Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Счетоводен семинар 2022

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2022

Теми и лектори:

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Годишно данъчно приключване 2021 г. по реда на ЗКПО
Бойко КОСТОВ

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Български законник

Четете изданията на БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК за 2022

сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛСписание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика


Седмичен вестник за актуални въпроси, отговори и коментари


Двуседмичен вестник за справочна информация и практически казуси
По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОСТИГАНЕ СИГУРНОСТТА НА КОРАБИТЕ, ПРИСТАНИЩАТА И ПРИСТАНИЩНИТЕ РАЙОНИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте продукта ни с БЕЗПЛАТНА ТЕСТОВА ПАРОЛА

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОСТИГАНЕ СИГУРНОСТТА НА КОРАБИТЕ, ПРИСТАНИЩАТА И ПРИСТАНИЩНИТЕ РАЙОНИ

ДВ. бр. 36 от 13.05.2022г.

Обн., ДВ, бр. 99 от 2 декември 2014 г., изм., ДВ, бр. 36 от 13 Май 2022 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

history Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за постигане сигурността на морските кораби, плаващи под българско знаме, морските пристанища и морските пристанищни райони на Република България чрез:
1. събиране, оценяване и обмен на информация по отношение на заплахите за сигурността;
2. определяне нива на сигурност;
3. създаване на организация за обявяване на опасност за сигурността и поддържането на комуникационна система за сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони;
4. предотвратяване на неразрешен достъп до корабите, пристанищата, пристанищните райони и зоните с контролиран или забранен достъп;
5. предотвратяване на нерегламентирано внасяне на оръжие, общоопасни вещества и средства на борда на корабите и в пристанищата и пристанищните райони;
6. монтиране и поддържане на система за обявяване на опасност по сигурността при заплахи или инциденти, свързани със сигурността;
7. техническа и физическа охрана на пристанищата, пристанищните райони и корабите, плаващи под българско знаме;
8. планове за сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони, изготвени въз основа на оценките за сигурността;
9. провеждане на обучения, тренировки и упражнения във връзка с плановете за сигурност.
(2) Наредбата се прилага за всички морски кораби, морски пристанища и морските пристанищни райони, попадащи в обхвата на глава XI-2 на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г., наричана по-нататък "Конвенция SOLAS", Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения, наричан по-нататък "ISPS Code", и Директива 2005/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за повишаване на сигурността по пристанищата (ОВ, L 310 от 2005 г.), наричана по-нататък "Директива № 2005/65/ЕО", в т. ч. за:
1. пътнически кораби, включително високоскоростни пътнически плавателни съдове;
2. търговски кораби, включително високоскоростни с бруто тонаж от 500 бруто тона и повече, в това число корабите, посещаващи корабостроителните, кораборемонтните и други предприятия;
3. плаващи сондажни платформи;
4. морските пристанища и специализираните пристанищни обекти по чл. 111а и 111б от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) на море, обслужващи корабите по т. 1 - 3, когато извършват международни плавания;
5. морските пристанищни райони, в които са разположени едно или повече пристанища и специализирани пристанищни обекти по т. 4.
(3) Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за кораби, независимо от знамето, под което плават, когато плават към българско пристанище и са във вътрешните морски води и в териториалното море на Република България.
(4) Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за корабите от клас А съгласно Наредба № 20 от 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (ДВ, бр. 73 от 2011 г.).
(5) Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за зони извън границите на пристанищата и пристанищните райони по ал. 2, т. 4 - 5, в случай че оценката на сигурността ги определя като зони от значение за сигурността на пристанището или пристанищния район, както и за пристанища със специално предназначение, които отговарят на изискванията на чл. 1, ал. 2, т. 4 и 5.
(6) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" със заповед определя списъка на пристанищата по ал. 2, т. 4 и пристанищните райони по ал. 2, т. 5.
(7) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" предоставя на Европейската комисия и на държавите - членки на Европейския съюз, списъка по ал. 6 и ги информира за всяка промяна в този списък.
(8) Плаващите сондажни платформи, пристанищата и пристанищните райони по ал. 2, които приемат и обслужват корабите по ал. 2, т. 1 - 2, трябва да имат одобрена оценка на сигурността и одобрен план за сигурност по смисъла на тази наредба.
(9) За морските пристанища на Република България, които не попадат в обхвата на глава XI-2 на Конвенция SOLAS, ISPS Code и Директива 2005/65/ЕО, както и за всички пристанища във вътрешните водни пътища на Република България се прилагат само изискванията на глава осма на тази наредба.
(10) Наредбата не се прилага за военните пристанища, за военни, граничнополицейски, спомагателни и държавни кораби на Република България, използвани за нетърговски цели.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...