Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник

Четете изданията на БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК за 2022

сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛСписание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика


Седмичен вестник за актуални въпроси, отговори и коментари


Двуседмичен вестник за справочна информация и практически казуси
По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 8121З-345 ОТ 25 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

НАРЕДБА № 8121З-345 ОТ 25 ЮЛИ 2014 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДВ. бр. 61 от 02.08.2022г.

Обн., ДВ, бр. 66 от 8 август 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 47 от 26 юни 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 17 октомври 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 61 от 2 август 2022 г.

 

history Чл. 1. (1) С тази наредба се определят медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи (МВР) за преценка на здравословното състояние съобразно специфичните изисквания за физическо и психическо здраве.
(2) На специализирано медицинско освидетелстване по реда на тази наредба подлежат:
1. (изм., ДВ, бр. 47 от 2015 г., в сила от 26.06.2015 г.) лицата, кандидатстващи за постъпване на държавна служба по чл. 142, ал. 1, т. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) на длъжности, на които се изпълняват следните дейности: охранителна; оперативно-издирвателна; осигуряване на пожарна безопасност и защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
2. (изм., ДВ, бр. 47 от 2015 г., в сила от 26.06.2015 г., доп., ДВ, бр. 83 от 2017 г.) лицата, кандидатстващи за постъпване на държавна служба по чл. 142, ал. 1, т. 1 ЗМВР на длъжности, на които се изпълняват дейности извън посочените в т. 1, както и лицата, кандидатстващи за държавни служители по чл. 142, ал. 3 ЗМВР;
3. (отм., ДВ, бр. 83 от 2017 г.)
4. лицата, кандидатстващи за курсанти в Академията на Министерството на вътрешните работи (АМВР);
5. (доп., ДВ, бр. 47 от 2015 г., в сила от 26.06.2015 г.) държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 ЗМВР, заемащи длъжности, на които се изпълняват следните дейности: охранителна; оперативно-издирвателна; осигуряване на пожарна безопасност и защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
6. (доп., ДВ, бр. 47 от 2015 г., в сила от 26.06.2015 г., изм., ДВ, бр. 83 от 2017 г.) държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 ЗМВР, заемащи длъжности, на които се изпълняват дейности извън посочените в т. 5, както и държавните служители по чл. 142, ал. 3 ЗМВР;
7. курсантите в АМВР;
8. (нова, ДВ, бр. 83 от 2017 г.) държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 ЗМВР, кандидатстващи за назначаване в случаите по чл. 156, ал. 4 ЗМВР;
9. (нова, ДВ, бр. 61 от 2022 г., в сила от 02.08.2022 г.) дипломираните курсанти от АМВР, преди да бъдат назначени на държавна служба в МВР.
(3) За лица по ал. 2, т. 1, съответно т. 2, се считат и:
1. дипломираните курсанти от висшите военни училища, обучавани за нуждите на МВР - във връзка с назначаването им на държавна служба в МВР;
2. (изм., ДВ, бр. 47 от 2015 г., в сила от 26.06.2015 г.) държавните служители в службите за сигурност или за обществен ред и в други ведомства и институции, за които се прилагат разпоредбите на ЗМВР относно държавната служба - във връзка с назначаването им на държавна служба в МВР.

history Чл. 2. (1) Медицинските изисквания за работа в МВР са изискванията за физическо и психическо здраве съгласно "Разписание на болестите и физическите недостатъци за медицинско освидетелстване за работа в Министерството на вътрешните работи" (приложение № 1), включващо заболяванията по Международната класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето, Х ревизия, приета от Световната здравна организация.
(2) Специфичните изисквания за физическо развитие (тегло, състояние на слух и зрение) се прилагат за лицата по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 4.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...