Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 5 ОТ 23 ЯНУАРИ 2014 Г. ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 5 ОТ 23 ЯНУАРИ 2014 г. ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ

ДВ. бр. 47 от 22.05.2020г.

Обн., ДВ, бр. 10 от 4 февруари 2014 г., доп., ДВ, бр. 17 от 28 февруари 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 52 от 22 юни 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 47 от 22 май 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С наредбата се определят:
1. методите за регулиране на цените на топлинната енергия, произведена чрез самостоятелно или съвместно използване на възобновяеми и невъзобновяеми източници, правилата за тяхното образуване или определяне и изменение, редът за предоставяне на информация, внасяне на предложенията за цените и за тяхното утвърждаване;
2. начинът за компенсиране на разходите на енергийните предприятия, произтичащи от наложени им задължения към обществото по Закона за енергетиката;
3. условията и редът за образуване на цените за присъединяване.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...