По вид документ > Нормативни актове > Правилници > УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

ДВ. бр. 3 от 08.01.2019г.

Обн., ДВ, бр. 62 от 10 август 2010 г., изм., ДВ, бр. 16 от 22 февруари 2011 г., изм., ДВ, бр. 33 от 26 април 2011 г., изм., ДВ, бр. 102 от 22 декември 2011 г., изм., ДВ, бр. 22 от 16 март 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 25 март 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 32 от 5 май 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 84 от 30 октомври 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 96 от 2 декември 2016 г., изм., ДВ, бр. 80 от 6 октомври 2017 г., изм., ДВ, бр. 3 от 8 януари 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С правилника се уреждат дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Изпълнителната агенция по околна среда, наричана по-нататък "агенцията".