По вид документ > Нормативни актове > Инструкции > ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 3 АПРИЛ 2015 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ ОТ КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 3 АПРИЛ 2015 г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ ОТ КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ДВ. бр. 31 от 18.04.2017г.

Обн., ДВ, бр. 28 от 17 април 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 31 от 18 април 2017 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

history Чл. 1. С тази инструкция се уреждат редът и начинът за извършване на дейностите по осъществяване на контрол (контролно-ревизионна дейност) по спазване на нормативните актове по държавното обществено осигуряване (ДОО), Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя, приета с Постановление № 362 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 3 от 2005 г.), Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по прилагането му във връзка с възложените на Националния осигурителен институт (НОИ) дейности.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!