По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 11 ОТ 30 ЮНИ 2014 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА"
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 11 ОТ 30 ЮНИ 2014 г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА"

ДВ. бр. 13 от 09.02.2018г.

Обн., ДВ, бр. 56 от 8 юли 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 106 от 23 декември 2014 г., доп., ДВ, бр. 37 от 17 май 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 9 февруари 2018 г.

 

history Член единствен. С наредбата се утвърждават:
1. медицински стандарт "Нуклеарна медицина" съгласно приложение № 1;
2. образец на информирано съгласие на пациента за провеждане на нуклеарномедицинско (радиоизотопно) изследване съгласно приложение № 2;
3. образец на информирано съгласие на пациента за провеждане на метаболитна радионуклидна терапия с радиоактивен йод 131 съгласно приложение № 3.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ