По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 1 ОТ 22 ЯНУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 1 ОТ 22 ЯНУАРИ 2015 г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДВ. бр. 96 от 19.11.2021г.

Обн., ДВ, бр. 7 от 27 януари 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 27 октомври 2015 г., доп., ДВ, бр. 88 от 8 ноември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 58 от 23 юли 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 54 от 16 юни 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021 г., попр., ДВ, бр. 81 от 28 септември 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 96 от 19 ноември 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за провеждане на обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и финансирането му.
(2) С наредбата се определя и номенклатурата на специалностите в системата на здравеопазването съгласно приложение № 1.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...