По вид документ > Нормативни актове > Инструкции > ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-986 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2014 г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА СЪПРОВОЖДАНЕ НА ЛИЦА, СПРЯМО КОИТО Е НАЛОЖЕНА МЯРКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПРИНУДА ИЛИ Е ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД ЗА КРАТКОСРОЧНО НАСТАНЯВАНЕ (ЗАГЛ. ДОП., ДВ, БР. 92 ОТ 2018 г.)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-986 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2014 г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА СЪПРОВОЖДАНЕ НА ЛИЦА, СПРЯМО КОИТО Е НАЛОЖЕНА МЯРКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПРИНУДА ИЛИ Е ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД ЗА КРАТКОСРОЧНО НАСТАНЯВАНЕ (ЗАГЛ. ДОП., ДВ, БР. 92 ОТ 2018 г.)

ДВ. бр. 92 от 06.11.2018г.

Обн., ДВ, бр. 106 от 23 декември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 92 от 6 ноември 2018 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (изм. и доп., ДВ, бр. 92 от 2018 г.) С тази инструкция се уреждат организацията и редът за осъществяване на дейността по съпровождане на лица, спрямо които са приложени принудителни административни мерки (ПАМ) или е издадена заповед за краткосрочно настаняване (ЗКН) в обособени за тази цел звена към специалните домове за временно настаняване на чужденци по чл. 44, ал. 13 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), от полицейските органи на Министерството на вътрешните работи (МВР).