По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 3 ОТ 17 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 3 ОТ 17 ФЕВРУАРИ 2015 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

ДВ. бр. 20 от 08.03.2019г.

Обн., ДВ, бр. 16 от 27 февруари 2015 г., доп., ДВ, бр. 31 от 28 април 2015 г., доп., ДВ, бр. 80 от 16 октомври 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 26 февруари 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 50 от 1 юли 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 69 от 2 септември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 19 от 28 февруари 2017 г., доп., ДВ, бр. 77 от 26 септември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 23 февруари 2018 г., изм., ДВ, бр. 42 от 22 май 2018 г., изм., ДВ, бр. 57 от 10 юли 2018 г., доп., ДВ, бр. 73 от 4 септември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 8 март 2019 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на:
1. (нова, ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Схема за единно плащане на площ;
2. (нова, ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Схема за преразпределително плащане;
3. (предишна т. 1, ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания);
4. (предишна т. 2, ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Схема за млади земеделски стопани;
5. (предишна т. 3, ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Схема за дребни земеделски стопани;
6. (предишна т. 4, ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Схеми за обвързано с производството подпомагане;
7. (предишна т. 5, ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Специално плащане за култура - памук;
8. (предишна т. 6, ДВ, бр. 16 от 2016 г., в сила от 26.02.2016 г.) Схеми за преходна национална помощ.