По вид документ > Нормативни актове > Международноправни актове > Други > СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 89 ОТ 2020 г., В СИЛА ОТ 01.01.1991 г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 89 ОТ 2020 г., В СИЛА ОТ 01.01.1991 г.)

ДВ. бр. 89 от 16.10.2020г.

(Ратифицирано с Указ № 811 на Президиума на Народното събрание на 30 ноември 1963 г., ДВ, бр. 95 от 1963 г. В сила за Република България от 18 май 1964 г.)
Обн., ДВ, бр. 8 от 28 януари 2014 г., изм., ДВ, бр. 8 от 28 януари 2014 г., изм., ДВ, бр. 89 от 16 октомври 2020 г.

 

history Правителствата на Народна република България, Унгарската народна република, Германската демократична република, Монголската народна република, Полската народна република, Румънската народна република, Съюза на Съветските социалистически републики и Чехословашката социалистическа република,
(изм., ДВ, бр. 89 от 2020 г., в сила от 01.01.1991 г.) като се ръководят от интересите за развитие на народното стопанство на своите страни с оглед на преминаването на икономическото и производственото им сътрудничество на пазарна основа,
се договориха за следното:

history Член І (Зал., предишен Член ІІ, ДВ, бр. 89 от 2020 г., в сила от 01.01.1991 г.)
За целите на подпомагане на икономическото сътрудничество и развитие на народните стопанства на Договарящите се Страни, както и с цел разширяване на сътрудничеството на тези Страни с други страни, се основава Международна банка за икономическо сътрудничество със седалище в град Москва.
(изм., ДВ, бр. 8 от 2014 г.) Членове - учредители на Банката, са Договарящите се Страни.
(нов, ДВ, бр. 89 от 2020 г., в сила от 01.01.1991 г.) Основните цели на Банката са:
- съдействие при развитието на външноикономическите връзки между страните-членки на Банката, техните банки, предприятия и организации, както и между тях и банките, предприятията и организациите в други страни;
- съдействие при създаване и в дейността на съвместни предприятия, преди всичко с участие на предприятия от страните-членки на Банката;
- съдействие при прехода на заинтересованите страни-членки на Банката към пазарна икономика, участие в развитието на пазарни икономически отношения между субектите в страните-членки и в други страни.
Реализацията на посочените цели ще се извършва от МБИС чрез провеждане на кредитно-счетоводно обслужване на клиентите на Банката, независимо от вида на собствеността им, и предоставяне на други банкови услуги, възприети в световната практика.
(изм., ДВ, бр. 89 от 2020 г., в сила от 01.01.1991 г.) На Банката се възлага провеждане на операции в свободно конвертируема и друга валута, възприети в международната банкова практика, по-специално:
а) предоставяне па кредити, разполагане на депозити; отчет на полици, покупко-продажба на ценни книжа; участие в капитала на банкови, финансови и други организации;
б) привличане на депозити и кредити; емитиране на ценни книжа;
в) счетоводство на клиентите на Банката и осъществяване на разплащанията им; предоставяне на банкови гаранции; обслужване на документооборота и извършване на разплащателно-счетоводни операции при вноса и износа; конверсионни и арбитражни операции; касови операции; банкови консултации и други услуги; факторинг;
г) извършване на други банкови операции, съответстващи на целите и задачите на Банката.
(изм., ДВ, бр. 8 от 2014 г.) Освен изброените по-горе функции Банката може със собствени и привлечени средства да кредитира създаваните от страните - членки на Банката, международни търговски организации, банки и други организации, както и банките на други страни, в съответствие с принципите и основните условия, определени от Съвета на Банката.
(нова, ДВ, бр. 8 от 2014 г.) Банката може с ресурси, предоставяни от заинтересовани страни, да финансира създавани от страните - членки на Банката, международни икономически и други организации.
Дейността на Банката се регулира от това Споразумение, Устава на Банката, който представлява неразделна част от това Споразумение, както и от инструкциите и правилата, издавани от Банката в рамките на нейните компетенции.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...