По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, ПРАВИЛАТА И РЕДА ЗА РЕГУЛИРАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, ПРАВИЛАТА И РЕДА ЗА РЕГУЛИРАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ

ДВ. бр. 2 от 06.01.2017г.

Обн., ДВ, бр. 40 от 30 април 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 66 от 8 август 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 92 от 7 ноември 2014 г., изм., ДВ, бр. 107 от 24 декември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 92 от 27 ноември 2015 г., доп., ДВ, бр. 3 от 12 януари 2016 г., изм., ДВ, бр. 14 от 19 февруари 2016 г., изм., ДВ, бр. 32 от 22 април 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 9 август 2016 г., изм., ДВ, бр. 74 от 20 септември 2016 г., изм., ДВ, бр. 2 от 6 януари 2017 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С наредбата се определят:
1. условията и правилата за регулиране на цените на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, включвани в Позитивния лекарствен списък (ПЛС) и заплащани с публични средства;
2. условията и правилата за регулиране на пределните цени на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, които не са включени в ПЛС, при продажбата им на дребно;
3. условията и редът за регистриране на цените на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание;
4. условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от ПЛС;
5. (нова, ДВ, бр. 92 от 2015 г.) условията, правилата и критериите за поддържане на реимбурсния статус на лекарствените продукти, включени в ПЛС;
6. (нова, ДВ, бр. 92 от 2015 г.) редът за постъпване на договорите за предоставяне на отстъпки за лекарствените продукти по чл. 45, ал. 10, 13 и 19 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО);
7. (предишна т. 5, ДВ, бр. 92 от 2015 г.) условията и редът, по който Министерството на здравеопазването (МЗ) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) могат да правят предложения до Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, наричан по-нататък "Съвета", за преразглеждане на включени лекарствени продукти в ПЛС;
8. (предишна т. 6, ДВ, бр. 92 от 2015 г.) условията и редът за утвърждаване, отменяне или изменяне на фармако-терапевтични ръководства, включващи критерии за оценка на ефикасността на прилаганата терапия, както и препоръки за алгоритми за лечение с лекарствени продукти, предложени от съответните национални консултанти, медицински научни дружества и експертни съвети.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!