По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, ПРАВИЛАТА И РЕДА ЗА РЕГУЛИРАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, ПРАВИЛАТА И РЕДА ЗА РЕГУЛИРАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ

ДВ. бр. 28 от 06.04.2021г.

Обн., ДВ, бр. 40 от 30 април 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 66 от 8 август 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 92 от 7 ноември 2014 г., изм., ДВ, бр. 107 от 24 декември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 92 от 27 ноември 2015 г., доп., ДВ, бр. 3 от 12 януари 2016 г., изм., ДВ, бр. 14 от 19 февруари 2016 г., изм., ДВ, бр. 32 от 22 април 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 9 август 2016 г., изм., ДВ, бр. 74 от 20 септември 2016 г., изм., ДВ, бр. 2 от 6 януари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 8 от 24 януари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 22 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 94 от 13 ноември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 26 от 29 март 2019 г., изм., ДВ, бр. 58 от 23 юли 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 6 август 2019 г., доп., ДВ, бр. 19 от 6 март 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 6 април 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С наредбата се определят:
1. условията и правилата за регулиране на цените на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, включвани в Позитивния лекарствен списък (ПЛС) и заплащани с публични средства;
2. условията и правилата за регулиране на пределните цени на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, които не са включени в ПЛС, при продажбата им на дребно;
3. условията и редът за регистриране на цените на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание;
4. условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от ПЛС;
5. (нова, ДВ, бр. 92 от 2015 г.) условията, правилата и критериите за поддържане на реимбурсния статус на лекарствените продукти, включени в ПЛС;
6. (нова, ДВ, бр. 92 от 2015 г., изм., ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 01.04.2019 г.) редът за постъпване на договорите за предоставяне на отстъпки за лекарствените продукти по чл. 45, ал. 10, 13 и 21 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и на споразуменията по чл. 262, ал. 12 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ);
7. (предишна т. 5, ДВ, бр. 92 от 2015 г., доп., ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 01.04.2019 г.) условията и редът, по който Министерството на здравеопазването (МЗ) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) могат да правят предложения до Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, наричан по-нататък "Съвета", за преразглеждане на включени лекарствени продукти в ПЛС, както и мотивирано да поискат извършване на оценка на здравните технологии на включени лекарствени продукти в ПЛС;
8. (предишна т. 6, ДВ, бр. 92 от 2015 г., изм., ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 01.04.2019 г.) условията и редът за оценка на здравните технологии;
9. (нова, ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 01.04.2019 г.) условията, редът и критериите, по които се определят лекарствените продукти, за които се проследява ефектът от терапията, срокът и лечебните заведения, в които се извършва;
10. (нова, ДВ, бр. 28 от 2021 г.) редът, по който се генерира и вписва в регистъра по чл. 7, ал. 1, т. 4 национален номер за идентификация на всеки лекарствен продукт;
11. (нова, ДВ, бр. 28 от 2021 г.) редът, по който Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) предоставя на Съвета информация за разрешените за употреба и регистрираните лекарствени продукти на територията на Република България и разрешените за употреба по централизирана процедура лекарствени продукти по реда на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...