програми по изпълнителни споразумения или договори извън обхвата на заема. За целите на касовото изпълнение на бюджета средствата се отчитат като капиталови трансфери в съответствие с икономическия им характер, за което министърът на финансите извършва вътрешнокомпенсирани промени по централния бюджет за 2014 г.

history Чл. 37. (1) Одобрява средства в размер 16 232,5 хил. лв. за сметка на предвидените средства в централния бюджет за съфинансиране по програмите за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество, за реализирането на които Министерството на регионалното развитие е Национален партниращ орган/Национално звено за контакт, които се предоставят чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие като трансфер за разходване и отчитане по сметки за средства от Европейския съюз.
(2) Министърът на регионалното развитие извършва съответните промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие, като уведомява министъра на финансите.
(3) Средствата по ал. 1 и тяхното разходване се включват в разчетите на сметките за средствата от Европейския съюз по реда на чл. 144, ал. 5 от Закона за публичните финанси.

history Чл. 38. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на инвестиционното проектиране в размер до 15 000 хил. лв. за разработване на устройствени планове по Закона за устройството на територията и за създаване на кадастрални карти и регистри и едромащабна топографска карта за сметка на предвидените средства в централния бюджет.
(2) Министърът на инвестиционното проектиране извършва съответните промени по бюджета на Министерството на инвестиционното проектиране на базата на отчетените разходи, като уведомява министъра на финансите.
(3) Със сумите по ал. 2 се променят показателите по чл. 24, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
(4) Редът и условията за достъпа на общините до средствата по ал. 1 за разработване на устройствени планове се определят от министъра на инвестиционното проектиране съгласувано с Националното сдружение на общините в Република България в срок до 28 февруари 2014 г.

history Чл. 39. (1) Одобрява средства за текущи разходи в размер 75 000 лв. по бюджета на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за сметка на предвидените средства в централния бюджет.
(2) Председателят на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори извършва съответните промени по бюджета на комисията, като уведомява министъра на финансите.
(3) Със сумата по ал. 1 се променят показателите по чл. 43, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

history Чл. 40. (1) Одобрява средства за текущи разходи в размер 500 000 лв. по бюджета на Комисията за защита на конкуренцията за сметка на предвидените средства в централния бюджет.
(2) Председателят на Комисията за защита на конкуренцията извършва съответните промени по бюджета на комисията, като уведомява министъра на финансите.
(3) Със сумата по ал. 1 се променят показателите по чл. 33, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

history Чл. 41. Предвидените в централния бюджет средства за изплащане левовата равностойност на жилищните компенсаторни записи, притежавани от гражданите, в изпълнение на чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти се предоставят чрез бюджета на Министерството на финансите на правоимащите лица до размера на дължимите обезщетения.

history Чл. 42. Предвидените в централния бюджет средства за осигуряване обезщетяването на собствениците по § 9, ал. 1 от преходните разпоредби на Закона за устройството на територията се отпускат ежемесечно от Министерството на финансите по правоимащи инвеститори (общини, Министерството на вътрешните работи, жилищностроителни кооперации, изпълнявани изцяло или частично чрез възлагане) и по обекти за частта, припадаща се от тези обекти за посочените граждани.

history Чл. 43. Предвидените в централния бюджет средства за изплащане на обезщетения по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица се предоставят чрез бюджета на Министерския съвет за 2014 г. на правоимащите лица до размера на дължимите обезщетения.

history Чл. 44. (1) Средствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. се разходват въз основа на акт на Министерския съвет по предложение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.
(2) Неусвоените средства от приключени обекти, отпуснати на министерствата и ведомствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, се превеждат по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет. За тези суми се извършват промени по бюджетите им и по централния бюджет до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите, за които са предназначени.
(3) Подлежащите на възстановяване средства от общините от обекти, които са приключени, включително от предходни години, се превеждат като трансфер по отделно открита банкова сметка на централния бюджет на името на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи в Българската народна банка до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите, за които са предназначени. Операциите и наличностите по тази сметка се отразяват в отчетността на централния бюджет и не се включват в бюджета на Министерството на вътрешните работи. Възстановените суми се отчитат по централния бюджет и по бюджетите на общините като възстановени трансфери.
(4) Въз основа на предложение от министъра на вътрешните работи с размера на постъпилите по сметката по ал. 3 суми министърът на финансите извършва промени по централния бюджет за възстановяването им в резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта му за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и увеличение на постъпленията от възстановени трансфери. Тези промени се отразяват в централния бюджет като общи суми, без да се разпределят по общини.
(5) Възстановените средства по ал. 2 и 4 могат да се преразпределят по реда на ал. 1.
(6) Наличните към 31 декември 2014 г. по сметки на общините неусвоени средства, отпуснати им по реда на ал. 1 и 5, се разходват през 2015 г. за обектите, за които са предоставени.
(7) Неусвоените от министерствата и ведомствата към 30 ноември 2014 г. средства по ал. 1 и 5 могат да се преразпределят по реда на ал. 1 въз основа на предоставена от тях информация на Министерството на вътрешните работи и на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

history Чл. 45. Средствата от общия бюджет на Европейския съюз за възстановяване на разходите за делегати на Република България при участие в заседания на работните формати на Съвета на Европейския съюз постъпват по отделно открита сметка на централния бюджет в Българската народна банка и се отчитат като намаление на разходите на централния бюджет.

history Чл. 46. От средствата, предвидени за краткосрочни командировки в чужбина за 2014 г., приоритетно се предоставят средства за разходи съгласно раздел VI от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г. и бр. 61 от 2012 г.).

history Чл. 47. (1) Средствата, изразходвани за участие на делегати на Българската народна банка в заседания на работните формати на Съвета на Европейския съюз, които попадат в обхвата на действащото към момента на пътуването решение на Генералния секретар на Съвета/Върховния представител за Общата външна политика и политика на сигурност относно възстановяване на разходи за делегати на членовете на Съвета, се възстановяват в двумесечен срок на Българската народна банка от централния бюджет след извършване на проверка от Генералния секретариат на Съвета на декларираните от Република България и подлежащи на възстановяване разходи за съответната бюджетна година.
(2) Превеждането на средствата по ал. 1 се извършва въз основа на отправено от Българската народна банка писмено искане до министъра на финансите след срока по ал. 1 и се отразява в увеличение на разходите на централния бюджет.

history Чл. 48. (1) Министерският съвет, министерствата, Държавна агенция "Национална сигурност", Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" и Държавна агенция "Технически операции" в сроковете за представяне на тримесечните отчети за изпълнението на бюджетите си представят в Министерството на финансите отчет, включващ тримесечна информация за разходите по бюджетни програми.
(2) Формата, съдържанието и сроковете за съставянето и представянето на отчетите по ал. 1 се определят с указания на министъра на финансите.
(3) Първостепенните разпоредители с бюджет по бюджетите на организациите по ал. 1 публикуват отчетите на интернет страниците си в срок 10 дни от представянето им в Министерството на финансите при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

history Чл. 49. Разходите за представителни цели на бюджетните организации се определят, както следва:
1. на държавните органи, министерствата, ведомствата и на държавните висши училища и колежи - от съответния министър, ръководител или от колективния орган на управление;
2. на областните администрации - от министър-председателя или от главния секретар на Министерския съвет в случай на упълномощаване;
3. на общините - от съответния общински съвет.

history Чл. 50. (1) Бюджетните организации могат да извършват разходи в полза на работниците и служителите за пътуване, както следва:
1. в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност;
2. от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места - за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност.
(2) Въз основа на трудовите задължения и изискванията за длъжността, определени с длъжностните характеристики, работодателят, а за дейностите, финансирани от общинските бюджети - общинският съвет, утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски по ал. 1.
(3) Разходите по ал. 1 се извършват в рамките на средствата по бюджетите, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).

history Чл. 51. (1) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации заедно с припадащите се суми за данъци и осигурителни вноски се предвиждат по съответните бюджети в рамките на средствата за издръжка.
(2) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните организации се определят в размер до 3 на сто от плановите разходи за заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения, и на лицата, чиито правоотношения се уреждат със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" и от Закона за Министерството на вътрешните работи, а се разходват през годината на базата на начислените средства за заплати.
(3) Определянето, разходването и отчитането на средствата по ал. 2 се извършват чрез съответните бюджети в рамките на бюджетната година. Сумата по ал. 2 включва дължимите осигурителни вноски и данъци за сметка на бюджетната организация.
(4) Начинът на използване на средствата по ал. 2 се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите.
(5) Използването на средствата по ал. 2 за лицата, чиито правоотношения се уреждат със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Министерството на вътрешните работи и от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", се определя със заповед на съответния министър (ръководител).

history Чл. 52. Министърът на финансите въз основа на предложения от министъра на образованието и науката, министъра на здравеопазването, министъра на културата и министъра на труда и социалната политика извършва компенсирани промени на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2014 г. в резултат на настъпили промени от преструктуриране на делегираните от държавата дейности по функциите образование, здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, почивно дело, култура и религиозни дейности в рамките на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. средства.

history Чл. 53. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет предоставят на училищата, детските градини и обслужващите звена в системата на народната просвета средствата по стандарти, разпределени по формули, и целевите средства в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет. За училищата, включени в системата на единната сметка, предоставянето на средствата се извършва чрез залагането на месечни лимити за плащания.
(2) Общините предоставят на съответните структури за делегираните от държавата дейности по функциите отбрана и сигурност, здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, почивно дело, култура и религиозни дейности, икономически дейности и услуги средствата по стандарти и целевите средства в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет.

history Чл. 54. (1) Предвидените в централния бюджет средства за компенсиране на част от превозните разноски на педагогическия персонал по чл. 40в от Закона за народната просвета се предоставят по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет въз основа на акт на Министерския съвет.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят за общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности.

history Чл. 55. (1) Министърът на образованието и науката до 15 април 2014 г. да предложи на Министерския съвет за одобряване националните програми за развитие на средното образование.
(2) Средствата за изпълнение на дейностите по одобрените от Министерския съвет програми по ал. 1 се предоставят по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет по предложение на министъра на образованието и науката.

history Чл. 56. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет, които утвърждават формули по реда на чл. 41а, ал. 3 от Закона за народната просвета, не по-късно от 10 март 2014 г. публикуват на интернет страницата си, а при липса на такава - по друг подходящ начин, информация за разпределението на средствата по звена и по компоненти на формулата за всяка отделна дейност.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя на директорите на звената от съответната дейност заедно с утвърдения им бюджет.
(3) Първостепенните разпоредители с бюджет предоставят информацията по ал. 1 на директорите на звената от съответната дейност и при извършването на промени в разпределението на средствата по формула.

history Чл. 57. (1) Средствата за присъща на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност се предоставят в зависимост от постигнатите резултати и при условията и по реда на Наредба № 9 от 2003 г. за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на висшите училища научна или художественотворческа дейност (обн., ДВ, бр. 73 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2008 г. и бр. 74 от 2009 г.).
(2) Министърът на образованието и науката след 30 юни 2014 г. може да извършва промени на средствата по ал. 1 между държавните висши училища на базата на извършена оценка на резултатите от научната дейност по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

history Чл. 58. (1) Министърът на образованието и науката извършва промени на трансферите за държавните висши училища по и между елементите, определени в чл. 91, ал. 1 от Закона за висшето образование, по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
(2) Промените по ал. 1 на субсидията за издръжка на обучението се извършват при запазване на еднакъв базов норматив за всички държавни висши училища и за всички професионални направления.
(3) Допълнителните трансфери на държавните висши училища, които се предоставят на основание и по ред, различни от чл. 91 от Закона за висшето образование, и не представляват елемент на субсидията по чл. 91, ал. 1 от същия закон, се отразяват по отделен елемент - "Други субсидии".

history Чл. 59. Регионалните инспекторати по образованието, училищата, детските градини и обслужващите звена, създадени съгласно Закона за народната просвета и участващи в техническото и финансовото изпълнение по проектите, финансирани по приоритетни оси 3 и 4 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 г. чрез конкретния бенефициент - Министерството на образованието и науката, отчитат разходите по тези проекти по реда, по който се отчитат разходите по дейностите, финансирани от държавния бюджет.

history Чл. 60. При промени в броя на децата и учениците първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи училища и детски градини, които прилагат система на делегирани бюджети, могат да извършват промени в разпределението на средствата по формула през бюджетната година само в следните случаи:
1. на преместване на дете или ученик между звена, финансирани от един и същ първостепенен разпоредител с бюджет;
2. когато в началото на учебната година е необходимо да бъде финансиран по-големият брой деца или ученици в някои звена при намаление на броя на децата и учениците в други звена, финансирани от същия първостепенен разпоредител с бюджет.

history Чл. 61. (1) По решение на директора, при условие че са осигурени другите разходи, от делегирания бюджет на училището, детската градина или обслужващото звено могат да се извършват основни ремонти и да се придобиват дълготрайни активи за сметка на средства с източник:
1. остатъци от предходни години с изключение на целевите средства, преминали в преходен остатък;
2. собствени приходи;
3. субсидия - по формула.
(2) Средствата от добавката за подобряване на материално-техническата база на училищата могат да се използват за капиталови разходи по решение на директора.
(3) В случаите по ал. 1, с изключение на средствата за сметка на собствени приходи, както и в случаите по ал. 2 не могат да се финансират разходи за автомобили за администрацията на училището и за закупуване на мобилни телефони за училището, за детската градина или за обслужващото звено.

history Чл. 62. Директорите на училища в системата на народната просвета могат да планират средства за поевтиняване на храната за учениците в рамките на средствата по делегираните бюджети.

history Чл. 63. Директорите на държавните и общинските училища предоставят тримесечно на общото събрание на работниците и служителите и на училищното настоятелство информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището.

history Чл. 64. (1) Финансирането на разкритите след 1 януари 2014 г. места в детските ясли, детските кухни, целодневните детски градини и обединените детски заведения, специализираните институции за социални услуги и социалните услуги, предоставяни в общността, се осигурява от собствени приходи на общините.
(2) Финансирането на местата по ал. 1 през годината може да се осигури и чрез компенсирани промени в съответните функции по предложение на секторните министри в рамките на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. средства.
(3) От следващата бюджетна година финансирането може да се осигури по стандартите за съответните делегирани от държавата дейности, при условие че местата са разкрити не по-късно от 30 юни 2014 г. Финансирането на разкритите след 30 юни 2014 г. места в детските ясли, детските кухни, специализираните институции за социални услуги и социалните услуги, предоставяни в общността, от следващата бюджетна година се осигурява от собствени приходи на общините или чрез компенсирани промени в съответните функции по предложение на секторните министри.

history Чл. 65. (1) Неусвоените средства от предоставени целеви субсидии за капиталови разходи и целеви трансфери по бюджетите на общините през 2013 г. се разходват за същата цел до края на 2014 г. за сметка на преходните остатъци.
(2) Неусвоените средства от предоставените по бюджетите на общини в изпълнение на Постановление № 199 на Министерския съвет от 2012 г. за предоставяне на допълнителни средства за изграждане на нови и ремонт и модернизиране на съществуващи физкултурни салони в общински училища и обособяването им в многофункционални спортни зали (ДВ, бр. 68 от 2012 г.) се разходват за същата цел до края на 2014 г. за сметка на преходните остатъци.

history Чл. 66. Неусвоените средства от предоставените по бюджетите на общините за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища за зимния сезон 2012 - 2013 г. могат да се използват за същата цел през 2014 г., както и за разплащане на стари задължения за дейността.

history Чл. 67. Със средства от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. общините не могат да финансират разходи за автомобили за общинската администрация, включително за плащания по договори за лизинг от предходни години, за закупуване на мобилни телефони и на офис обзавеждане за административни сгради.

history Чл. 68. Общините представят на Фонд "Социална закрила" в края на всеки месец при условия и по ред, определени от министъра на труда и социалната политика, информация за таксите за социални услуги по чл. 17 от Закона за социално подпомагане и чл. 4 от Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет, утвърдена с Постановление № 91 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2003 г., бр. 13 и 97 от 2004 г., бр. 54 от 2006 г., бр. 58 от 2008 г. и бр. 58 от 2011 г.).

history Чл. 69. (1) До 20 на сто от ежемесечно превежданите от държавния бюджет средства за социални помощи могат да се разходват за предоставяне на социални помощи в натура.
(2) Министърът на труда и социалната политика определя конкретния размер, вида и начина на предоставяне на социалните помощи в натура.

history Чл. 70. Министерството на здравеопазването може да предоставя субсидии на болници, преобразувани в търговски дружества с 50 и над 50 на сто държавно участие, за високотехнологични дейности с национално значение по критерии и по ред, определени от министъра на здравеопазването, в рамките на средствата, предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за тази дейност и при съобразяване със законодателството в областта на държавните помощи.

history Чл. 71. (1) Министерството на здравеопазването субсидира държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ за следните дейности:
1. осигуряване на лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии и лекарствени продукти за парентерално хранене;
2. амбулаторно проследяване (диспансеризация) и активно лечение на пациенти с активна туберкулоза;
3. продължаващо лечение и рехабилитация на пациенти с туберкулоза и с неспецифични белодробни заболявания;
4. амбулаторно проследяване и лечение на пациенти с ХИВ и стационарно лечение на пациенти със СПИН;
5. диагностика и стационарно лечение на пациенти с инфекциозни заболявания за предотвратяване на епидемиологичен риск;
6. поддържане на национален раков регистър;
7. осигуряване на лечение и преходни грижи за новородени деца до отпадане на медицинския риск, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
(2) Министерството на здравеопазването субсидира държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ и държавни и общински центрове за психично здраве за следните дейности:
1. стационарно лечение на пациенти с психични заболявания, субституиращи и поддържащи програми с метадон и дневни психорехабилитационни програми;
2. медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК.
(3) Извън случаите по ал. 1 Министерството на здравеопазването субсидира:
1. лечебни заведения за болнична помощ за оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния, преминали през спешни отделения, които пациенти не са хоспитализирани в същото лечебно заведение;
2. общински лечебни заведения за болнична помощ, които се намират в труднодостъпни и/или отдалечени райони на страната, за оказване на спешна медицинска помощ по искане на дежурния екип на ЦСМП в случаите по чл. 11, ал. 2 от Наредба № 25 от 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ (обн., ДВ, бр. 98 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2001 г.);
3. държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ, извън тези по т. 2, за оказване на консултативна медицинска помощ на спешни пациенти по искане на дежурния екип на ЦСМП в случаите по чл. 11, ал. 2 от Наредба № 25 от 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ.
(4) Субсидирането по ал. 1 - 3 се извършва по критерии и ред, определени с методика на министъра на здравеопазването, въз основа на едногодишни договори в рамките на средствата за тези дейности по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г. и при съобразяване със законодателството в областта на държавните помощи.
(5) С методиката по ал. 4 се определят критериите и редът за финансиране на лечебните заведения, в които ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали осъществяват правото си на отдих и лечение веднъж годишно.

history Чл. 72. Необходимите разходи за медицински транспорт по чл. 82, ал. 1, т. 9 от Закона за здравето се осигуряват със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването.

history Чл. 73. (1) Лечебните заведения за болнична помощ, които са били субсидирани от бюджета на Министерството на здравеопазването до 31 декември 2013 г., получават изравнителна субсидия през първото тримесечие на 2014 г. за дейностите, изпълнени по договорите до края на 2013 г.
(2) Лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения се финансират по досегашния ред.

history Чл. 74. (1) Снабдяването на здравните и лечебните заведения с лекарствени продукти, медицински изделия, консумативи и инструментариум, медицинска техника и апаратура, предвидени в нормативен акт или произтичащи от приетите от Министерския съвет национални програми, планове и проекти, се осъществява от бюджета на Министерството на здравеопазването по реда на централизираните доставки.
(2) Министерството на здравеопазването може да предоставя целево средства за капиталови разходи на държавни лечебни заведения - търговски дружества, и на лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала.

history Чл. 75. Предвидените в бюджета на Министерството на здравеопазването средства за провеждане на специализации в системата на здравеопазването могат да се предоставят на висши училища, на Военномедицинската академия, на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, на лечебни и здравни заведения, в които се извършва обучение при условията и по реда на Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2007 г., бр. 55 от 2008 г., бр. 12 и 72 от 2010 г., бр. 58 от 2011 г.; попр., бр. 60 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2012 г.).

history Чл. 76. (1) За целите на касовото изпълнение на бюджета, отчетността и статистиката бюджетните организации, подписали договори в предходни години за финансов лизинг и останалите форми на дълг съгласно Регламент на Съвета ЕО № 479/2009 от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (ОВ, L 145/1 от 10 юни 2009 г.), писмено уведомяват до края на месец януари 2014 г. Министерството на финансите, като предоставят копия от договора или описание на финансовите условия по него по ред и начин, определени от министъра на финансите.
(2) Бюджетните организации, обслужващи задължения по ал. 1, в срок до 5 работни дни след датата на извършеното плащане писмено уведомяват Министерството на финансите и предоставят копия от съответните банкови документи, както и изготвят отчетни данни за размера на извършените плащания и остатъка на задълженията по съответните договори до изтичане на поетите с тях ангажименти.

history Чл. 77. (1) Министърът на финансите може да не одобри смени на обслужващите банки на министерствата и ведомствата, чиито плащания се извършват чрез системата за електронни бюджетни разплащания, когато смените не се налагат от обективни причини, възпрепятстващи нормалното банково обслужване.
(2) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за Народното събрание и за съдебната власт.

history Чл. 78. (1) За целите на касовото изпълнение на бюджета постъпленията на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", произтичащи от освобождаване на държавни резерви и военновременни запаси, се отчитат в намаление на разходите за придобиване на държавни резерви и военновременни запаси.
(2) Когато постъпленията по ал. 1 са от реализация на държавни резерви и военновременни запаси, които са освободени без възстановяване, извън определените номенклатури и над утвърдените нормативи, министърът на финансите по предложение на председателя на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" може да извърши компенсирани промени по бюджета на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", като за сметка на отчетеното намаление на разходите за придобиване на държавни резерви и военновременни запаси се увеличават разходите за закупуване на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти и за издръжка и капиталови разходи.

history Чл. 79. Предвидените в държавния бюджет приходи, разходи и трансфери по програми на Европейския съюз, включително разходите за сметка на националното съфинансиране, се отчитат като операции по сметки за средства от Европейския съюз, като при необходимост се извършват промени по съответните бюджети по реда на чл. 109 - 113 от Закона за публичните финанси.

history Чл. 80. Дължимите от държавните предприятия и дружества с държавно участие суми по чл. 93, ал. 1 и 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. се внасят в 10-дневен срок от всяко получаване на суми по наемния договор по отделна сметка за приходите на централния бюджет на Териториална дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители" на Националната агенция за приходите.

history Чл. 81. (1) Вноските по отчислената печалба, съответно по разпределените дивиденти, за държавата постъпват по отделна сметка за приходите на централния бюджет на Териториална дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители" на Националната агенция за приходите.
(2) Държавните предприятия и едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала изпращат на Териториална дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители" на Националната агенция за приходите заверени копия от съответните протоколи относно решенията за разпределение на печалбата в срок до 20 дни от датата на приемането им.

history Чл. 82. Министерството на финансите публикува ежемесечно отчетна информация за фискалния резерв в срок до края на месеца, следващ отчетния период.

history Чл. 83. (1) Министерството на финансите ежедневно публикува в самостоятелна категория, обособена на интернет страницата му и леснодостъпна за потребителите, информация за всеки работен ден за:
1. извършените плащания чрез СЕБРА:
а) на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет, Националния осигурителен институт и администрираните от него бюджети на социалноосигурителните фондове, Националната здравноосигурителна каса, Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската телеграфна агенция, Българската академия на науките и държавните висши училища;
б) на Националния фонд към министъра на финансите, сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд "Земеделие", сметката към министъра на финансите за средствата от продажбата на предписани емисионни единици, на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда по чл. 60 от Закона за опазване на околната среда и на Националната компания "Стратегически инфраструктурни проекти" по чл. 28а от Закона за пътищата;
2. предоставените трансфери/субсидии/временни безлихвени заеми от централния бюджет за общините;
3. други извършени плащания - по обслужване на държавния дълг (лихви и главници), вноска в общия бюджет на Европейския съюз, субсидии и капиталови трансфери за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел и др.
(2) Информацията по ал. 1, т. 1 се публикува по отделни първостепенни системи и по код за вид плащане в СЕБРА.
(3) Първостепенните разпоредители с бюджет, включени в СЕБРА, публикуват ежедневно на интернет страницата си информация за плащанията в СЕБРА общо за първостепенната система, по второстепенни системи/второстепенни разпоредители с бюджет и по код за вид плащане за всеки работен ден.
(4) Българската академия на науките и държавните висши училища публикуват информация за плащанията по реда на ал. 3, включително за техни подведомствени разпоредители.
(5) Националният фонд към министъра на финансите, Разплащателната агенция към Държавен фонд "Земеделие" (за сметката за средствата от Европейския съюз), Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" публикуват информация за плащанията по реда на ал. 3.
(6) Информацията по ал. 1 - 5 се публикува най-късно до края на следващия работен ден.
(7) Информацията по ал. 1 - 5 за всеки работен ден на 2014 г. се съхранява на съответната интернет страница за срок, не по-кратък от 31 март 2015 г.

history Чл. 84. Предвидените по бюджета на Министерството на финансите средства за покриване на разходите за концесионна дейност се предоставят по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси.

history Чл. 85. (1) На Национална компания "Железопътна инфраструктура" и "Метрополитен" - ЕАД, може да се предоставя авансово финансиране по ред, начин и в срокове, определени от министъра на финансите, при спазване правилата на Европейския съюз за допустима държавна помощ.
(2) Авансовото финансиране по ал. 1 се предоставя под формата на временна безлихвена финансова помощ, като операциите по предоставянето и възстановяването на тези суми се отразяват в отчетността на Националния фонд, в частта на финансирането.
(3) Авансовото финансиране по ал. 1 и 2 представлява предоставени чрез Националния фонд средства и/или заложени лимити за плащания за заемообразно финансиране на Национална компания "Железопътна инфраструктура" и "Метрополитен" - ЕАД, извън определените в съответствие с правилата за управление на съответните програми суми за финансиране.

history Чл. 86. От сметката за средствата от продажбата на предписани емисионни единици през 2014 г. се извършват разходи по проекти от получени приходи от сделки с предписани емисионни единици от Република Австрия само при условие, че същите не подлежат на възстановяване и със същия размер Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда не извършва разходи за тези проекти.

history Чл. 87. (1) Министърът на финансите съгласува с министъра на икономиката и енергетиката размера на средствата по чл. 50, ал. 3 и чл. 92, ал. 4 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия, за които да се отнася съответната сума на лихвата, начислена по депозитите в Българската народна банка, по реда на чл. 154, ал. 22 от Закона за публичните финанси.
(2) Лихвата по ал. 1 се превежда по сметките на фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" и фонд "Радиоактивни отпадъци" за сметка на приходите от лихви по централния бюджет.
(3) Начисляването и превеждането на лихвите по ал. 1 и 2 се извършва тримесечно в рамките на бюджетната година.

history Чл. 88. (1) До 10-о число на всеки месец Държавен фонд "Земеделие" предоставя подробна писмена информация на Министерството на финансите за извършените плащания през предходния месец от заложените средства по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2014 г. за финансиране на разходите за данък върху добавената стойност (ДДС) на общините по одобрени за подпомагане на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (ОПРСР).
(2) В случаите, когато Държавен фонд "Земеделие" и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури сключват договори с ползвателите на финансовата помощ по ал. 1, максималният размер на целевата субсидия за финансиране на разходите за ДДС се определя с договора и с допълнителните споразумения към него.
(3) Финансиране на разходи за ДДС на ползвателите по ал. 1 е допустимо към авансово и при междинно и окончателно плащане на разходите по изпълнението на съответния проект.
(4) След всяко одобрение от Държавен фонд "Земеделие" - за ползватели по ПРСР, и от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури - за ползватели по ОПРСР, на проведена от общината тръжна процедура за избор на изпълнител се финансират разходи за ДДС в размер до 20 на сто от одобрената сума към заявката за авансово плащане.
(5) При междинно и окончателно плащане се финансират разходи за ДДС в размер на одобрената сума към заявката за междинно или окончателно плащане.
(6) В случаите, когато ползватели по ал. 1 - получатели на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР, са кандидатствали за получаване на безлихвен заем по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони, разходите за ДДС се финансират след проверка на цялостното изпълнение на проекта и одобряване от Държавен фонд "Земеделие" на окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ по съответния проект.
(7) При определяне финансирането на разходи за ДДС по ал. 5 и 6 Държавен фонд "Земеделие" приспада разликата между изплатената сума за ДДС по ал. 4 и сумата за ДДС, получена на основата на реално извършените и допустими за финансово подпомагане разходи по ПРСР или ОПРСР.
(8) При недостиг на финансов ресурс за възстановяване на разходите за ДДС на общините по одобрени за подпомагане проекти по ПРСР и ОПРСР недостигът може да бъде осигурен за сметка на годишните разчети за разходите за национално финансиране на Държавен фонд "Земеделие" за 2014 г.

history Чл. 89. Администрираните от Министерството на околната среда и водите постъпления по реда на Постановление № 223 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне на тръжен продавач на квоти за емисии на парникови газове на Република България в Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ) (ДВ, бр. 74 от 2012 г.) се включват по бюджета на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

history Чл. 90. Предвидените средства по бюджета на Министерския съвет за 2014 г. за Работната програма за 2014 г. в изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз за периода 2010 - 2014 г. се предоставят по бюджетите на съответните министерства и ведомства по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси и се разходват съгласно решение на Министерския съвет.

history Чл. 91. Министърът на финансите съгласувано с Националното сдружение на общините в Република България внася в Министерския съвет в срок до 30 юни 2014 г. предложение за определяне на условията, реда и критериите за предоставяне на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. средства за общини в затруднено финансово състояние.

history Чл. 92. (1) Средствата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс и по чл. 13 от Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка, приета с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2012 г.), се предоставят на общините в срок до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие - не по-късно от 18 декември 2014 г.
(2) Средствата, възстановени по реда на чл. 14, ал. 2 от наредбата по ал. 1, се отчитат в намаление на разходите на общината.
(3) Министерството на финансите прихваща средствата по ал. 2 от подлежащата на предоставяне субсидия за действително извършени разходи за изплащане на присъдена издръжка, като наличните към 31 декември 2013 г. средства по бюджетите на общините, възстановени по реда на чл. 14, ал. 2 от наредбата по ал. 1, остават като преходен остатък и се използват през 2014 г. за същата цел.

history Чл. 93. Предвидените по бюджета на Министерството на отбраната по чл. 11, ал. 1, раздел ІІ, т. 1.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. субсидии за нефинансови предприятия в размер 913 000 лв. се предоставят на "ТЕРЕМ"- ЕАД, София, за финансиране на основание чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 45, ал. 1 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България на дейностите по подготовка и изпълнение на съответните планове при привеждането от мирно на военно положение, поддържане на военновременни мощности, усвояване на производство (ремонт) на военни изделия и за изработване на контролни (тренировъчни) серии за производство (ремонт) на военна продукция.

history Чл. 94. "Вазовски машиностроителни заводи" - ЕАД, Сопот, в срок не по-късно от 29 декември 2014 г. да възстанови по държавния бюджет:
1. предоставените като временна финансова помощ с Решение № 88 на Министерския съвет от 2001 г. средства в размер 8200 хил. лв. и дължимите към 31 декември 2003 г. лихви по тях;
2. заплатените от държавата средства в размер 211 046 630 японски йени и начислените към 31 декември 2003 г. лихви като вноски по договора за заем, сключен между "Ничимен корпорейшън" и "Вазовски машиностроителни заводи" - ЕАД, Сопот.

history Чл. 95. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2014 г. в размер 10 358 хил. лв. за заплащане на присъдени суми по влязло в сила съдебно решение за сметка на предвидените средства в централния бюджет.
(2) Главният секретар на Министерския съвет извършва съответните промени по бюджета на Министерския съвет, като уведомява министъра на финансите.
(3) Със сумата по ал. 1 се променят показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

history Чл. 96. (1) (доп., ДВ, бр. 66 от 2014 г., в сила от 08.08.2014 г.) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката в размер до 10 000 хил. лв. за програми за развитие на иновациите за сметка на средствата от резерва по чл. 1, ал. 5, т. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г, в т.ч. за персонал 356 хил. лв.
(2) Министърът на икономиката и енергетиката извършва съответните промени по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката, като уведомява министъра на финансите.
(3) (изм., ДВ, бр. 66 от 2014 г., в сила от 08.08.2014 г.) Със сумата 9644 хил. лв. се променят показателите по чл. 19, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

history Чл. 97. (1) Средствата по чл. 81, ал. 4 и 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. се разходват по съответните параграфи от Единната бюджетна класификация в зависимост от естеството и характера на плащанията, като при необходимост първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет извършват съответните промени по бюджетите си на базата на фактически извършени разходи и уведомяват министъра на финансите.
(2) Със сумите по ал. 1 се променят показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси на съответните първостепенни разпоредители с бюджет.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

history § 1. Министърът на финансите изготвя и представя на Сметната палата и на Министерския съвет отчета за изпълнението на държавния бюджет за 2013 г. и отчета на консолидираната фискална програма за 2013 г. по реда на чл. 138 от Закона за публичните финанси.

history § 2. В Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.; попр., бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 88 от 2010 г., бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80 от 2011 г., бр. 22, 50 и 103 от 2012 г. и бр. 30, 51, 69, 70, 74, 82, 88 и 102 от 2013 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 35, ал. 1, т. 4, буква "а" се поставя точка и запетая и се създава изречение второ:
"приложението се попълва и когато проектът на акт засяга взаимоотношения с централния бюджет на сметки за средствата от Европейския съюз;".
2. В чл. 58, ал. 1 думите "и бюджетните сметки" се заличават.
3. В чл. 61, ал. 2 думите "разпоредителите с бюджетни кредити" се заменят с "разпоредителите с бюджет".
4. В чл. 66, т. 1 и 2 думите "второстепенните разпоредители с бюджетни кредити" се заменят с "второстепенните разпоредители с бюджет".
5. В § 1 от допълнителната разпоредба:
а) точка 1 се изменя така:
"1. "Пряко въздействие върху държавния бюджет" е въздействието върху бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет, както и върху бюджетното взаимоотношение със сметките за средствата от Европейския съюз.";
б) в т. 2 думите "бюджетните кредити и в администрираните приходи по" се заличават, а думите "разпоредители с бюджетни кредити" се заменят с "разпоредители с бюджет".
6. В приложение № 2.1 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква "а":
а) навсякъде в текста думите "първостепенен разпоредител с бюджетни кредити", "първостепенния разпоредител с бюджетни кредити" и "второстепенен разпоредител с бюджетни кредити" се заменят съответно с "първостепенен разпоредител с бюджет", "първостепенния разпоредител с бюджет" и "второстепенен разпоредител с бюджет", а думите "или бюджетна сметка" се заличават;
б) в таблица № 3:
аа) думите "(заплати и осигуровки)" се заличават, а в колони 5 - 7 думата "Ангажименти" се заменя с "Произтичащите изменения";
бб) навсякъде след ред "Капиталови разходи" се създават редове:
"Максимален размер на ангажиментите за разходи
Максимален размер на новите задължения за разходи".

history § 3. В Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", приета с Постановление № 291 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2010 г., бр. 14 от 2011 г. и бр. 5 от 2013 г.), се правят следните допълнения:
1. В чл. 7 се създават ал. 5, 6 и 7:
"(5) За целите на изготвяне на отчетите за касовото изпълнение на централния бюджет, бюджетите на държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, фонд "Гарантирани вземания на работници и служители" и бюджета на Националната здравноосигурителна каса неуточнените към края на отчетния период суми, постъпили по сметките по чл. 2, ал. 1, се разпределят по съответните бюджети на базата на относителния дял на съответния бюджет в общия размер на установените и постъпили за съответния период суми, намалени със сумите по ал. 6.
(6) За целите на ал. 5 в общия размер на установените и постъпили за съответния период суми не се включват приходите от дивидент за държавата, както и обособено отчетените по предвидените за това кодове в централния бюджет постъпления от сметките за чужди средства на НАП за принудително събиране и конфискувани активи и сумите по разчетите с банки при годишното приключване на банковите сметки на НАП.
(7) Сумите по ал. 5 се включват в преводите по ал. 1 - 4."
2. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 2а:
"§ 2а. Разпоредбите на чл. 7, ал. 5 - 7 се прилагат и за изготвянето на годишните отчети за касовото изпълнение на съответните бюджети и фондове за 2013 г., както и за годишното разчитане за 2013 г. по реда на чл. 7, ал. 3."

history § 4. В Постановление № 121 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне на субсидията за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда (обн., ДВ, бр. 50 от 2012 г.; изм., бр. 6 и 62 от 2013 г.), в чл. 3 ал. 2 се изменя така:
"(2) Субсидията за издръжка на обучението на висше училище, класирано на второ и следващо място, се увеличава по реда на чл. 2, като се прилага коефициентът за първо място за съответното професионално направление, посочен съответно в приложение № 2 или приложение № 3, ако е налице едно от следните условия:
1. получената комплексна оценка е по-ниска с две или по-малко точки от оценката на висшето училище, класирано на първо място;
2. оценката, формирана от индикаторите за научна и учебна дейност и техните тежести по приложение № 1 надвишава оценката на висшето училище, класирано на първо място по същото професионално направление."

history § 5. В Постановление № 212 на Министерския съвет от 2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в Република България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране (обн., ДВ, бр. 80 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2009 г., бр. 2 от 2011 г. и бр. 40 от 2013 г.), в чл. 3, в ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
"1. за постоянни разходи - в размер 30 000 лв. за всяко училище, което се намира в планински район съгласно чл. 1, ал. 2, и 27 000 лв. за всяко училище в останалите райони;".
2. В т. 2 думите "10 на сто" се заменят с "15 на сто".

history § 6. В Постановление № 33 на Министерския съвет от 2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование (обн., ДВ, бр. 17 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 40 и 62 от 2013 г.) чл. 2 се изменя така:
"Чл. 2. (1) Стипендиите на учениците се финансират за сметка на целеви средства от държавния бюджет, които се определят ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
(2) Допълнителни средства за стипендии могат да се отпускат от бюджета на финансиращия орган и от бюджета на училището при наличие на възможности за това.
(3) Средствата по ал. 1 се разпределят между първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи училища, пропорционално на броя на учениците по чл. 1, ал. 1 съгласно информационната система "АдминМ" към 1 януари на съответната година и размера на средствата за стипендии за един ученик, определени от Министерския съвет с решението за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели.
(4) Ежегодно в срок до 31 януари Министерството на образованието и науката публикува на интернет страницата си информация по първостепенни разпоредители с бюджет за броя на учениците към 1 януари на текущата година, въз основа на който е извършено разпределението на средствата по ал. 1.
(5) По предложение на министъра на образованието и науката в проекта на закона за държавния бюджет на Република България за съответната година може да бъде предвидено част от средствата по ал. 1, освен по реда на ал. 3, да се разпределят въз основа на:
1. образователните резултати на училището;
2. социално-икономически и/или демографски характеристики на общината или областта, свързани с достъпа до образование;
3. вида на училището и/или професионалното направление, по което се обучават учениците.
(6) Условията и редът за разпределяне на средствата по ал. 5 се определят от министъра на образованието и науката.
(7) Първостепенният разпоредител с бюджет разпределя получените средства по реда на ал. 3 между училищата, които финансира, пропорционално на броя на учениците по чл. 1, ал. 1 към 1 януари на текущата година.
(8) Първостепенният разпоредител с бюджет може да разпредели не по-малко от 95 на сто от получените средства по ал. 3 за учениците в държавно или общинско училище между училищата пропорционално на броя на учениците съгласно информационната система "АдминМ" към 1 януари на текущата година.
(9) Оставащите до 5 на сто от средствата за стипендии за ученици в държавни и общински училища могат да бъдат разпределени между училищата на базата на постигнатите образователни резултати.
(10) Предоставените по реда на ал. 9 средства се ползват в училищата за изплащане на стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 1.
(11) При промяна в броя на учениците, въз основа на който е извършено разпределението на средствата по ал. 7 - 9, в началото на учебната година първостепенният разпоредител с бюджет може да извърши компенсирани промени на средствата за стипендии между училищата, които се финансират от него.
(12) Неусвоените към края на бюджетната година средства за стипендии от държавния бюджет преминават в преходен остатък по бюджета на училището и се използват за същата цел през следващата година."

history § 7. В Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 52, 56, 58, 61, 74, 82, 84, 97 и 100 от 2010 г., бр. 1, 27 и 33 от 2011 г.; попр., бр. 36 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 51, 60, 71, 83, 88, 102, 104 и 106 от 2011 г., бр. 6, 14, 33, 42, 49 и 92 от 2012 г. и бр. 6 и 97 от 2013 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 2 т. 3 и 4 се изменят така:
"3. таблица на длъжностните наименования, минималните и максималните размери на основни месечни заплати на началниците и членовете на кабинетите на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на министрите; на съветниците, експертите и техническите сътрудници в тези кабинети, както и на експертите за връзки с обществеността в кабинетите на областните управители в зависимост от минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени на служителите в държавната администрация, посочени в приложение № 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г. и бр. 5 и 27 от 2013 г.), съгласно приложение № 4;
4. таблица на длъжностните наименования, минималните и максималните размери на основни месечни заплати на заместник-министрите, на председателите, заместник-председателите и членовете на държавни комисии; на председателите и заместник-председателите на държавни агенции; на областните управители и заместник областните управители; на изпълнителните директори на изпълнителни агенции; на ръководителите на административни структури, създадени със закон или с постановление, и на техните заместници; на кметовете, заместник-кметовете и кметските наместници в зависимост от минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени на служителите в държавната администрация, посочени в приложение № 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, съгласно приложение № 5."
2. В чл. 8 ал. 2 се изменя така:
"(2) Индивидуалните основни месечни заплати на лицата, заемащи длъжности, посочени в приложения № 4 и 5, се определят до максималните размери по длъжности в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на съответната административна структура за 2014 г."
3. Приложение № 4 към чл. 2, т. 3 се изменя така:
"Приложение № 4 към чл. 2, т. 3

history

Таблица

на длъжностните наименования, минималните и максималните размери на основни месечни заплати на началниците и членовете на кабинетите на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на министрите; на съветниците, експертите и техническите сътрудници в тези кабинети, както и на експертите за връзки с обществеността в кабинетите на областните управители в зависимост от минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени на служителите в държавната администрация, посочени в приложение № 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация

№ по ред

Длъжностни наименования

Ниво и степен на минималната основна месечна заплата

Ниво и степен на максималната основна месечна заплата

1

2

3

4

1.

Началник на кабинета на министър-председателя

Ниво 1, степен 2

Ниво 1, степен 3

2.

Началник на кабинета на заместник министър-председателя

Ниво 2, степен 2

Ниво 2, степен 2

3.

Говорител на Министерския съвет, парламентарен секретар в кабинета на министър-председателя, началник на кабинета на министър

Ниво 3, степен 2

Ниво 3, степен 2

4.

Съветник към кабинета на министър-председателя; парламентарен секретар в кабинета на заместник министър-председател

Ниво 4, степен 2

Ниво 4, степен 2

5.

Експерт към кабинета на министър-председателя; съветник към кабинета на заместник министър-председател; парламентарен секретар в кабинета на министър; говорител на Министерството на външните работи

Ниво 10, степен 2

Ниво 10, степен 2

6.

Експерт към кабинета на заместник министър-председател; съветник към кабинета на министър

Ниво 11, степен 1

Ниво 11, степен 2

7.

Експерт към кабинета на министър; експерт за връзки с обществеността към кабинета на областен управител

Ниво 14, степен 1

Ниво 14, степен 2

8.

Технически сътрудник към кабинета на министър-председателя; технически сътрудник към кабинета на заместник министър-председател

Ниво 23, степен 1

Ниво 23, степен 3

9.

Технически сътрудник към кабинета на министър

Ниво 25, степен 1

Ниво 25, степен 3

"

history 4. Приложение № 5 към чл. 2, т. 4 се изменя така:
"Приложение № 5 към чл. 2, т. 4

history

Таблица

на длъжностните наименования, минималните и максималните размери на основни месечни заплати на заместник-министрите, на председателите, заместник-председателите и членовете на държавни комисии; на председателите и заместник-председателите на държавни агенции; на областните управители и заместник областните управители; на изпълнителните директори на изпълнителни агенции; на ръководителите на административни структури, създадени със закон или с постановление, и на техните заместници; на кметовете, заместник-кметовете и кметските наместници в зависимост от минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени на служителите в държавната администрация, посочени в приложение № 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация

№ по ред

Длъжностни наименования

Ниво и степен на минималната основна месечна заплата

Ниво и степен на максималната основна месечна заплата

1

2

3

4

1.

Кмет на Столичната община

Ниво 1, степен 2

Ниво 1, степен 3

2.

Председател на държавна агенция; председател на държавна комисия; заместник-министър; областен управител; главен държавен здравен инспектор; кмет на община с население над 100 000 души; заместник-кмет на Столичната община

Ниво 2, степен 2

Ниво 2, степен 2

3.

Кмет на община с население от 50 001 до 100 000 души

Ниво 3, степен 2

Ниво 3, степен 2

4.

Заместник-председател на държавна агенция; заместник-председател на държавна комисия; член на държавна комисия; изпълнителен директор на изпълнителна агенция; ръководител на административна структура, създадена със закон или с постановление; кмет на район с население над 100 000 души; заместник-кмет на община с население над 100 000 души

Ниво 4, степен 2

Ниво 4, степен 2

5.

Заместник-ръководител на административна структура, създадена със закон или с постановление; органи по чл. 10, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от Закона за опазване на околната среда; член на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация; кмет на община с население от 10 001 до 50 000 души; кмет на район с население от 50 001 до 100 000 души; заместник-кмет на община с население от 50 001 до 100 000 души; заместник-кмет на район с население над 100 000 души

Ниво 5, степен 2

Ниво 5, степен 2

6.

Заместник областен управител; заместник-кмет на община с население от 10 001 до 50 000 души; кмет на община с население до 10 000 души; кмет на район с население до 50 000 души; заместник-кмет на район с население от 50 001 до 100 000 души; заместници на органите по чл. 10, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от Закона за опазване на околната среда

Ниво 7, степен 2

Ниво 7, степен 2

7.

Заместник-кмет на район с население до 50 000 души

Ниво 12, степен 2

Ниво 12, степен 2

8.

Заместник-кмет на община с население до 10 000 души; кмет на кметство с население над 2500 души; председатели на постоянни комисии по области на висшето образование и председател на Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол

Ниво15, степен 1

Ниво 15, степен 2

9.

Кмет на кметство с население от 501 до 2500 души

Ниво 16, степен 1

Ниво 16, степен 1

10.

Кмет на кметство с население до 500 души

Ниво 18, степен 1

Ниво 18, степен 1

11.

Кметски наместник

Ниво 23, степен 1

Ниво 23, степен 1

"

history § 8. Постановлението се приема на основание чл. 92, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 ОТ 27 МАРТ 2014 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2014 г. (ОБН., ДВ, БР. 30 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 г.)

history § 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2014 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 ОТ 31 МАРТ 2014 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2014 г. (ОБН., ДВ, БР. 31 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ 31.03.2014 г.)

history § 4. Постановлението влиза в сила от 31 март 2014 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83 ОТ 10 АПРИЛ 2014 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2014 г. (ОБН., ДВ, БР. 34 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ 15.04.2014 г.)

history § 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99 ОТ 25 АПРИЛ 2014 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2014 г. (ОБН., ДВ, БР. 37 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ 29.04.2014 г.)

history § 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 ОТ 10 ЮНИ 2014 г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР "ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ" КЪМ МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА (ОБН., ДВ, БР. 50 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ 17.06.2014 г.)

history § 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на чл. 2, ал. 1 и 2, чл. 3 и § 4, които влизат в сила от 1 юли 2014 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 ОТ 3 ЮЛИ 2014 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 4.1.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ (ОБН., ДВ, БР. 57 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ 11.07.2014 г.)

history § 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 ОТ 3 ЮЛИ 2014 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ОБН., ДВ, БР. 57 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ 11.07.2014 г.)

history § 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185 ОТ 4 ЮЛИ 2014 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2014 г. (ОБН., ДВ, БР. 57 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ 11.07.2014 г.)

history § 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 ОТ 18 ЮЛИ 2014 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ОБН., ДВ, БР. 60 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ 22.07.2014 г.)

history § 44. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 ОТ 17 ЮЛИ 2014 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 г. (ОБН., ДВ, БР. 61 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ 01.07.2014 г.)

history § 2. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2014 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 ОТ 17 ЮЛИ 2014 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2014 г. (ОБН., ДВ, БР. 61 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ 25.07.2014 г.)

history § 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210 ОТ 21 ЮЛИ 2014 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2014 г. (ОБН., ДВ, БР. 61 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ 25.07.2014 г.)

history § 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 ОТ 25 ЮЛИ 2014 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2014 г. (ОБН., ДВ, БР. 63 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ 01.08.2014 г.)

history § 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225 ОТ 25 ЮЛИ 2014 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ЗА 2014 г. ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТОПАНСТВО "КРИЧИМ" (ОБН., ДВ, БР. 63 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ 01.08.2014 г.)

history § 13. Постановлението влиза в сила от 1 август 2014 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236 ОТ 31 ЮЛИ 2014 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ (ОБН., ДВ, БР. 66 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ 08.08.2014 г.)

history § 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245 ОТ 11 АВГУСТ 2014 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРЕЗ 2014 г. (ОБН., ДВ, БР. 67 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ 12.08.2014 г.)

history § 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник."

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 ОТ 22 АВГУСТ 2014 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2014 г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА ШКОЛАТА ПО ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ (ОБН., ДВ, БР. 72 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ 29.08.2014 г.)

history § 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 ОТ 22 АВГУСТ 2014 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ II, Т. 4.1.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЕ (ОБН., ДВ, БР. 72 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ 29.08.2014 г.)

history § 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291 ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 2014 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТИ НА ПЪРВОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ЗА 2014 г. (ОБН., ДВ, БР. 80 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ 26.09.2014 г.)

history § 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 303 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2014 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ОБН., ДВ, БР. 81 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ 01.10.2014 г.)

history § 11. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2014 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2014 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2014 г. (ОБН., ДВ, БР. 82 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ 03.10.2014 г.)

history § 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 325 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2014 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ОБН., ДВ, БР. 86 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ 01.11.2014 г.)

history § 8. Постановлението влиза в сила от 1 ноември 2014 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 340 ОТ 27 ОКТОМВРИ 2014 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ II, Т. 4.1.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ (ОБН., ДВ, БР. 91 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ 04.11.2014 г.)

history § 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 351 ОТ 3 НОЕМВРИ 2014 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 г. (ОБН., ДВ, БР. 93 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ 11.11.2014 г.)

history § 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 355 ОТ 5 НОЕМВРИ 2014 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЗА 2014 г. (ОБН., ДВ, БР. 94 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ 14.11.2014 г.)

history § 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 381 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2014 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА СМЕТКА НА РЕЗЕРВА ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ В ЧАСТТА ЗА СТРУКТУРНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФИСКАЛНИ МЕРКИ ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 4.1.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 г. (ОБН., ДВ, БР. 101 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ 03.12.2014 г.)

history § 4. Постановлението влиза в сила от 3 декември 2014 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2014 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2014 г. (ОБН., ДВ, БР. 102 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ 12.12.2014 г.)

history § 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 388 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2014 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО (ОБН., ДВ, БР. 102 ОТ 2014 г., В СИЛА ОТ 12.12.2014 г.)

history § 21. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник."

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към чл. 1

history (изм., ДВ, бр. 25 от 2014 г.)
Показатели по отделните бюджетни програми по бюджетите на бюджетните организации, част от държавния бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет в рамките на утвърдените им със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. разходи по области на политики и бюджетни програми

history 1. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерския съвет за 2014 г.

history

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума (в лева)

Област "Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет"

7 745 400

Бюджетна програма "Министерски съвет и организация на дейността му"

4 366 100

Бюджетна програма "Координация и мониторинг на хоризонтални политики"

3 379 300

Политика в областта на управлението на средствата от ЕС

830 000

Бюджетна програма "Координация при управление на средствата от ЕС"

830 000

Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България

16 474 000

Бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво"

16 474 000

Политика в областта на правото на вероизповедание

4 132 100

Бюджетна програма "Вероизповедания"

4 132 100

Политика в областта на архивното дело

7 000 000

Бюджетна програма "Национален архивен фонд"

7 000 000

Бюджетна програма "Администрация"

11 259 400

Бюджетна програма "Други дейности и услуги"

26 159 100

Общо:

73 600 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните бюджетни програми

Бюджетна програма "Министерски съвет и организация на дейността му"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

4 366 100

от тях за:

Персонал

3 531 600

Издръжка

834 500

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 366 100

Бюджетна програма "Координация и мониторинг на хоризонтални политики"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

2 379 300

от тях за:

Персонал

2 183 900

Издръжка

195 400

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 000 000

от тях за:

Разходи за изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България

1 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 379 300

Бюджетна програма "Координация при управление на средствата от ЕС"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

830 000

от тях за:

Персонал

784 500

Издръжка

45 500

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

830 000

Бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

16 474 000

от тях за:

Персонал

14 376 500

Издръжка

2 097 500

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

16 474 000

Бюджетна програма "Вероизповедания"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

132 100

от тях за:

Персонал

105 300

Издръжка

26 800

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 000 000

от тях за:

Субсидия за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията

4 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 132 100

Бюджетна програма "Национален архивен фонд"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

7 000 000

от тях за:

Персонал

5 807 800

Издръжка

582 200

Капиталови разходи

610 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

7 000 000

Бюджетна програма "Администрация"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

11 259 400

от тях за:

Персонал

3 617 300

Издръжка

4 384 700

Капиталови разходи

3 257 400

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

11 259 400

Бюджетна програма "Други дейности и услуги"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

26 159 100

от тях за:

Персонал

16 735 400

Издръжка

5 800 700

Капиталови разходи

3 623 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

26 159 100

Разходи по бюджетните програми на Министерския съвет - общо

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

68 600 000

от тях за:

Персонал

47 142 300

Издръжка

13 967 300

Капиталови разходи

7 490 400

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

5 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

73 600 000

history 2. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на финансите за 2014 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума (в лева)

Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси

18 034 700

Бюджетна програма "Бюджет и финансово управление"

9 683 100

Бюджетна програма "Защита на публичните финансови интереси"

8 351 600

Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи

211 340 101

Бюджетна програма "Администриране на държавните приходи"

211 340 101

Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма

21 705 377

Бюджетна програма "Интегриране на финансовата система във финансовата система на ЕС"

328 600

Бюджетна програма "Митнически контрол и надзор (нефискален)"

19 608 177

Бюджетна програма "Контрол върху организацията и провеждането на хазартни игри"

1 768 600

Политика в областта на управлението на дълга

1 168 200

Бюджетна програма "Управление на ликвидността"

1 168 200

Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:

12 873 900

Бюджетна програма "Оперативна програма "Административен капацитет"

1 500 500

Бюджетна програма "Национален компенсационен жилищен фонд"

11 373 400

Бюджетна програма "Администрация"

11 534 722

Общо:

276 657 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните бюджетни програми

Бюджетна програма "Бюджет и финансово управление"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

9 635 500

от тях за:

Персонал

8 779 100

Издръжка

856 400

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

47 600

от тях за:

Информационно издание на министерството

47 600

ІІІ. Общо разходи (I+II)

9 683 100

Бюджетна програма "Защита на публичните финансови интереси"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

8 351 600

от тях за:

Персонал

7 346 780

Издръжка

904 820

Капиталови разходи

100 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

8 351 600

Бюджетна програма "Администриране на държавните приходи"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

201 287 101

от тях за:

Персонал

190 226 500

Издръжка

9 860 601

Капиталови разходи

1 200 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

10 053 000

от тях за:

Концесионна дейност

10 053 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

211 340 101

Бюджетна програма "Интегриране на финансовата система във финансовата система на ЕС"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

328 600

от тях за:

Персонал

232 800

Издръжка

95 800

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

328 600

Бюджетна програма "Митнически контрол и надзор (нефискален)"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

19 608 177

от тях за:

Персонал

17 045 323

Издръжка

762 854

Капиталови разходи

1 800 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

19 608 177

Бюджетна програма "Контрол върху организацията и провеждането на хазартни игри"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

1 768 600

от тях за:

Персонал

1 627 271

Издръжка

126 329

Капиталови разходи

15 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 768 600

Бюджетна програма "Управление на ликвидността"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

1 168 200

от тях за:

Персонал

962 100

Издръжка

206 100

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 168 200

Бюджетна програма "Оперативна програма "Административен капацитет"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

1 500 500

от тях за:

Персонал

1 306 500

Издръжка

194 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 500 500

Бюджетна програма "Национален компенсационен жилищен фонд"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

243 400

от тях за:

Персонал

182 979

Издръжка

55 421

Капиталови разходи

5 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

11 130 000

от тях за:

Финансово компенсиране на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

11 130 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

11 373 400

Бюджетна програма "Администрация"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

11 429 722

от тях за:

Персонал

6 262 047

Издръжка

3 813 475

Капиталови разходи

1 354 200

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

105 000

от тях за:

Отпечатване и контрол върху ценни книжа

105 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

11 534 722

Разходи по бюджетните програми на Министерството на финансите - общо

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

255 321 400

от тях за:

Персонал

233 971 400

Издръжка

16 875 800

Капиталови разходи

4 474 200

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

21 335 600

ІІІ. Общо разходи (I+II)

276 657 000

3. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума (в лева)

Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба

92 355 713

Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дипломатическата служба"

17 318 454

Бюджетна програма "Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина"

75 037 259

Политика в областта на публичната дипломация

769 626

Бюджетна програма "Публични дейности"

570 976

Бюджетна програма "Културна дипломация"

198 650

Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация

8 247 461

Бюджетна програма "Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО"

326 000

Бюджетна програма "Двустранни отношения"

331 000

Бюджетна програма "Международно сътрудничество"

4 530 685

Бюджетна програма "Европейска политика"

312 000

Бюджетна програма "Визова политика и управление при кризи"

2 480 776

Бюджетна програма "Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност"

267 000

Общо:

101 372 800

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните бюджетни програми

Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дипломатическата служба"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

17 318 454

от тях за:

Персонал

10 977 584

Издръжка

5 760 870

Капиталови разходи

580 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

17 318 454

Бюджетна програма "Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

75 037 259

от тях за:

Персонал

11 336 608

Издръжка

63 320 651

Капиталови разходи

380 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

75 037 259

Бюджетна програма "Публични дейности"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

570 976

от тях за:

Персонал

370 299

Издръжка

197 677

Капиталови разходи

3 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

570 976

Бюджетна програма "Културна дипломация"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

198 650

от тях за:

Персонал

105 109

Издръжка

93 541

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

198 650

Бюджетна програма "Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

326 000

от тях за:

Издръжка

326 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

326 000

Бюджетна програма "Двустранни отношения"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

331 000

от тях за:

Издръжка

331 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

331 000

Бюджетна програма "Международно сътрудничество"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

466 000

от тях за:

Издръжка

466 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 064 685

от тях за:

Членски внос ООН - Операции по поддържане на мира - Резолюции на ОС и СС

1 132 392

Членски внос НАТО - Пенсионен фонд

181 892

Основен бюджет на ОССЕ и участие в договори и конвенции

1 080 907

Частични споразумения с международни организации

1 669 494

ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 530 685

Бюджетна програма "Европейска политика"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

312 000

от тях за:

Издръжка

312 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

312 000

Бюджетна програма "Визова политика и управление при кризи"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

2 480 776

от тях за:

Издръжка

2 480 776

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 480 776

Бюджетна програма "Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

267 000

от тях за:

Издръжка

267 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

267 000

Разходи по бюджетните програми на Министерството на външните работи - общо

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

97 308 115

от тях за:

Персонал

22 789 600

Издръжка

73 555 515

Капиталови разходи

963 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 064 685

ІІІ. Общо разходи (I+II)

101 372 800

4. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на отбраната за 2014 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума (в лева)

Политика в областта на отбранителните способности

957 304 000

Бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили"

725 533 000

Бюджетна програма "Управление на човешките ресурси"

17 240 000

Бюджетна програма "Сигурност"

25 960 000

Бюджетна програма "Медицинско осигуряване"

74 416 000

Бюджетна програма "Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело"

23 482 000

Бюджетна програма "Изследвания и технологии"

8 283 000

Бюджетна програма "Военно образование"

3 200 000

Бюджетна програма "Административно управление и осигуряване"

79 190 000

Политика в областта на съюзната и международна сигурност

64 171 000

Бюджетна програма "Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество"

22 548 000

Бюджетна програма "Военна информация"

41 623 000

Общо:

1 021 475 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните бюджетни програми

Бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

725 053 650

от тях за:

Персонал

583 411 200

Издръжка

101 457 450

Капиталови разходи

40 185 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

479 350

от тях за:

Стипендии

180 350

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства

299 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

725 533 000

Бюджетна програма "Управление на човешките ресурси"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

16 524 000

от тях за:

Персонал

13 257 000

Издръжка

3 122 000

Капиталови разходи

145 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

716 000

от тях за:

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства

700 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

16 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

17 240 000

Бюджетна програма "Сигурност"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

25 940 000

от тях за:

Персонал

23 538 000

Издръжка

2 064 000

Капиталови разходи

338 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

20 000

от тях за:

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства

20 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

25 960 000

Бюджетна програма "Членство в НАТО и ЕС и международно сътрудничество"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

16 783 500

от тях за:

Издръжка

16 783 500

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

5 764 500

от тях за:

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

5 764 500

ІІІ. Общо разходи (I+II)

22 548 000

Бюджетна програма "Медицинско осигуряване"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

73 346 900

от тях за:

Персонал

56 735 000

Издръжка

15 011 900

Капиталови разходи

1 600 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 069 100

от тях за:

Субсидии за нефинансови предприятия

1 065 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

4 100

ІІІ. Общо разходи (I+II)

74 416 000

Бюджетна програма "Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

23 480 600

от тях за:

Персонал

12 985 000

Издръжка

7 547 600

Капиталови разходи

2 948 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 400

от тях за:

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

1 400

ІІІ. Общо разходи (I+II)

23 482 000

Бюджетна програма "Изследвания и технологии"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

8 280 000

от тях за:

Персонал

6 438 000

Издръжка

1 592 000

Капиталови разходи

250 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

3 000

от тях за:

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

3 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

8 283 000

Бюджетна програма "Военно образование"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

3 200 000

от тях за:

Персонал

835 000

Издръжка

2 265 000

Капиталови разходи

100 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 200 000

Бюджетна програма "Административно управление и осигуряване"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

78 147 000

от тях за:

Персонал

39 390 800

Издръжка

33 313 200

Капиталови разходи

5 443 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 043 000

от тях за:

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства

30 000

Субсидии за нефинансови предприятия

913 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

100 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

79 190 000

Бюджетна програма "Военна информация"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

41 623 000

от тях за:

Персонал

33 410 000

Издръжка

6 828 000

Капиталови разходи

1 385 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

41 623 000

Разходи по бюджетните програми на Министерството на отбраната - общо

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

1 012 378 650

от тях за:

Персонал

770 000 000

Издръжка

189 984 650

Капиталови разходи

52 394 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

9 096 350

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 021 475 000

history 5. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума (в лева)

Политика в областта на защита на националната сигурност, противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, сигурност на границите, пожарна безопасност и защита на населението (общо), в т.ч.:

994 356 000

Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция, миграция, граничен контрол и охрана на държавната граница"

671 711 000

Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"

143 932 000

Бюджетна програма "Информационно осигуряване, обучение и квалификация, медицинско и административно обслужване"

178 713 000

Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:

5 200 000

Бюджетна програма "Убежище и бежанци"

5 200 000

Общо:

999 556 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните бюджетни програми

Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция, миграция, граничен контрол и охрана на държавната граница"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

671 711 000

от тях за:

Персонал

640 140 000

Издръжка

22 390 300

Капиталови разходи

9 180 700

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

671 711 000

Бюджетна програма "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

143 874 140

от тях за:

Персонал

136 753 000

Издръжка

5 128 800

Капиталови разходи

1 992 340

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

57 860

от тях за:

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

57 860

ІІІ. Общо разходи (I+II)

143 932 000

Бюджетна програма "Информационно осигуряване, обучение и квалификация, медицинско и административно обслужване"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

177 208 360

от тях за:

Персонал

122 915 000

Издръжка

51 423 400

Капиталови разходи

2 869 960

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 504 640

от тях за:

Стипендии

1 188 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

316 640

ІІІ. Общо разходи (I+II)

178 713 000

Бюджетна програма "Убежище и бежанци"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

5 200 000

от тях за:

Персонал

2 772 000

Издръжка

2 172 000

Капиталови разходи

256 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

5 200 000

Разходи по бюджетните програми на Министерството на вътрешните работи - общо

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

997 993 500

от тях за:

Персонал

902 580 000

Издръжка

81 114 500

Капиталови разходи

14 299 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 562 500

ІІІ. Общо разходи (I+II)

999 556 000

history 6. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума (в лева)

Политика в областта на правосъдието

77 166 828

Бюджетна програма "Правна рамка за функционирането на съдебната система"

8 749 248

Бюджетна програма "Регистри"

18 005 200

Бюджетна програма "Охрана на съдебната власт и на лицата, застрашени в наказателното производство"

28 604 000

Бюджетна програма "Равен достъп до правосъдие"

8 916 000

Бюджетна програма "Инвестиции на органите на съдебната власт"

12 892 380

Политика в областта на изпълнение на наказанията

97 492 000

Бюджетна програма "Затвори - изолация на правонарушителите"

65 692 627

Бюджетна програма "Следствени арести и пробация"

31 799 373

Бюджетна програма "Администрация"

4 260 172

Общо:

178 919 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните бюджетни програми

Бюджетна програма "Правна рамка за функционирането на съдебната система"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

5 881 914

от тях за:

Персонал

3 301 910

Издръжка

2 580 004

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

2 867 334

от тях за:

Издръжка

2 147 304

Субсидии за организации с нестопанска цел - по Закона за защита от домашното насилие

500 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности - Международен наказателен съд, Хагска конференция по международно частно право, СЕ "Греко"

220 030

ІІІ. Общо разходи (I+II)

8 749 248

Бюджетна програма "Регистри"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

18 005 200

от тях за:

Персонал

10 068 379

Издръжка

5 644 811

Капиталови разходи

2 292 010

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

18 005 200

Бюджетна програма "Охрана на съдебната власт и на лицата, застрашени в наказателното производство"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

27 953 790

от тях за:

Персонал

23 923 120

Издръжка

3 437 880

Капиталови разходи

592 790

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

650 210

от тях за:

Издръжка - по Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство и по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест

460 000

Капиталови разходи - по Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство

190 210

ІІІ. Общо разходи (I+II)

28 604 000

Бюджетна програма "Равен достъп до правосъдие"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

492 930

от тях за:

Персонал

387 553

Издръжка

100 377

Капиталови разходи

5 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

8 423 070

от тях за:

Издръжка - по Закона за правната помощ

8 423 070

ІІІ. Общо разходи (I+II)

8 916 000

Бюджетна програма "Инвестиции на органите на съдебната власт"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

0

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

12 892 380

от тях за:

Издръжка - съгласно чл. 388, ал. 2 от Закона за съдебната власт

3 077 400

Капиталови разходи на органите на съдебната власт - чл. 130а от Конституцията на Република България и чл. 388, ал. 2 от Закона за съдебната власт

9 814 980

ІІІ. Общо разходи (I+II)

12 892 380

Бюджетна програма "Затвори - изолация на правонарушителите"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

53 866 647

от тях за:

Персонал

47 527 985

Издръжка

5 040 242

Капиталови разходи

1 298 420

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

11 825 980

от тях за:

Други възнаграждения по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и правилника за неговото прилагане

1 940 400

Издръжка - храна, медикаменти и други разходи по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

9 879 190

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

6 390

ІІІ. Общо разходи (I+II)

65 692 627

Бюджетна програма "Следствени арести и пробация"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

31 149 528

от тях за:

Персонал

29 971 920

Издръжка

825 508

Капиталови разходи

352 100

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

649 845

от тях за:

Издръжка - храна, медикаменти и други разходи по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

649 845

ІІІ. Общо разходи (I+II)

31 799 373

Бюджетна програма "Администрация"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

4 260 172

от тях за:

Персонал

2 537 733

Издръжка

1 522 439

Капиталови разходи

200 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 260 172

Разходи по бюджетните програми на Министерството на правосъдието - общо

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

141 610 181

от тях за:

Персонал

117 718 600

Издръжка

19 151 261

Капиталови разходи

4 740 320

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

37 308 819

ІІІ. Общо разходи (I+II)

178 919 000

history 7. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума (в лева)

Политика в областта на заетостта

96 601 178

Бюджетна програма "Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на безработните и заети лица"

96 601 178

Политика в областта на трудовите отношения

11 546 131

Бюджетна програма "Осигуряване на подходящи условия на труд"

11 214 037

Бюджетна програма "Предотвратяване и ограничаване на колективни трудови конфликти"

332 094

Политика в областта на социалната закрила и равните възможности

169 348 288

Бюджетна програма "Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход"

76 552 252

Бюджетна програма "Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи"

91 814 198

Бюджетна програма "Социално включване на други рискови групи от населението"

735 840

Бюджетна програма "Равни възможности"

245 998

Политика в областта на хората с увреждания

181 092 027

Бюджетна програма "Интеграция на хора с увреждания"

181 092 027

Политика в областта на социалното включване

593 453 084

Бюджетна програма "Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда"

17 667 204

Бюджетна програма "Подпомагане на семейства с деца"

575 716 821

Бюджетна програма "Интегрирани услуги за социално включване"

69 059

Политика в областта на жизненото равнище, доходите и демографското развитие

518 263

Бюджетна програма "Доходи от труд и жизнено равнище на населението"

244 964

Бюджетна програма "Инструменти за социална сигурност"

104 240

Бюджетна програма "Демографско развитие на населението"

169 059

Политика в областта на свободното движение на работници, миграцията и интеграцията

114 664

Бюджетна програма "Свободно движение на работници, миграция и интеграция"

114 664

Бюджетна програма "Администрация"

8 905 165

Общо:

1 061 578 800

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните бюджетни програми

Бюджетна програма "Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на безработните и заети лица"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

23 601 178

от тях за:

Персонал

21 559 651

Издръжка

1 989 527

Капиталови разходи

52 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

73 000 000

от тях за:

Разходи за квалификация и програми за безработни

73 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

96 601 178

Бюджетна програма "Осигуряване на подходящи условия на труд"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

7 214 037

от тях за:

Персонал

6 649 200

Издръжка

554 837

Капиталови разходи

10 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 000 000

от тях за:

Проекти и програми за подобряване на условията на труд

3 000 000

Диагностика на професионалните болести

1 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

11 214 037

Бюджетна програма "Предотвратяване и ограничаване на колективни трудови конфликти"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

332 094

от тях за:

Персонал

214 326

Издръжка

116 768

Капиталови разходи

1 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

332 094

Бюджетна програма "Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

9 773 052

от тях за:

Персонал

8 950 959

Издръжка

497 093

Капиталови разходи

325 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

66 779 200

от тях за:

Месечни помощи по Закона за социалното подпомагане (ЗСП)

52 489 450

Еднократни помощи по ЗСП

1 900 000

Целеви помощи за наеми по ЗСП

100 000

Помощи за диагностика и лечение - ПМС № 17 от 2007 г.

2 500 000

Други помощи - проект обществени трапезарии

4 450 000

Други помощи за физически лица по ЗСП

339 750

Целеви средства за лекарства, дентална помощ и еднократна помощ при смърт на военнопострадалите и военноинвалидите по Закона за ветераните от войните и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите

5 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

76 552 252

Бюджетна програма "Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

8 500 968

от тях за:

Персонал

8 069 287

Издръжка

431 681

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

83 313 230

от тях за:

Целеви помощи за отопление - Наредба № РД-07-5 от 2008 г. на министъра на труда и социалната политика за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

83 313 230

ІІІ. Общо разходи (I+II)

91 814 198

Бюджетна програма "Социално включване на други рискови групи от населението"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

57 770

от тях за:

Персонал

51 441

Издръжка

6 329

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

678 070

от тях за:

Проекти за предоставяне на социални услуги

408 070

Изграждане на нова, реконструиране, обзавеждане и модернизация на материалната база

270 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

735 840

Бюджетна програма "Равни възможности"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

85 998

от тях за:

Персонал

85 998

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

160 000

от тях за:

Европейски инициативи и проекти за равни възможности и антидискриминация

160 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

245 998

Бюджетна програма "Интеграция на хора с увреждания"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

7 768 667

от тях за:

Персонал

7 370 696

Издръжка

391 971

Капиталови разходи

6 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

173 323 360

от тях за:

Помощи на хора с увреждания по Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ)

135 702 560

Медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения по ЗИХУ

32 000 000

Целеви помощи за услуги на лица с увредено зрение

500 000

Целеви помощи за услуги на лица с увреден слух

300 000

Целеви помощи за услуги на трудноподвижни лица

930 800

Целеви помощи за услуги на лица с интелектуални затруднения и психически разстройства

200 000

Субсидия за заетост в специализирана работна среда

1 720 000

Субсидия за създаване на условия за заетост на лица с трайни увреждания в обичайна работна среда

150 000

Субсидия за развитие на самостоятелна стопанска дейност

450 000

Субсидия за осигуряване на достъпна среда

400 000

Субсидия за работодатели и специализирани предприятия, трудово-лечебни бази и кооперации на хора с увреждания в размер на 50 на сто от внесените от работодателя осигурителни вноски за ДОО, ЗО и ДЗПО

700 000

Субсидия за социална интеграция на хора с увреждания

270 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

181 092 027

Бюджетна програма "Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

7 037 204

от тях за:

Персонал

6 667 441

Издръжка

363 763

Капиталови разходи

6 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

10 630 000

от тях за:

Национална телефонна линия за деца - 116111

170 000

Командировки по проверки в страната (планови и по сигнал)

60 000

Помощи по Закона за закрила на детето (ЗЗД)

8 900 000

Приемни родители по ЗЗД

1 500 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

17 667 204

Бюджетна програма "Подпомагане на семейства с деца"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

19 319 359

от тях за:

Персонал

18 018 289

Издръжка

1 301 070

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

556 397 462

от тях за:

Еднократни помощи при раждане на дете по Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД)

30 010 000

Месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на 1 година

31 200 000

Еднократни помощи за отглеждане на близнаци до 1 година

6 000 000

Еднократна парична помощ за отглеждане на дете до 1 година от майка-студентка, учаща в редовна форма на обучение

5 760 000

Месечни помощи за деца

399 558 000

Еднократни помощи при бременност

3 150 000

Месечна добавка за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст

68 149 440

Целева помощ за безплатно пътуване с железопътния и автобусния транспорт в страната на многодетни майки

1 320 022

Целеви помощи за ученици

11 250 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

575 716 821

Бюджетна програма "Интегрирани услуги за социално включване"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

69 059

от тях за:

Персонал

69 059

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

69 059

Бюджетна програма "Доходи от труд и жизнено равнище на населението"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

244 964

от тях за:

Персонал

244 964

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

244 964

Бюджетна програма "Инструменти за социална сигурност"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

104 240

от тях за:

Персонал

104 240

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

104 240

Бюджетна програма "Демографско развитие на населението"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

69 059

от тях за:

Персонал

69 059

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

100 000

от тях за:

Съфинансиране по изпълнение на европейски програми и проекти

100 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

169 059

Бюджетна програма "Свободно движение на работници, миграция и интеграция"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

114 664

от тях за:

Персонал

114 664

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

114 664

Бюджетна програма "Администрация"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

8 905 165

от тях за:

Персонал

5 709 226

Издръжка

2 475 939

Капиталови разходи

720 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

8 905 165

Разходи по бюджетните програми на Министерството на труда и социалната политика - общо

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

93 197 478

от тях за:

Персонал

83 948 500

Издръжка

8 128 978

Капиталови разходи

1 120 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

968 381 322

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 061 578 800

history 8. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума (в лева)

Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве

66 630 400

Бюджетна програма "Държавен здравен контрол"

19 026 209

Бюджетна програма "Промоция и превенция на незаразните болести"

8 452 792

Бюджетна програма "Профилактика и надзор на заразните болести"

36 695 472

Бюджетна програма "Намаляване търсенето на наркотични вещества"

2 455 927

Политика в областта на диагностиката и лечението

282 352 000

Бюджетна програма "Контрол на медицинските дейности и здравна информация"

4 661 593

Бюджетна програма "Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението"

58 454 692

Бюджетна програма "Спешна медицинска помощ"

120 823 185

Бюджетна програма "Психиатрична помощ"

45 305 831

Бюджетна програма "Осигуряване на кръв и кръвни продукти"

16 655 886

Бюджетна програма "Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение"

29 363 478

Бюджетна програма "Медицинска експертиза на работоспособност"

7 087 335

Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия

15 973 000

Бюджетна програма "Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия"

15 973 000

Бюджетна програма "Администрация"

23 126 600

Общо:

388 082 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните бюджетни програми

Бюджетна програма "Държавен здравен контрол"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

18 796 779

от тях за:

Персонал

18 223 873

Издръжка

572 906

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

229 430

от тях за:

Разходи за изпълнение на национални програми по чл. 3 от Закона за здравето

200 000

Стипендии

29 430

ІІІ. Общо разходи (I+II)

19 026 209

Бюджетна програма "Промоция и превенция на незаразните болести"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

7 185 322

от тях за:

Персонал

7 003 144

Издръжка

182 178

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 267 470

от тях за:

Разходи за изпълнение на национални програми по чл. 3 от Закона за здравето

1 200 000

Разходи за централна доставка на лекарствени продукти

42 000

Стипендии

25 470

ІІІ. Общо разходи (I+II)

8 452 792

Бюджетна програма "Профилактика и надзор на заразните болести"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

5 497 852

от тях за:

Персонал

5 186 402

Издръжка

311 450

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

31 197 620

от тях за:

Разходи за изпълнение на национални програми по чл. 3 от Закона за здравето

1 150 000

Разходи за централна доставка на лекарствени продукти

29 000 000

Стипендии

42 300

Субсидии за осъществяване на болнична помощ по чл. 106а от Закона за лечебните заведения

1 000 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

5 320

ІІІ. Общо разходи (I+II)

36 695 472

Бюджетна програма "Намаляване търсенето на наркотични вещества"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

1 785 927

от тях за:

Персонал

1 366 515

Издръжка

419 412

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

670 000

от тях за:

Разходи за изпълнение на национални програми по чл. 3 от Закона за здравето

70 000

Субсидии за осъществяване на болнична помощ по чл.106а от Закона за лечебните заведения

600 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 455 927

Бюджетна програма "Контрол на медицинските дейности и здравна информация"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

1 940 593

от тях за:

Персонал

1 411 416

Издръжка

529 177

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

2 721 000

от тях за:

Разходи за централна доставка на лекарствени продукти

2 721 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 661 593

Бюджетна програма "Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

23 297 232

от тях за:

Персонал

5 054 737

Издръжка

18 242 495

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

35 157 460

от тях за:

Разходи за изпълнение на национални програми по чл. 3 от Закона за здравето

2 451 600

Разходи за дейности по асистирана репродукция

7 000 000

Разходи за лечение на български граждани до 18-годишна възраст

6 000 000

Субсидии за осъществяване на болнична помощ по чл. 106а от Закона за лечебните заведения

19 400 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

305 860

ІІІ. Общо разходи (I+II)

58 454 692

Бюджетна програма "Спешна медицинска помощ"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

104 723 185

от тях за:

Персонал

82 172 102

Издръжка

17 551 083

Капиталови разходи

5 000 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

16 100 000

от тях за:

Разходи за централна доставка на лекарствени продукти

100 000

Субсидии за осъществяване на болнична помощ по чл. 106а от Закона за лечебните заведения

16 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

120 823 185

Бюджетна програма "Психиатрична помощ"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

23 305 831

от тях за:

Персонал

14 006 428

Издръжка

9 299 403

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

22 000 000

от тях за:

Субсидии за осъществяване на болнична помощ по чл. 106а от Закона за лечебните заведения

22 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

45 305 831

Бюджетна програма "Осигуряване на кръв и кръвни продукти"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

7 876 799

от тях за:

Персонал

5 432 188

Издръжка

2 444 611

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

8 779 087

от тях за:

Разходи за централна доставка на лекарствени продукти

6 779 087

Субсидии за осъществяване на болнична помощ по чл. 106а от Закона за лечебните заведения

2 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

16 655 886

Бюджетна програма "Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

29 363 478

от тях за:

Персонал

20 373 332

Издръжка

8 990 146

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

29 363 478

Бюджетна програма "Медицинска експертиза на работоспособност"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

2 087 335

от тях за:

Персонал

1 757 588

Издръжка

329 747

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

5 000 000

от тях за:

Субсидии за осъществяване на болнична помощ по чл. 106а от Закона за лечебните заведения

5 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

7 087 335

Бюджетна програма "Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

4 346 353

от тях за:

Персонал

2 252 583

Издръжка

2 093 770

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

11 626 647

от тях за:

Разходи за централна доставка на лекарствени продукти

11 626 647

ІІІ. Общо разходи (I+II)

15 973 000

Бюджетна програма "Администрация"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

16 595 600

от тях за:

Персонал

5 076 092

Издръжка

1 519 508

Капиталови разходи

10 000 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

6 531 000

от тях за:

Разходи за придобиване на специалност - Наредба 34/29.12.2006 г.

6 495 000

Субсидии за осъществяване на болнична помощ по чл. 106а от Закона за лечебните заведения

36 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

23 126 600

Разходи по бюджетните програми на Министерството на здравеопазването - общо

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

246 802 286

от тях за:

Персонал

169 316 400

Издръжка

62 485 886

Капиталови разходи

15 000 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

141 279 714

ІІІ. Общо разходи (I+II)

388 082 000

history 9. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума (в лева)

Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през целия живот

364 145 600

Бюджетна програма "Осигуряване на качеството в предучилищното възпитание и подготовка и в училищното образование"

44 407 000

Бюджетна програма "Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование"

44 053 970

Бюджетна програма "Училищно образование"

240 441 925

Бюджетна програма "Развитие на способностите на децата и учениците"

8 054 090

Бюджетна програма "Образование на българите в чужбина"

9 036 160

Бюджетна програма "Учене през целия живот"

18 152 455

Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал

50 755 000

Бюджетна програма "Подобряване на достъпа и повишаване на качеството във висшето образование"

3 341 890

Бюджетна програма "Студентско подпомагане"

8 993 580

Бюджетна програма "Международен образователен обмен"

2 689 560

Бюджетна програма "Оценка и развитие на националния научен потенциал за изграждане на устойчива връзка образование-наука-бизнес като основа за развитие на икономика, базирана на знанието"

23 736 080

Бюджетна програма "Координация и мониторинг на научния потенциал за интегриране в европейското изследователско пространство и глобалната информационна мрежа"

11 993 890

Бюджетна програма "Администрация"

5 355 300

Общо:

420 255 900

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните бюджетни програми

Бюджетна програма "Осигуряване на качеството в предучилищното възпитание и подготовка и в училищното образование"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

13 038 500

от тях за:

Персонал

9 309 340

Издръжка

3 729 160

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

31 368 500

от тях за:

Издръжка

31 368 500

ІІІ. Общо разходи (I+II)

44 407 000

Бюджетна програма "Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

25 427 950

от тях за:

Персонал

20 060 990

Издръжка

5 366 960

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

18 626 020

от тях за:

Издръжка

10 045 490

Стипендии

8 580 530

ІІІ. Общо разходи (I+II)

44 053 970

Бюджетна програма "Училищно образование"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

209 941 925

от тях за:

Персонал

162 756 515

Издръжка

44 128 410

Капиталови разходи

3 057 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

30 500 000

от тях за:

Издръжка

30 500 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

240 441 925

Бюджетна програма "Развитие на способностите на децата и учениците"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

6 854 090

от тях за:

Персонал

2 053 790

Издръжка

4 800 300

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 200 000

от тях за:

Издръжка

1 200 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

8 054 090

Бюджетна програма "Образование на българите в чужбина"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

2 936 160

от тях за:

Персонал

885 810

Издръжка

2 050 350

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

6 100 000

от тях за:

Разходи за предоставени помощи за организации и дейности в чужбина

6 100 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

9 036 160

Бюджетна програма "Учене през целия живот"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

3 982 455

от тях за:

Персонал

2 467 255

Издръжка

1 515 200

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

14 170 000

от тях за:

Издръжка

10 020 000

Субсидии за нефинансови предприятия

2 850 000

Субсидии на организации с нестопанска цел

1 300 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

18 152 455

Бюджетна програма "Подобряване на достъпа и повишаване на качеството във висшето образование"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

3 341 890

от тях за:

Персонал

1 911 890

Издръжка

1 430 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 341 890

Бюджетна програма "Студентско подпомагане"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

871 100

от тях за:

Персонал

486 420

Издръжка

384 680

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

8 122 480

от тях за:

Издръжка

1 760 600

Субсидии за нефинансови предприятия

6 361 880

ІІІ. Общо разходи (I+II)

8 993 580

Бюджетна програма "Международен образователен обмен"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

1 914 560

от тях за:

Персонал

279 540

Издръжка

1 635 020

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

775 000

от тях за:

Стипендии

240 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

90 000

Разходи за предоставени помощи за организации и дейности в чужбина

445 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 689 560

Бюджетна програма "Оценка и развитие на националния научен потенциал за изграждане на устойчива връзка образование-наука-бизнес като основа за развитие на икономика, базирана на знанието"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

23 736 080

от тях за:

Персонал

1 095 680

Издръжка

22 640 400

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

23 736 080

Бюджетна програма "Координация и мониторинг на научния потенциал за интегриране в европейското изследователско пространство и глобалната информационна мрежа"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

6 272 890

от тях за:

Персонал

811 310

Издръжка

5 461 580

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

5 721 000

от тях за:

Субсидии за нефинансови предприятия

220 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

5 501 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

11 993 890

Бюджетна програма "Администрация"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

5 355 300

от тях за:

Персонал

3 584 560

Издръжка

1 770 740

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

5 355 300

Разходи по бюджетните програми на Министерството на образованието и науката - общо

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

303 672 900

от тях за:

Персонал

205 703 100

Издръжка

94 912 800

Капиталови разходи

3 057 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

116 583 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

420 255 900

history 10. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на културата за 2014 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума (в лева)

Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство

13 662 000

Бюджетна програма "Опазване на недвижимото културно наследство"

4 026 300

Бюджетна програма "Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства"

9 635 700

Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование

102 300 900

Бюджетна програма "Национален фонд "Култура"

508 300

Бюджетна програма "Филмово изкуство"

13 384 500

Бюджетна програма "Сценични изкуства"

55 544 900

Бюджетна програма "Фестивали, конкурси, събития и чествания"

140 000

Бюджетна програма "Гарантиране защитата на интелектуалната собственост"

415 900

Бюджетна програма "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища"

3 659 400

Бюджетна програма "Популяризиране на българската култура в чужбина"

4 104 900

Бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата"

24 543 000

Бюджетна програма "Администрация"

4 776 700

Общо:

120 739 600

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните бюджетни програми

Бюджетна програма "Опазване на недвижимото културно наследство"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

3 522 600

от тях за:

Персонал

1 204 300

Издръжка

1 523 300

Капиталови разходи

795 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

503 700

от тях за:

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

3 700

Консервационно-реставрационни работи за създаване и опазване на културните ценности на основание Закона за културното наследство

500 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 026 300

Бюджетна програма "Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

9 171 600

от тях за:

Персонал

4 508 700

Издръжка

4 362 900

Капиталови разходи

300 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

464 100

от тях за:

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

4 100

Разходи за издръжка - субсидия за творчески проекти в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства на основание Закона за закрила и развитие на културата и Закона за културното наследство

460 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

9 635 700

Бюджетна програма "Национален фонд "Култура"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

105 800

от тях за:

Персонал

73 500

Издръжка

27 300

Капиталови разходи

5 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

402 500

от тях за:

Субсидии за нефинансови предприятия на основание Закона за закрила и развитие на културата - за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство - субсидия за творчески проекти

200 000

Субсидии за организации с нестопанска цел на основание Закона за закрила и развитие на културата - за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство - субсидия за творчески проекти

200 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

2 500

ІІІ. Общо разходи (I+II)

508 300

Бюджетна програма "Филмово изкуство"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

424 900

от тях за:

Персонал

294 600

Издръжка

120 300

Капиталови разходи

10 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

12 959 600

от тях за:

Субсидии за нефинансови предприятия на основание Закона за филмовата индустрия - за създаване и разпространение на български филми и коопродукции с българско участие - субсидия за творчески проекти

12 700 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

259 600

ІІІ. Общо разходи (I+II)

13 384 500

Бюджетна програма "Сценични изкуства"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

54 487 100

от тях за:

Персонал

31 018 600

Издръжка

21 494 800

Капиталови разходи

1 973 700

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 057 800

от тях за:

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

7 800

Разходи за издръжка на основание Закона за закрила и развитие на културата - за финансово подпомагане създаването и разпространението на сценични произведения - субсидия за творчески проекти

1 050 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

55 544 900

Бюджетна програма "Фестивали, конкурси, събития и чествания"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

140 000

от тях за:

Издръжка

140 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

140 000

Бюджетна програма "Гарантиране защитата на интелектуалната собственост"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

367 400

от тях за:

Персонал

174 500

Издръжка

192 900

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

48 500

от тях за:

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

48 500

ІІІ. Общо разходи (I+II)

415 900

Бюджетна програма "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

2 919 700

от тях за:

Персонал

2 379 900

Издръжка

539 800

Капиталови разходи

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

739 700

от тях за:

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

14 700

Субсидии за организации с нестопанска цел на основание Закона за закрила и развитие на културата - субсидия за творчески проекти в областта на литературното наследство

400 000

Разходи за издръжка на основание Закона за закрила и развитие на културата - за финансова подкрепа на дейности в областта на нематериалното културно наследство, за награди за постигнати високи резултати и принос в развитието на културата, за творчески проекти

325 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 659 400

Бюджетна програма "Популяризиране на българската култура в чужбина"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

4 040 500

от тях за:

Персонал

670 600

Издръжка

3 269 900

Капиталови разходи

100 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

64 400

от тях за:

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

64 400

ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 104 900

Бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

24 177 300

от тях за:

Персонал

16 545 300

Издръжка

7 332 000

Капиталови разходи

300 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

365 700

от тях за:

Стипендии

365 700

ІІІ. Общо разходи (I+II)

24 543 000

Бюджетна програма "Администрация"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

4 776 700

от тях за:

Персонал

2 001 600

Издръжка

2 575 100

Капиталови разходи

200 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 776 700

Разходи по бюджетните програми на Министерството на културата - общо

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

104 133 600

от тях за:

Персонал

58 871 600

Издръжка

41 578 300

Капиталови разходи

3 683 700

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

16 606 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

120 739 600

history 11. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2014 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума (в лева)

Политика в областта на управление на водите

7 459 300

Бюджетна програма "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"

7 459 300

Политика в областта на управление на отпадъците и опазване на почвите

2 354 300

Бюджетна програма "Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите"

2 354 300

Политика в областта на опазване на чистотата на атмосферния въздух

1 293 500

Бюджетна програма "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"

1 293 500

Политика в областта на опазване на биологичното разнообразие

6 153 700

Бюджетна програма "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"

6 153 700

Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост

8 970 200

Бюджетна програма "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"

8 970 200

Политика в областта на повишаване на екологичното съзнание и култура

1 099 500

Бюджетна програма "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"

1 099 500

Политика в областта на предотвратяването и контрола на замърсяването и управление на химикалите

3 037 400

Бюджетна програма "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"

3 037 400

Политика в областта на управление на дейностите по изменение на климата

530 700

Бюджетна програма "Управление на дейностите по изменение на климата"

530 700

Бюджетната програма "Администрация"

13 055 700

Общо:

43 954 300

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните бюджетни програми

Бюджетна програма "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

7 459 300

от тях за:

Персонал

4 765 500

Издръжка

2 693 800

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

7 459 300

Бюджетна програма "Интегрирана система за управление на отпадъците и опазване на почвите"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

2 354 300

от тях за:

Персонал

1 909 100

Издръжка

445 200

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 354 300

Бюджетна програма "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

1 293 500

от тях за:

Персонал

1 032 400

Издръжка

261 100

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 293 500

Бюджетна програма "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

6 153 700

от тях за:

Персонал

4 188 800

Издръжка

1 964 900

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

6 153 700

Бюджетна програма "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

8 970 200

от тях за:

Персонал

4 491 300

Издръжка

4 478 900

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

8 970 200

Бюджетна програма "Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

1 099 500

от тях за:

Персонал

922 500

Издръжка

177 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 099 500

Бюджетна програма "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

3 037 400

от тях за:

Персонал

2 275 900

Издръжка

569 500

Капиталови разходи

192 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 037 400

Бюджетна програма "Управление на дейностите по изменение на климата"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

530 700

от тях за:

Персонал

405 400

Издръжка

125 300

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

530 700

Бюджетна програма "Администрация"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

13 055 700

от тях за:

Персонал

7 251 200

Издръжка

3 984 200

Капиталови разходи

1 820 300

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

13 055 700

Разходи по бюджетните програми на Министерството на околната среда и водите - общо

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

43 954 300

от тях за:

Персонал

27 242 100

Издръжка

14 699 900

Капиталови разходи

2 012 300

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

43 954 300

history 12. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума (в лева)

Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност

35 939 800

Бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги, анализи и прогнози"

1 632 000

Бюджетна програма "Насърчаване на предприемачеството и иновациите"

606 300

Бюджетна програма "Прозрачна система на обществените поръчки"

1 177 400

Бюджетна програма "Закрила на обектите на индустриална собственост"

2 422 900

Бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката"

10 820 300

Бюджетна програма "Подобряване възможностите за участие в ЕЕП"

585 400

Бюджетна програма "Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС"

1 135 100

Бюджетна програма "Привличане и насърчаване на инвестициите"

7 940 600

Бюджетна програма "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост"

6 300 100

Бюджетна програма "Защита на потребителите"

3 319 700

Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество

11 225 100

Бюджетна програма "Реализиране на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС"

11 225 100

Политика в областта на устойчивото развитие на туризма

4 034 000

Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма"

1 304 200

Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама"

2 729 800

Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие

61 938 500

Бюджетна програма "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари"

40 885 100

Бюджетна програма "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС"

17 673 600

Бюджетна програма "Устойчиво енергийно развитие"

1 507 000

Бюджетна програма "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на природните ресурси"

1 872 800

Бюджетна програма "Администрация"

9 664 900

Общо:

122 802 300

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните бюджетни програми

Бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги, анализи и прогнози"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

1 632 000

от тях за:

Персонал

1 284 800

Издръжка

347 200

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 632 000

Бюджетна програма "Насърчаване на предприемачеството и иновациите"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

606 300

от тях за:

Персонал

403 300

Издръжка

203 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

606 300

Бюджетна програма "Прозрачна система на обществените поръчки"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

1 177 400

от тях за:

Персонал

1 025 400

Издръжка

152 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 177 400

Бюджетна програма "Закрила на обектите на индустриална собственост"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

2 422 900

от тях за:

Персонал

1 793 200

Издръжка

619 700

Капиталови разходи

10 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 422 900

Бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

10 820 300

от тях за:

Персонал

9 096 400

Издръжка

1 463 900

Капиталови разходи

260 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

10 820 300

Бюджетна програма "Подобряване възможностите за участие в ЕЕП"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

585 400

от тях за:

Персонал

486 300

Издръжка

99 100

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

585 400

Бюджетна програма "Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

1 135 100

от тях за:

Персонал

1 065 200

Издръжка

69 900

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 135 100

Бюджетна програма "Привличане и насърчаване на инвестициите"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

940 600

от тях за:

Персонал

647 500

Издръжка

293 100

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

7 000 000

от тях за:

Средства за финансови мерки по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ)

7 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

7 940 600

Бюджетна програма "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

6 300 100

от тях за:

Персонал

2 964 900

Издръжка

3 227 200

Капиталови разходи

108 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

6 300 100

Бюджетна програма "Защита на потребителите"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

3 249 700

от тях за:

Персонал

2 720 200

Издръжка

529 500

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

70 000

от тях за:

Субсидии за сдружения на потребителите

70 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 319 700

Бюджетна програма "Реализиране на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

11 225 100

от тях за:

Персонал

3 019 200

Издръжка

8 205 900

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

11 225 100

Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

1 304 200

от тях за:

Персонал

676 500

Издръжка

627 700

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 304 200

Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

2 729 800

от тях за:

Персонал

249 800

Издръжка

2 480 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 729 800

Бюджетна програма "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

585 100

от тях за:

Персонал

460 500

Издръжка

124 600

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

40 300 000

от тях за:

Субсидии за нефинансови предприятия, предвидени за компенсиране на разходите на "НЕК" ЕАД в качеството й на обществен доставчик на електрическа енергия от възобновяеми източници по преференциални цени

40 300 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

40 885 100

Бюджетна програма "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

564 800

от тях за:

Персонал

374 900

Издръжка

189 900

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

17 108 800

от тях за:

Субсидии за нефинансови предприятия - издръжка фонд РАО и фонд ИЕЯС

16 274 700

Капиталови трансфери - фонд РАО и фонд ИЕЯС

834 100

ІІІ. Общо разходи (I+II)

17 673 600

Бюджетна програма "Устойчиво енергийно развитие"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

1 507 000

от тях за:

Персонал

1 263 600

Издръжка

243 400

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 507 000

Бюджетна програма "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на природните ресурси"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

1 872 800

от тях за:

Персонал

1 068 400

Издръжка

704 400

Капиталови разходи

100 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 872 800

Бюджетна програма "Администрация"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

9 664 900

от тях за:

Персонал

5 477 300

Издръжка

3 827 600

Капиталови разходи

360 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

9 664 900

Разходи по бюджетните програми на Министерството на икономиката и енергетиката - общо

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

58 323 500

от тях за:

Персонал

34 077 400

Издръжка

23 408 100

Капиталови разходи

838 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

64 478 800

ІІІ. Общо разходи (I+II)

122 802 300

history 13. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума (в лева)

Политика в областта на развитието на регионите в страната и намаляване на различията, ефективното и ефикасно използване на публичните финанси за подобряване качеството на жизнената среда и създаването на работни места

3 725 013

Бюджетна програма "Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество"

3 226 874

Бюджетна програма "Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България"

498 139

Политика в областта на подобряване инфраструктурната свързаност на регионите - изграждане и модернизиране на пътната и ВиК инфраструктура

200 340 897

Бюджетна програма "Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура"

193 529 374

Бюджетна програма "Устройствено планиране, геозащита, водоснабдяване и канализация"

6 811 523

Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:

7 317 290

Бюджетна програма "Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането"

705 178

Бюджетна програма "Гражданска регистрация и административно обслужване на населението"

1 928 523

Бюджетна програма "Ефективна администрация и координация"

4 683 589

Общо:

211 383 200

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните бюджетни програми

Бюджетна програма "Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

2 823 278

от тях за:

Персонал

1 994 478

Издръжка

828 800

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

403 596

от тях за:

Изграждане на гранично-контролни пропускателни пунктове

403 596

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 226 874

Бюджетна програма "Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

218 139

от тях за:

Персонал

210 019

Издръжка

8 120

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

280 000

от тях за:

Допълнителна финансова помощ на социално слабите собственици на самостоятелни жилищни обекти по проект BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на българските домове" по ОПРР 2007 - 2013 г.

180 000

Разходи за подобряване на жилищните условия на ромите

100 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

498 139

Бюджетна програма "Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

40 909 232

от тях за:

Персонал

21 202 706

Издръжка

18 146 526

Капиталови разходи

1 560 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

152 620 142

от тях за:

Текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа

107 144 757

Рехабилитация и реконструкция на общински пътища

200 000

Рехабилитация и реконструкция на републиканската пътна мрежа

20 094 000

Корекции на реки и благоустрояване на населените места

163 385

Изграждане на републиканска пътна мрежа

14 018 000

Обезщетения на собственици на земя за дейности по републиканската пътна мрежа

11 000 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

193 529 374

Бюджетна програма "Устройствено планиране, геозащита, водоснабдяване и канализация"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

810 272

от тях за:

Персонал

769 272

Издръжка

41 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

6 001 251

от тях за:

Изготвяне на устройствени планове

263 000

Превантивни дейности за предотвратяване на свлачищните процеси на територията на Република България

600 000

Изграждане на водоснабдителни и геозащитни обекти

5 138 251

ІІІ. Общо разходи (I+II)

6 811 523

Бюджетна програма "Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

705 178

от тях за:

Персонал

689 178

Издръжка

16 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

705 178

Бюджетна програма "Гражданска регистрация и административно обслужване на населението"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

1 928 523

от тях за:

Персонал

1 352 023

Издръжка

274 500

Капиталови разходи

302 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 928 523

Бюджетна програма "Ефективна администрация и координация"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

4 683 589

от тях за:

Персонал

3 131 024

Издръжка

648 550

Капиталови разходи

904 015

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 683 589

Разходи по бюджетните програми на Министерството на регионалното развитие - общо

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

52 078 211

от тях за:

Персонал

29 348 700

Издръжка

19 963 496

Капиталови разходи

2 766 015

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

159 304 989

ІІІ. Общо разходи (I+II)

211 383 200

history 14. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума (в лева)

Политика в областта на земеделието и селските райони

158 783 200

Бюджетна програма "Земеделски земи"

26 547 234

Бюджетна програма "Природни ресурси в селските райони"

229 186

Бюджетна програма "Растениевъдство"

11 027 862

Бюджетна програма "Хидромелиорации"

1 766 506

Бюджетна програма "Животновъдство"

2 639 927

Бюджетна програма "Организация на пазарите и държавни помощи"

2 056 036

Бюджетна програма "Агростатистика, анализи и прогнози"

736 101

Бюджетна програма "Научни изследвания"

24 381 410

Бюджетна програма "Съвети и консултации"

1 415 369

Бюджетна програма "Образование"

39 467 795

Бюджетна програма "Земеделска техника"

1 693 310

Бюджетна програма "Безопасност по хранителната верига"

45 283 089

Бюджетна програма "Подобряване на живота в селските райони"

1 539 375

Политика в областта на рибарството и аквакултурите

4 939 200

Бюджетна програма "Рибарство и аквакултури"

4 939 200

Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча

29 275 200

Бюджетна програма "Национална горска политика"

3 533 200

Бюджетна програма "Специализирани дейности в горските територии"

21 742 000

Бюджетна програма "Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита"

4 000 000

Бюджетна програма "Администрация"

16 383 900

Общо:

209 381 500

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните бюджетни програми

Бюджетна програма "Земеделски земи"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

26 447 234

от тях за:

Персонал

20 670 305

Издръжка

5 776 929

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

100 000

от тях за:

Разходи за членски внос в Световната организация на ООН по прехрана и земеделие (FAO)

100 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

26 547 234

Бюджетна програма "Природни ресурси в селските райони"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

229 186

от тях за:

Персонал

219 186

Издръжка

10 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

229 186

Бюджетна програма "Растениевъдство"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

11 027 862

от тях за:

Персонал

9 152 877

Издръжка

1 874 985

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

11 027 862

Бюджетна програма "Хидромелиорации"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

1 766 506

от тях за:

Персонал

223 506

Издръжка

1 043 000

Капиталови разходи

500 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 766 506

Бюджетна програма "Животновъдство"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

2 639 927

от тях за:

Персонал

1 892 250

Издръжка

747 677

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 639 927

Бюджетна програма "Организация на пазарите и държавни помощи"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

2 056 036

от тях за:

Персонал

1 056 036

Издръжка

1 000 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 056 036

Бюджетна програма "Агростатистика, анализи и прогнози"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

736 101

от тях за:

Персонал

686 101

Издръжка

50 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

736 101

Бюджетна програма "Научни изследвания"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

24 361 902

от тях за:

Персонал

19 318 726

Издръжка

5 043 176

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

19 508

от тях за:

Разходи за членски внос във: Международен център по генетично инженерство и биотехнология (ICGEB), Триест, Италия; Биовърсити интернешънъл - ЕCPGR, Рим, Италия; Европейска организация по растениевъдни науки (EPSO), Гент, Белгия; Международно дружество по градинарски науки (ISHS), Льовен, Белгия; Дружество по криобиология - САЩ, Бетезда, щат Мериленд

19 508

ІІІ. Общо разходи (I+II)

24 381 410

Бюджетна програма "Съвети и консултации"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

1 415 369

от тях за:

Персонал

1 189 611

Издръжка

225 758

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 415 369

Бюджетна програма "Образование"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

38 067 335

от тях за:

Персонал

30 943 600

Издръжка

6 623 735

Капиталови разходи

500 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 400 460

от тях за:

Стипендии

1 400 460

ІІІ. Общо разходи (I+II)

39 467 795

Бюджетна програма "Земеделска техника"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

1 693 310

от тях за:

Персонал

1 325 974

Издръжка

367 336

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 693 310

Бюджетна програма "Безопасност по хранителната верига"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

45 214 087

от тях за:

Персонал

31 414 724

Издръжка

13 799 363

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

69 002

от тях за:

Разходи за членски внос в Европейската и средиземноморска организация по растителна защита

69 002

ІІІ. Общо разходи (I+II)

45 283 089

Бюджетна програма "Подобряване на живота в селските райони"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

1 539 375

от тях за:

Персонал

1 519 375

Издръжка

20 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 539 375

Бюджетна програма "Рибарство и аквакултури"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

4 939 200

от тях за:

Персонал

3 800 000

Издръжка

1 039 200

Капиталови разходи

100 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 939 200

Бюджетна програма "Национална горска политика"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

3 533 200

от тях за:

Персонал

374 686

Издръжка

3 158 514

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 533 200

Бюджетна програма "Специализирани дейности в горските територии"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

21 742 000

от тях за:

Персонал

15 642 000

Издръжка

6 000 000

Капиталови разходи

100 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

21 742 000

Бюджетна програма "Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

4 000 000

от тях за:

Издръжка

4 000 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

4 000 000

Бюджетна програма "Администрация"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

16 383 900

от тях за:

Персонал

6 014 643

Издръжка

8 812 257

Капиталови разходи

1 557 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

16 383 900

Разходи по бюджетните програми на Министерството на земеделието и храните - общо

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

207 792 530

от тях за:

Персонал

145 443 600

Издръжка

59 591 930

Капиталови разходи

2 757 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 588 970

ІІІ. Общо разходи (I+II)

209 381 500

history 15. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума (в лева)

Политика в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията (общо), в т.ч.:

234 417 800

Бюджетна програма "Развитие на транспорта и осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност"

205 688 200

Бюджетна програма "Развитие на информационните технологии и съобщенията"

28 729 600

Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза"

13 686 300

Общо:

248 104 100

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните бюджетни програми

Бюджетна програма "Развитие на транспорта и осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

25 813 200

от тях за:

Персонал

14 257 800

Издръжка

10 118 200

Капиталови разходи

1 437 200

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

179 875 000

от тях за:

Субсидии за превоз на пътници на територията на Република България с железопътен транспорт по дългосрочен договор за извършване на обществени превозни услуги

179 875 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

205 688 200

Бюджетна програма "Развитие на информационните технологии и съобщенията"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

16 229 600

от тях за:

Персонал

7 943 500

Издръжка

6 786 100

Капиталови разходи

1 500 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

12 500 000

от тях за:

Субсидии за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга по Закона за пощенските услуги

12 500 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

28 729 600

Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

13 686 300

от тях за:

Персонал

8 167 900

Издръжка

3 267 100

Капиталови разходи

2 251 300

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

13 686 300

Разходи по бюджетните програми на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - общо

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

55 729 100

от тях за:

Персонал

30 369 200

Издръжка

20 171 400

Капиталови разходи

5 188 500

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

192 375 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

248 104 100

history 16. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума (в лева)

Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време

13 563 600

Бюджетна програма "Спорт за учащи"

9 861 660

Бюджетна програма "Спорт в свободното време"

3 701 940

Политика в областта на спорта за високи постижения

46 317 300

Бюджетна програма "Олимпийска подготовка"

30 227 210

Бюджетна програма "Спорт за високи постижения"

16 090 090

Политика в областта на привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти

2 367 600

Бюджетна програма "Спортни обекти и съоръжения"

2 367 600

Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни практики за спорта

250 500

Бюджетна програма "Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм"

250 500

Политика в областта на младите хора

2 155 600

Бюджетна програма "Младите в действие"

2 155 600

Бюджетна програма "Администрация"

1 547 900

Общо:

66 202 500

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните бюджетни програми

Бюджетна програма "Спорт за учащи"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

8 621 980

от тях за:

Персонал

5 855 850

Издръжка

2 316 130

Капиталови разходи

450 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 239 680

от тях за:

Субсидии за поевтиняване на храната в студентските столове на "Академика 2011" - ЕАД

54 000

Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации по програми в областта на спорта за учащи

1 185 680

ІІІ. Общо разходи (I+II)

9 861 660

Бюджетна програма "Спорт в свободното време"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

515 080

от тях за:

Персонал

349 200

Издръжка

165 880

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

3 186 860

от тях за:

Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации по програми в областта на спорта в свободното време

3 186 860

ІІІ. Общо разходи (I+II)

3 701 940

Бюджетна програма "Олимпийска подготовка"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

263 750

от тях за:

Персонал

238 800

Издръжка

24 950

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

29 963 460

от тях за:

Субсидии за финансово подпомагане на проекти на спортни организации за подготовка и развитие на елитния спорт и олимпийския резерв, както и за подпомагане участието на българските делегации на олимпийските и параолимпийските игри в Сочи и летни олимпийски игри в Нанжинг

29 963 460

ІІІ. Общо разходи (I+II)

30 227 210

Бюджетна програма "Спорт за високи постижения"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

1 220 090

от тях за:

Персонал

495 600

Издръжка

724 490

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

14 870 000

от тях за:

Плащания по инструкцията за награждаване на спортисти и длъжностни лица за постигнати призови класирания, както и за месечните премии на олимпийските медалисти и треньори, прекратили активна състезателна дейност

5 264 000

Субсидии за осъществяване на болнична помощ във връзка с Разпореждане № 13 на МС от 2003 г. за промяна на ведомствената принадлежност на СБАЛТОСМ "Проф. д-р Димитър Шойлев" - ЕАД

180 000

Субсидии за финансово подпомагане на спортните организации за развитие на елитния спорт за неолимпийските спортове, за финансово подпомагане организирането и провеждането на състезания от международния спортен календар на територията на Република България, както и за финансово подпомагане на проекти на спортни организации за участие в други вътрешни и международни прояви

9 426 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

16 090 090

Бюджетна програма "Спортни обекти и съоръжения"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

1 817 600

от тях за:

Персонал

241 720

Издръжка

975 880

Капиталови разходи

600 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

550 000

от тях за:

Финансово подпомагане на проекти на спортни организации за изграждане и реконструкция на спортни обекти и съоръжения

550 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 367 600

Бюджетна програма "Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

250 500

от тях за:

Персонал

159 570

Издръжка

90 930

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

250 500

Бюджетна програма "Младите в действие"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

1 235 600

от тях за:

Персонал

810 120

Издръжка

425 480

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

920 000

от тях за:

Субсидии за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта

920 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

2 155 600

Бюджетна програма "Администрация"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

1 547 900

от тях за:

Персонал

1 202 540

Издръжка

345 360

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

1 547 900

Разходи по бюджетните програми на Министерството на младежта и спорта - общо

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

15 472 500

от тях за:

Персонал

9 353 400

Издръжка

5 069 100

Капиталови разходи

1 050 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

50 730 000

ІІІ. Общо разходи (I+II)

66 202 500

history 17. Показатели по бюджетните програми по бюджета на Министерството на инвестиционното проектиране за 2014 г.

Разходи по области на политики и бюджетни програми

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума (в лева)

Политика в областта на подобряването на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично-частното партньорство, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол и прилагане на европейските стандарти (общо), в т.ч.:

25 084 400

Бюджетна програма "Инвестиционно проектиране, устройствено планиране, финансиране и контрол"

5 121 900

Бюджетна програма "Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството"

7 458 200

Бюджетна програма "Геодезия, картография и кадастър"

12 504 300

Общо:

25 084 400

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по отделните бюджетни програми

Бюджетна програма "Инвестиционно проектиране, устройствено планиране, финансиране и контрол"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

5 121 900

от тях за:

Персонал

2 361 100

Издръжка

1 815 800

Капиталови разходи

945 000

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

5 121 900

Бюджетна програма "Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)

I.

Общо ведомствени разходи

7 458 200

от тях за:

Персонал

5 369 600

Издръжка

1 869 900

Капиталови разходи

218 700

II.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

ІІІ. Общо разходи (I+II)

7 458 200

Бюджетна програма "Геодезия, картография и кадастър"

Разходи по бюджетната програма

Сума (в лева)